Djøf

Administrerende direktørkontrakt

Direktørkontrakten giver forslag til centrale og vigtige bestemmelser, som er nødvendige og hensigtsmæssige for administrerende direktører, der har det øverste ansvar for den daglige ledelse og den direkte reference til bestyrelsen.

Standardkontrakt for administrerende direktører

Download kontrakt:

Administrerende direktørkontrakt (word)

Administrerende direktørkontrakt - engelsk (word)

 

Kontraktformuleringer og Djøfs bemærkninger

Direktøren ansættes med titel af [indsæt stillingsbetegnelse, eksempelvis administrerende direktør, koncerndirektør, direktør mv., Chief Executive Officer, President,] og tiltræder stillingen med virkning fra [indsæt dato og år].

Arbejdsstedet er [indsæt adresse].

Bemærkninger

En stigende internationalisering og fusionering mellem selskaber har ændret på de traditionelle stillingsbetegnelser for direktører, og der er i dag et utal af titelbetegnelser på direktørområdet.

Afgørende for den ansættelsesretlige regulering af din stilling er ikke din titelbetegnelse, men din referenceramme, stillingens reelle indhold og ansvar. Det er derfor helt centralt for din direktørkontrakt, at du særligt er opmærksom på formuleringen af disse forhold, se nærmere under § 2.

Det skal tydeligt angives hvornår stillingen tiltrædes. Arbejder du i selskabet, og bliver du udnævnt til direktør, skal du for god ordens skyld få den allerede optjente anciennitet med i direktørstillingen. Dette kan ske ved i direktørkontrakten at angive, at ancienniteten i enhver henseende regnes fra det første ansættelsestidspunkt.

Det er vigtigt at få fastslået arbejdsstedets geografiske placering, og om du er forpligtet til at lade dig forflytte, evt. til udlandet eller har flere arbejdssteder.

Har du særlige ønsker/krav til mulighederne for hjemmearbejdsdage, fx en fast ugentlig hjemmearbejdsdag, bør du sørge for at få dette specificeret i kontrakten.

 

Direktøren varetager under ansvar overfor og med reference direkte til selskabets [indsæt bestyrelse eller ejer] den daglige ledelse af selskabet.

Den daglige ledelse skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, selskabets vedtægter og i øvrigt efter de retningslinjer, der måtte blive anvist af [indsæt bestyrelse eller ejer].

Den daglige ledelse omfatter alle sædvanlige forretningsmæssige og organisatoriske dispositioner i forbindelse med selskabets drift. Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale og fastsætter personalets arbejdsområder og beføjelser.

Det påhviler direktøren at holde [indsæt bestyrelsen eller ejeren] underrettet om alle forhold vedrørende selskabet, som må antages at have interesse for [indsæt bestyrelse eller ejer].

Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Bestyrelsen har pligt til at informere Direktøren om alle væsentlige forhold.

Direktøren anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Bemærkninger:

Dit ansvar, dine kompetencer og referenceforholdet til bestyrelsen skal nøje beskrives.

Djøf anbefaler, at der særligt arbejdes med stillingsbeskrivelsen og direktionsinstruksen således, at tvivl om rækkevidden af dit ansvar og dine kompetencer søges undgået.

Stillingsbeskrivelsen er din personlige arbejds- og opgavebeskrivelse, hvor dine ledelsesfunktioner, opgaver, mål m.v. er beskrevet. Direktionsinstruksen er dit mandat i forhold til bestyrelsen og den øvrige direktion, og indeholder bestemmelser om direktionens interne arbejdsdeling og dine økonomiske og organisatoriske beføjelser.

Det er vanskeligt at give generelle retningslinjer for hvor detaljeret stillingsbeskrivelsen og direktionsinstruksen skal være.

Som administrerende direktør har du ansvaret for den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed. Hverken mere eller mindre. Stillingsbeskrivelsen skal derfor bruges som en forventningsafklaring mellem dig og bestyrelsen/ejeren om mål og opgaver i stillingen som administrerende direktør. Du bør derfor være varsom med at gå for meget i detaljer på bekostning af muligheden for fleksibilitet og udvikling af stillingen.

Direktionsinstruksen skal nærmere fastlægge retningslinjer for forretningsgange, bemyndigelser og instruktioner mellem bestyrelsen, den administrerende direktør og den øvrige direktion. For at undgå tvivl og usikkerhed om dine beføjelser som administrerende direktør anbefaler Djøf, at direktionsinstruksen formuleres så detaljeret som muligt.

Du skal være opmærksom på at hvis selskabet går konkursudbetaler lønmodtagernes Garantifond ikke dit tilgodehavende på løn, pension, bonus, feriepenge mv. Du kan overveje at få stillet en bankgaranti eller lignende for lønnen. 

 

Den årlige løn udgør [indsæt beløb] kr. Lønnen udbetales månedsvis bagud og betales senest den sidste hverdag i måneden.

Lønnen optages til forhandling med [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren] én gang årligt i [indsæt måned] måned med virkning fra [indsæt måned] måned, første gang i [indsæt måned] måned [indsæt år].

Bemærkninger:

Fastsættelsen af din løn beror på vurderingen af en række forskellige elementer, herunder særligt dit ansvarsområde, din erhvervs- og ledelseserfaring, hvilken branche du ansættes i og selskabets størrelse samt geografiske placering.

Med hensyn til forhandlingen af din løn kan du med fordel finde inspiration og tage udgangspunkt i Djøfs lønstatistik for privatansatte administrerende direktører.

Din direktørkontrakt bør indeholde en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen.

For at sikre en minimumsudvikling af din løn anbefales det at indsætte en bestemmelse om en minimumsregulering af lønnen.

Du har altid ret til at videregive oplysninger om din løn og pension til Djøf. Selskabet kan ikke pålægge dig tavshed om disse forhold.

 

Direktøren aflønnes med bonus på de vilkår, der fremgår af vedhæftede aftale.

Bonusbeløb er en del af direktørens sædvanlige og fast påregnelig løn, og indgår i beregningen af direktørens pension. Bonussen udbetales senest en uge efter at årsregnskabet er udarbejdet af selskabets revisor og godkendt af selskabets [indsæt bestyrelse eller ejerkreds].

Direktøren er, ved fratræden indenfor det regnskabsår bonussen vedrører, berettiget til en forholdsmæssig andel af den bonus, der ville være tilkommet direktøren, såfremt direktøren havde været ansat i selskabet ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, hvor bonussen i øvrigt udbetales. Dette uanset om fratrædelsen sker på baggrund af direktørens eller selskabets opsigelse.

Bemærkninger:

Det er sædvanligt, at administrerende direktører udover den faste løn har en variabel eller præstationsafhængig løndel enten i form af bonusaftale, aktier, warrants eller lignende.

Aftaler om aktier, optioner, warrants eller lignende er meget individuelt sammensat og særligt tilpasset den enkelte virksomhed. Djøf anbefaler, at du altid søger rådgivning ved tildeling af aktier, warrants m.v. Du kan læse mere om aktieløn på Djøfs hjemmeside.

Bonusaftaler for administrerende direktører er ofte meget individuelle, og baseret på opnåelsen af særlige mål. De elementer, der danner grundlaget for beregningen af bonus, er derfor forskellige fra direktør til direktør. Du bør ved udformningen af din bonusaftale være særligt opmærksom på, at:

 • målene er realistiske i forhold til dine muligheder,
 • bonusaftalen ikke baserer sig på bestyrelsens, frie, subjektive vurderinger af dine præstationer,
 • kriterierne for beregningen af bonussen er objektive, veldefinerede og nedskrevne, og at
 • der er en fornuftig fordeling mellem din faste løn og bonusdelen.

Det bør klart fremgå, at din bonus er en del af din sædvanlige og fast påregnelige løn, og at denne indgår i beregningen af din pension.

Det ses ofte, at arbejdsgiver ikke ønsker at beregne pension af bonus. Hvis det er tilfældet, bør det have afsmittende virkning for din løn eller andre goder.

Du bør sikre dig, at du ved fratræden i regnskabsåret har krav på en forholdsmæssig del af den bonus, du ville have fået udbetalt, såfremt du var ansat i selskabet på det tidspunkt, bonussen i øvrigt bliver udbetalt 

 

Selskabet indbetaler [indsæt procentsats] % af samtlige løndele jf. §§ 3 og 4. Beløbet indbetales til [indsæt pensionskasse]

Bemærkninger

Du bør aldrig se på lønnen alene uden også at tage stilling til pensionsforholdene.

Djøf anbefaler,

 • at du sikrer dig en tilstrækkelig og dækkende pensionsordning, hvor opsparing til pension ses som en del af din samlede løn,
 • du har en pensionsordning, der som minimum omfatter en livsvarig alderspension samt en forsikring ved invaliditet,
 • af den livsvarige alderspension mindst udgør 2/3 af din slutløn,
 • pensionsordningen etableres i Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og at

Der bør bidrages med 16 - 18 % af din løn til pensionsordningen.

Du kan få råd og vejledning om din pension ved henvendelse til Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP).

 

Direktøren er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdskraft og alle sine kundskaber i selskabets tjeneste.

Direktøren er berettiget til at forsætte i nuværende bestyrelses- og tillidshverv [indsæt navne], ligesom direktøren er berettiget til at påtage sig yderligere tillids- og bestyrelseshverv, såvel lønnet som ulønnet, så længe sådanne hverv ikke varetages i virksomheder, der konkurrerer direkte med den virksomhed som selskabet driver. Tilsvarende gælder undervisning og foredragsvirksomhed mv. Eventuelle honorarer tilfalder direktøren. Direktøren skal give [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren] meddelelse om nye bestyrelses- og tillidshverv.

Direktøren er berettiget til at være aktionær, interessent og på anden måde deltage økonomisk i anden virksomhed, dog så længe det ikke sker i virksomheder, der konkurrerer direkte med den virksomhed, som selskabet driver. Der er dog intet til hinder for, at direktøren anbringer økonomiske midler i investeringsforeninger, der herefter investerer i konkurrerende virksomheder, så længe direktøren ikke har en bestemmende indflydelse i foreningen, ligesom almindelige formueanbringelser i børsnoteret virksomheder – uanset konkurrerende – er undtaget, så længe direktøren ikke herved får eller har en bestemmende indflydelse.

Bemærkninger

Som administrerende direktør forventes det, at du lægger din fulde arbejdskraft i stillingen. Om dette indebærer en 37 eller 70 timers arbejdsuge, afhænger af den konkrete stilling. Det er derfor vigtigt, at du foretage en forventningsafstemning med bestyrelsen omkring det forventede arbejdspres, så du kender til bestyrelsens forventning.

Du skal overveje om en ugentlig arbejdstid skal fremgå af kontrakten. Det kan eksempelvis formuleres således: Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Direktøren skal dog være indstillet på, at stillingen kræver merarbejde, som ikke honoreres.  

Hvis du er ledig efter afslutningen af direktøransættelsen, er det vigtigt af hensyn til a-kassen, at der er aftalt en ugentlig arbejdstid.

Langt de fleste direktørkontrakter har det som en betingelse for varetagelse af bestyrelses- og tillidshverv, at bestyrelsens forudgående samtykke skal indhentes. Djøf anbefaler, at du frit og uden samtykke – dog med pligt til efterfølgende meddelelse – kan fortsætte eller påtage dig bestyrelses- og tillidshverv, ligesom du frit kan undervise og drive foredragsvirksomhed, så længe dette ikke direkte konkurrerer med selskabet.  

Du må ikke som administrerende direktør – hverken direkte eller indirekte – drive konkurrerende virksomhed hverken som aktionær, interessent, ejer eller lignende. Bestemmelsen giver dig mulighed for at foretage økonomiske investeringer i ikke-konkurrerende virksomheder. Derudover er investeringer via investeringsforeninger og børsnoterede virksomheder, under visse betingelser, undtaget forbuddet mod konkurrerende virksomhed.

 

Ferie

Direktøren er ikke omfattet af ferieloven.

Direktøren har ret til 6 ugers ferie pr. påbegyndt kalenderår. Direktøren modtager sædvanlig løn og pension under ferie. Direktøren er berettiget til 6 ugers ferie fra tiltrædelsestidspunktet.

Direktøren bestemmer tidspunktet for feriens afholdelse under hensynstagen til selskabets interesser og underretter [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren] herom.

Direktøren har ret til et årligt ferietillæg på [indsæt procentsats] % beregnet af den samlede løn og bonus i det forudgående kalenderår. Ferietillægget udbetales hvert år sammen med lønnen for maj måned.

Efter aftale med [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren] kan det aftales, at der overføres en uges ferie til det kommende ferieår.

Uanset tidspunktet for direktørens fratræden udbetales ikke-afholdte feriedage sammen med sidste lønudbetaling, beregnet på baggrund af direktørens løn og pension på fratrædelsestidspunktet.

Fratræder direktøren, modtager direktøren det optjente ferietillæg med sidste lønudbetaling.

Hvis Direktøren er syg i ferien, er Direktøren berettiget til erstatningsferie.

Direktøren kan ikke pålægges at afholde ferie i opsigelsesperioden. Dette uanset direktørens eventuelle fritstilling.

Fridage

Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag er fridage med fuld løn.

Bemærkninger

Som administrerende direktør er du ikke omfattet af ferieloven. Det er almindeligt, at administrerende direktører har ret til 6 ugers ferie med løn.

Bestemmelsen giver dig ret til 6 ugers ferie om året med fuld løn fra tiltrædelsestidspunktet. Hvis man tiltræder stillingen i slutningen af et kalenderår, kan det være relevant at få tildelt et mindre antal feriedage. Herudover giver bestemmelsen i lighed med ferieloven ret til et årligt ferietillæg. Ferietillægget og dettes størrelse afhænger af en forhandling mellem dig og selskabet. Typisk ligger ferietillægget et sted mellem 1,5 - 4%.

Ved fratræden sikrer bestemmelsen, at du får udbetalt ikke-afholdte feriedage og ikke-udbetalt ferietillæg.

Direktøren er berettiget til at deltage i efteruddannelse i ind- og udland med henblik på ajourføring og videreudvikling af direktørens faglige og personlige kompetencer. Arten og omfanget af sådanne kurser aftales med [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren].

Kompetenceudvikling og efteruddannelse skal i videst muligt omfang tilgodese såvel selskabets kompetencebehov som direktørens egne udviklingsønsker.

Bemærkninger

Det er vigtigt at få afklaret selskabets holdning til kompetenceudvikling og efteruddannelse inden ansættelsen. Mange selskaber lægger stor vægt på, at direktøren løbende udvikler og udvider sine kompetencer og er villige til at understøtte dette.

Djøf anbefaler, at du i forbindelse med ansættelsen og herefter løbende i samarbejde med din bestyrelse tager stilling til din fremtidige kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Djøfs Karriere- og Kompetencecenter tilbyder en rækker forskellige former for rådgivning, der kan give dig inspiration til din egen kompetenceudvikling, udvikling i dit kommende eller nuværende arbejde. Læs mere om de forskellige muligheder på Djøfs hjemmeside.

 

Direktøren er berettiget til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption i overensstemmelse med barsellovens regler herom.

[indsættes ved kvindelig direktør]

Selskabet betaler fuld løn til direktøren i følgende periode:

 • Graviditetsorlov i 4 uger før forventet fødsel
 • Barselsorlov og forældreorlov i alt i 26 uger efter fødslen

[indsættes ved mandlig direktør]

Selskabet betaler fuld løn til direktøren i følgende perioder:

 • Fædreorlov i 2 uger i løbet af de 14 første uger efter fødslen
 • Forældreorlov i 12 uger med fuld løn. De 12 uger kan frit placeres inden for de 46 uger, der følger umiddelbart efter fødslen.              

Direktøren har ret til fuld pension i perioder uden fuld løn.

Ovennævnte finder endvidere fuldt ud anvendelse i tilfælde af adoption.

Bemærkninger

Det er ikke normalt, at administrerende direktører har ret til barsel med fuld løn. Det er imidlertid Djøfs holdning, at administrerende direktører på linje med andre bør have denne mulighed.

Bestemmelsen giver dig, hvad enten du er kvinde eller mand, ret til barsel i overensstemmelse med barsellovens bestemmelser, og ret til løn i en del af perioden.

Barselsloven giver den enkelte mange muligheder for individuelt at tilrettelægge og placere orloven ved for eksempel udskydelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet, forlængelse af orloven mv. 

 

Direktøren har ret til løn under sygdom.

Direktøren har ret til frihed med løn ved barns sygdom.

Bemærkninger

Du skal for god ordens skyld sikre dig, at det fremgår af din kontrakt, at du modtager løn under sygdom.

Retten til frihed med løn under barns sygdom følger ikke af nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem direktøren og selskabet.

 

Direktøren har ret til betalt abonnement(er) på [indsæt avis(er)] og [indsæt tidsskrift(er)].

Bemærkninger

Det er almindeligt, at selskabet tilbyder administrerende direktører betalt abonnement på en eller flere aviser og/eller tidsskrifter.

Vær opmærksom på, at når udgifterne til et eller flere abonnementerne helt eller delvist afholdes af selskabet, har dette typisk nogen skattemæssige konsekvenser. 

 

Selskabet stiller en mobiltelefon til rådighed for direktøren. Herudover har direktøren ret til betalt fastnettelefon og internetopkobling.

Der etableres en hjemmearbejdsplads på direktørens bopæl med det hard- og software, der er nødvendigt til arbejdets udførelse.

Ovenstående kan benyttes både arbejdsmæssigt og privat, og selskabet afholder omkostningerne ved etableringen og de løbende udgifter.

Bemærkninger

Alle administrerende direktører har fri fastnet- og mobiltelefon samt internetopkobling.

Vær opmærksom på, at når udgifterne helt eller delvist afholdes af selskabet, har dette nogen skattemæssige konsekvenser alt afhængig af, hvordan udgifterne dækkes af selskabet, og hvilken ordning selskabet tilbyder.

Du skal desuden være opmærksom på den multimediebeskatning, som trådte i kraft pr. 1. januar 2010. Multime