Overenskomster og aftaler
12.02.2016

Ansættelse

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om introduktionsstillinger i kommuner

Aftale om tidsbegrænset ansættelse, rammeaftale

Rammeaftale om åremålsansættelse, KL

Arbejdstid

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere i kommuner

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden

Aftale om rådighedsvagt i hjemmet - KL

Barsel og børn

Aftale om fravær af familiemæssige årsager 

Chefer

Aftale om aflønning af chefer i KL-kommuner

Aftale om lokal løndannelse for chefer i kommuner

Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i kommuner

Ferie og fravær

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Løn

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Overenskomster

Den kommunale overenskomst 2015-2018

Hovedaftale mellem KL og AC-organisationerne

Aftale om frit organisationsvalg mellem DM og Djøf

Aftale om frit organisationsvalg mellem GL, IDA, KS, Læger og Djøf

Pension og seniorer

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Samarbejde og medindflydelse

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Trivsel og sundhed på arbejdspladserne

MED-håndbogen 2013

Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Tjenestemand

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner

Tjenestemandsregulativ af 2008 for kommuner inden for KLs forhandlingsområde