Djøf

Forslag til ansættelseskontrakt

Læs om de forhold, din studenterkontrakt som minimum bør have med.

Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-nummer]

(herefter kaldet virksomheden)

og medundertegnede [indsæt navn og adresse]

(herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende:

Virksomheden har d. [indsæt dato og år] ansat stud. [indsæt medarbejderens navn] som studentermedhjælper.

Arbejdsstedet er [indsæt adresse].

Medarbejderen skal beskæftige sig med opgaver inden for [indsæt arbejdsområde], jf. vedlagte stillingsbeskrivelse.

Lønnen udgør [indsæt beløb] kr. pr. time/måned, som udbetales månedsvis bagud. Lønnen betales senest den sidste hverdag i måneden.

Lønnen optages til forhandling én gang årligt i [indsæt måned] måned med virkning fra [indsæt måned] måned, første gang i [indsæt måned] måned [indsæt år].

Såfremt der sker en væsentlig ændring af arbejdsfunktionerne mv. under ansættelsen, eller den studerende under ansættelsen opnår status af bachelor/kandidat, optages ligeledes forhandling om lønnen.

Der etableres en pensionsordning i [indsæt pensionskassens navn].

Til pensionsordningen indbetaler virksomheden [indsæt procentsats] % og medarbejderen [indsæt procentsats] % af samtlige løndele, jf. § 3.

Den ugentlige arbejdstid udgør [indsæt antal arbejdstimer] timer pr. uge, inkl. 1/2 times daglig frokostpause.

Arbejdstiden placeres på følgende dage: [indsæt ugedag/ugedage] mellem kl. [indsæt tidspunkt for arbejdstids start] og kl. [indsæt tidspunkt for arbejdstids slut].

Tid der medgår til transport i forbindelse med arbejdets udførelse, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende medregnes som arbejdstid.

Arbejde ud over medarbejderens normale arbejdstid, jf. § 5, anses som merarbejde. Merarbejde skal godtgøres med frihed af samme varighed.

Eventuelt merarbejde opgøres ved månedens udgang.

Optjent merarbejde afspadseres efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden, dog således at den senest er afviklet 3 måneder efter, at den er optjent. Ved fratræden udbetales al tilgodehavende afspadsering med den sidste lønudbetaling. 

Optjent merarbejde kan efter medarbejderens valg honoreres med merarbejdsbetaling svarende til [indsæt beløb] kr. pr. time. Merarbejdsbetalingen udbetales med den førstkommende månedsløn.

Ferie
Ferie optjenes og afholdes i overensstemmelse med reglerne i ferieloven.

Fridage
Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, d. [indsæt dato] og d. [indsæt dato] er at betragte som almindelige fridage med fuld løn.

Medarbejderen er berettiget til orlov/fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i overensstemmelse med barsellovens regler herom.

Virksomheden betaler fuld løn til kvindelige medarbejdere i følgende periode:

  • Graviditetsorlov i 8 uger før forventet fødsel
  • Barselsorlov i 26 uger efter fødslen

Virksomheden betaler fuld løn til mandlige medarbejdere i følgende perioder:

  • Fædreorlov i 2 uger i løbet af de 14 første uger efter fødslen
  • Forældreorlov i 12 uger med fuld løn. De 12 uger kan frit placeres indenfor de 46 uger, der følger umiddelbart efter fødslen.

Medarbejderen har ret til fuld pension i perioder uden fuld løn.

Ovennævnte finder endvidere fuldt ud anvendelse i tilfælde af adoption, dog således at fuld løn under de 8 uger før forventet modtagelse ydes, såfremt det er et krav fra adoptionsmyndighederne, at adoptivbarnet skal hentes i udlandet.

Medarbejderen har ret til 2 dags frihed med løn ved barns sygdom.

Medarbejderen har krav på en rimelig godtgørelse for opfindelser, immaterielle rettigheder, edb-programmel og lignende, som medarbejderen har udviklet, frembragt eller opdaget i ansættelsesforholdet.

Den særlige godtgørelse skal afpasses i forhold til udnyttelsesrettens værdi efter fradrag af direkte omkostninger til salg, markedsføring, aftaleindgåelse og implementering. Vederlæggelsen skal som et minimum udgøre 25 % af dette beløb.

Ansættelsesforholdet kan fra begge parters side opsiges med de i funktionærloven fastsatte varsler. Opsigelsesvarslet fra virksomhedens side er herefter:

  • indtil 5 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 1 måned
  • indtil 2 år og 9 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 3 måneder
  • indtil 5 år og 8 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 4 måneder
  • indtil 8 år og 7 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 5 måneder
  • og herefter med 6 måneders varsel

Fra medarbejderens side kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til ophør med en måneds udgang.

Opsigelsen sker til udløbet af en kalendermåned, skal ske skriftligt og skal være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden.

Der er aftalt en prøvetid for ansættelsesforholdet på 3 måneder.

Hvis ansættelsen forlænges, indgås mellem medarbejderen og virksomheden en ny ansættelseskontrakt. Anciennitet i virksomheden regnes fra det oprindelige tiltrædelsestidspunkt, jf. § 1.

Medarbejderen har ret til frihed med/uden løn i forbindelse med eksamenslæsning med op til [indsæt antal uger] uger. Placering af frihed i forbindelse med eksamenslæsning sker efter aftale med arbejdsgiveren.

Medarbejderen er i øvrigt omfattet af den for arbejdspladsen gældende medarbejderhåndbog.

Et eksemplar af medarbejderhåndbogen er udleveret til medarbejderen senest samtidig med medarbejderens tiltræden på arbejdspladsen, jf. § 1.

I det omfang ovenstående bestemmelser ikke stiller medarbejderen bedre, finder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser anvendelse for ansættelsesforholdet.

[indsæt by], den [indsæt måned, år]                            [indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]

[indsæt navn], for virksomheden                                  [indsæt navn], for medarbejderen

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Søg studiejobbet i sommerferien!

Sommerferien kan bruges til meget andet end strandture og is-spisning, du kan blandt andet søge et studiejob. Jeg har fundet tre spændende jobs!


Kasper Høymann Jensen
Kasper Høymann Jensen
Rådgiver