02.12.2016

Opsigelsesvarsel på tre måneder eller derunder

Hvis du har et opsigelsesvarsel på tre måneder eller derunder, kan din hovedferie som udgangspunkt ikke holdes i opsigelsesperioden. Det betyder, at en fastlagt hovedferie i opsigelsesperioden bortfalder, og at der i stedet skal indbetales feriepenge til Feriekonto eller en anden feriekortordning i forbindelse med din fratræden. Du og din arbejdsgiver kan dog efter opsigelsen aftale, at ferien holdes som planlagt.

Din restferie kan godt ligge i opsigelsesperioden, hvis varslet på én måned kan ligge inden for opsigelsesperioden.

Opsigelsesvarsel på over tre måneder

Hvis du har et opsigelsesvarsel på over tre måneder, gælder de almindelige regler om varsling og afholdelse af ferie for såvel din hovedferie som din restferie. Det betyder, at fastlagt ferie i det, der nu er opsigelsesperioden, fortsat skal holdes som planlagt.

Din arbejdsgiver kan også efter opsigelse er sket pålægge dig at holde ferie i opsigelsesperioden, hvis perioden er lang nok til at rumme både varslet og ferien.

Særligt om overført ferie

Hvis du har overført ferie til gode, og det ikke på forhånd er fastlagt, hvornår den overførte ferie skal holdes, kan hverken du eller din arbejdsgiver ensidigt bestemme, at ferie svarende til længden af den overførte ferie skal holdes i en opsigelses- eller fritstillingsperiode.

Hvis du og din arbejdsgiver aftaler, at du holder ferie i en opsigelsesperiode, eller arbejdsgiver pålægger dig at holde ferie i en opsigelsesperiode og denne er lang nok til at rumme både varslet og ferien, vil det dog være din overførte ferie, der holdes først, da overført ferie skal holdes før anden ferie.