Djøf

OK18 - Sådan er du stillet under en konflikt

OK18 ender forhåbentlig med en god forhandlingsløsning. Men bryder forhandlingerne sammen, er det godt at være forberedt. Se hvordan du er stillet under en konflikt, strejke eller lockout. Læs blandt andet om økonomisk støtte under konflikten, regler for ferie, barsel og sygdom, og hvordan en konflikt stopper.

Kort om konflikt

Der står meget på spil ved de aktuelle overenskomstforhandlinger på det offentlige område, og for første gang i mange år bliver der for alvor talt om en risiko for, at forhandlingerne kan bryde sammen og udløse en arbejdskonflikt.  

Men hvad vil en ’konflikt’ egentlig sige, og hvad betyder det for dig? 

Vi har samlet de mest basale informationer om baggrunden for og konsekvenserne af en eventuel konflikt.

Har du spørgsmål, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller ring til os på telefon 33 95 97 00 på hverdage mellem kl. 9 og 16.

Alle offentlige overenskomster udløber ved udgangen af marts 2018. Arbejdet hen imod at forny overenskomsterne (OK18) er derfor i fuld gang.

Hvis arbejdsgivere og lønmodtagere ikke kan blive enige om indholdet i de nye overenskomster, kan det ende i en konflikt.

En konflikt kan både iværksættes af arbejdsgiversiden og af lønmodtagersiden for at lægge pres på den anden part. Hvis lønmodtagersiden starter konflikten, er der tale om strejke, hvor medarbejderne ikke udfører deres arbejde. Hvis arbejdsgiver tager initiativ til konflikten, bliver medarbejderne sendt hjem, og der er tale om en lockout.

En konflikt bliver ikke iværksat fra den ene dag til den anden, men skal være varslet senest en måned før, den træder i kraft. I forbindelse med OK18-forhandlingerne kan en konflikt tidligst træde i kraft fra den 1. april 2018, når de nuværende overenskomster udløber.

Beslutningen om at gå i konflikt kan blive aktuel, hvis parterne - på trods af forhandlingerne - står så langt fra hinanden, at enten lønmodtagersiden eller arbejdsgiversiden konstaterer, at det ikke er muligt at opnå et tilfredsstillende resultat.

Når en konflikt er varslet, kan forligsinstitutionen beslutte, at forhandlingerne skal fortsætte med forligsmanden som mægler. Forligsmanden kan udsætte en varslet konflikt i to gange 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller de vil gøre alvor af konfliktvarslet.  

Hvis lønmodtagersiden varsler en konflikt, beslutter Djøf i samarbejde med Akademikerne, hvilke medlemmer der er omfattet. Konflikten vil gælde for medlemmer på det offentlige område

Arbejdsgiversidens svar på en lønmodtagervarslet strejke kan derefter være at lockoute flere eller alle medarbejdere for at gøre konflikten dyr og besværlig for lønmodtagerorganisationerne. 

Uafhængigt af om det er lønmodtagersiden eller arbejdsgiversiden, der tager initiativ til en konflikt, vil du få besked fra Djøf om, hvornår en eventuel konflikt iværksættes, og om du bliver omfattet af den.  

Hvis arbejdsgiver udtages til konflikt, gælder det for medlemmer, der: 

  • er ansat på AC-overenskomst, herunder også
   - studerende (vær opmærksom på, at mange studerende er ansat på HK-overenskomst -)
   - tidsbegrænset ansatte
   - udstationerede til et konfliktramt tjenestested
  • er ansat i fleksjob eller med løntiskud
  • er bibeskæftiget på et konfliktramt område.

Du skal være særlig opmærksom, hvis du er:

  • medlem af Djøf, men ansat på en ikke-akademisk overenskomst fx
   - studerende ansat på HK-overenskomst
   - kandidater ansat på HL-vilkår eller HK-overenskomst
  • på barsel eller på vej på barsel
  • på ferie eller på vej på ferie. 

  Se, om din situation er beskrevet i vores Konflikt ABC. Du kan også spørge din tillidsrepræsentant eller kontakte Djøfs rådgivning på djoef@djoef.dk eller tlf. 33 95 97 00 (hverdage mellem kl. 9 og 16).

Nogle medarbejdergrupper kan ikke deltage i en konflikt. Det gælder:

 • medlemmer, ansat på individuel kontrakt
 • medlemmer, der er nødvendige for, at konflikten kan afsluttes fx i Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen
 • medlemmer, som parterne aftaler at undtage fra konflikt, fx til nødberedskab på sygehuse
 • tjenestemænd
 • medlemmer, der har orlov eller tjenestefri uden løn
 • medarbejdere, der ikke er organiseret i en forhandlingsberettiget fagforening.

Chefer kan typisk heller ikke blive omfattet af en konflikt. Det afhænger dog af deres lønramme/chefaftale og en konkret vurdering af den enkelte chefs arbejds- og ansvarsområde.

Ring endelig til os på 33 95 97 00, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig. 

Hvis du er omfattet af en konflikt, skal du forlade din arbejdsplads, så snart konflikten træder i kraft. Du må ikke befinde dig på din arbejdsplads eller udføre arbejde for din arbejdsgiver, så længe konflikten varer.

Til gengæld kan du deltage i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som Djøf iværksætter i konfliktperioden. Det vil du få nærmere besked om.

Bliver du omfattet af en konflikt, kan du hverken få løn eller supplerende dagpenge, så længe konflikten varer. Til gengæld er du som medlem af Djøf berettiget til økonomisk støtte, som sikrer dig cirka det samme rådighedsbeløb pr. måned, som du normalt har. Den økonomiske støtte vil have form af et konfliktlån til ’referencerenten’, som de seneste år har været 0%. 

Mens lånet betales tilbage, bliver dit medlemskontingent til Djøf sat ned, så du sidestilles økonomisk med de offentligt ansatte medlemmer, der ikke har været omfattet af konflikten. 

Læs om økonomisk støtte under konflikten ( Klik på 'Ø')

Er du i restance, eller har du været det for nylig, gælder der særlige regler. Kontakt da Djøf på telefonnummer 33 95 97 00 for at være sikker på, hvordan du er stillet

Hvis du er omfattet af en strejke eller lockout på det tidspunkt, hvor din ferie skal begynde, må du desværre ikke holde ferien. Det skyldes, at strejken/lockouten udgør en feriehindring.  

Hvis din ferie allerede er begyndt, når konflikten træder i kraft, kan du fortsætte med at holde ferie. Og du har ret til at få løn udbetalt under ferien - også selvom den kommer til udbetaling under konflikten. Givet, naturligvis, at du i udgangspunktet har ret til løn i ferien.

Du kan finde mere info om ferieregler samt hvad der gælder om barsel, sygdom, omsorgsdage, orlov og andet fravær i vores Konflikt ABC.

En konflikt kan stoppe på tre måder:

  • parterne bliver enige om et forlig
  • parterne accepterer mæglingsforslag fra forligsinstitutionen
  • regeringen griber ind og stopper konflikten med lovgivning.

  Når konflikten er slut, skal du genoptage arbejdet uden unødigt ophold. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Konflikt ABC

Få svar på mere specifikke spørgsmål om en konflikt i vores Konflikt ABC.

Økonomisk støtte

Skulle en konflikt blive en realitet, har Djøf etableret en ordning, som sikrer dig et rådighedsbeløb på cirka samme niveau som normalt under konflikten. Her kan du læse mere om konfliktlånsordningen.

Tillidsrepræsentant under OK18

Her finder du materiale til klubmøder om overenskomstforhandlingerne som forklarer, hvorfor vi risikerer at ende i en konflikt, og hvad der derefter sker. Du kan også bidrage med ideer til aktiviteter under en eventuel konflikt og tilmelde dig temamøder om OK18.

In case of conflict

The 2018-negotiations are now in process and we look forward to a satisfactory outcome. However, in the event the public employers and the employee organisations are too far apart, a conflict might occur. If you are an English speaking member of Djøf, we encourage you to contact us.
Fakta

Medlemsoplysninger

Husk at ajourføre dine medlemsoplysninger i Mit Djøf, så Djøf kan komme i kontakt med dig under en konflikt.

Tænk længere

Djøf

OK18

Djøfbladet

Fiasko for blød lov om flere kvinder i bestyrelser

Andelen af kvinder i de danske virksomheders bestyrelser vokser i sneglefart. På direktionsgangene står det helt stille. Den sløve udvikling genåbner spørgsmålet om kvindekvoter.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent