Djøf

Opsigelse studiejob

Dit studiejob kan enten ophøre ved, at du selv siger op eller ved, at du bliver opsagt. Der gælder særlige regler som skal overholdes i forbindelse med en opsigelse.

Arbejder du mere end otte timer om ugen på kontor eller med salg, betragtes du som funktionær. Det betyder, at der er nogle opsigelsesregler, der skal overholdes, når enten du eller din arbejdsgiver ønsker at opsige dit ansættelsesforhold. En opsigelse skal altid meddeles skriftligt, uanset om den kommer fra dig eller din arbejdsgiver.

Medmindre andet aftales, har du i opsigelsesperioden de samme forpligtelse overfor din arbejdsgiver som før opsigelsen. Det betyder, at du fortsat skal varetage dit arbejde.  

Sige op

Er du ansat på prøvetid i de første tre måneder af din ansættelse, kan du ofte sige op med 1 dags varsel. Der kan dog i ansættelseskontrakten være aftalt et længere varsel - typisk 14 dage. Det skal i øvrigt fremgå af din kontrakt, hvis du er ansat på prøvetid. 

Efter din eventuelle prøvetid er dit opsigelsesvarsel 1 måned til en måneds udgang (løbende måned + en måned).

Eksempel:

Du har fået tilbudt nyt job i januar og siger op den 20. januar. Du skal derfor arbejde resten af januar og hele februar, inden du kan tiltræde en ny stilling i marts. Opsigelsesvarslet kan gives i løbet af hele januar men senest den sidste dag i måneden. En mundtlig opsigelse er ligeså gældende som en skriftlig, men kan være svær at bevise. Sig derfor altid op på skrift og sørg for at få en underskift eller bekræftelse på mail fra din arbejdsgiver. 

Eksempel:

(Dato for aflevering af opsigelsen)

Jeg opsiger dags dato min stilling som xx til fratræden den xx.xx.xxx (den sidste dag i den kommende måned).

Med venlig hilsen

Opsagt

Når din arbejdsgiver opsiger dig, skal han/hun overholde følgende opsigelsesvarsler:

Ansættelsestid

    Opsigelsesvarsel

Under 6 måneder     1 måned (opsigelse inden udgangen af den 5. måned)
6 måneder - 3 år     3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder)
3 år - 6 år     4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder)
6 år - 9 år     5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)
9 år og derover     6 måneder (opsigelse efter af 8 år og 7 måneders ansættelse)

Eksempel:

Du er startet i din ansættelse den 1. januar. Du bliver opsagt den 10. juni samme år og får at vide, du har sidste arbejdsdag den 31. juli. Da din samlede ansættelsesperiode (inklusiv dit opsigelsesvarsel) overstiger 6 måneder, har din chef ikke opsagt dig rettidigt. Opsigelsesvarslet skulle have været 3 måneder. 

Opsigelse i prøvetiden

 Er der i din kontrakt aftalt prøvetid, skal din arbejdsgiver opsige dig med mindst 14 dages varsel inden for den aftalte prøvetid (maks. 3 måneder). De 14 dage skal kunne være indeholdt i opsigelsesvarslet. 

Eksempel:

Du er startet i din ansættelse den 1. januar, og der er i din kontrakt aftalt en prøvetid på 3 måneder. Ønsker din chef at opsige dig i prøvetiden, skal han senest give dig besked den 17. marts.   

Ring til Djøf, hvis du er blevet opsagt. 

Fritstilling

Som udgangspunkt skal du arbejde som normalt i din opsigelsesperiode. Din arbejdsgiver kan dog vælge at fritstille dig. Det betyder, at du ikke skal møde op på din arbejdsplads i opsigelsesperioden, men at du stadig vil få udbetalt din løn. 

Når du er fritstillet, er du stadig ansat hos din arbejdsgiver og er derfor stadig underlagt en loyalitetsforpligtigelse. Du må derfor ikke påtage dig arbejde i en konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden. Andet arbejde end konkurrerende virksomhed må du gerne påtage dig.

Mulighed for godtgørelse

En opsigelse skal være saglig. Det betyder, at din arbejdsgiver skal begrunde din opsigelse. En saglig afskedigelse kan fx bunde i virksomhedens økonomiske situation eller bevis for samarbejdsvanskeligheder med dig.  

Hvis du som offentlig ansat har været ansat i mere end fem måneder, har du ret til at få en skriftlig begrundelse for opsigelsen.

Opsiges du på usagligt grundlag, har du krav på godtgørelse, hvis du har været ansat i mere end 12 måneder. En godtgørelse fastsættes ud fra en konkret vurdering af ansættelsesforholdets varighed og forholdene omkring opsigelsen i øvrigt.

Hvis opsigelsen ikke kan anses som rimeligt begrundet i din eller din arbejdsgivers forhold, kan Djøf på dine vegne indlede en forhandling inden for 14 dage efter opsigelsen er givet. Det er dog ikke givet, at der kan opnås en godtgørelse.

Hvis du er blevet opsagt med en begrundelse, som du ikke mener er reel, bør du altid kontakte Djøf.

Manglende løn

Hvis du ikke får udbetalt din løn, kan det skyldes, at din arbejdsgiver er i økonomiske vanskeligheder. Det er vigtigt, at du reagerer på den manglende løn ved at skrive et brev til virksomheden. Gør her opmærksom på den manglende løn og giv en frist for udbetalingen på 3-5 dage. Har du stadig ikke hørt noget efter fristen, skal du hurtigst muligt kontakte Djøf. 

Under en rekonstruktion skal du fortsat have din løn og fortsat arbejde videre som normalt.

Hvis din arbejdsgiver bliver erklæret konkurs har du mulighed for at få dækket dit tab af Lønmodtagernes Garantifond. Fonden sikrer, at du som lønmodtager får udbetalt løn med videre, hvis din arbejdsgiver går konkurs og er ude af stand til at udbetale din løn.

Dit lønkrav skal anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond senest fire uger efter konkursdekretet er afsagt. Du kan få dækket det beløb, som du skulle have haft i din opsigelsesperiode. Det du kan få dækket er:

  • Løn
  • Feriegodtgørelse
  • Arbejdsgiver betalt pension
  • Provision

For at få dækket dit tab af Lønmodtagernes Garantifond skal du opfylde følgende krav:

  • Du er lønmodtager
  • Du udfører arbejde for din arbejdsgiver
  • Du har været underlagt din arbejdsgivers ledelse og kontrol

Hvis du er nærtstående til din arbejdsgiver, vil det afhænge af en konkret vurdering, om du er omfattet af Lønmodtagernes Garantifond.

Du vil under hele din opsigelsesperiode være underlagt en tabsbegrænsningspligt, hvorfor du har pligt til i hele perioden at søge nyt arbejde. Som funktionær har du dog en særlig ret til at få dækket op til 3 måneders løn alt afhængigt af længden af din opsigelsesperiode. Det vil sige, at såfremt du modtager andre indtægter i denne periode, så vil det ikke blive fratrukket det beløb, som du vil få udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond.

Ved anmeldelse af dit krav til Lønmodtagernes Garantifond skal du udfylde en anmeldelsesblanket, samt vedlægge kopi af tilstrækkelig dokumentation for dit lønmodtagerkrav, din ansættelseskontrakt, tidligere lønsedler med videre.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent