]]>

Djøf

Din økonomi som selvstændig eller startup

Få viden om økonomiske forhold vedrørende din virksomhed. Læs mere om blandt andet momsafregning, skat, honorarsatser og meget mere.

Skal du momsregistreres?

Sælger du for mere end 50.000 kr. om året, skal du momsregistreres.

Det er din omsætning -  ikke din fortjeneste - som afgør, hvornår du skal momsregistreres. Det er ikke nødvendigvis en fordel at vente, til du har solgt for 50.000 kr. ekskl. moms. Venter du, får du måske ikke lov til at trække momsen på dine investeringer fra.

Du skal ikke momsregistreres, hvis du kun sælger varer og momspligtige ydelser for under 50.000 kr. ekskl. moms om året. Du kan dog vælge at blive registreret alligevel. Det vil fx være en fordel, hvis du for det meste sælger til momsregistrerede virksomheder.

Hvis din virksomhed sælger momsfri ydelser fx sundhedspleje, freelanceartikler eller kunst er de fritaget for moms, men en såkaldt lønsumsafgift.

Hvis din omsætning er på under 5 mio. kroner om året skal indberette moms hvert halve år.

Brug et Væksthus 

På startvækst kan du se hvad de regionale væksthuse tilbyder af arrangementer.

Husk, at der er en række formelle krav til virksomhedens indberetninger, som skal overholdes. Her kan du læse mere om de frister, du skal have styr på i forhold til moms, skat, dagpenge, m.m.

Venture finansiering til din startup

Har du eller din virksomhed tilknytning til CBS, kan du søge risikovillig kapital  hos CBSStartup.dk. Djøf står bag CBSStartup og som stiftende medlem har vi gjort opstarten af CBSStartup mulig.

Honorarsatser

Som selvstændig skal du indgå aftaler med både kunder og underleverandører om levering af ydelser. Sørg altid for at indgå skriftlige aftaler, hvor det står klart, hvilken ydelse der skal leveres, prisen på det udførte arbejde, hvilke tidsfrister I har aftalt, samt hvor arbejdet skal udføres.

Når du fastsætter dit honorar, er der mange forhold, du skal huske at tage med i regnestykket. 

Djøf har ikke en fast vejledende sats for selvstændige. Men når du fastsætter dit honorar som selvstændig eller freelancer, skal du huske, at honoraret skal kunne dække alt det, der er inkluderet, når man har en fast løn, dvs. pension, ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, barsel, administration samt ledige perioder mellem opgaverne.

Ud fra en beregning heraf, har Djøf Privat fastsat en vejledende beregningsfaktor for honorarlønnede opgaver svarende til to gange den timeløn, som ydes til en tilsvarende fastansat medarbejder i den pågældende branche. Se mere om løn på Djøfs lønsider.

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har faste udgifter fx til leje af lokaler, kontorhold, ansatte m.v., skal disse omkostninger forholdsmæssigt tillægges beregningsfaktoren.

Foredragstakster

I den offentlige sektor er der fastsat minimumstakster for foredrag og forelæsninger som gælder for akademikere. Selvom de ikke gælder for dig, hvis du er i den private sektor, kan du bruge taksterne som rettesnor i din forhandling. Der er fast følgende minimumstakster:

  • Takst for foredrag/forelæsning.
  • Takst for deltagelse i efterfølgende diskussion og lignende.
  • Befordringsgodtgørelse.

Takst for udarbejdelse af skriftligt materiale samt dækning af omkostninger skal aftales særskilt. Taksterne reguleres løbende.

Se de aktuelle takster

Konkurs og Lønmodtagernes Garantifond

Som selvstændig kan du ikke få dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, hvis din kunde eller din egen virksomhed går konkurs.

Lønmodtagernes Garantifond (LG) omfatter, som navnet siger, kun lønmodtagere og dækker disses krav på løn, feriepenge og lignende, når der er afsagt konkursdekret.

LG dækker ikke krav fra virksomhedens direktør eller medejere af virksomheden og deres nærmeste pårørende. Hvis du som selvstændig fx har ansat din ægtefælle, dine forældre, børn eller andre nærtstående, kan de ikke få eventuelle lønkrav dækket af LG i en konkurssituation.

Hvis din kunde går konkurs, kan du ikke få dit tilgodehavende honorar dækket af LG, og dit krav i konkursboet vil være et såkaldt ”simpelt krav”. Der er yderst sjældent dækning i konkursboet til simple kreditorer.

Minimer dit tab

Er du vidende om, at en kunde har en dårlig økonomi, kan du eventuelt aftale, at du fremsender faktura hver eller hver anden uge med en kort betalingsfrist, eller du kan kræve at få betalt et forskudshonorar, inden du går i gang med opgaven. Herved kan du minimere dine eventuelle tab i en konkurssituation. 

Som selvstændig kan du ikke få dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, hvis din kunde eller din egen virksomhed går konkurs.

Tænk længere

Djøf

Opstart af virksomhed

Djøf

Sygemelding, dagpenge og pension som selvstændig