Overenskomster og aftaler
30.08.2016

Ansættelse

Aftale om åremålsansættelse

Cirkulære om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål

Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om introduktionsstillinger i staten

Arbejdstid

Arbejdstidsaftale for tjenestemænd

Arbejdstidsdirektivet

Cirkulære om decentrale arbejdstidsaftaler

Cirkulære om konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg

Cirkulære om Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Barsel og børn

Barselsvejledning for statens område

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Chefer

Cirkulære om aftale om chefløn

Rammeaftale om kontraktansættelse

Ferie og fravær

Bekendtgørelse om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål

Cirkulære om ferieaftale i staten

Cirkulære om opsparing af frihed

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt sygebørn og nærtstående

Cirkulære af om tjenesterejseaftalen

Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser

Statens ferievejledning

Overenskomster

Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier mv.

Cirkulære om overenskomst for forstandere og øvrige chefstillinger ved VUC

Hovedaftale i staten

Overenskomst 2013-2015 for akademikere i Folketingets Ombudsmand

Overenskomst 2013-2015 for akademikere i Folketingets Administration

Overenskomst 2013-2015 for akademikere i Rigsrevisionen

Overenskomsten 2015-2018 for akademikere i staten

Aftale om frit organisationsvalg mellem DM og Djøf

Aftale om frit organisationsvalg mellem GL, IDA, KS, Læger og Djøf

Pension og seniorer

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Samarbejde og udvikling

Cirkulære om aftale om Kompetencefonden

Cirkulære om Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Cirkulære om aftale om Udviklings- og Omstillingsfonden

Cirkulære om Kompetenceudvikling

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten

Tjenestemand

Cirkulære om aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken - konstitution og funktionsvederlag

Cirkulære om justering af tjenestemandslønninger

Tjenestemandsansatte ledere ved VUC