11.11.2016

Hvis du i gennemsnit arbejder mere end otte timer om ugen på kontor eller med salg, betragtes du som funktionær, og så gælder de normale opsigelsesregler for dig. En opsigelse skal altid meddeles skriftligt, uanset om den kommer fra dig eller din arbejdsgiver.

Du har som udgangspunkt de samme forpligtelser overfor din arbejdsgiver i din opsigelsesperiode. Det betyder, at du fortsat skal varetage dit arbejde, uanset om du selv har sagt op, eller om du er blevet opsagt.

Jeg vil opsige min stilling

Hvis du er ansat på prøvetid i de første tre måneder, kan du sige op med en dags varsel. Der kan dog i ansættelseskontrakten være aftalt længere varsel - typisk 14 dage. Hvis du er ansat på prøvetid, skal det fremgå af din kontrakt.

Efter din eventuelle prøvetid vil du kunne opsige dit ansættelsesforhold med 1 måneds varsel til ophør ved månedens udgang.

Eksempel:

 (Dato for aflevering af opsigelsen)

Jeg opsiger dags dato hermed min stilling som xx til fratræden den xx.xx.xxx (den sidste dag i den kommende måned).

Med venlig hilsen

Du skal sørge for at få en bekræftelse fra din arbejdsgiver om, at han/hun har modtaget beskeden. Eventuelt i form af en underskrift eller en mailbekræftelse.

Opsigelsesvarslet kan gives i løbet af hele måneden. Dog senest den sidste dag inden den måneds udløb.

Eksempel:

Du har fået tilbudt nyt job i januar og afleverer din opsigelse den 20. januar. Du skal derfor arbejde resten af januar og hele februar, inden du kan tiltræde den nye stilling i marts.

Jeg er blevet opsagt

Hvis din arbejdsgiver ønsker at opsige dig fra din stilling, skal arbejdsgiveren overholde nedenstående opsigelsesvarsler.

Det betyder helt konkret at:

 • 0 - 6 måneders ansættelse giver 1 måneds opsigelse. Opsigelsen skal ske inden udgangen af 5. måned.
 • 6 måneder - 3 års ansættelse giver 3 måneders opsigelse. Opsigelsen skal ske inden udgangen af 2 år og 9 måneder.
 • 3 - 6 års ansættelse giver 4 måneders opsigelse. Opsigelsen skal ske inden udgangen af 5 år og 8 måneder.
 • 6 - 9 års ansættelse giver 5 måneders opsigelse. opsigelsen skal ske inden udgangen af 8 år og 7 måneder.
 • Over 9 års ansættelse giver 6 måneders opsigelse.

Er der aftalt en prøveperiode skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel indenfor de første 3 måneder.

Eksempel:
Du blev ansat den 1. januar. Din arbejdsgiver siger dig op den 10. juni samme år og forventer, at du har sidste arbejdsdag den 31. juli. Arbejdsgiveren mener nemlig, at du kun har krav på en måneds opsigelsesvarsel.

Det forholder sig imidlertid sådan, at din samlede ansættelsesperiode inklusive den 1. måneds varslingsperiode overstiger 6 måneder. Din arbejdsgiver har altså ikke opsagt dig rettidigt, og du har derfor krav på 3 måneders opsigelsesvarsel.

Hvis du skulle være fratrådt med en måneds varsel, skulle din arbejdsgiver have opsagt dig senest den 31. maj med fratrædelse den 30. juni.

Fritstilling

Som udgangspunkt skal du arbejde som normalt i din opsigelsesperiode. Din arbejdsgiver kan dog vælge at fritstille dig, så du ikke længere skal møde op på din arbejdsplads.

Du har krav på den løn, som du ellers skulle have haft hvis du fortsat arbejdede, og for det antal timer som fremgår af din ansættelseskontrakt.

Når du er fritstillet, er du stadig ansat hos din arbejdsgiver og er derfor stadig underlagt en loyalitetsforpligtigelse. Du må derfor ikke påtage dig arbejde i en konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden. Andet arbejde end konkurrerende virksomhed må du dog gerne påtage dig.

Hvis du har fundet et andet ikke konkurrerende arbejde i fritstillingsperioden, kan din arbejdsgiver ikke modregne den nye løn i din løn, med mindre at du har over tre måneders opsigelse. Du kan dog ikke optjene feriepenge fra begge arbejdsgivere i fritstillingsperioden. 

Mulighed for godtgørelse

Har du modtaget en opsigelse, som din arbejdsgiver ikke kan begrunde med driftsmæssige forhold, eller beviser for samarbejdsvanskeligheder mellem dig og arbejdsgiveren kan dette være et udtryk for, at der er tale om en usaglig opsigelse.

Hvis du opsiges på usagligt grundlag, har du krav på godtgørelse, hvis du har været ansat i mere end 12 måneder.

En godtgørelse fastsættes ud fra en konkret vurdering af ansættelsesforholdets varighed og forholdene omkring opsigelsen i øvrigt.

En opsigelse grundet nedgang i ordre, generel afmatning hvor arbejdsgiveren er nødsaget til at skære ned i antallet af medarbejdere vil ikke være en usaglig opsigelse.

Som offentlig ansat har du, hvis du har været ansat i mere end fem måneder, ret til at få en skriftlig begrundelse for opsigelsen.

Hvis opsigelsen ikke kan anses som rimeligt begrundet i din eller din arbejdsgivers forhold, kan Djøf på dine vegne indlede en forhandling med den lokale ansættelsesmyndighed inden for 14 dage efter opsigelsen er givet. Det er dog ikke givet, at der kan opnås en godtgørelse.

Hvis du er blevet opsagt med en begrundelse, som du ikke mener er reel, bør du altid kontakte Djøf.

Opsigelse på grund af graviditet

Det er ulovligt at opsige en medarbejder på grund af graviditet ifølge ligebehandlingsloven. Hvis du bliver opsagt i løbet af din graviditet, er det din arbejdsgivers ansvar at bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i forhold vedrørende din graviditet.

Bliver du opsagt på grund af din graviditet, har du krav på godtgørelse. Beløbet for godtgørelsen fastsættes efter en samlet vurdering af din ansættelsestid samt sagens omstændigheder i øvrigt.

Har du en formodning om, at du er blevet opsagt på grund af graviditet, bør du kontakte Djøf for yderligere rådgivning omkring din situation.

Har du ikke fået udbetalt din løn

Hvis du ikke får udbetalt din løn, kan det skyldes, at den virksomhed, du er ansat i, er under rekonstruktion eller gået konkurs. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter Djøf. Vi vil på dine vegne kontakte din arbejdsgiver og fremsætte krav om, at du får udbetalt din løn.

Under en rekonstruktion skal du fortsat have din løn og fortsat arbejde videre som normalt.

Hvis du konstaterer, at du ikke har fået din løn, skal der sendes et påkrav, hvor dit lønkrav fremgår med en frist til betaling. Hvis ikke lønudbetalingen finder sted inden for fristens udløb, kan dit ansættelsesforhold ophæves på grund af væsentlig misligholdelse fra din arbejdsgivers side.

Hvis din arbejdsgiver bliver erklæret konkurs har du mulighed for at få dækket dit tab af Lønmodtagernes Garantifond. Fonden sikrer, at du som lønmodtager får udbetalt løn mv. hvis din arbejdsgiver går konkurs og er ude af stand til at udbetale din løn.

Dit lønkrav skal anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond senest fire uger efter konkursdekretet er afsagt. Du kan få dækket det beløb, som du skulle have haft i din opsigelsesperiode. Det du kan få dækket er:

 • Løn
 • Feriegodtgørelse
 • Arbejdsgiver betalt pension
 • Provision

For at få dækket dit tab af Lønmodtagernes Garantifond skal du opfylde følgende krav:

 • Du er lønmodtager
 • Du udfører arbejde for din arbejdsgiver
 • Du har været underlagt din arbejdsgivers ledelse og kontrol

Hvis du er nærtstående til din arbejdsgiver, vil det afhænge af en konkret vurdering, om du er omfattet af Lønmodtagernes Garantifond.

Du vil under hele din opsigelsesperiode være underlagt en tabsbegrænsningspligt, hvorfor du har pligt til i hele perioden at søge nyt arbejde. Som funktionær har du dog en særlig ret til at få dækket op til 3 måneders løn alt afhængigt af længden af din opsigelsesperiode. Det vil sige, at såfremt du modtager andre indtægter i denne periode, så vil det ikke blive fratrukket det beløb, som du vil få udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond.

Ved anmeldelse af dit krav til Lønmodtagernes Garantifond skal du udfylde en anmeldelsesblanket, samt vedlægge kopi af tilstrækkelig dokumentation for dit lønmodtagerkrav, din ansættelseskontrakt, tidligere lønsedler mv.