]]>

Djøf

Ansat på udenlandsk kontrakt

Kend dine ansættelsesvilkår, når din kontrakt ikke er på dansk. Få også hjælp til dit skatteforhold som ansat i en udenlandsk virksomhed.

Tjekliste til din kontrakt

I udlandet er dine ansættelsesvilkår ikke nødvendigvis de samme som i Danmark. Det er derfor vigtigt, at alle relevante vilkår fremgår af din kontrakt. Kan du svare på nedenstående spørgsmål kender du nogenlunde dine ansættelsesvilkår.

 • Hvad er din stilling, arbejdsopgaver og kompetence- og referenceforhold? 
 • Hvad er ansættelsens starttidspunkt og dens forventede varighed, med mindre det er en tidsubestemt ansættelse?
 • Hvad er den aftalte løn, og er der tillæg og andre goder tilknyttet til ansættelsen? 
 • Får du betalt pension, og kan du tage pensionsopsparingen med dig når/hvis du forlader ansættelseslandet?
 • Hvad er den ugentlige arbejdstid?
 • Hvor meget ferie optjener du – og hvordan optjenes ferien? 
 • Har du ret til løn under sygdom?
 • Hvad er dine barselsrettigheder?
 • Er du dækket af en forsikring igennem dit arbejde?
 • Er din familie dækket af eventuelle aftaler om bolig, kost, udgifter til børnepasning og skole?
 • Med hvilket varsel kan du opsige din stilling, og med hvilket varsel kan arbejdsgiver opsige dig?
 • Hvilke lands love regulerer dit ansættelsesforhold?

Vær opmærksom på, at alle inden for EU har krav på et ansættelsesbevis.

Leve- og arbejdsvilkår i EU/EØS

Igennem EURES, som er den europæiske portal for jobmobilitet, kan du få oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i det land hvor du skal arbejde, hvis det er i et EU/EØS land.

Hvad er dit lønniveau?

Du skal se lønnen i forhold til ansættelseslandets økonomi, skattetryk, graden af social sikring og udbud af og efterspørgslen af din arbejdskraft. Du kan derfor ikke sammenligne det udenlandsk lønniveau med det danske lønniveau. Du kan se mere om løn i EU- / EØS-lande her

Er du i tvivl om dit udspil og lønniveau i et specifikt land kan du med fordel kontakte andre djøfere, der allerede er i landet via Djøfs linkedingrupper

Få input, hvis du skal ansættes i USA

Få input, hvis du skal ansættes i Tyskland

Feriepenge – mulighed for udbetaling

For EUs medlemslande gælder der en mindsteregel på fire ugers ferie. Uden for EU varierer ferierettighederne i stor grad, og mange steder er der slet ikke et feriepengesystem, hvorfor du selv må lægge til side til ferien.

Flytter du til udlandet og tager varigt ophold, kan du få udbetalt tilgodehavende feriepenge optjent i Danmark. Kontakt borger.dk for at få udbetalt dine feriepenge.

Deloitte - få hjælp til skatteforhold

Skat kan være en vanskelig størrelse, også når du skal til udlandet. Få styr på dine skatteforhold sammen med Deloitte inden du tager ud. Djøf har indgået en aftale med Deloitte, som indebærer, at du som medlem kan få skattemæssig rådgivning til fordelagtig pris.

Herudover kan du som medlem kontakte Deloitte med generelle spørgsmål om skatteforholdene i Danmark. Rådgivningen er gratis, og du må forvente, at samtalen højst vil vare cirka 15 minutter (skal der mere rådgivning til, sker det inden for rammerne af førstnævnte aftale).

På følgende telefonnumre kan du kontakte Deloitte og modtage rådgivning. Start samtalen med at sige, at du er henvist til rådgivningen som medlem af Djøf.

Finn Hansen på 23 31 31 78 

Du kan læse aftalen omkring rådgivningspakker mellem Djøf og Deloitte

UNI-passport – få rådgivning af andre faglige organisationer i udlandet

Du kan få rådgivning fra faglige organisationer i mere end 150 lande via Djøfs medlemskab af den internationale brancheorganisation UNI Global Union.

Ordningen kaldes UNI Passport, og den giver dig adgang til gratis gæstemedlemskab i op til tre år i en udenlandsk organisation.

Det kan variere fra organisation til organisation, hvad et gæstemedlemskab indeholder. Det forudsættes dog, at det omfatter rådgivning om lokale arbejdsmarkedsforhold, lønniveau og ansættelseskontrakt.

Betingelserne for det gratis gæstemedlemskab er, at du bibeholder dit medlemskab og fortsat betaler kontingent til Djøf. Når du ansøger om et UNI Passport giver du samtykke til, at Djøf bekræfter over for UNI Global Union, at du er medlem samt at dine kontingentbetalinger er ajour.

Læs om Djøfs privatlivspolitik.

Læs mere om UNI Passport-ordningen og tilmeld dig.

Når du har tilmeldt dig, og Djøf har bekræftet dit medlemskab, modtager du fra UNI Global Union et log-in til en oversigt med oplysninger om relevante organisationer i det land, du skal arbejde i. 

Bliv medlem af en nordisk søsterorganisation

Vi har en aftale med vores nordiske søsterforbund, der betyder, at du kvit og frit kan benytte dig af en lang række medlemstilbud i de nordiske søsterorganisationer i Sverige, Norge, Island og Finland i op til 1 år.

Aftalen er indgået med:

Du har blandt andet adgang til rådgivning og information om løn og ansættelsesvilkår, du kan deltage i forbundenes arrangementer og meget mere.

Betingelserne for at få et fri-medlemskab er, at du bibeholder dit medlemskab af Djøf på normale vilkår, og at du, så snart du har bopæl i det andet nordiske land eller er jobsøgende i et andet nordisk land, søger om fri-medlemskab i den ønskede organisation. 

Du kan kun få bistand i sager, der er opstået efter, at du har fået fri-medlemskab.

Der kan være nogle af Djøfs tilbud, som du af praktiske og/ eller systemtekniske årsager eller på grund af den aftale, der er indgået med eksterne, ikke kan gøre brug af. Det drejer sig eksempelvis om forsikring, bank og visse af rabataftalerne med butikker.

Frimedlemmer har heller ikke adgang til ekstern advokatbistand eller politisk indflydelse i Djøf.

Ring til os på telefon +45 33 95 97 00, hvis du vil vide mere om dine muligheder og om, hvordan du får et fri-medlemskab.

Social sikringsordninger

Når du arbejder i udlandet er der forskellige regler om social sikring, afhængig af hvilket land du skal bo og arbejde i. Det er afgørende, om du er udstationeret eller lokalt ansat, ligesom det har betydning, hvor længe du skal arbejde i det pågældende land. I nogle tilfælde kan du være omfattet af de danske regler, og i andre tilfælde af reglerne i arbejdslandet.

Du bør altid kontakte din bopælskommune/Udbetaling Danmark for mere præcis rådgivning om hvorvidt du er omfattet af dansk social sikring eller ej.  

Social sikring omfatter:

 • Sygesikring efter regler i sundhedsloven
 • Dagpenge ved sygdom
 • Dagpenge ved barsel og adaption
 • Arbejdsløshedsforsikring
 • Folkepension og førtidspension
 • Tjenestemandspensioner
 • ATP Livslang Pension
 • Børnefamilieydelser og børnetilskud
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Efterløn

Læs mere om social sikring

Læs mere om sociale forsikringer, hvis du skal bo i et EU-land.

Dine forsikringer

Når du tager ud, er det ikke sikkert, at din egen forsikring dækker dig. Det er heller ikke sikkert, at din arbejdsgiver er forpligtet til at have en ulykkes- eller ansvarsforsikring, som arbejdsgivere er forpligtet til i Danmark. Derfor bør du altid sikre dig, at du er dækket af en ansvars-, arbejdsskade- og ulykkesforsikring. 

Hvis du skal udstationeres eller bliver ansat på en tidsbegrænset kontrakt, kan du kontakte Codan på telefonnummer 33 55 52 49, og få tilbud på en indboforsikring. Som medlem af Djøf får du rabat på forsikringen.

A kasse og pension

Du skal kontakte din a-kasse og pensionsselskab for at høre hvordan du er stillet mens du er i udlandet og hvis du kommer retur.  

Hvis du bliver opsagt

Sørg for at sikre dig de bedste vilkår i tilfælde afskedigelse. Det kan fx være forlænget varsel eller uopsigelighed. Det kan også være en god ide at du aftaler, at din arbejdsgiver skal betale dine hjemrejseudgifter, hvis du bliver afskediget.

Mange lande har væsentligt kortere opsigelsesperiode end i Danmark. Andre lande har væsentligt længere. Før du rejser ud, kan det derfor være en god idé at undersøge opsigelsesreglerne for dit nye job. Undersøg om du kan blive afskediget uden varsel, eller om du har en opsigelsesperiode, der giver dig nok tid til at finde et nyt job. 

For ikke at stå i en situation hvor du kan blive afskediget kort tid efter, at du er tiltrådt, kan det være en god idé at aftale uopsigelighed for arbejdsgiver i fx det første år af ansættelsesforholdet. I kan også aftale at i tilfælde af arbejdsgivers afskedigelse af dig, betaler arbejdsgiver din hjemrejse og eventuelle fragtomkostninger af ejendele.