]]>

Djøf

Sygemelding, dagpenge og pension som selvstændig

Læs mere om dine rettigheder angående dagpenge, barsel, sygedagpenge og pension som selvstændig og startup.

Dagpenge som selvstændig

Uanset, om du vælger at starte som selvstændig, eller overvejer at ophøre med at drive selvstændig virksomhed og ikke har anden indtægt, skal du være opmærksom på, at reglerne for arbejdsløsheds-dagpenge som lønmodtager og selvstændig er forskellige.

Selvom du forventer, at din virksomhed giver en passende indtægt, er det vigtigt at kende reglerne for arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en arbejdsløshedskasse, inden du etablerer din virksomhed herunder starter selvstændigt bierhverv.

Du har mulighed for at være medlem af Akademikernes A-kasse eller andre a-kasser, der særligt henvender sig til selvstændige, fx ASE eller DANA (DANA har siden den 1/1-2020 været en del af den Frie A-kasse)

Tillægsforsikring

Som selvstændig kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen på dagpengeniveau, hvis din virksomhed lukker ned. Hvis du vil sikre din økonomi mest muligt, kan du tegne Djøf Lønsikring for selvstændige

Læs mere om selvstændige og dagpenge på Akademikernes hjemmeside.

Graviditet og barselsorlov

Selvstændige har mulighed for at holde barselsorlov uden at lukke deres virksomhed. Udbetaling af barselsdagpenge afhænger af indtægt og arbejdsmængde. Der skal være plads til at få børn og stifte familie. Også som selvstændigt erhvervsdrivende. Derfor er der indført barselsdagpenge til selvstændige.

Kriterier

 For at være berettiget til barselsdagpenge skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal have arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, før du går på barsel, herunder den sidste måned før din barselsorlov.
 • Du skal have arbejdet minimum 18½ time ugentligt i din virksomhed.

Højeste sats for barselsdagpenge udgør 4.465 kr. pr uge (2022-niveau). For at få det fulde beløb skal du have haft en indtægt på mindst 232.212 kr. (2022-niveau) i din seneste årsopgørelse til SKAT. Læs mere på borger.dk.

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du ikke har overskud og du ikke har tegnet en forsikring.

Hvis du har købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale sats. Det gælder uanset hvor meget du har tjent. Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under din orlov, vil du med forsikringen få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats fra det tidspunkt hvor karensperioden udløber

Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge hos NemRefusion.dk

Orlovens længde og genoptagelse af arbejdet

Som mor kan du få dagpenge i 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen kan du holde 14 ugers barselsorlov med dagpenge (heraf er de 2 første uger pligtige).

Som far eller medmor kan du holde 2 ugers fædreorlov med dagpenge.

Desuden kan forældrene hver holde 32 ugers forældreorlov, men der er kun 32 ugers barselsdagpenge, som forældrene kan dele mellem sig 

Du skal som selvstændig være opmærksom på, at du kun kan holde orloven i hele (100%), trekvart (75%) eller halve (50 %) uger. Halv tid udregnes i forhold til det antal timer, du har oplyst i ansøgningen om barselsdagpenge til Udbetaling Danmark. Ønsker du at holde din virksomhed kørende på nedsat tid under orloven, er det således en mulighed. 

Selvstændige og refusion fra barsel.dk

Selvstændige erhvervsdrivende, der har selvstændig virksomhed som deres hovedbeskæftigelse, er omfattet af barselsudligningsordningen på samme vilkår som private arbejdsgivere, der betaler hel eller delvis løn til lønmodtagere på barsel.

Ud over barselsdagpenge fra UdbetalingDanmark kan du få kompensation fra barsel.dk i følgende uger:
Mor
4 uger før forventet fødsel
2 uger efter fødslen
Far/medmor
2 uger efter fødslen (indenfor de første 14 uger)
3 uger efter fødslen (skal holdes inden barnet fylder 9 år)
Til deling – 25 ugers fællesorlov

Når du søger om barselsdagpenge via NemRefusion, søge du automatisk om kompensation fra Barsel.dk. Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med første udbetaling.

Som selvstændig erhvervsdrivende bliver du omfattet af det højere beløb i barselsfonden, hvis de har et samlet resultat i den selvstændige virksomhed, der overstiger barselsdagpengemaksimum (en indtægt på mindst 231.920 kr. (2021-niveau)). 

Kompensationen fra barsel.dk inklusiv barselsdagpenge kan udgøre op til 204,26 kr. pr time i alt.

Som selvstændig skal du betale et bidrag til fonden på 1.350 kr. pr år, (fra oktober 2022), hvilket er det samme beløb som private arbejdsgivere betaler pr. fuldtidsansat.

Sygedagpenge som selvstændig

Sygdom kan ramme alle, men have særlige konsekvenser for selvstændige. Som selvstændig bærer du selv risikoen for egen sygdom og de indtægtstab, der følger med. Efter 2 ugers sygdom har du dog mulighed for at få sygedagpenge fra din hjemkommune og kan på den måde opretholde en indtægt, selvom du er syg.

Frister og betingelser

Som selvstændig skal du anmelde og søge om sygedagpenge hos NemRefusion senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Det er din kommune, der står for udbetalingen. 

Hvis du er forsikret jf. nedenfor, skal du anmode om sygedagpenge senest 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag. Anmoder du om sygedagpenge senere, er du først berettiget til sygedagpenge fra den dag, hvor kommunen eller NemRefusion modtager anmodningen.

 • Det er en betingelse for sygedagpenge, at du opfylder beskæftigelseskravet i dagpengeloven. Det betyder, at du inden for de seneste 12 måneder skal have drevet selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time ugentligt. Af de 6 måneder skal den ene måned være måneden før fraværets begyndelse.
 • Du skal bo og være skattepligtig i Danmark.
 • Hvis du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Særlig tillægsforsikring - sygedagpengedækning

Som selvstændig har du mulighed for at tegne en særlig forsikring, der giver sygedagpengedækning allerede fra 1. eller 3. fraværsdag i en sygdomsperiode, og som ligeledes giver udbetaling af et minimumsbeløb svarende til 2/3 af dagpengesatsen uanset arbejdsfortjeneste.

Hos Udbetaling Danmark kan du læse om den supplerende Sygedagpengeforsikring og tilmelde dig forsikringen.

Hvis din virksomhed har et cvr-nummer: Læs mere og tilmelding

Hvis din virksomhed ikke har et cvr-nummer: Læs mere og tilmelding

Pension for selvstændige

Det er vigtigt, at du som selvstændig forholder dig til, om du skal etablere en pensionsordning, der dækker ved invaliditet, alderspensionering og død. 

Djøf anbefaler, at selvstændige medlemmer etablerer en pensionsordning.

En pensionsordning bør omfatte:

 • Livsvarig alderspension.
 • Invalide-, ægtefælle- og børnepension.
 • Livs- og ulykkesforsikring.
 • Forsikring ved kritisk sygdom.

Derudover kan du overveje at supplere opsparingen med en ratepension, der udbetales i rater over mindst 10 år og maksimalt 25 år.

Er du ny som selvstændig og kommer lige fra et lønmodtagerjob, har du sikkert haft en pensionsordning via din arbejdsgiver. Den kan du eventuelt vælge at videreføre.

Vi anbefaler, at du under alle omstændigheder kontakter P+ (tidl. JØP – Juristernes og Økonomernes Pensionskasse) på telefon 38 18 87 00 for at høre nærmere om den bedste ordning for dig.
Se mere i denne JØP Pensionsoversigt for selvstændige.

Det er ikke et krav, at selvstændigt erhvervsdrivende indbetaler ATP-bidrag. I visse tilfælde kan man dog gøre det, hvis man ønsker det. For frivilligt at kunne indbetale til ATP, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal have været medlem af ATP i minimum tre år som lønmodtager.
 • Du skal have indbetalt bidrag til ATP svarende til tre års fuldt bidrag.
 • Du skal selv tilmelde dig ATP. Benyt den blanket, der findes på ATP som selvstændig.

Som selvstændig får du sædvanligvis ikke udbetalt honorar under sygdom. Derfor bør du overveje at tegne en sundhedsforsikring, som giver mulighed for hurtig lægehjælp, herunder i forbindelse med operationer.

Tænk længere

Djøf

Din økonomi som selvstændig eller startup

Djøf

Opstart af virksomhed