Djøf

Konflikt ABC

Få svar på en række af de spørgsmål du kan have, hvis du bliver omfattet af en strejke og lockout. Ikke alle retningslinjer og procedurer i forbindelse med en eventuel konflikt er endeligt afklaret endnu. Derfor udbygger vi hele tiden denne side i takt med de spørgsmål, vi får, og i takt med at der bliver taget politisk stilling til, om konkrete procedurer skal ændres.

A

Afspadsering

Bliver du omfattet af konflikten, kan du ikke afspadsere, mens konflikten står på.

Hvis du er begyndt at afspadsere, inden konflikten iværksættes, skal du afbryde afspadseringen ved konfliktens begyndelse.

Har du en aftale om afspadsering, kan du ikke begynde at afspadsere så længe konflikten løber, men må aftale på ny, når konflikten er ophørt.

Der kan ikke optjenes afspadsering under en konflikt.

For afspadsering, der ikke har kunnet holdes på grund af konflikten, skal du påny aftale, hvornår det kan afvikles efter konflikten.

 

Anciennitet

Hvis du bliver omfattet af konflikten, optjener du ikke anciennitet under konflikten. 

 

Andet arbejde

Er du omfattet af konflikten, må du ikke påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt. Det gælder også hvis du tilbydes bibeskæftigelse som selvstændig eller vikar.

Hvis du har bibeskæftigelse på en arbejdsplads, der ikke er konfliktramt, kan du fortsætte med dette. 

Se: Eksterne lektorer ved universitetet

Har du bibeskæftigelse på en konfliktramt arbejdsplads, kan du blive kompenseret for indtægtstabet gennem kontingentnedsættelse/konfliktlån. Kontakt Djøf, hvis du har spørgsmål. 

B

Skal du på lønnet orlov, eller er du det allerede, vil du i tilfælde af konflikt ikke få løn fra din arbejdsgiver. Du vil i stedet få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Du har desuden ret til supplerende konfliktlån på forskellen mellem dagpenge og din sædvanlige løn.

Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark har lavet et site for ansatte på barsel der er ramt af konflikt.

Din arbejdsgiver melder lønstop til Udbetaling Danmark, og Udbetaling Danmark sender et brev til dig om udbetaling af dagpenge. Det er kun hvis du starter på din barsel under konflikt, at du selv skal kontakte Udbetaling Danmark. Du skal dog være opmærksom på, om du hører fra Udbetaling Danmark - husk at tjekke din e-boks -, hvis ikke må du selv kontakte dem.

Særligt om graviditetsorlov

Hvis der er mere end 4 uger til forventet fødsel har du ikke ret til barselsdagpenge. Du vil da kunne få kontingentnedsættelse/konfliktlån svarende til den fulde løn som alle andre.

Hvis du påbegynder din orlov under konflikten, skal du straks efter konfliktens ophør meddele din arbejdsgiver dette.

Føder du under konflikten

Hvis du føder under konflikten, skal du senest give din arbejdsgiver besked, når konflikten slutter.

Varslingsfrister

Det anbefales, at du overholder de gældende frister for varsling af forventet fødsel, tilrettelæggelse af barselsorlov m.v. over for din arbejdsgiver, uanset om der er konflikt.

Løn og pensionsbidrag under orloven

Medlemmer, der skal have eller har påbegyndt lønnet barselsorlov, forældreorlov mv. under konflikten, har ikke ret til løn fra arbejdsgiveren. Her vil man i stedet få kontingentnedsættelse/konfliktlån.

 • I perioder med dagpenge udgør kontingentnedsættelsen/konfliktlånet forskellen mellem dagpengene og den fulde løn.
 • I perioder alene med indbetaling af pension kan du få kontingentnedsættelse/konfliktlån svarende til det samlede pensionsbidrag.

Den periode, hvor din arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under barsel, bliver ikke forlænget med den tid, som konflikten varer. På samme vis bliver perioden med dagpengeret heller ikke forlænget. Du får derfor hverken ret til mere eller mindre orlov, hvis du bliver omfattet af konflikten.

Når konflikten ophører, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om fuld løn under barsel igen.

Udskudt orlov

Har du aftalt med din chef at gå på udskudt orlov uden løn, vil du stadig kunne starte på orloven i tilfælde af konflikt.

Barns sygdom

Du har ikke ret til fravær med løn ved barns 1. og 2. sygedag, hvis du er omfattet af konflikten. Men du vil få kontingentnedsættelse/konfliktlån under konflikten. 

 

 

 

Bibeskæftigelse

Se: Andet arbejde

C

Chefer

Der er enighed om, at følgende chefer ikke er omfattet af en konflikt:

 • Chefer i staten, der har egentligt chefansvar, og er ansat på kontraktrammeaftalen eller ansat i lønramme 36-stillinger
 • Chefer i kommunerne, inklusiv København, der er omfattet af chefaftalen
 • Chefer i regioner, der er omfattet af chefaftalen.

For andre chefer end de ovenstående, fx chefkonsulenter eller ansatte på trin 8 med egentligt chefansvar, pågår der drøftelser med arbejdsgiver, om de er omfattet af konflikten. Når der foreligger en afklaring, bliver dette meldt ud via en nyhedsmail.

Pejlemærker ved vurderingen af, om der foreligger et egentligt chefansvar, er blandt andet:

 • Afholdelse af MUS-samtaler
 • Sygefraværssamtaler
 • Ansvar for ferietilrettelæggelse, lønforhandling/lønindstilling, indstilling i forhold til ansættelse/advarsel/afsked og lignende.

Herudover omfattes tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte - uanset deres lønmæssige indplacering - ikke af konflikt.

Du er meget velkommen til at ringe til os på telefonnummer 33 95 97 00, hvis du er i tvivl.

 

E

Eksterne lektorer ved universiteter

Statens varsler om lockout omfatter også alle eksterne lektorer ved universiteterne.

Du kan få kontingentnedsættelse/konfliktlån i forhold til indtægtstabet i forhold til dit job som ekstern lektor, også selv der er tale om bibeskæftigelse ved siden af en hovedstilling. Kontakt Djøf, hvis du har spørgsmål.

Undervisningsassistenter på universiteterne eller andre ansatte efter Finansministeriets timelønscirkulære er ikke omfattet af lockouten.

Vær opmærksom på, at hvis du er ekstern lektor ved et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, så er du ansat i henhold til Finansministeriets timelønscirkulære, og dermed ikke er omfattet af lockouten.

F

Ferie - afholdelse af ferie

Som hovedregel må du ikke holde ferie, hvis du er omfattet af konflikten. Det skyldes, at dit ansættelsesforhold principielt betragtes som ophørt under en konflikt, og du vil derfor ikke kunne holde ferie, så længe konflikten varer.

Du kan kun holde ferie under en konflikt, hvis …

Du kan kun holde ferie under en konflikt, hvis ferien er begyndt senest dagen inden konflikten begynder. Vær her særlig opmærksom på et par tekniske spidsfindigheder:

 • ferier regnes for at begynde ved arbejdstids start på den første feriedag
 • strejken og lockouten er varslet

Det betyder som eksempel: 
Hvis strejken iværksættes fra onsdag den 4. april 2018, skal din ferie være påbegyndt senest tirsdag den 3. april 2018, for at du må holde resten af din ferie.

Opfylder du dét krav, så din ferie er begyndt på det tidspunkt, hvor konflikten iværksættes, må du gerne holde resten af den aftalte ferie, selv om der er konflikt. Hvis du holder ferie med løn, har du ret til at få lønnen udbetalt under ferien.

Du kan ikke holde ferie under en konflikt, hvis…

Hvis du er udtaget til strejke eller bliver lockoutet fra din arbejdsplads på det tidspunkt, hvor din ferie skulle begynde, er der tale om en ’feriehindring’. Det betyder, at du ikke må holde din planlagte ferie.

Eksempel: 
Du forlader din arbejdsplads tirsdag den 3. april 2018 om eftermiddagen med henblik på at holde ferie fra onsdag den 4. april. Der bliver varslet konflikt til start den 4. april 2018 fra døgnets begyndelse. Du kan derfor ikke påbegynde din ferie, da din ferie formelt set først begynder ved arbejdsdagens start den 4. april.

Kan du ikke holde din ferie på grund af en konflikt, har du ret til erstatningsferie. Din arbejdsgiver fastsætter et nyt tidspunkt for afholdelse af den udskudte ferie. Det skal varsles med mindst 1 måned for hovedferie og 14 dage for restferie, med mindre du og din arbejdsgiver aftaler andet.

Du er forpligtet til at møde på arbejde den første arbejdsdag efter konfliktens afslutning. Ellers kan du blive bortvist. 

Du og din arbejdsgiver kan imidlertid godt indgå en aftale om ferie, der er planlagt inden konfliktens start, og som falder lige efter konfliktens ophør, kan holdes som planlagt. Men det kræver, at du specifikt og skriftligt aftaler det med din arbejdsgiver. 

Hvis du som medlem af Djøf har tegnet Codans indboforsikring med tilkøb af den udvidede rejseforsikring (der indeholder afbestillingsforsikring), kan du være dækket, hvis du må afbestille en rejse, fordi du bliver direkte ramt af strejke eller lockout.

For at være dækket af afbestillingsforsikringen skal to forudsætninger være opfyldt:

 • Du skal have tegnet forsikringen, inden du købte rejsen
 • Du skal have købt rejsen senest den 1. marts 2018.

OBS. Denne særudvidelse af forsikringen gælder alene for OK18-konflikten.  

Udbetaling eller overførsel af ferie 

Hvis din ferie ikke har kunnet holdes inden ferieårets udløb (den 30. april) som følge af konflikten, skal ikke-afholdt ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning. Du kan dog også aftale med din arbejdsgiver, at den ikke afholdte ferie overføres til det følgende ferieår. 

Ferie - særlig feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse udbetales sædvanligvis med lønnen i slutningen af april. Hvis konflikten ikke er startet i slutningen af april udbetales den særlige feriegodtgørelse, som den plejer. Hvis der er konflikt, udbetales den særlige feriegodtgørelse ved den første lønudbetaling efter konfliktens afslutning.

Ferie - optjening af ferie

Hvis du er omfattet af konflikten optjener du ikke ret til ferie med løn under en konflikt.

 

Fleksjob / job på særlige vilkår / job med løntilskud

Er du ansat i fleksjob, på særlige vilkår eller med løntilskud. deltager du i konflikten på lige fod med andre medlemmer.

 

Forpligtelse under konflikten

Hvis din arbejdsplads bliver udtaget til konflikt, og du modtager økonomisk støtte under konflikten i form af konfliktnedsættelse/konfliktlån, kan du deltage i de aktiviteter, som Djøf arrangerer. Hvis din arbejdsplads bliver omfattet af en konflikt, vil du få nærmere besked om de aktiviteter Djøf iværksætter.

 

Fritstillede medlemmer

Medlemmer, der er fritstillede, inden konflikten træder i kraft, bliver omfattet af konflikten og vil som andre medlemmer være berettiget til økonomisk støtte i konfliktens periode - dog maksimalt til fritstillingsperiodens udløb. 

 

I

Indmeldelse

Du kan godt melde dig ind i Djøf efter, der er varslet strejke eller lockout– og dermed blive omfattet af konflikten, hvis du er ansat på en akademikeroverenskomst. Men du kan kun opnå økonomisk støtte fra Djøf i form af kontingentnedsættelse og/eller konfliktlån, hvis du er meldt ind inden der er afgivet konfliktvarsel på dit ansættelsesområde. Det vil sige den 2. marts 2018 for det statslige område og den 5. marts for det kommunale og regionale område.

K

Konfliktens ophør

En konflikt kan stoppe på tre måder:

 • parterne bliver enige om et forlig
 • parterne accepterer mæglingsforslag fra forligsinstitutionen
 • regeringen griber ind og stopper konflikten med lovgivning.

Hvis du bliver omfattet af konflikten, bliver dit ansættelsesforhold kun suspenderet i konfliktperioden. Det vil sige, at der ikke skal udstedes nyt ansættelsesbrev, når du genoptager arbejdet efter konfliktens ophør. 

Konfliktberørte medarbejdere har pligt til uden ’unødigt ophør’ at genoptage arbejdet, når konflikten slutter. Som medarbejder har du krav på at indtræde i det samme job, som du havde før konflikten. 

Hvis du har været omfattet af konflikten og ikke kan genoptage dit arbejde på grund af sygdom eller lignende, skal du omgående give din arbejdsgiver besked i forhold til de regler for sygemelding, som normalt gælder på din arbejdsplads. Dette er vigtigt for, at du kan blive betragtet som genindtrådt på arbejdet, så du kan være berettiget til løn fra din arbejdsgiver igen.

  

Konfliktlån

Se: Økonomisk støtte under konflikten

 

Konfliktramt arbejde

Ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, skal udføre deres sædvanlige arbejde, herunder er man også forpligtet til merarbejde i sædvanligt omfang. Men man må ikke påtage sig arbejde, som skulle have været udført af medlemmer, som er i strejke eller ramt af lockout. Hvis ledelsen søger at få løst konfliktramte opgaver ved omstruktureringer, rokering mv., er man ikke forpligtet til at påtage sig disse.   

Den ansatte må ikke udnytte situationen til at nægte at udføre deres “normale” arbejde. Grænsen mellem “normalt” arbejde og konfliktramt arbejde kan være vanskelig at trække. Hvis det kommer til en uenighed med lederen om, hvorvidt en opgave er konfliktramt eller ej, skal en direkte ordre om at udføre opgaven efterkommes. Ellers kan det betragtes som arbejdsvægring og kan i alleryderste konsekvens være bortvisningsgrund. Hvis den pålagte opgave vurderes som værende konfliktramt, skal Djøf kontaktes, og Djøf vil i givet fald kontakte lederen for en nærmere drøftelse og afklaring.

De øverste ledere vil i videre omfang end andre kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle have været varetaget af ansatte, der er omfattet af en konflikt. De øvrige ledere kan ud over deres sædvanlige arbejde alene udføre det arbejde, som måtte være nødvendigt af hensyn til personers liv og helbred og for at hindre, at større værdier går tabt eller andre lignende vigtige hensyn.

 

Konfliktunderstøttelse

Se: Økonomisk støtte under konflikten

 

Kursus

Hvis der er tale om en uddannelsesstilling, fx som dommerfuldmægtig, kan du ikke deltage ikke i kursus under konflikten. Hvis du er i gang med et kursus, når konflikten starter, skal deltagelsen i kurset afbrydes, når konflikten går i gang.

Hvis der er tale om almen kompetenceudvikling kan deltagelse i et kursus ske, hvis der indgås aftale med arbejdsgiver om det. Det kan enten være, at arbejdsgiver betaler løn for den eller de kursusdage, der drejer sig om, eller deltagelse i kurset kan ske, uden at der betales løn. En aftale om kursusdeltagelse skal være skriftlig, og det skal fremgå, om det er med eller uden løn. Hvis du deltager på kursus uden løn kan du få kontingentnedsættelse/konfliktlån for den eller de dage, du er på kursus. 

 

L

Ledige stillinger

Overvejer du, om du kan søge job i det offentlige, nu hvor der er varslet konflikt? Så er det korte svar både ja og nej.

At der er varslet strejke og lockout har ingen betydning for, om du kan eller må søge job på en offentlig arbejdsplads i perioden frem til konflikten starter. Du kan søge, gå til jobsamtale og aftale ansættelse helt uafhængigt af konfliktvarslet.

Men under konflikten må du som medlem af Djøf ikke indgå aftale om at tiltræde et job på en arbejdsplads, som Akademikerne har varslet strejke på. Det er fordi, der samtidig med strejken er varslet en såkaldt blokade, der netop betyder, at organisationernes medlemmer ikke må søge job på arbejdspladsen. 

Arbejdsgiverne har samtidig med deres varsel om lockout også varslet boykot. Det betyder, at arbejdsgiverne nægter at ansætte medlemmer af de faglige organisationer, altså også medlemmer af Djøf. Du vil derfor ikke, som medlem af Djøf, under konflikten få tilbudt job på en arbejdsplads, som er omfattet af de offentlige arbejdsgiveres lockoutvarsler.    

Hvis du, før konflikten er begyndt, har aftalt, at du skal tiltræde en stilling i det offentlige, og tiltrædelsestidspunktet falder sammen med, at der er konflikt, vil du blive omfattet af konflikten fra den dag, din ansættelse starter. Dermed vil du, så længe konflikten løber, være stillet som alle andre medlemmer i konflikt – det betyder blandt andet, at du ikke får løn, men kan få kontingentnedsættelse og konfliktlån fra ansættelsestidspunktet. Du begynder derfor reelt først i dit nye job, når konflikten slutter.

Lockout

En lockout er et kollektivt kampskridt fra arbejdsgiverside, hvor arbejdsgiveren udelukker medarbejderne fra arbejdspladsen og afviser at lade medarbejderne udføre deres arbejde.

En lockout kan etableres, hvis der ikke kan opnås enighed om en ny overenskomst. Ligesom en strejke skal en lockout varsles en måned før, den kan starte. 

Hvis din arbejdsplads udtages til konflikt, gælder det for medlemmer, der: 

  • er ansat på AC-overenskomst, herunder også
   - studerende (vær opmærksom på, at mange studerende er ansat på HK-overenskomst - og her gælder andre regler
   - tidsbegrænset ansatte
   - udstationerede til et konfliktramt tjenestested
  • er ansat i fleksjob eller med løntilskud
  • er bibeskæftiget på et konfliktramt område.

Andre medarbejdergrupper vil ikke være omfattet af en lockout - se hvem i svaret 'Er jeg omfattet af en konflikt eller lockout' i vores FAQ om konflikt og lockout.

Konsekvenserne for det enkelte medlem er de samme som ved en strejke. Man skal forlade arbejdspladsen og får ikke løn fra lockoutens start. Under lockouten kan medlemmer af Djøf i stedet modtage økonomisk støtte i form af et konfliktlån og efterfølgende blive sat ned i medlemskontingent, mens lånet betales tilbage. 

En lockout kan omfatte en mindre gruppe eller samtlige medlemmer på en arbejdsplads. Ofte omfatter en lockout flere arbejdspladser. Ligesom ved en strejke kan det ikke på forhånd siges, hvor lang tid en lockout vil løbe. 

Løn i konfliktperioden

Bliver du omfattet af en konflikt, kan du hverken få løn eller supplerende dagpenge, så længe konflikten varer. Til gengæld er du som medlem af Djøf berettiget til økonomisk støtte, som sikrer dig cirka det samme rådighedsbeløb pr. måned, som du normalt har. Den økonomiske støtte vil have form af et konfliktlån til ’referencerenten’, som de seneste år har været 0%. 

Mens lånet betales tilbage, bliver dit medlemskontingent til Djøf sat ned, så du sidestilles økonomisk med de offentligt ansatte medlemmer, der ikke har været omfattet af konflikten. 

Læs om økonomisk støtte under konflikten

Er du i restance, eller har du været det for nylig, gælder der særlige regler. Kontakt da Djøf på telefonnummer 33 95 97 00 for at være sikker på, hvordan du er stillet.

M

Mobiltelefon

Har du en mobiltelefon, som er udleveret af din arbejdsgiver, må arbejdsgiveren inddrage telefonen under en konflikt. Også selv om I har aftalt, at du kan bruge mobiltelefonen privat og bliver beskattet heraf, idet der fortsat er tale om et arbejdsredskab. Hvis din arbejdsgiver inddrager telefonen, skal arbejdsgiveren sørge for at indberette det korrigerede tal til SKAT, da du ikke skal beskattes af den periode, hvor du er omfattet af konflikten.

O

Omsorgsdage

Omsorgsdage, som du har aftalt, men ikke begyndt, kan ikke afholdes, mens konflikten løber.

Omsorgsdage, der ikke er anvendt på grund af konflikten, kan anvendes på et senere tidspunkt.

 

Opsigelse - arbejdsgiver

En arbejdsgiver kan opsige en medarbejder med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår, selv om en del af opsigelsesperioden kommer til at løbe i konfliktperioden.

En arbejdsgiver kan også opsige medarbejdere under en konflikt. Det skal ligeledes ske med det sædvanlige varsel og på sædvanlige vilkår. Det er dog ikke lovligt at opsige medarbejdere med den begrundelse, at der er konflikt.

 

Opsigelse - medarbejder

Ønsker du at opsige din stilling under en konflikt, skal det gøres med det sædvanlige varsel. 

 

Optjening af anciennitet under konflikt

Se: Anciennitet

 

 

Orlov uden løn

Der skelnes mellem, om orlov/tjenestefrihed er begyndt inden konflikten eller ønskes begyndt under konflikten.

Du kan ikke få bevilliget eller begynde orlov under en konflikt.

Er du derimod allerede på orlov uden løn, når konflikten begynder, er du ikke omfattet af konflikten. Du kan fortsætte orloven uanset konflikten. Hvis orloven afsluttes i konfliktperioden, bliver du omfattet af konflikten og skal henvende dig til Djøf hurtigst muligt. 

 

Se: Andet arbejde

P

Projektansættelse

Se: Tidsbegrænset ansatte

Pension

På JØP’s hjemmeside er der samlet en række gode informationer om, hvad det betyder for dig, og hvordan JØP vil sikre, at dine forsikringsdækninger bliver holdt på cirka samme niveau. 

Hvis du ikke er omfattet af pensionsordningen i JØP, skal du kontakte dit eget pensionsselskab. 

Vælger du at optage et konfliktlån, så se nærmere om pension her - under spørgsmålet: Hvad sker der med feriepenge, pension, optjening af anciennitet, skattefradrag og ATP?

S

Studerende

Er du medlem af Djøf, og har du studiejob på en konfliktramt arbejdsplads, så er det vigtigt, at du tjekker, hvilken overenskomst du er ansat på. Det fremgår af din ansættelseskontrakt.

Er du ansat som bachelor i henhold til akademikeroverenskomsten, vil du være omfattet af en konflikt på din arbejdsplads. Det betyder, at du ikke må møde på arbejde, at du ikke får løn, men kan modtage økonomisk støtte under konflikten, og at du i det hele taget er underlagt de samme regler om afholdelse af ferie med videre som andre medlemmer, der er berørt af konflikten.

Er du ansat på HK-vilkår, vil du ikke blive omfattet af en konflikt, hverken strejke eller lockout (medmindre du udover at være medlem af Djøf også er medlem af HK). Du skal altså fortsætte dit arbejde, som du plejer. Men du skal være opmærksom på, at du ikke må påtage dig konfliktramt arbejde, det vil sige det arbejde som dine konfliktramte kollegaer normalt udfører. Hvis du bliver pålagt at udøve konfliktramt arbejde, skal du straks kontakte Djøf.

I forhold til tabt undervisning og manglende eksamensafholdelse o.lign. som følge af en eventuel konflikt, vil det være det enkelte universitet/institut, der skal tage stilling til, hvorledes du skal forholde dig.

 

Supplerende dagpenge

Hvis du modtager supplerende dagpenge og samtidig bliver konfliktramt, kan du ikke få dagpenge fra a-kassen, så længe konflikten løber. Du er i stedet berettiget til økonomisk støtte under konflikten som alle andre konfliktramte medlemmer. 

 

Sygdom

Er du sygemeldt, før konflikten begynder, udbetaler din arbejdsgiver løn under sygdom eller sygedagpenge, indtil konflikten træder i kraft. Når konflikten indtræder, overtager kommunen udbetalingen af sygedagpenge til dig, og du skal derfor henvende dig til ydelseskontoret i din kommune og sikre dig, at du får udbetalt sygedagpenge fra kommunen fremadrettet. Du vil så tillige kunne modtage supplerende økonomisk støtte fra Djøf i form af kontingentnedsættelse og konfliktlån.

Bliver du rask under konflikten, skal du orientere kommunen. Du vil herefter være berettiget til økonomisk støtte fra Djøf ligesom alle andre konfliktramte medlemmer. Vi anbefaler, at du giver din arbejdsgiver besked om det, hvis du bliver rask fra længerevarende sygdom under konflikten.

Bliver du syg, mens konflikten er i gang, kan du fortsat modtage økonomisk støtte fra Djøf, så længe konflikten løber. Du har ikke ret til sygedagpenge fra kommunen. Du skal ikke sygemelde dig i Djøf under konflikten og heller ikke på din arbejdsplads. Hvis du er en del af et aftalt nødberedskab, og du bliver syg, skal du sygemelde dig på sædvanlig vis til din arbejdsplads.

Når konflikten stopper, skal du møde på arbejde igen (hvis du er rask), eller sygemelde dig med det samme efter de sædvanlige regler på din arbejdsplads.

Ved delvis sygemelding, før konflikten begynder, gælder det samme som ovenfor. Dog vil du alene kunne få sygedagpenge i forhold til de timer, du var sygemeldt ved konfliktens start, men medtage supplerende økonomisk støtte fra Djøf i form af kontingentnedsættelse og konfliktlån.

 

T

Tidsbegrænset ansatte

Under en konflikt gælder de samme regler for tidsbegrænset ansatte/vikarer/projektansatte som for fastansatte.

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, der ophører, mens konflikten står på, kan du få arbejdsløshedsdagpenge, når ansættelsen udløber – givet, at du er medlem af en a-kasse og opfylder de almindelige betingelser for at modtage dagpenge.

En arbejdsgiver kan ikke opsige en tidsbegrænset medarbejder med konflikten som begrundelse.

 

Tilstedeværelse på arbejdspladsen

Er du omfattet af konflikten, skal du forlade arbejdspladsen, så snart en konflikt træder i kraft. Og du må ikke befinde dig på arbejdspladsen eller udføre arbejde for din arbejdsgiver, så længe konflikten varer.

Er du på tjenesterejse eller kursus, når konflikten træder i kraft, skal dette afbrydes.

Når konflikten ophører, skal du genoptage arbejdet uden 'unødig ophold'. Du har krav på at indtræde i det samme job, som du havde før konflikten.

Se: Tjenesterejser og kursus

Tjenestefrihed uden løn

Se: Orlov uden løn

 

Tjenestemænd 

Er du ansat som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår bliver du ikke omfattet af en konflikt.

Tjenesterejser

Bliver du omfattet af konflikten, kan du ikke deltage i tjenesterejser efter konfliktens start.

Er du på tjenesterejse, når konflikten starter, skal den afbrydes, og du skal returnere hurtigst muligt. Som udgangspunkt skal du benytte den samme trafikform, som du brugte på udrejsen, med mindre der aftales andet med din arbejdsgiver og Djøf. 

Det afhænger af de præcise omstændigheder, om din arbejdsgiver eller Djøf skal betale for returrejsen – men du kommer ikke selv til at dække udgiften.  

U

Udenlandske ansatte

Medlemmer af Djøf, der er statsborgere i Norden eller EU/EØS-lande vil være omfattet af konflikten fuldstændig som danske statsborgere.

Medlemmer, der er såkaldt tredjelandsstatsborgere, dvs. statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, bør henvende sig til Djøf for at få individuel vejledning.

Tredjelandestatsborgere, der har spørgsmål vedrørende deres opholdstilladelse, skal skriftligt henvende sig til SIRI (Styrelsen for International Rekruttering)  på work@siri.dk

Har du en kollega, der taler engelsk, er medlem af Djøf og er omfattet af konflikten, så henvis til vores information på engelsk.

Udmeldelse

Medlemmer af Djøf Offentlig og Offentlige Chefer kan ikke melde sig ud af Djøf fra konflikten er varslet til den er afsluttet. Hvis der foreligger helt særlige omstændigheder, kan Djøfs bestyrelse konkret give samtykke til udmeldelse. Efter konflikten gælder de almindelige regler for udmeldelse. 

Har du optaget konfliktlån, skal du forblive medlem af Djøf for at blive kompenseret med et lavere kontingent i den periode, hvor du afdrager på lånet.

Se: Økonomisk støtte

V

Vikarer

Se: Tidsbegrænset ansatte

Ø

Økonomisk støtte 

Er du omfattet af konflikten, får du ikke løn eller supplerende dagpenge, så længe konflikten varer. Til gengæld er du som medlem af Djøf berettiget til økonomisk støtte under konflikten, hvis du opfylder disse to betingelser:

 • Du har været meldt ind i Djøf, inden der blev afgivet konfliktvarsel på dit ansættelsesområde. Det vil sige den 2. marts 2018 for det statslige område og den 5. marts for det kommunale og regionale område.
 • Du har betalt dit medlemskontingent. Er du i restance, eller har du været det for nylig, gælder der særlige regler. Kontakt Djøf for at være sikker på, hvordan du er stillet.

De akademiske organisationer er en del af Akademikernes (AC's) forhandlingsfællesskab, hvor man forhandler sammen, stemmer sammen og eventuelt går i konflikt sammen. Derfor er det akademikerorganisationernes samlede, men individuelle forskellige økonomiske grundlag, der er betydende for, hvor længe man kan 'holde' i en konflikt.

Akademikernes bestyrelse har besluttet, at ved en eventuel konflikt kan organisationerne vælge en model, som baserer sig på, at medlemmerne så vidt muligt kompenseres for tabt lønindtægt med en kontingentnedsættelse til organisationen. For at sikre medlemmets likviditet under konflikten, giver organisationerne samtidig medlemmerne mulighed for at låne op til et beløb, som svarer til deres nettoløn plus pension.

Hvorfor en kontingentnedsættelsesmodel?

Fordelen ved modellen – i forhold til en traditionel godtgørelsesmodel – er, at den forbedrer konfliktfondenes likviditet, så det ikke er mangel på likviditet, der skal afgøre organisationernes styrke under en konflikt. Endvidere medfører modellen, at det er billigere for medlemmerne efterfølgende at fylde konfliktfonden op.

Med kontingentnedsættelsesmodellen er det målet, at medlemmerne kompenseres, så det enkelte medlem holdes så økonomisk skadesløs, som det er muligt i tilfælde af en konflikt. Når kontingentnedsættelses- og låneperioden er afsluttet, skal medlemmer, der har været i konflikt, netto efter skat være stillet stort set som medlemmer, der ikke har været i konflikt – uagtet om de har taget et lån eller ej.

Hvordan fungerer kontingentnedsættelsesmodellen?

De medlemmer, som er omfattet af konflikten, får nedsat kontingent i en periode. Samtidig får medlemmerne mulighed for at låne et beløb, der svarer til deres tabte nettoløn inkl. pension. Der vil være en række låneniveauer, som medlemmet kan vælge. Det er organisationernes penge, som medlemmerne låner, men organisationen kan vælge at samarbejde med et pengeinstitut om det administrative. Lånet afdrages som udgangspunkt i samme periode, som kontingentnedsættelsen løber. 

Enkelte medlemmer kan komme i en situation, hvor de ikke som andre medlemmer får gavn af kontingentnedsættelsen fx i forbindelse med pension, længerevarende arbejdsløshed eller lignende. Medlemmet kan i en sådan situation søge sin organisation om kompensation.

Hvis den enkelte organisation efter konflikten har behov for at opkræve et midlertidigt ekstrakontingent for at genopfylde konfliktfonden, vil der ved denne model være den fordel, at genopfyldningen vil gå hurtigere og være billigere for alle medlemmer.

Se, hvordan ordningen med kontingentnedsættelse og konfliktlån fungerer for medlemmer af Djøf.

Tænk længere

Djøf

OK18