07.04.2016

Hvem ansættes på kontrakt

Det er kommunen som arbejdsgiver, der bestemmer, om en chef skal ansættes på individuel kontrakt. Det er typisk de højest placerede chefer, der bliver ansat på kontrakt.

Hvem indgår aftalen

Rammeaftalen om kontraktansættelse fastlægger, på hvilke vilkår en individuel kontrakt kan indgås. Kontrakten indgås mellem kommunen og Djøf.

Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

Hvilken løn kan aftales

Kommunaldirektørernes løn er aftalt i chefaftalen. Når en kommunaldirektør eller en direktør for et fælleskommunalt selskab bliver ansat på kontrakt, får han/hun et løntillæg på 20 %.

For øvrige chefer gælder, at de får et tillæg på 15 % oveni den løn, der i øvrigt er aftalt. Den øvrige løn består af en grundløn, centralt aftalte tillæg og den funktions-/kvalifikationsløn, der måtte blive aftalt.

Satsen for pension er 19,05 %. Hele lønnen er pensionsgivende, også kontrakttillægget.

Hvilke opsigelsesvarsler gælder

Udgangspunktet er, at funktionærlovens opsigelsesvarsler gælder, men ved kontraktansættelse er der mulighed for at aftale længere varsler.

For kommunaldirektører kan der i kontrakten aftales op til 12 måneders opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverside, og for øvrige chefer kan der aftales et varsel på 6 måneder.

Hvad gælder, hvis du bliver opsagt

Hvis du bliver opsagt, får du en fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders løn. Hvis afskedigelsen skyldes væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen.

Øvrige vilkår

Den ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem KL og centralorganisationerne om blandt andet ferie, barsel, adoption, omsorgsdage og senior- og fratrædelsesordninger.

Overenskomster og aftaler kommuner