Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-nummer]

(herefter kaldet virksomheden)

og medundertegnede [indsæt navn og adresse]

(herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende:

Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal tydeligt fremgå af kontrakten, ligesom medarbejderens navn og adresse også tydeligt skal fremgå.

Virksomheden har d. [indsæt dato og år] ansat stud. [indsæt medarbejderens navn] som studentermedhjælper.

Det skal tydeligt angives, hvornår stillingen tiltrædes. Dette har betydning for beregningen af din anciennitet i tilfælde af opsigelse. Se nedenfor under § 11 vedr. opsigelse.

Ved forlængelse af tidsbegrænset ansættelse, overgang fra elevstillinger eller lignende, overgang til anden stilling indenfor samme virksomhed, skal du være opmærksom på at få den allerede optjente anciennitet med i den nye stilling. Dette kan ske ved i ansættelseskontrakten at angive, at ancienniteten i enhver henseende skal regnes fra det første ansættelsestidspunkt (se § 12).

Arbejdsstedet er [indsæt adresse].

Medarbejderen skal beskæftige sig med opgaver inden for [indsæt arbejdsområde], jf. vedlagte stillingsbeskrivelse.

Søger du ansættelse i en virksomhed, der har eller forventer at få en større geografisk udstrækning, er det vigtigt at få fastslået arbejdsstedets geografiske placering, og om du er forpligtet til at lade dig forflytte, evt. til udlandet eller har flere arbejdssteder.

Har du særlige ønsker/krav til mulighederne for hjemmearbejdsdage, fx en fast ugentlig hjemmearbejdsdag, bør du sørge for at få dette specificeret i kontrakten.

Det er herudover vigtigt, at du i kontrakten – eller en vedlagt stillingsbeskrivelse – får beskrevet dine arbejdsopgaver/områder og din kompetence i forhold til de øvrige ansatte og virksomheden. En stillingsbeskrivelse skal beskrive de funktioner, du forventes at varetage.

Det er vanskeligt at give generelle retningslinjer for en stillingsbeskrivelse. Ved fastlæggelsen af arbejdsopgaver/områder og kompetence bør du være varsom med at gå for meget i detaljer på bekostning af mere overordnede retningslinjer og muligheden for fleksibilitet og udvikling af stillingen.

Lønnen udgør [indsæt beløb] kr. pr. time/måned, som udbetales månedsvis bagud. Lønnen betales senest den sidste hverdag i måneden.

Lønnen optages til forhandling én gang årligt i [indsæt måned] måned med virkning fra [indsæt måned] måned, første gang i [indsæt måned] måned [indsæt år].

Såfremt der sker en væsentlig ændring af arbejdsfunktionerne mv. under ansættelsen, eller den studerende under ansættelsen opnår status af bachelor/kandidat, optages ligeledes forhandling om lønnen.

Fastsættelsen af din løn beror på vurderingen af en række forskellige elementer, herunder hvilken branche du skal ansættes i, din stilling, uddannelse og erhvervserfaring samt den geografiske placering.

Med hensyn til fastsættelsen af din løn kan du med fordel finde inspiration og tage udgangspunkt i Djøfs lønstatistik for studerende.

Din ansættelseskontrakt bør indeholde en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen.

Ændres dine arbejdsopgaver, kan dette danne grundlaget for forhandling af din løn. Du bør i din kontrakt sikre denne mulighed.

Du har altid ret til at videregive oplysninger om din løn og pension. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig tavshed om disse forhold.

Der etableres en pensionsordning i [indsæt pensionskassens navn].

Til pensionsordningen indbetaler virksomheden [indsæt procentsats] % og medarbejderen [indsæt procentsats] % af samtlige løndele, jf. § 3.

Du bør aldrig se på lønnen alene uden også at tage stilling til pensionsforholdene.

Djøf anbefaler, at

 

  • du så tidligt som muligt sikrer dig en tilstrækkelig og dækkende pensionsordning, hvor opsparing til pension ses som en del af din samlede løn,

Djøf anbefaler, at der som minimum bidrages med 15 % af lønnen til pensionsordningen.

 

Du kan få råd og vejledning om din pension ved henvendelse til JØP.

Den ugentlige arbejdstid udgør [indsæt antal arbejdstimer] timer pr. uge, inkl. 1/2 times daglig frokostpause.

Arbejdstiden placeres på følgende dage: [indsæt ugedag/ugedage] mellem kl. [indsæt tidspunkt for arbejdstids start] og kl. [indsæt tidspunkt for arbejdstids slut].

Tid der medgår til transport i forbindelse med arbejdets udførelse, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende medregnes som arbejdstid.

Det er vigtigt, at du, forinden ansættelsesforholdet påbegyndes, får aftalt såvel omfanget af arbejdstiden som placeringen heraf. I tilfælde af efterfølgende ændringer i arbejdstiden er en sådan aftale ofte afgørende for vurderingen af og beviset for, hvorvidt der er tale om en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, som i så fald kræver varsling fra din arbejdsgivers side.

For at være omfattet af funktionærlovens regler, er det et krav, at du i gennemsnit er beskæftiget 8 timer om ugen ved den pågældende arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt, at det i din ansættelseskontrakt fremgår, at du er ansat til at udføre arbejde minimum 8 timer pr. uge, således at du som minimum er sikret funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler, løn under sygdom, graviditet og barsel m.m.

Djøf anbefaler, at du som studerende gennemsnitligt arbejder maksimalt 15 timer om ugen, således at du har tid til dine studier.

Arbejde ud over medarbejderens normale arbejdstid, jf. § 5, anses som merarbejde. Merarbejde skal godtgøres med frihed af samme varighed.

Eventuelt merarbejde opgøres ved månedens udgang.

Optjent merarbejde afspadseres efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden, dog således at den senest er afviklet 3 måneder efter, at den er optjent. Ved fratræden udbetales al tilgodehavende afspadsering med den sidste lønudbetaling. 

Optjent merarbejde kan efter medarbejderens valg honoreres med merarbejdsbetaling svarende til [indsæt beløb] kr. pr. time. Merarbejdsbetalingen udbetales med den førstkommende månedsløn.

For at være sikker på, at du bliver honoreret for merarbejde i form af afspadsering, merarbejdsbetaling eller lignende, bør dette fremgå af din kontrakt.

Djøf anbefaler, at dit merarbejde afspadseres, således at du får tid til dit studie.

Ferie
Ferie optjenes og afholdes i overensstemmelse med reglerne i ferieloven.

Fridage
Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, d. [indsæt dato] og d. [indsæt dato] er at betragte som almindelige fridage med fuld løn.

I henhold til ferieloven er du berettiget til 5 ugers ferie, uanset at du ikke har optjent feriegodtgørelse/løn under ferie.

Du skal have optjent feriedage for at få løn/feriegodtgørelse, mens du holder ferie. Ferien optjenes i det kalenderår, der går forud for ferieåret.

Har du været ansat hos en anden arbejdsgiver i optjeningsåret eller en del af det, har du feriepenge stående hos FerieKonto, som du kan få udbetalt, når du holder ferie uden løn hos din nuværende arbejdsgiver.

Medarbejderen er berettiget til orlov/fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i overensstemmelse med barsellovens regler herom.

Virksomheden betaler fuld løn til kvindelige medarbejdere i følgende periode:

  • Graviditetsorlov i 8 uger før forventet fødsel
  • Barselsorlov i 26 uger efter fødslen

Virksomheden betaler fuld løn til mandlige medarbejdere i følgende perioder:

  • Fædreorlov i 2 uger i løbet af de 14 første uger efter fødslen
  • Forældreorlov i 12 uger med fuld løn. De 12 uger kan frit placeres indenfor de 46 uger, der følger umiddelbart efter fødslen.

Medarbejderen har ret til fuld pension i perioder uden fuld løn.

Ovennævnte finder endvidere fuldt ud anvendelse i tilfælde af adoption, dog således at fuld løn under de 8 uger før forventet modtagelse ydes, såfremt det er et krav fra adoptionsmyndighederne, at adoptivbarnet skal hentes i udlandet.

Er der ikke aftalt noget i din kontrakt om ret til fuld løn under graviditet, barsel og adoption, er udgangspunktet funktionær- og barsellovens bestemmelser. Disse bestemmelser giver ikke ret til fuld løn under orloven, men alene ret til fravær fra arbejdet. Dog har kvindelige funktionæransatte ret til halv løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen.

Barselloven giver den enkelte mange muligheder for individuelt at tilrettelægge og placere orloven ved fx udskydelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet, forlængelse af orloven m.v. Du kan læse mere om barselsregler her på hjemmesiden.

Medarbejderen har ret til 2 dags frihed med løn ved barns sygdom.

Retten til frihed med løn under barnets første og anden sygedag følger ikke af nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem medarbejderen og virksomheden.

Du har således ikke krav på frihed under barnets første og anden sygedag, såfremt denne ikke er særligt aftalt i din kontrakt.

Medarbejderen har krav på en rimelig godtgørelse for opfindelser, immaterielle rettigheder, edb-programmel og lignende, som medarbejderen har udviklet, frembragt eller opdaget i ansættelsesforholdet.

Den særlige godtgørelse skal afpasses i forhold til udnyttelsesrettens værdi efter fradrag af direkte omkostninger til salg, markedsføring, aftaleindgåelse og implementering. Vederlæggelsen skal som et minimum udgøre 25 % af dette beløb.

Hvis der ikke i kontrakten er en ret til godtgørelse for opfindelser, immaterielle rettigheder, edb-programmel og lignende, kan det være overordentligt vanskeligt at gennemføre et krav herom over for arbejdsgiveren.

Vær særlig opmærksom på, at hvis du i forbindelse med din tiltræden tilfører virksomheden et særligt udviklet forretningskoncept, designs, systemer, prototyper eller lignende, kan du risikere at disse bliver betragtet som virksomhedens. Du vil i så fald miste retten til at tage det tilførte med dig i forbindelse med eventuel fratræden. Det anbefales, at du inden underskrivelsen af kontrakten og tiltrædelsen undersøger dine rettigheder nærmere.

Ansættelsesforholdet kan fra begge parters side opsiges med de i funktionærloven fastsatte varsler. Opsigelsesvarslet fra virksomhedens side er herefter:

  • indtil 5 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 1 måned
  • indtil 2 år og 9 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 3 måneder
  • indtil 5 år og 8 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 4 måneder
  • indtil 8 år og 7 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 5 måneder
  • og herefter med 6 måneders varsel

Fra medarbejderens side kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til ophør med en måneds udgang.

Opsigelsen sker til udløbet af en kalendermåned, skal ske skriftligt og skal være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden.

Der er aftalt en prøvetid for ansættelsesforholdet på 3 måneder.

Djøf anbefaler, at der ikke aftales prøvetid i ansættelsesforholdet. Er der en bestemmelse om prøvetid på 3 måneder i din kontrakt betyder dette, at virksomheden i prøvetiden kan opsige dig med 14 dages varsel og du vil kunne opsige stillingen fra dag til dag - medmindre andet opsigelsesvarsel er aftalt i kontrakten.

Udover i de i funktionærloven fastsatte varsler er det muligt at forlænge medarbejderens opsigelsesvarsel, hvis der aftales den samme forlængelse af virksomhedens varsel. Det er herudover muligt at forlænge virksomhedens opsigelsesvarsel uden samtidig at forlænge medarbejderens varsel.

Hvis ansættelsen forlænges, indgås mellem medarbejderen og virksomheden en ny ansættelseskontrakt. Anciennitet i virksomheden regnes fra det oprindelige tiltrædelsestidspunkt, jf. § 1.

Det aftalte opsigelsesvarsel, jf. § 11, skal beregnes med udgangspunkt i den for ansættelsesforholdet samlede og uafbrudte ansættelsesperiode. Såfremt du er ansat på midlertidig kontrakt, og ansættelsesforholdet ved udløbet heraf fortsætter uændret, eller såfremt du for eksempel efter dit studiums ophør ansættes i fast stilling hos den pågældende arbejdsgiver, vil din anciennitet beregnes med udgangspunkt i det tidspunkt, hvor du tiltrådte den midlertidige stilling. Djøf anbefaler, at dette specificeres i kontrakten.

Medarbejderen har ret til frihed med/uden løn i forbindelse med eksamenslæsning med op til [indsæt antal uger] uger. Placering af frihed i forbindelse med eksamenslæsning sker efter aftale med arbejdsgiveren.

Det er vigtigt, at du i din ansættelseskontrakt får specificeret, at du har krav på frihed i forbindelse med din eksamenslæsning. Såfremt der ikke er indgået aftale herom, kan du risikere, at din arbejdsgiver vil gøre krav på din arbejdsindsats i perioden, hvorved en eventuel udeblivelse fra arbejdet af arbejdsgiveren kan tolkes som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra din side.

Medarbejderen er i øvrigt omfattet af den for arbejdspladsen gældende medarbejderhåndbog.

Et eksemplar af medarbejderhåndbogen er udleveret til medarbejderen senest samtidig med medarbejderens tiltræden på arbejdspladsen, jf. § 1.

På mange arbejdspladser er der udarbejdet en medarbejderhåndbog/overenskomst, som fastsætter væsentlige og typisk fordelagtige ansættelsesvilkår for de medarbejdere, som omfattes heraf. Det er vigtigt, at det af din ansættelseskontrakt fremgår, at du som studentermedhjælper også er omfattet af arbejdsstedets medarbejderhåndbog/overenskomst, såfremt en sådan findes. Du vil i så fald være sikret de samme rettigheder, som de øvrige medarbejdere.

I det omfang ovenstående bestemmelser ikke stiller medarbejderen bedre, finder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser anvendelse for ansættelsesforholdet.

Djøf anbefaler en generel henvisning til funktionærloven og ferieloven. Dette udelukker usikkerhed om, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven og ferieloven.

[indsæt by], den [indsæt måned, år]                            [indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]

[indsæt navn], for virksomheden                                  [indsæt navn], for medarbejderen

Djøf anbefaler, at du aldrig underskriver din kontrakt før kontrakten, og alle bestemmelserne endeligt er forhandlet på plads.

Såfremt du har et studierelevant arbejde, som er omfattet af funktionærloven, yder Djøf rådgivningsbistand i forbindelse med din forhandling, formuleringen af din kontrakt og fortolkningen af de enkelte bestemmelser, når du skifter job eller skal genforhandle din kontrakt.

Send din kontrakt ind til Djøf, så gennemgår en af Djøfs konsulenter kontrakten sammen med dig.

Send Djøf en mail, fax eller brev med din kontrakt, dit navn og telefonnummer. Skriv gerne på, hvornår du skal give arbejdsgiveren din tilbagemelding, så kontakter en af Djøfs konsulenter dig inden da.