]]>

Legat

Hermod Lannungs Fond

Legat

Hermod Lannungs Fond

Hermod Lannungs Fond har til formål at støtte arbejdet for fred, international forståelse og nedrustning, og herunder navnlig at støtte bestræbelser på at sikre respekten for lov og ret i verden og at fremme mellemfolkeligt samvirke og mellemfolkelig forståelse som brobygning over økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle skel. Fonden er særligt opmærksom på initiativer, der tager sigte på at styrke og videreudvikle FN til en verdensmyndighed med sådanne beføjelser og magtmidler, at den kan sikre freden ved at håndhæve international retsorden.

Fonden støtter

  • Praktikophold ved den danske mission ved FN i New York eller Geneve

Fonden støtter ikke

  • Ansøgere til praktikophold, der tidligere har opnået støtte
  • Studie- og praktikophold i udlandet generelt

Ansøgningsfrist: Løbende

Gennemsnitlig uddeling per år: 2.000.000 kr.