Djøf

Konfliktlån

Forhandlingerne om OK18 er brudt sammen og der er varslet strejke fra 4. april og lockout fra 10. april. Djøf har etableret en ordning, som sikrer dig et rådighedsbeløb under konflikten på cirka samme niveau som normalt. Her kan du læse mere om konfliktlånsordningen.

Bliver du omfattet af en konflikt, får du ikke løn fra din arbejdsgiver, så længe konflikten varer. I stedet får du nedsat dit kontingent til Djøf i en periode efter konflikten. Det er hensigten, at den samlede kontingentnedsættelse svarer (cirka) til den nettolønindtægt inkl. pension, som du går glip af under konflikten. Samtidig får du mulighed for at låne et beløb med det samme, som svarer (cirka) til dit nettoindtægtstab. Lånet afdrager du efter konflikten, hvor dit kontingent til Djøf er sat ned.

Efter konflikten kan det blive nødvendigt, at alle medlemmer af Djøf Offentlig og Offentlige Chefer betaler et midlertidig forhøjet konfliktkontingent, uanset om de har været i konflikt eller ej, så alle er med til at fylde konfliktfondene op igen.

Sådan fungerer et konfliktlån

Konfliktlån 02:20

Konfliktlån

Spørgsmål og svar om konfliktlån

Ikke alle retningslinjer og procedurer i forbindelse med en eventuel konflikt er endeligt afklaret endnu. Derfor udbygger vi hele tiden denne faq om spørgsmål og svar om konfliktlån i takt med de spørgsmål, vi får, og i takt med at der bliver taget politisk stilling til, om konkrete procedurer skal ændres.

Ifølge Djøfs vedtægter skal du være meldt ind, inden konflikten blev varslet, for at kunne opnå økonomisk støtte fra Djøf under konflikten (kontingentnedsættelse og konfliktlån). Det vil sige, at du skal være meldt ind inden den 2. marts 2018 for det statslige område og den 5. marts for det kommunale og regionale område.

Lånebeløbet bliver fastlagt ud fra 10 forskellige løn-intervaller. Hvis du finder det interval, som din løn ekskl. pension ligger i, kan du se, hvor stor din samlede kontingentnedsættelse vil blive ved en måneds konflikt, samt hvor meget du kan låne henholdsvis pr. kalenderdag og pr. måned.

Månedsløn før skat (for dit konfliktramte arbejde) inkl. faste tillæg, men ekskl. pension  Niveau  Kontingentnedsættelse ved 1 måneds konflikt*   Lånetilbud pr. kalenderdag  Lånetilbud pr. måned, svarer cirka til løn efter skat, men inkl. pension
 Interval        
 Op til 19.999  1  17.001  417  12.510
 20.000 - 26.999  2  22.445  550  16.500
 27.000 - 33.999  3  28.497  698  20.940
 34.000 - 38.999  4  33.424  819  24.570
 39.000 - 57.999  5  38.122  934  28.020
 58.000 - 66.999  6  43.881  1.076  32.280
 67.000 - 73.999  7  49.498  1.213  36.390
 74.000 - 81.999  8  54.764  1.342  40.260
 82.000 - 93.999  9  61.785  1.514  45.420
 94.000 og derover  10  66.981  1.642  49.260

* Kontingentnedsættelsen er højere end lånetilbuddet. Det skyldes, at nedsættelsen tager højde for tabt fradrag for fagforeningskontingent. 

Du behøver ikke at låne op til dit lønniveau, men kan vælge at låne et af de beløb, der ligger under. 

Du får information om den præcise proces for låneoptag via mails fra Djøf.

Nej, det er op til dig selv. Hvis du er udtaget til konflikt og vælger ikke at låne, vil du stadig få nedsat dit kontingentet efterfølgende.

Du skal undlade at ansøge om et lån. Men hvis du ønsker at blive nedsat i kontingent efter konflikten, er det vigtigt, at du besvarer den mail, vi sender til dig i løbet af marts, hvor du bliver bedt om at angive din månedsløn.

Djøf og en række andre AC-organisationer har indgået et samarbejde med Lån & Spar omkring udbetaling af konfliktlån.

Du behøver ikke være kunde i Lån & Spar i forvejen, og du skal ikke kreditvurderes, da Djøf stiller sikkerhed for lånet. 

Du har ingen omkostninger ved at etablere lånet, som du ansøger om på Lån & Spars hjemmeside. Djøf vil informere dig, når det er muligt at optage lånet.

Renten på lånet er variabel og vil følge ’referencerenten’, som de seneste år har været 0%. 

Lånebeløbet skal forventeligt tilbagebetales over mindst 3 år, men hvis du ønsker det, kan du selvfølgelig betale ekstraordinære afdrag eller indfri hele lånet tidligere. Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når der bliver åbnet for at etablere lånet. 

Lånet skal endvidere indfries, hvis du melder dig ud af Djøf, inden hele lånet er tilbagebetalt.

Lånebeløbets størrelse afhænger dels af konfliktens længde dels af din indkomst. Det bliver muligt at vælge mellem forskellige lånebeløb.

Når lånet er etableret, bliver afdrag på lånet opkrævet af Djøf sammen med kontingentopkrævningen og derefter videreformidlet til Lån & Spar.

Hvis du ikke er kunde i Lån & Spar i forvejen, ophører dit kundeforhold i banken automatisk, når lånet er tilbagebetalt – med mindre du ønsker at anvende andre af bankens tilbud til medlemmer af Djøf. For eksempel kan du som medlem af Djøf oprette en lønkonto, der forrentes med 5%. 

Se spørgsmål: 'Hvor meget kan jeg låne' for mere information.

Ingen er bundet til Djøf efter konflikten er afsluttet. Men hvis du melder dig ud, får du ikke glæde af kontingentnedsættelsen, og dit lån forfalder ved udmeldelsen.

Lånets rente er variabel og vil følge ’referencerenten’, som har været 0% de seneste år. Det kommer ikke til at koste noget at oprette lånet, og der er ikke brug for kreditvurdering, fordi Djøf stiller sikkerhed for lånet.

Når du er i konflikt (arbejdsstandsning) og dermed midlertidigt ikke er ansat, optjener du ikke ret til ferie med løn (feriepenge). 

Når vi beregner det beløb, du kan låne, har vi indregnet det bidrag som din arbejdsgiver normalt indbetaler til din pensionsordning så du selv har mulighed for at indbetale.

Du optjener ikke anciennitet under konflikten. 

Kommer du i konflikt vil det påvirke din samlede indkomst. Du skal selv ændre din forskudsregistrering hos SKAT.

Der betales ikke ind til ATP i den periode, hvor du er i konflikt.

Djøf stiller sikkerhed for dit konfliktlån. Hvis du står i en situation, hvor du skal låne, og din bank har brug for yderligere oplysninger om konfliktlånet og tilbagebetalingen, er din bank velkommen til at kontakte Djøf.

Djøf og en række andre AC-organisationer har indgået et samarbejde med Lån & Spar om udbetaling af konfliktlån. Du kan ikke optage et konfliktlån efter denne model i andre pengeinstitutter. Du behøver ikke være kunde i Lån & Spar i forvejen, bare du er medlem af Djøf. 
Du ansøger om lånet på Lån & Spars hjemmeside. Der er ikke omkostninger ved at etablere lånet, og du bliver ikke kreditvurderet, da Djøf stiller sikkerhed for lånet. 

Nej. Du skal selv aktivt søge lånet. Når det bliver muligt at søge, hører du fra os.   

Du skal ikke indsende lønsedler til os, men du skal afgive en tro- og loveerklæring om det lønniveau, du ligger på samt en samtykkeerklæring, så vi må udveksle dine data med Lån & Spar. 

Du vil få en mail fra Djøf med præcis information om processen i løbet af marts.

Dit lån forfalder til betaling ved udmeldelse, og du går derfor glip af kontingentnedsættelser.

Du er stillet på samme måde som dem, der optager konfliktlån. Det betyder, at hvis du bruger din egen opsparing fremfor at optage konfliktlån, vil du efterfølgende også få nedsat dit kontingent. Men du skal have oplyst os om dit lønniveau i den mail, som vi sender ud i marts, så vi kan udregne størrelsen af din kontingentnedsættelse.

Når lånet er etableret, bliver afdrag på lånet opkrævet af Djøf sammen med kontingentopkrævningen og derefter videreformidlet til Lån & Spar. 

Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når der bliver åbnet for at etablere lånet. Du har også mulighed for at indfri lånet hurtigere, hvis du ønsker det. 
Hvis du melder dig ud af Djøf, inden lånet er tilbagebetalt, forfalder hele lånet til betaling med det samme.   

Dit lån og afdrag fortsætter uændret. Kontingentnedsættelsen fortsætter med over i din nye delforening i Djøf (i dette tilfælde Djøf Privat).

Enkelte medlemmer kan komme i en situation, hvor de ikke kan få gavn af den kontingentnedsættelse, som de var stillet i udsigt, fx i forbindelse med pension, længerevarende arbejdsløshed eller lignende. Er du i sådan en situation, kan du søge Djøf om kompensation. Du søger ved at sende en ansøgning til djoef@djoef.dk, når tidspunktet for pensionering eller anden begivenhed ligger fast. Din ansøgning skal indeholde en kort redegørelse af din situation, og hvorfor du ikke får gavn af kontingentnedsættelsen. Har vi behov for yderligere oplysninger, kontakter vi dig.

Når lånet er tilbagebetalt, ophører dit kundeforhold med Lån & Spar automatisk, med mindre du selv ønsker at anvende andre af Lån & Spars tilbud til medlemmer af Djøf. Eksempelvis en lønkonto, der forrentes med 5%. 

Konfliktlånet trækker på midler fra Djøfs konfliktfonde, ligesom konfliktunderstøttelse ville gøre.

Konfliktlånet svarer cirka til medlemmernes løn efter skat men inkl. pension, mens konfliktunderstøttelsen typisk svarer til bruttolønnen. Det samlede træk på konfliktfondene bliver mindre med konfliktlånet, dermed kan konfliktfondene række til en længere strejke/lockout. Det betyder også, at der samlet set skal betales mindre tilbage, når fondene skal genopbygges efter konflikten, og at udgiften til genetablering af konfliktfondene bliver mindre pr. enkelt medlem.

Efter konflikten får alle konfliktramte medlemmer nedsat deres kontingent til Djøf i en periode. Dem, der har optaget lån, betaler lånet tilbage. 

Ved en omfattende konflikt kan alle medlemmer af Djøf blive sat midlertidigt op i kontingent til Djøfs konfliktfonde. På den måde sikres det, at alle er med til at genetablere konfliktfondene, så de er velpolstrede inden næste overenskomstforhandling.

I samarbejde med Akademikerne (AC) har vi bestræbt os på at udvikle en model, der stiller alle så lige som muligt.

Alle medlemmer af de to offentlige delforeninger - Djøf Offentlig og Offentlige Chefer - kommer til at bidrage ligeligt til konflikten. 

De medlemmer, der bliver udtaget til konflikt (strejke eller lockout) får nedsat deres kontingent til Djøf i en periode, så det modsvarer deres løntab. Vælger de at optage et konfliktlån svarende til den nettoløn, de mister, vil de komme til at afdrage på lånet samtidig med, at de betaler nedsat kontingent.

De medlemmer, som er omfattet af de offentlige overenskomster, kan ved en omfattende konflikt forvente at blive sat midlertidigt op i kontingent i perioden efter konflikten. På den måde er de med til at fylde konfliktfondene op igen.

Ved at differentiere kontingenterne efterfølgende er det muligt at sikre, at medlemmer af de to offentlige delforeninger (Djøf Offentlig og Offentlige Chefer) kommer til at bidrage ligeligt til konflikten.

Medlemmer af Djøf Offentlig indbetaler 40 kr. i kvartalet til Djøf Offentligs Fond og 27 kr. til Djøfs Fond – altså et samlet bidrag på 67 kr. i kvartalet eller 268 kr. om året til konfliktfondene.

Er du medlem af Djøf Offentlig og er på deltid (under 30 timer) i en ikke ledende stilling, indbetaler du 15 kr. i kvartalet til Djøf Offentligs Fond og 27 kr. til Djøfs Fond – altså et samlet bidrag på 42 kr. i kvartalet eller 168 kr. om året til konfliktfondene.

Medlemmer af Offentlige Chefer indbetaler 27 kr. til Djøfs Fond i kvartalet eller 108 kr. om året. Dommere, som er medlem af Offentlige Chefer, indbetaler ikke til Djøfs Fond.

Medlemmer af Djøf Privat indbetaler 27 kr. til Djøfs Fond i kvartalet eller 108 kr. om året. Selvstændige i Djøf Privat, indbetaler ikke til Djøfs Fond.

Resten af Djøfs medlemmer indbetaler ikke til Djøfs konfliktfonde.

Af forhandlingstekniske grunde kan vi ikke oplyse præcis hvor lang tid, vi kan konflikte, men selv ved en storkonflikt, vil vi med lånemodellen kunne konflikte i mere end 1 måned. Hvis konflikten bliver mindre eller starter mindre og først senere eskalerer, vil det naturligvis have betydning for, hvor langt vores konfliktmidler strækker. Vi vurderer, at det er usandsynligt, at en konflikt på det offentlige område varer længere, end vores midler rækker til, hvis vi anvender lånemodellen.

Djøfbladet

Er Google et pinligt visitkort for dig?

Søg på dig selv på Google og se, om du er tilfreds med det, der kommer øverst. Hvis ikke, så gør noget ved det. Hør hvordan.

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent