Djøf

Administrerende direktørkontrakt

Direktørkontrakten giver forslag til centrale og vigtige bestemmelser, som er nødvendige og hensigtsmæssige for administrerende direktører, der har det øverste ansvar for den daglige ledelse og den direkte reference til bestyrelsen.

Standardkontrakt for administrerende direktører

Download kontrakt:

Administrerende direktørkontrakt (word)

Administrerende direktørkontrakt - engelsk (word)

 

Kontraktformuleringer og Djøfs bemærkninger

Direktøren ansættes med titel af [indsæt stillingsbetegnelse, eksempelvis administrerende direktør, koncerndirektør, direktør mv., Chief Executive Officer, President,] og tiltræder stillingen med virkning fra [indsæt dato og år].

Arbejdsstedet er [indsæt adresse].

Bemærkninger

En stigende internationalisering og fusionering mellem selskaber har ændret på de traditionelle stillingsbetegnelser for direktører, og der er i dag et utal af titelbetegnelser på direktørområdet.

Afgørende for den ansættelsesretlige regulering af din stilling er ikke din titelbetegnelse, men din referenceramme, stillingens reelle indhold og ansvar. Det er derfor helt centralt for din direktørkontrakt, at du særligt er opmærksom på formuleringen af disse forhold, se nærmere under § 2.

Det skal tydeligt angives hvornår stillingen tiltrædes. Arbejder du i selskabet, og bliver du udnævnt til direktør, skal du for god ordens skyld få den allerede optjente anciennitet med i direktørstillingen. Dette kan ske ved i direktørkontrakten at angive, at ancienniteten i enhver henseende regnes fra det første ansættelsestidspunkt.

Det er vigtigt at få fastslået arbejdsstedets geografiske placering, og om du er forpligtet til at lade dig forflytte, evt. til udlandet eller har flere arbejdssteder.

Har du særlige ønsker/krav til mulighederne for hjemmearbejdsdage, fx en fast ugentlig hjemmearbejdsdag, bør du sørge for at få dette specificeret i kontrakten.

 

Direktøren varetager under ansvar overfor og med reference direkte til selskabets [indsæt bestyrelse eller ejer] den daglige ledelse af selskabet.

Den daglige ledelse skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, selskabets vedtægter og i øvrigt efter de retningslinjer, der måtte blive anvist af [indsæt bestyrelse eller ejer].

Den daglige ledelse omfatter alle sædvanlige forretningsmæssige og organisatoriske dispositioner i forbindelse med selskabets drift. Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale og fastsætter personalets arbejdsområder og beføjelser.

Det påhviler direktøren at holde [indsæt bestyrelsen eller ejeren] underrettet om alle forhold vedrørende selskabet, som må antages at have interesse for [indsæt bestyrelse eller ejer].

Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Bestyrelsen har pligt til at informere Direktøren om alle væsentlige forhold.

Direktøren anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Bemærkninger:

Dit ansvar, dine kompetencer og referenceforholdet til bestyrelsen skal nøje beskrives.

Djøf anbefaler, at der særligt arbejdes med stillingsbeskrivelsen og direktionsinstruksen således, at tvivl om rækkevidden af dit ansvar og dine kompetencer søges undgået.

Stillingsbeskrivelsen er din personlige arbejds- og opgavebeskrivelse, hvor dine ledelsesfunktioner, opgaver, mål m.v. er beskrevet. Direktionsinstruksen er dit mandat i forhold til bestyrelsen og den øvrige direktion, og indeholder bestemmelser om direktionens interne arbejdsdeling og dine økonomiske og organisatoriske beføjelser.

Det er vanskeligt at give generelle retningslinjer for hvor detaljeret stillingsbeskrivelsen og direktionsinstruksen skal være.

Som administrerende direktør har du ansvaret for den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed. Hverken mere eller mindre. Stillingsbeskrivelsen skal derfor bruges som en forventningsafklaring mellem dig og bestyrelsen/ejeren om mål og opgaver i stillingen som administrerende direktør. Du bør derfor være varsom med at gå for meget i detaljer på bekostning af muligheden for fleksibilitet og udvikling af stillingen.

Direktionsinstruksen skal nærmere fastlægge retningslinjer for forretningsgange, bemyndigelser og instruktioner mellem bestyrelsen, den administrerende direktør og den øvrige direktion. For at undgå tvivl og usikkerhed om dine beføjelser som administrerende direktør anbefaler Djøf, at direktionsinstruksen formuleres så detaljeret som muligt.

Du skal være opmærksom på at hvis selskabet går konkursudbetaler lønmodtagernes Garantifond ikke dit tilgodehavende på løn, pension, bonus, feriepenge mv. Du kan overveje at få stillet en bankgaranti eller lignende for lønnen. 

 

Den årlige løn udgør [indsæt beløb] kr. Lønnen udbetales månedsvis bagud og betales senest den sidste hverdag i måneden.

Lønnen optages til forhandling med [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren] én gang årligt i [indsæt måned] måned med virkning fra [indsæt måned] måned, første gang i [indsæt måned] måned [indsæt år].

Bemærkninger:

Fastsættelsen af din løn beror på vurderingen af en række forskellige elementer, herunder særligt dit ansvarsområde, din erhvervs- og ledelseserfaring, hvilken branche du ansættes i og selskabets størrelse samt geografiske placering.

Med hensyn til forhandlingen af din løn kan du med fordel finde inspiration og tage udgangspunkt i Djøfs lønstatistik for privatansatte administrerende direktører.

Din direktørkontrakt bør indeholde en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen.

For at sikre en minimumsudvikling af din løn anbefales det at indsætte en bestemmelse om en minimumsregulering af lønnen.

Du har altid ret til at videregive oplysninger om din løn og pension til Djøf. Selskabet kan ikke pålægge dig tavshed om disse forhold.

 

Direktøren aflønnes med bonus på de vilkår, der fremgår af vedhæftede aftale.

Bonusbeløb er en del af direktørens sædvanlige og fast påregnelig løn, og indgår i beregningen af direktørens pension. Bonussen udbetales senest en uge efter at årsregnskabet er udarbejdet af selskabets revisor og godkendt af selskabets [indsæt bestyrelse eller ejerkreds].

Direktøren er, ved fratræden indenfor det regnskabsår bonussen vedrører, berettiget til en forholdsmæssig andel af den bonus, der ville være tilkommet direktøren, såfremt direktøren havde været ansat i selskabet ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, hvor bonussen i øvrigt udbetales. Dette uanset om fratrædelsen sker på baggrund af direktørens eller selskabets opsigelse.

Bemærkninger:

Det er sædvanligt, at administrerende direktører udover den faste løn har en variabel eller præstationsafhængig løndel enten i form af bonusaftale, aktier, warrants eller lignende.

Aftaler om aktier, optioner, warrants eller lignende er meget individuelt sammensat og særligt tilpasset den enkelte virksomhed. Djøf anbefaler, at du altid søger rådgivning ved tildeling af aktier, warrants m.v. Du kan læse mere om aktieløn på Djøfs hjemmeside.

Bonusaftaler for administrerende direktører er ofte meget individuelle, og baseret på opnåelsen af særlige mål. De elementer, der danner grundlaget for beregningen af bonus, er derfor forskellige fra direktør til direktør. Du bør ved udformningen af din bonusaftale være særligt opmærksom på, at:

  • målene er realistiske i forhold til dine muligheder,
  • bonusaftalen ikke baserer sig på bestyrelsens, frie, subjektive vurderinger af dine præstationer,
  • kriterierne for beregningen af bonussen er objektive, veldefinerede og nedskrevne, og at
  • der er en fornuftig fordeling mellem din faste løn og bonusdelen.

Det bør klart fremgå, at din bonus er en del af din sædvanlige og fast påregnelige løn, og at denne indgår i beregningen af din pension.

Det ses ofte, at arbejdsgiver ikke ønsker at beregne pension af bonus. Hvis det er tilfældet, bør det have afsmittende virkning for din løn eller andre goder.

Du bør sikre dig, at du ved fratræden i regnskabsåret har krav på en forholdsmæssig del af den bonus, du ville have fået udbetalt, såfremt du var ansat i selskabet på det tidspunkt, bonussen i øvrigt bliver udbetalt 

 

Selskabet indbetaler [indsæt procentsats] % af samtlige løndele jf. §§ 3 og 4. Beløbet indbetales til [indsæt pensionskasse]

Bemærkninger

Du bør aldrig se på lønnen alene uden også at tage stilling til pensionsforholdene.

Djøf anbefaler,

  • at du sikrer dig en tilstrækkelig og dækkende pensionsordning, hvor opsparing til pension ses som en del af din samlede løn,
  • du har en pensionsordning, der som minimum omfatter en livsvarig alderspension samt en forsikring ved invaliditet,
  • af den livsvarige alderspension mindst udgør 2/3 af din slutløn,
  • pensionsordningen etableres i Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og at

Der bør bidrages med 16 - 18 % af din løn til pensionsordningen.

Du kan få råd og vejledning om din pension ved henvendelse til Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP).

 

Direktøren er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdskraft og alle sine kundskaber i selskabets tjeneste.

Direktøren er berettiget til at forsætte i nuværende bestyrelses- og tillidshverv [indsæt navne], ligesom direktøren er berettiget til at påtage sig yderligere tillids- og bestyrelseshverv, såvel lønnet som ul&osla