Djøf

Tavshedspligt og lydighedspligt

Tilsidesætter du din tavsheds- eller lydighedspligt, kan det i værste fald føre til bortvisning og strafferetlige sanktioner.

Lydighedspligten

Populært sagt får du din løn for at arbejde og gøre, som du får besked på. Lydighedspligten er en integreret del af arbejdspligten. Din arbejdsgiver har instruktionsbeføjelsen, og du skal følge de retningslinjer, som din chef udstikker for dit arbejde.

Du kan nægte at efterkomme en klart ulovlig ordre. Samtidig har du pligt til at gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at ordren er ulovlig.

Sætter du liv og helbred på spil, kan du også nægte at efterkomme en ordre.

Er der tvivl om lovligheden af en ordre, skal du protestere. Fastholder din arbejdsgiver alligevel ordren, har du pligt til at udføre opgaven.

 

Tavshedspligten

Både som offentligt og som privat ansat, vil der være oplysninger, som du ikke må videregive.

Ved siden af tavshedspligten gælder også loyalitetspligten, der indebærer, at du som udgangspunkt ikke må udtale dig på en måde, der kan skade din arbejdsplads.

Tavshedspligt handler om oplysninger, ikke om holdninger. Din arbejdsgiver kan ikke udvide tavshedspligten til at omfatte holdninger og meninger uden at krænke ytringsfriheden. Men det er klart, at du ved at tilkendegive din opfattelse offentligt kan komme til at røbe fortrolige oplysninger og derved overtræde din tavshedspligt.

Det beror almindeligvis på en konkret vurdering, om bestemte oplysninger er tavshedsbelagte. Tavshedspligtens nærmere indhold kan være beskrevet i din kontrakt. Tavshedspligten kan også ses af lovgivningen. For eksempel må du ikke videregive erhvervshemmeligheder. Det følger af markedsføringsloven.

I forvaltningslovens § 27 er der taget stilling til, hvilke oplysninger en offentligt ansat kan pålægges tavshedspligt om.

Som offentligt ansat kan du pålægges tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Bestemmelsen opregner, hvilke interesser der navnlig tænkes på.

Som privat ansat kan reglerne om tavshedspligt i aktieselskabsloven eller lov om finansiel virksomhed for eksempel være relevante.

 

 

Er din løn fortrolig?

Det sker stadig, at en arbejdsgiver meddeler, at lønnen er fortrolig. Har du en sådan klausul i din kontrakt, er du ikke bundet af den. Ifølge § 2 a i ligelønsloven har du som lønmodtager ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold, og du kan videregive oplysningerne til hvem som helst.

 

 

Brud på tavsheds- eller lydighedspligt

Konsekvenserne af en ulovlig vægring eller brud på tavshedspligten kan være meget alvorlige. Hvilken sanktion du kan blive mødt med, afhænger af forseelsens karakter, men i praksis har domstolene ofte fundet afskedigelse eller bortvisning berettiget. Der kan i sjældne tilfælde blive tale om strafferetlige sanktioner.

 

Djøfbladet

Djøfer vinder sag om dagpenge efter fyring

Både Ankestyrelsen og byretten mente, at Erik Fraas selv var skyld i, at han blev fyret. Fire år senere har Østre Landsret nu ændret afgørelsen. Sagen er principiel, og fremover vil færre formentlig få dagpengekarantæne efter en fyring.

Privatfoto
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent