08.02.2016

Pension ved diskretionær afskedigelse

En tjenestemand kan afskediges af sin arbejdsgiver med 3 måneders varsel, hvis arbejdsgiveren skønner, at der ikke længere er den nødvendige tillid til, at tjenestemanden kan udfylde sin stilling. Efter varslets udløb har tjenestemanden uanset sin alder ret til pension, hvis tjenestemanden har mindst 10 års ansættelsesanciennitet (pensionsalder) i tjenestemandspensionssystemet. Er denne betingelse ikke opfyldt, har tjenestemanden ret til opsat pension, hvis pågældende har opnået en pensionsalder på mindst 3 år.

Pension ved disciplinær afskedigelse

En tjenestemand kan afskediges, hvis vedkommende har begået en tjenesteforseelse, eller hvis tjenestemanden har begået et strafbart forhold. Det kræver en forudgående særlig procedure, bl.a. med afholdelse af tjenstligt forhør. Afskediges tjenestemanden som følge af en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, har tjenestemanden alene ret til opsat pension, hvis vedkommende på tidspunktet for afskedigelsen har mindst 3 års pensionsalder.

Afskedigelse med almindelig svagelighedspension

I nogle tilfælde forringes helbredet så meget, at en tjenestemand ikke kan fortsætte i tjenesten. Har man været ansat mindst 10 fulde år, kan man få bevilget afsked med almindelig svagelighedspension på baggrund af en lægeerklæring. Pensionen fastsættes ud fra den pensionsalder, man har opnået på fratrædelsestidspunktet.

Afskedigelse med kvalificeret svagelighedspension

En tjenestemand, som ikke er fyldt 60 år, er berettiget til kvalificeret svagelighedspension, hvis vedkommende fratræder sin stilling på grund af en sygdom, der bevirker, at erhvervsevnen i alle erhverv er nedsat til 1/3 eller mindre af fuld erhvervsevne. Dette gælder som udgangspunkt, uanset hvor længe vedkommende har været ansat som tjenestemand.

Reglerne om kvalificeret svagelighedspension bevirker, at pensionen automatisk beregnes efter den pensionsalder, som tjenestemanden ville have opnået ved forbliven i tjenesten, indtil vedkommende skulle have været afskediget på grund af alder. I denne situation kan der også være mulighed for at få invalidepension fra JØP.

Pension ved afskedigelse i tilfælde af stillingsnedlæggelse

En tjenestemand, hvis stilling nedlægges, og som ikke har fået anvist en anden passende stilling, har krav på rådighedsløn. Rådighedsløn udbetales i 3 år og svarer til den hidtidige løn. I de særlige tilfælde, hvor der er fastsat en pligtig afgangsalder for stillingen, kan rådighedslønnen kun ydes indtil den pligtige afgangsalder. Tjenestemanden optjener pensionsalder under perioden med rådighedsløn, dog højest indtil der er opnået en pensionsalder på 37 år. I perioden med rådighedsløn har tjenestemanden pligt til at tiltræde en anden passende stilling.

Afsked med rådighedsløn giver ret til pension fra udløbet af rådighedslønnen, hvis tjenestemanden har mindst 10 års ansættelsesanciennitet som tjenestemand inklusiv perioden med rådighedsløn. Er denne betingelse ikke opfyldt har tjenestemanden ret til opsat pension, hvis pågældende har opnået en pensionsalder på mindst 3 år.

Tjenestemænd, der er afskediget med rådighedsløn, optjener ikke ferie i rådighedslønsperioden, da de ikke længere er ansat.

Feriegodtgørelse til svagelighedspensionerede tjenestemænd

Statens ferieaftale er den 16. august 2010 blevet ændret, så de særlige regler for tjenestemænd om bortfald af feriegodtgørelse ved sygefravær, umiddelbart forud for afsked med pension, er ophævet.

Det betyder, at tjenestemænd, som afskediges på grund af sygdom, skal have afregnet tilgodehavende feriegodtgørelse efter samme regler som øvrige ansatte.

Ændringen af statens ferieaftale er foretaget i ’Cirkulære om ændring af aftale om ferie (ophævelse af § 17) af 15. august 2010’. Ifølge cirkulæret har tjenestemænd, som er fratrådt den 20. januar 2009 eller senere, krav på efterbetaling af manglende feriegodtgørelse.

Djøf undersøger p.t., om også tjenestemænd, som er blevet svagelighedspensioneret og fratrådt før den 20. januar 2009, har krav på efterbetaling af feriegodtgørelse.

Er du blevet pensioneret fra din stilling som tjenestemand som følge af sygdom og fratrådt før den 20. januar 2009, opfordres du til at kontakte Djøf for at få en vurdering af, om du har et krav på feriegodtgørelse.