]]>

Arrangement

Demokrati og deltagende samfundsborgere

Sammenhængskraften i et samfund er afhængig af dets deltagende borgere. Hvordan står det til i det danske demokrati, og hvordan styrker vi borgernes lyst og mulighed for at deltage? I Arena Nord inviterer vi til oplæg, deltagende debat og samtale om det land, vi vil være en del af. Alle er velkomne.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Nogle beskriver samfundet i dag som fragmenteret uden sammenhængskraft med manglende oprigtighed og autencitet. Et samfund,der er præget af paradokser, som betyder, at det er svært at handle i overensstemmelse med vores værdigrundlag.

For eksempel:

  • Debatten om de værdier, vi bør dele som samfund, bliver overophedet og polariserer i stedet for at samle.
  • Vi går ind for klima-rigtige løsninger, men er selv tilbageholdende med at lave de forandringer, der skal til.
  • Vi vil gerne have flere grønne og rekreative områder, men behandler ikke selv den natur, vi har til rådighed, på en måde, der bevarer.
  • Vi synes, der skal være plads til alle. Også dem, der er lidt udenfor. Bare ikke her hos os i vores pæne fællesskab.

Der forekommer en forskydning i samfundet fra tidligere, hvor der var en vis konsensus om grundlæggende værdier, til nu, hvor alt er under beskydning. Borgerne er selv redskaberne til at kunne ændre magtstrukturerne/systemet. Hvordan agerer vi med de rammer? Lader vi stå til, trækker på skulderen og giver efter for brok?

Vi tror, der er en sammenhæng mellem samfundets og verdens stigende kompleksitet i alle dets aspekter qua blandt andet en stærkt reduceret gennemskuelighed i samfundsanliggender, og en national magtstruktur/et nationalt politisk system, der reducerer mulighederne for medbestemmelse og handlemuligheder i samfundet.

Med dette arrangement vil vi gerne have handlemulighederne til debat. Hvis noget begrænser borgernes deltagelse, hvad er det da, og hvad gør vi ved det? Kan systemet sikre sammenhængskraften eller er det op til systemets borgere?

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle