]]>

Legat

Nordea-fonden

Legat

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål, der støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Herudover uddeler fonden legater til studieophold i udlandet.

Fonden støtter

 • Kandidatstuderendes studieophold i udlandet
 • Uddannelser på kandidatniveau, med krav om at den studerende skal være tilknyttet en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution under opholdet
 • Efter følgende krav: såfremt opholdet er del af en dansk kandidatuddannelse, skal undervisningen/praktikken være integreret og meritgivende i form af ECTS-point samt vare mindst 1 semester. For undervisningsforløb kræves normerede 30 ECTS-point per semester, for praktikophold kræves min. 15 ECTS-point
 • Fuldt kandidatstudium udenlands, såfremt det har en varighed på min. 1 år eller 2 sammenhængende semestre
 • Såfremt din bacheloruddannelse er afsluttet inden påbegyndelsen af det tilskudssøgte udlandsophold. Gør dette sig ikke gældende, kan et evt. legat først udbetales, når du fremsender dokumentation for en bestået bachelorgrad
 • For at understøtte den studerendes uddannelse med henblik på at tilegne sig faglige kvalifikationer, globalt udsyn, begå sig internationalt mv.
 • Få mere information på vores hjemmeside: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/legater-til-studieophold/legater-til-kandidatstuderende

Fonden støtter ikke

 • Studerende, der tager en hel uddannelse i udlandet med en varighed på under et år eller to sammenhængende semestre
 • Studerende med en allerede afsluttet kandidatuddannelse
 • Studerende, berettiget til løn/dagpenge under praktikopholdet (du må gerne modtage SU)
 • Studerende, der tidligere har modtaget et legat til studieophold i udlandet fra Nordea-fonden
 • Sommerskole, feltarbejde og specialeskrivning
 • E-learning

Ansøgningsfrist: Løbende

Gennemsnitlig uddeling per år: 500.000.000 kr.