Djøf

Ansættelsesvilkår og kontrakt i udlandet

Når du bliver ansat i udlandet, er du som udgangspunkt ikke omfattet af dansk ret. De ansættelsesretlige vilkår, du kender fra Danmark, kan du ikke længere forvente gælder for dig. Her er en gennemgang af de vigtigste vilkår.

Det er vigtigt, at du sikrer dig selv de bedst mulige vilkår. Udgangspunktet for dette er din ansættelseskontrakt, som fastlægger de nærmere vilkår for ansættelsesforholdet. Det er værd at bruge tid på at sætte dig grundigt ind i kontrakten, før du skriver under.

Djøf har lavet en gennemgang af de vigstige vilkår som du skal være opmærksom på. Desuden kan du bruge tjekliste herunder med spørgsmål, du bør stille dig selv, inden du siger ja til jobbet.

Tjekliste

Kontrakt

Du bør sikre dig, at dine ansættelsesvilkår fremgår af din kontrakt. Derved sikre du dig det nødvendige overblik - og skulle der komme tvivl om hvad du og din arbejdsgiver har aftalt, vil I kunne støtte jer til hvad I har aftalt i kontrakten.

Din kontrakt er rammen for dine løn- og ansættelsesvilkår. Det gælder, uanset om du er udstationeret eller udlandsansat.

Giv dig derfor altid tid til at gennemlæse kontrakten grundigt og kontakt Djøf og eventuelt en revisor, før du skriver under.

Hvis du udstationeres af en dansk arbejdsgiver i længere tid end en måned, har du i medfør af lov om ansættelsesbeviser krav på en kontrakt (eller anden skriftlig dokumentation), der fastslår vilkårene for udstationeringen. Inden for EU har alle krav på et ansættelsesbevis.

Forslag til udstationeringskontrakt

Hvilket lands lovgivning gælder for din kontrakt? 

Udstationering

Når du er ansat af en dansk virksomhed med ansættelse i udlandet, er der tale om en udstationering. Det betyder, at selv om du bor i udlandet, vil du som udgangspunkt være omfattet af danske love og aftaler. Det kan dog aftales mellem dig og arbejdsgiver, at du ansættes på lokale vilkår. Hvis det er tilfældet , gælder udstationeringslandets love i ansættelsesforholdet. I særlige tilfælde kan I aftale, at det er et tredje lands lovgivning, der er gældende.  

Ansættelse i en udenlandsk virksomhed

Når du ansættes af en udenlandsk arbejdsgiver og arbejdet udføres i udlandet, er der tale om en ren udenlandsk ansættelse. I det tilfælde er det som udgangspunkt, det lands love hvor du udføre dit arbejde i, der er gældende for ansættelsesforholdet. Andre landes love kan også aftales mellem dig og arbejdsgiver, hvis ansættelseslandets love tillader det.     

Hvis du tager ansættelse i de nordiske lande, kan du få hjælp og vejledning hos vores nordiske søsterorganisationer.

Desuden kan du via vores samarbejdsaftale få hjælp fra Deloitte om dine fremtidige skatteforhold. Aftalen giver dig ret til 15 minutters gratis skatterådgivning.

Henvisningsaftale med Deloitte 2015

Løn

Husk at din løn er til forhandling og skal ses ud fra din markedsværdi i det land arbejdet udføres. Se lønnen i forhold til den lokale skattelovgivning, da det har betydning for, hvad du får udbetalt. Sørg for at forhandle din løn før du udstationeres, så du får dækket alle udgifter ved udstationeringen.

Din løn bør tage udgangspunkt i din markedsværdi. Markedsværdien beror på en vurdering af en række forskellige elementer, herunder branche, stilling, uddannelse og erhvervserfaring samt jobbets geografiske placering. 

Når vi taler jobbets geografiske placering betyder det, at du skal se lønnen i forhold til ansættelseslandets økonomi, graden af social sikring og udbud af og efterspørgslen af arbejdskraft. Du kan således ikke forvente, at lønniveauet er det samme i Danmark, som i det pågældende land du får ansættelse. 

Hvis du bliver udstationeret, indgår du i de fleste tilfælde en ny lønaftale med din arbejdsgiver. Ofte betaler arbejdsgiver (helt eller delvist) en del af de udgifter, du tidligere selv har dækket af din løn f.eks. bolig, børnepasning, sygesikring, tlf. mv.  Det skal dog ses i sammenhæng med at din ægtefælle/partner muligvis ikke får løn under udstationeringen, udgifter til bopæl i Danmark, eller tab ved salg af bolig, samt alle de andre udgifter der er ved at flytte til udlandet. 

Skal du udsendes til lande med særlige forhold, kan du også forsøge at forhandle et hardship-tillæg, der dækker besværligheder og ulemper, der måtte være herved. 

Djøf har ikke lønstatistikker for djøfer i udlandet.  Du er dog velkommen til at kontakte Djøf for at drøfte din løn. Du kan også drøfte lønniveauet med andre djøfere, der allerede er i udlandet via Verdenskortet

Ferie og feriepenge

Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis har samme ferierettigheder i udlandet, som du har i Danmark. Du kan derfor risikere at betale skulle betale ferien selv.

I Danmark har du ret til fem ugers ferie. Under midlertidig udstationering i et andet land har du krav på ferie efter de danske ferielovsbestemmelser i de første 12 måneder af udstationeringen. Efter denne periode optjener du ferie efter ansættelseslandets ferieregler. 

For EU's medlemslande gælder der en mindsteregel på fire ugers ferie. Udenfor EU varierer ferierettighederne i stor grad, og mange steder er der slet ikke et feriepengesystem, hvorfor du selv må lægge til side til ferien.

Flytter du til udlandet og tager varigt ophold, kan du få udbetalt tilgodehavende feriepenge optjent her i landet. Dette gælder, uanset om du holder ferien, og i øvrigt uanset om du skal arbejde eller uddanne dig i udlandet.

Hvis du bliver udstationeret bør du få aftalt, at du under udstationeringen optjener ret til ferie med løn/feriegodtgørelse i henhold til reglerne i Ferieloven. Du kan i den forbindelse eventuelt aftale en længere ferie end de normale fem uger. Som udstationeret har du heller ikke kun brug for ferien som rekreation, men ferien skal også tjene til at du og din familie holder kontakten til familie og venner i Danmark ved lige.

Det er normalt, at man ved udstationering til "vanskelige steder", der typisk også berettiger til et hardship-tillæg, tillægges ekstra ferie (rest and recovery leave) og evt. særligt rejsetilskud. Du bør også overveje, at fraskrive dig retten til at holde fri på de særlige danske helligdage mod så at kunne holde fri på opholdslandets egne fri og helligdage. 

Opsigelse

Sørg for at sikre dig de bedste vilkår i tilfælde afskedigelse. Det kan. f.eks. være forlænget varsel eller uopsigelighed.  Det kan også være en god ide at aftale, at arbejdsgiver betaler dine hjemrejseudgifter hvis du bliver afskediget.

Mange lande har væsentligt kortere opsigelsesperiode end i Danmark. Andre lande har væsentligt længere. Før du rykker teltpælene op, kan det derfor være fornuftigt at undersøge opsigelsesreglerne for dit nye job. Undersøg om du kan blive afskediget uden varsel, eller om du har en opsigelsesperiode, der giver dig nok tid til at finde et nyt job. 

For ikke at stå i en situation hvor du kan blive afskediget kort tid efter, at du er tiltrådt, kan det være en god idé at aftale uopsigelighed for arbejdsgiver i f.eks. det første år af ansættelsesforholdet. I kan også aftale at i tilfælde af arbejdsgivers afskedigelse af dig, betaler arbejdsgiver din hjemrejse og eventuelle fragtomkostninger af ejendele.

Bliver du afskediget under en udstationering, kan du aftale, at du har krav på at vende tilbage før tid, til din tidligere stilling i Danmark. 

Klausuler

Undgå så vidt muligt konkurrenceklausuler og andre erhvervsbegrænsende klausuler.

Der er store forskelle på anvendelse af erhvervsbegrænsende klausuler i forskellige lande, men de anvendes dog typisk i et noget mindre omfang i udlandet end herhjemme. Ofte kompenseres du for begrænsningen ved betaling af halv eller fuld løn i hele klausulens gyldighedsperiode. Til gengæld ses ofte lange og meget udførlige bestemmelser til sikring af erhvervshemmeligheder.

Social sikring

Undersøg dine muligheder for at bevare social sikring ved udrejse. Mister du dækningen bør du sørge for at det enten er dækket af arbejdsgiver eller ved at du tegner en forsikring.

Når du arbejder i udlandet, kan du miste dine danske sociale rettigheder, dvs. din ret til sygesikring, arbejdsløshedsdagpenge, folkepension mv. Det afhænger bl.a. af, hvor længe du arbejder i udlandet, og hvilket land, det drejer sig om.

Social sikring omfatter:

  • Sygesikring efter reglerne i sundhedsloven 
  •  Dagpenge ved sygdom 
  •  Dagpenge ved barsel og adoption 
  •  Arbejdsløshedsforsikring 
  •  Folkepension og førtidspension 
  •  Tjenestemandspensioner 
  •  ATP Livslang Pension
  •  Børnefamilieydelser og børnetilskud 
  •  Arbejdsskadeforsikring 
  •  Efterløn

Forsikring

Undersøg dine forsikringsforhold. Overvej om du skal forhøje din forsikringsdækning. Du kan både risikere, at du lettere ifaldes erstatningsansvar og at erstatningssummerne er højere end i Danmark.   

Når du tager ud, er det ikke sikkert, at din egen forsikring dækker dig. Det er heller ikke sikkert, at din arbejdsgiver er forpligtet til at have en ulykkes- eller ansvarsforsikring, som arbejdsgivere er forpligtet til i Danmark.

Udgangspunktet er, at du selv skal sørge for at tegne de nødvendige forsikringer. Du bør altid være dækket af en ansvars- og ulykkesforsikring. Ved udstationering i en kortere periode vil din egen forsikring typisk dække dig. Ellers sørger din arbejdsgiver for, at du er dækket at de nødvendige forsikringer, herunder transport og indboforsikring.

Djøfbladet

Ny forskning: Frivilligt arbejde fører ikke til job

Er du jobsøgende, er det så godt som værdiløst at skrive erfaring med frivilligt arbejde på cv’et, konkluderer ny dansk forskning. Resultatet overrasker a-kasse.

Foto: Barsan Attila/Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent