Djøf

Direktør

Direktørkontrakten giver forslag til centrale og vigtige bestemmelser, som er nødvendige og hensigtsmæssige for direktører, der ikke er den øverste ansvarlige for den daglige ledelse, og som refererer til en administrerende direktør.

Vil du have tjekket din kontrakt?

Lad os gennemgå din kontrakt, så du kan sikre dig selv den bedste løn og de mest optimale ansættelsesvilkår som direktør.

Husk at oplyse et telefonnummer vi kan kontakte dig på, hvis du ønsker en telefonisk tilbagemelding. Præciser også gerne, hvis der er punkter i kontrakten, vi skal have særligt fokus på i vores gennemgang.

Standardkontrakt for direktører

Vores konsulenter arbejder hver dag med at rådgive og sikre Djøfs medlemmer de bedste vilkår. Vi er eksperter i ansættelsesvilkår for direktører, og vi kender din markedsværdi og dine forhandlingsmuligheder. Vi baserer vores viden på gennemgang af mere end 2000 direktørkontrakter om året og en unik statistik over de lønninger vores medlemmer har. 

Hent standardkontrakt for direktører

Vi har udarbejdet en ansættelseskontrakt, der indeholder de vilkår, som Djøfs medlemmer typisk har, når de får en ansættelse som direktører. 

Se standard ansættelseskontrakt

Kontraktformuleringer og Djøfs bemærkninger

Efter ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 4, skal tiltrædelsestidspunktet fremgå af kontrakten

Forhandlingsmuligheder

Ved forfremmelser inden for samme virksomhed, er det vigtig at få den allerede optjente anciennitet med i den nye stilling. Det bør angives, at ancienniteten skal regnes fra det første ansættelsestidspunkt

Efter ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 3, skal kontrakten indeholde en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

Forhandlingsmuligheder

En angivelse af titel og stilling giver i langt de fleste tilfælde et billede af, hvad arbejdet indebærer. Her bør din funktion som direktør fremgå. Det bør endvidere fremgå, hvem du refererer til.

Du kan få udarbejdet en stillingsbeskrivelse, som kan vedlægges kontrakten. En stillingsbeskrivelse skal beskrive de primære funktioner, du forventes at varetage. 

Det er nødvendigt, hvis der i løbet af ansættelsesforholdet bliver tvivl om hvilket arbejde, du er ansat til at udføre, samt hvad dine instruktionsbeføjelser nærmere er.

Det er normalt at du som direktører har ansvaret for den daglige ledelse inden for dit område og er ansvarlig for, at selskabets virksomhed foregår i overensstemmelse med selskabets vedtægter og lovgivningen.  Typisk vil direktøren ansætter og afskediger personale indenfor sit område, og fastsætter personalets arbejdsområder og beføjelser. Dette bør beskrives i kontrakten. 

Instruktionsbeføjelsen bør også præciseres således det fremgår hvilke type spørgsmål, du skal forelægges den administrerende direktør. Typisk skal alle spørgsmål af ekstraordinær karakter eller af stor betydning foreligges den administrerende direktør. Det kan være en god idé at præcisere at spørgsmål af ekstraordinær karakter eller stor betydning eksempelvis er: køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, ansættelse eller afskedigelse af ledende medarbejdere, væsentlige udvidelser eller indskrænkninger i forretningsområder samt øvrige dispositioner, der pådrager selskabet forpligtelser 

Det følger af loyalitetspligten at du som direktør er forpligtet til loyalt at følge den administrerende direktørs og bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.

Efter ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 2, skal arbejdsstedets beliggenhed fremgå af kontrakten.

Forhandlingsmuligheder

Er der tale om en nystartet virksomhed eller en virksomhed, hvor det forventes, at du arbejder på flere adresser, bør du være opmærksom på, at den korrekte arbejdsgiver står på kontrakten. Det er også en god idé, at CVR-nr. fremgår, så der ikke er tvivl om, hvem arbejdsgiveren er.

Efter ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 9, skal den normale daglige eller ugentlige arbejdstid fremgå af kontrakten.

Arbejdtidsdirektivets § 4 bestemmer, at den øvre arbejdstid ikke må overstige 48 timer i gennemsnit pr. uge over en 4-måneders periode.

Forhandlingsmuligheder 

Som direktør forventes det normalt, at du lægger din fulde arbejdskraft i stillingen. Det er altid en god idé, at du foretager en forventningsafstemning omkring det forventede arbejdspres. 

For mange er det centralt at have en vis fleksibilitet i arbejdstiden. Som direktør vil det være naturligt, at du aftaler, at du selv tilrettelægger din arbejdstid under hensyntagen til virksomhedens øvrige drift. Det kan også være fornuftigt at forhandle om muligheden for en hjemmearbejdsplads.

Efter ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 8, skal oplysninger om løn og udbetalingsterminer fremgå af kontrakten.

Forhandlingsmuligheder

Vi vil meget gerne sparre med dig om din løn i forbindelse med nyansættelse. Du kan bruge os som sparringspartner på din forhandlingsstrategi, og vi kan klæde dig på med en opdateret viden om lønniveauer, generelle udviklingstendenser og bidrage med forslag til fordelagtige vilkår i din ansættelse.

Vores lønstatistik bliver opdateret hvert eneste år og er baseret på den faktiske løn, som vores medlemmer melder tilbage til os, at de får – ikke skønsmæssige tal.

Brug Løntjek, hvor du kan se oplysninger om direktørlønninger efter virksomhedsstørrelse.

Løn kan handle om mere og andet end kroner og ører. Kan du ikke forhandle dig til den ønskede løn, er det godt at have tænkt i alternativer – fx øget fleksibilitet, ferie, fri mobil eller bedre opsigelsesvilkår. Overvej derfor hvad, der kan være relevant for dig, inden lønforhandlingen. 

I en direktørstilling vil mange af disse ting automatisk være inkluderet. Brug gerne Djøfs eksempel på en funktionsdirektørkontrakt til at få overblik over om, der er noget, der ikke er inkluderet i din kontrakt.

Din løn, herunder lønstigninger, kan være reguleret af en overenskomst.

Men der er ingen lovregler, der bestemmer, at du har krav på lønforhandling, eller at lønnen reguleres løbende eller årligt. 

Forhandlingsmuligheder

Djøf anbefaler, at din ansættelseskontrakt indeholder en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen. 

Aftaler om bonusordningen, provisionsløn eller resultatlønsaftale skal fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 8. Herunder skal det fremgå, hvornår bonus udbetales, og hvor længe bonusaftalen løber.

Forhandlingsmuligheder

Når du indgår en aftale om provision, kan du forhandle på følgende punkter:  

  • Forudsætninger for aftalen. Aftal genforhandling, hvis forudsætningerne ændres undervejs i et bonusår.
  • Bonussens udmøntning. Aftal, hvad der skal ske ved delvis målopfyldelse.
  • Sørg for, at aftalen bygger på objektive faste mål, og at målene er realistiske og relevante for dine arbejdsopgaver. Er din bonus baseret på ledelsens subjektive vurdering, kan du opleve, at du har opfyldt dine bonusmål, uden at ledelsen er forpligtet til at udbetale dig bonus.
  • Få skrevet beregnings- og bedømmelsesgrundlaget ind i aftalen, så der ikke er tvivl om dette senere.
  • Sørg for, at du har adgang til informationerne under ansættelsen og i tilfælde af fratrædelse.

Er du i tvivl om konsekvenserne af bonusaftalen, kan du eventuelt bede om eksempler på, hvordan din bonus vil blive beregnet.

Læs mere om bonus

 

Er der indgået en pensionsaftale, skal den fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 8. 

Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at betale pension, medmindre det er aftalt. 

Forhandlingsmuligheder

Din livsvarige alderspension bør mindst udgøre to tredjedele af din slutløn. For at opnå dette bør 16-18% af din løn sættes af til pensionsordningen. Bliver du ikke tilbudt en pensionsordning, eller er pensionssatsen meget lav, så forsøg at forhandle dig til en bedre dækning.

Bliver du ikke tilbudt en pensionsordning, eller er pensionssatsen meget lav, så forsøg at forhandle dig til en bedre dækning.  

Holder din arbejdsgiver fast i, at der ikke kan indbetales til en pensionsordning af lønnen, bør du selv sørge for at gøre det. Kan du få din arbejdsgiver til at administrere indbetalingen, kan det give dig en skattemæssig fordel.

Få råd og vejledning om pension hos JØP

 

Du har ikke krav på at modtage multimedier (mobiltelefon, bærbar mv.). Realiteten er dog, at langt de fleste djøfere i dag får en eller anden form for multimedie stillet til rådighed fra arbejdsgiver.

Tilbyder din arbejdsgiver fri mobiltelefoni skal du være opmærksom på multimediabeskatningen. Det betyder, at du bliver beskattet hvis du har adgang til elektroniks kommunikation – telefon, pc, bredbånd eller ligende 

Der er med finansloven for 2018 opnået enighed om at afskaffe beskatningen med effekt fra 2020.

Dette gælder tilsvarende for arbejdsgiverbetalt internet. Du bliver ikke beskattet af internettet, hvis du kan tilgå din arbejdsgivers interne netværk og have adgang til samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen.

Får du både fri mobil og internet, vil der ske en sambeskatning.

Får du alene stillet goderne til rådighed som arbejdsredskaber uden tilladelse til at benytte dem til private formål, bliver du ikke beskattet. 

Forhandlingsmuligheder

Du har ikke krav på at modtage multimedier (mobiltelefon, bærbar med videre). Realiteten er dog, at langt de fleste djøfere i dag får en eller anden form for multimedie stillet til rådighed fra arbejdsgiver.

Tilbyder din arbejdsgiver fri mobiltelefoni skal du være opmærksom på multimediabeskatningen.

Der er med finansloven for 2018 opnået enighed om at afskaffe beskatningen med effekt fra 2020.

Dette gælder tilsvarende for arbejdsgiverbetalt internet. Du bliver ikke beskattet af internettet, hvis du kan tilgå din arbejdsgivers interne netværk og have adgang til samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen.

Får du både fri mobil og internet, vil der ske en sambeskatning.

Får du alene stillet goderne til rådighed som arbejdsredskaber uden tilladelse til at benytte dem til private formål, bliver du ikke beskattet.