Djøf

OK18 - Sådan er du stillet under en konflikt

Forhandlingerne om OK18 er brudt sammen og videreføres nu i Forligsinstitutionen. Se hvordan du er stillet under en strejke og lockout. Få svar på dine spørgsmål og læs om økonomisk støtte under konflikten og regler for ferie, barsel og sygdom.

FAQ om strejke og lockout

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om en eventuel strejke og lockout.

Hent mere information i vores Konflikt ABC, som løbende bliver opdateret og udbygget.

Omfattet af en strejke eller lockout

Strejkevarsel

Djøf har i samarbejde med Akademikerne koordineret og besluttet, hvilke medlemmer der er omfattet af den varslede strejke. 

Du er omfattet af den varslede strejke, hvis din arbejdsplads er omfattet af strejkevarslet, og du er:

 • Ansat på AC-overenskomst – både overenskomsterne for akademikere (AC-overenskomsterne) og overenskomster indgået af en anden akademisk organisation fx GL-overenskomsten
 • Studerende på AC-overenskomst
 • Tidsbegrænset ansat på AC-overenskomst
 • Ansat i fleksjob eller med løntilskud på AC-overenskomst
 • Ansat i jobbet som din bibeskæftigelse på AC-overenskomst
 • Udstationeret til et konfliktramt tjenestested på AC-overenskomst
 • På barsel eller på vej på barsel og ansat på AC-overenskomst
 • Sygemeldt på AC-overenskomst.

Lockoutvarsel

Arbejdsgiverne har besluttet, hvem der skal lockoutes.

Du er omfattet af den varslede lockout, hvis du er på en lockoutramt arbejdsplads, og i øvrigt opfylder de samme forudsætninger som under 'Strejkevarsel' og ikke er opført på undtagelseslisterne (spørg din arbejdsgiver herom).

Bemærk, at hvis du er omfattet af strejkevarslet, kan du ikke undtages fra konflikten i kraft af den varslede lockout. Den eneste måde at undtage konkrete funktioner eller ansatte på er ved, at arbejdsgiverne indgår en aftale med Akademikerne om nødbredskab.

Ikke omfattet af en strejke eller lockout

Nogle medarbejdergrupper kan ikke deltage i en konflikt. Det gælder:

 • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte
 • Medlemmer, der er nødvendige for, at forhandlingerne/konflikten kan afsluttes fx i Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen
 • Medlemmer, som parterne aftaler at undtage, fx til nødberedskab på sygehuse
 • Medlemmer der er på orlov/har tjenestefri uden løn
 • Studerende på HK overenskomst
 • Medlemmer af Djøf, der er ansat på en anden overenskomst end AC-overenskomst, fx HK-overenskomst
 • Medarbejdere, der ikke er organiseret i en fagforening

Chefer 

Kommunerne

Følgende chefstillinger er undtaget fra konflikt i henhold til hovedaftalen:

 • Stillinger på chefaftalen (Aftale om aflønning af chefer)
 • Chefer med egentligt chefansvar og en aflønning før pension på 43.135,92 kr. pr. md. eller højere.

Ved egentligt chefansvar forstås, at man skal afholde mus-samtaler og sygefraværssamtaler samt have ansvar for ferietilrettelæggelse og lønforhandling. Endelig skal man have det reelle beslutningsansvar i forhold til ansættelse/advarsel/afsked og lignende. Det kan nogle steder være formaliseret i en indstillingsprocedure.

Herudover er tjenestemænd ikke omfattet af en konflikt.

Regionerne

Der er nu enighed med Danske Regioner om, hvilke chefer der er undtaget fra konflikt, det vil sige strejke og lockout, på det regionale område.

Følgende chefstillinger er undtaget fra konflikt i henhold til hovedaftalen:

 • Stillinger på chefaftalen (Aftale for chefer)
 • Chefer med egentligt chefansvar og en aflønning før pension på 43.047,67 kr. pr. måned eller højere.

Ved egentligt chefansvar forstås, at man skal afholde mus-samtaler og sygefraværssamtaler samt have ansvar for ferietilrettelæggelse og lønforhandling. Endelig skal man have det reelle beslutningsansvar i forhold til ansættelse/advarsel/afsked og lignende. Det kan nogle steder være formaliseret i en indstillingsprocedure.

Herudover er tjenestemænd ikke omfattet af en konflikt.

Staten

Følgende er undtaget fra konflikt iht. hovedaftalen:

 • Chefer efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten
 • Chefer med egentligt chefansvar og en samlet aflønning før pension på 41.583,67 kr. pr. måned eller højere.

Ved egentligt chefansvar forstås, at man afholder mus-samtaler og sygefraværssamtaler samt har ansvar for ferietilrettelæggelse og lønforhandling. Man skal ikke nødvendigvis have det reelle beslutningsansvar i forhold til ansættelse/advarsel/afsked og lignende. Det er tilstrækkeligt, at man har en indstillingsret eller på tilsvarende måde inddrages i beslutningen.

Herudover er tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ikke omfattet af en konflikt.

Du er meget velkommen til at ringe til os på telefonnummer 33 95 97 00, hvis du er i tvivl.

Bemærk 

Strejken er ikke varslet for medlemmer, der har fast tjenestested i udlandet ved en strejkes start eller som er tredjelandsstatsborger med opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde (fx forskerordningen eller beløbsordningen).

En tilsvarende begrænsning gælder for lockouten på det regionale område. På det statslige og kommunale område vil tredjelandestatsborgere derimod være omfattet af lockouten på samme måde som alle andre medlemmer. Så her vil disse være omfattet af lockouten.

Når konflikten træder i kraft, må du ikke opholde dig på arbejdspladsen. Er du omfattet af strejken, og den træder i kraft den 6. maj, der er en søndag, betyder det, at fra du går hjem fredag den 4. maj efter arbejdstid og indtil konflikten er slut, skal du ikke være på arbejdspladsen. 

Du vil fra din arbejdsgiver få besked om det, hvis du skal aflevere, adgangskort, nøgler, arbejds-pc’er, mobiltelefon m.v. Din arbejdsgiver kan afbryde din adgang til din arbejdsmail og arbejdstelefon.

Du må ikke arbejde

Under en konflikt må du ikke arbejde. Du må heller ikke læse og svare på arbejdsmails (hvis du har adgang til dem), du må ikke arbejde hjemmefra eller på anden måde udføre opgaver for din arbejdsgiver.

De opgaver, du er i gang med, kan ikke færdiggøres før efter konflikten.

Hold kontakt til din TR og dine kollegaer

Sørg for, at din Tillidsrepræsentant har fået din private mailadresse, så hun/han kan komme i kontakt med dig. Hold øje med Djøfs hjemmeside, her vil du kunne se, hvilke aktiviteter, der er planlagt nær dig. Aftal eventuelt med dine kollegaer at deltage i aktiviteter sammen – eller planlæg nogen selv. Djøf opfordrer dig til aktivt at være med til at synliggøre konflikten.

Læs de mails, der kommer fra Djøf

Vi vil løbende holde dig informeret, så vi anbefaler dig at læse mails fra Djøf. Du vil også blive orienteret, når konflikten er slut, og hvornår du igen skal og må møde på arbejde.

Hvis din ferie begynder før konflikten begynder, så fortsætter din ferie til den er slut, det vil sige som aftalt med arbejdsgiver. Arbejdsgiver udbetaler sædvanlig løn, så længe du er på ferie. Fra din ferie er slut, vil du som alle andre konfliktramte medlemmer være dækket af konfliktunderstøttelse frem til konflikten stopper.

Du kan godt indgå en aftale om, at hel eller delvis ferie, der er planlagt inden konfliktens start, og påbegyndes efter konfliktens start kan genoptages, hvis konflikten ophører før perioden for planlagt ferie stopper. På den måde vil du ikke være forpligtet til at møde på arbejde dagen efter konfliktens ophør. Men det kræver at du aftaler det med din arbejdsgiver.

Ellers er du forpligtet til at møde på arbejde den første arbejdsdag efter konfliktens afslutning - og hvis du ikke gør det kan du bortvises. Derfor kan det være risikabelt at tage til udlandet under en konflikt, uden en aftale med din arbejdsgiver.

Hvis ferien, som følge af konflikten, ikke har kunnet holdes inden ferieårets udløb (den 30. april), skal ikke-afholdt ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning. Medlemmet kan dog også aftale med arbejdsgiveren, at den ikke afholdte ferie overføres til det følgende ferieår.

Hvis du skal have eller har påbegyndt lønnet barselsorlov og forældreorlov under konflikten, vil du ligesom andre medlemmer ikke få løn fra arbejdsgiveren under konflikten. Du vil i stedet for modtage enten konfliktlån, eller en kombination af konfliktlån og barselsdagpenge.

Udgangspunktet vil være, at arbejdsgivere melder lønstop til Udbetaling Danmark, og at Udbetaling Danmark sender et brev til dig.  Det er kun hvis din barsel starter under konflikt, at du skal kontakte Udbetaling Danmark. Vær opmærksom på at tjekke din e-boks.

Læs mere, hvis du er på barsel og bliver ramt af konflikt

Særligt om graviditetsorlov:

 • Hvis der er mere end 4 uger til forventet fødsel kan du få konfliktlån – som alle andre. I denne periode er der ikke ret til barselsdagpenge.
 • Hvis der er mindre end 4 uger til forventet fødsel ved konfliktens start, så er der ret til barselsdagpenge og supplerende konfliktlån.

For så vidt angår arbejdsgiverens indbetaling af pensionsbidrag i såvel den lønnede del som den ulønnede del af forældreorloven, vil arbejdsgiverens indbetaling heraf ophøre under konflikten. Medlemmet vil kunne få kompenseret pensionsindbetalingerne på samme måde som alle andre medlemmer.

Medlemmer, der har påbegyndt barselsorlov under konflikten, skal omgående meddele arbejdsgiveren dette efter konfliktens ophør.

Den periode, hvor arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under barsel, forlænges ikke med den tid, som konflikten har varet. Ligeledes forlænges en eventuel dagpengeret fra Udbetaling Danmark ikke. Du får derfor hverken ret til mere eller mindre orlov, hvis der opstår konflikt.

Når konflikten er ophørt, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om fuld løn under barsel.

Det er kun medlemmer, som er ansat på en akademikeroverenskomst, som Akademikerne kan varsle til at konflikte. Hvis du derfor er ansat på eksempelvis en HK-overenskomst, så vil du ikke blive berørt af konflikten efter vores overenskomst. Om du er berørt af konflikten efter den anden overenskomst afhænger af, om du samtidig er medlem af denne organisation. Hvis du ikke er, så er du ikke berørt af hverken strejke eller lockout. Hvis du er, så kan du godt blive berørt. Kontakt denne organisation for at høre nærmere.

Fordi Djøf har varslet konflikt i forbindelse med forhandlingerne om fornyelse af de offentlige overenskomster, kan medlemmer af Djøf Offentlig og Offentlige Chefer ikke melde sig ud, før konflikten er afsluttet. Hvis der foreligger helt særlige omstændigheder, kan Djøfs bestyrelse konkret give samtykke til udmeldelse. Efter konflikten gælder de almindelige regler for udmeldelse.

Konflikt ABC

Få svar på mere specifikke spørgsmål om en strejke og lockout i vores Konflikt ABC. Ikke alle retningslinjer og procedurer i forbindelse med en eventuel konflikt er endeligt afklaret endnu. Derfor udbygger vi hele tiden denne side i takt med de spørgsmål, vi får, og i takt med at der bliver taget politisk stilling til, om konkrete procedurer skal ændres. 

Hvorfor er vi på vej i konflikt?

Formand for Djøf Offentlig, Sara Vergo, fortæller her, hvorfor hun og Djøf er parate til en omfattende konflikt, der vil have samfundsøkonomiske og personlige konsekvenser for mange tusinde danskere.

Konfliktvarsler

Udsættelse

Forligsmanden har den 28. marts besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. Læs: 'Hvornår kan strejke og lockout træde i kraft?'

Strejkevarsler

Akademikerne og de øvrige faglige organisationer har varslet strejke, som skulle være trådt i kraft den 4. april 2018. Forligsinstitutionen har besluttet at udsætte strejken. Se strejkevarslerne her: 

Arbejdspladser der er udtaget til strejke på det kommunale og regionale område

Arbejdspladser der er udtaget til strejke på det statslige område

Når en konflikt er varslet, kan forligsinstitutionen beslutte, at forhandlingerne skal fortsætte med forligsmanden som mægler. Forligsmanden kan udsætte en varslet konflikt indtil to gange 14 dage.

Lockoutvarsler

De offentlige arbejdsgivere havde varslet lockout fra den 10. april 2018. Forligsinstitutionen har besluttet at udsætte lockouten. Se lockoutvarslerne her:

Ansatte på overenskomst for akademikere i staten

Eksterne lektorer ved universiteter

Pædagogiske ledere og lærere ved gymnasieskoler

Ansatte på overenskomst for akademikere i kommuner

Ansatte på overenskomst for akademikere i regioner

Økonomisk støtte

Forhandlingerne om OK18 er brudt sammen, og der er varslet strejke og lockout. Djøf har etableret en ordning, som sikrer dig et rådighedsbeløb under konflikten på cirka samme niveau som normalt. Her kan du læse mere om konfliktlånsordningen.

Tillidsrepræsentant under OK18

Her finder du materiale til klubmøder om overenskomstforhandlingerne som forklarer, hvorfor vi risikerer at ende i en konflikt, og hvad der derefter sker. Du kan også bidrage med ideer til aktiviteter under en eventuel konflikt.

In case of conflict

The 2018-negotiations are now in process and we look forward to a satisfactory outcome. However, in the event the public employers and the employee organisations are too far apart, a conflict might occur. If you are an English speaking member of Djøf, we encourage you to contact us.
Fakta

Medlemsoplysninger

Husk at opdatere dine medlemsoplysninger i Mit Djøf, så Djøf kan komme i kontakt med dig under en konflikt. Oplys gerne din private mailadresse, da din arbejdsmail kan være utilgængelig under en eventuel konflikt.

Tænk længere

Djøf

OK18

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent