01.07.2016

Hvad dækker loyalitetspligten over?

Din arbejdsgiver har krav på, at du er loyal over for arbejdspladsen, og arbejdsgiveren må forvente, at du ikke foretager dispositioner, der kan skade arbejdspladsen. 

Du har pligt til at bidrage til, at arbejdspladsen klarer sig bedst muligt, og du må ikke lade dine egne interesser gå forud for arbejdspladsens for eksempel ved at udøve konkurrerende virksomhed. 

Du er bundet af loyalitetskravet, både når du udtaler dig internt på arbejdspladsen og eksternt i forhold til kunder, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere mv. 

Loyalitetspligten retter sig også mod forholdet til din chef. Er du utilfreds med din chef, følger det af loyalitetspligten, at du skal rette kritikken direkte til ham eller hende. Du må ikke gå udenom din chef på en måde, der umuliggør fortsat samarbejde. 

Vær opmærksom på, at loyalitetspligten gælder, selvom du er suspenderet eller fritstillet i en opsigelsesperiode

Loyalitetspligten som offentlig ansat

I den offentlige forvaltning er loyalitet hos embedsmændene en forudsætning for demokratiet som politisk styreform. Ministeren eller borgmesteren sidder i toppen af hierarkiet som ansvarlig leder af forvaltningen og som den eneste med politisk mandat. En sådan styring af forvaltningen kan kun fungere, hvis der er en meget høj grad af loyalitet hos embedsmændene. 

I praksis lægger en skærpet loyalitetsforpligtelse kun bånd på en meget lille gruppe offentligt ansatte. Det er dem, som sidder helt tæt på politikerne i ledende funktioner og i stabsfunktioner - fx departementschefer og ministersekretærer. 

Loyalitetspligten er ikke til hinder for, at du offentligt kan udtale dig om de sagsområder, som du arbejder med. Loyalitetspligten betyder heller ikke, at du ikke må udtale dig kritisk. Du har ytringsfrihed, og loyalitetspligten sætter ikke ytringsfriheden ud af kraft.

Hvis du tilsidesætter din loyalitetspligt

Den almindelige reaktion vil være en påtale eller en advarsel. Kun i meget grove tilfælde vil en tilsidesættelse af loyalitetspligten begrunde afskedigelse eller bortvisning.


Dine rettigheder og pligter: ytringsfrihed og erhvervshemmeligheder