Djøf

Vilkår for selvstændige

Hvad er dine vilkår, når du er selvstændig? Få viden om a-kasse, barselsorlov, sygedagpenge, pension, konkurs og Lønmodtagernes Garantifond.

Arbejdsløshed og dagpenge

Uanset, om du vælger at starte som selvstændig, eller overvejer at ophøre med at drive selvstændig virksomhed og ikke har anden indtægt, skal du være opmærksom på, at reglerne for arbejdsløsheds-dagpenge som lønmodtager og selvstændig er forskellige.

Som selvstændig kan du hverken få arbejdsløsheds-dagpenge eller feriedagpenge - heller ikke i perioder hvor der ikke er arbejde i virksomheden. Du kan kun få dagpenge, hvis du helt stopper med at drive din virksomhed og kan dokumentere dette.

Selvom du forventer, at din virksomhed giver en passende indtægt, er det vigtigt at kende reglerne for arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en arbejdsløshedskasse, inden du etablerer din virksomhed. Det er helt afgørende at kontakte a-kassen, inden du eventuelt starter selvstændigt bierhverv.

Du har mulighed for at være medlem af Akademikernes A-kasse eller andre a-kasser, der særligt henvender sig til selvstændige, fx ASE eller DANA

Betingelser for selvstændiges dagpengeret

 • Du skal kunne dokumentere at være helt ophørt med at drive selvstændig virksomhed.
 • Du skal være tilmeldt jobcenteret som ledig og stå til rådighed for fuldtids lønarbejde.
 • Du skal opfylde arbejdskravet. Det betyder, at du skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger inden for de seneste 3 år. Væsentligt omfang betyder mere end 30 timer pr. uge.
 • Har du ikke har drevet selvstændig virksomhed i 3 år, kan dagpengesatsen beregnes på baggrund af eventuelt tidligere beskæftigelse som lønmodtager eller dagpengesats, hvis du var ledig, før du blev selvstændig.
 • Kun arbejde i medlemsperioder i en a-kasse kan regnes med.
 • Du skal som hovedregel have beregnet en dagpengesats på baggrund af årsindtægten i virksomheden.
 • Du kan ikke få dagpenge i de første 3 uger efter virksomhedens ophør. Dog er det kun 1 karensuge, hvis virksomhedens ophør skyldes konkurs, tvangsauktion eller er omfattet af reglerne om rekonstruktion. 

Supplerende dagpenge for selvstændige

Der er mulighed for supplerende dagpenge i forbindelse med selvstændig virksomhed som bierhverv. Skal godkendes skriftligt af a-kassen før du påbegynder selvstændig bibeskæftigelse.

Betingelserne er som følger:

 • Du opfylder alle rådighedsbetingelser, herunder er jobsøgende til fuldtidsarbejde, og alt arbejde i virksomheden skal kunne foregå uden for normal arbejdstid.
 • Du skal kunne fortsætte med at drive virksomheden, selvom du igen får arbejde 37 timer om ugen som lønmodtager.

Alle timer du bruger i virksomheden, trækkes forholdsmæssigt fra i dagpengene.

Læs mere om dagpenge og bibeskæftigelse på A-kassens site: dagpenge og bibeskæftigelse.

Tillægsforsikring

Som selvstændig kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen på dagpengeniveau, hvis din virksomhed lukker ned. Hvis du vil sikre din økonomi mest muligt, kan du tegne Djøf Lønsikring for selvstændige

Læs mere om selvstændige og dagpenge på Akademikernes hjemmeside


Graviditet og barselsorlov

Selvstændige har mulighed for at holde barselsorlov uden at lukke deres virksomhed. Udbetaling af barselsdagpenge afhænger af indtægt og arbejdsmængde. Der skal være plads til at få børn og stifte familie. Også som selvstændigt erhvervsdrivende. Derfor er der indført barselsdagpenge til selvstændige.

Kriterier

 For at være berettiget til barselsdagpenge skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal have arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, før du går på barsel, herunder den sidste måned før din barselsorlov.
 • Du skal have arbejdet minimum 18½ time ugentligt i din virksomhed.

Højeste sats for barselsdagpenge udgør 4.245 kr. pr. uge (2017-niveau). For at få det fulde beløb skal du have haft en indtægt på mindst 220.740 kr. (2017-niveau) i din seneste årsopgørelse til SKAT. Læs mere på borger.dk.

Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Ekstra dækning

Hvis din indtægt svinger meget, fx i en opstartsfase, kan du tegne en sygeforsikring hos Statens Administration, som sikrer en udbetaling på mindst 2/3 af den fulde dagpengesats under barsel uanset din indtjening. Forsikringen skal tegnes senest 6 måneder før anmodning om barselsdagpenge. 

Orlovens længde og genoptagelse af arbejdet

Som mor kan du få dagpenge i 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen kan du holde 14 ugers barselsorlov med dagpenge (heraf er de 2 første uger pligtige).

Som far kan du holde 2 ugers fædreorlov med dagpenge.

Hertil kommer 32 ugers forældreorlov med dagpenge, som forældrene kan dele mellem sig.

Selvstændige kan vælge at holde orlov på fuld tid eller på halv tid. Halv tid udregnes i forhold til det antal timer, du har oplyst i ansøgningen om barselsdagpenge til Udbetaling Danmark. Ønsker du at holde din virksomhed kørende på nedsat tid under orloven, er det således en mulighed. 

 

Sygdom

Sygdom kan ramme alle, men have særlige konsekvenser for selvstændige. Som selvstændig bærer du selv risikoen for egen sygdom og de indtægtstab, der følger med. Efter 2 ugers sygdom har du dog mulighed for at få sygedagpenge fra din hjemkommune og kan på den måde opretholde en indtægt, selvom du er syg.

Frister og betingelser

Som selvstændig skal du anmelde og søge om sygedagpenge hos NemRefusion senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Det er din kommune, der står for udbetalingen. 

Hvis du er forsikret jf. nedenfor, skal du anmode om sygedagpenge senest 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag. Anmoder du om sygedagpenge senere, er du først berettiget til sygedagpenge fra den dag, hvor kommunen eller NemRefusion modtager anmodningen.

 • Det er en betingelse for sygedagpenge, at du opfylder beskæftigelseskravet i dagpengeloven. Det betyder, at du inden for de seneste 12 måneder skal have drevet selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time ugentligt. Af de 6 måneder skal den ene måned være måneden før fraværets begyndelse.
 • Du skal bo og være skattepligtig i Danmark
 • Du finder reglerne om beregning af sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende i bekendtgørelse om sygedagpenge, kapitel 6.

Særlig tillægsforsikring - sygedagpengedækning

Som selvstændig har du mulighed for at tegne en særlig forsikring, der giver sygedagpengedækning allerede fra 1. eller 3. fraværsdag i en sygdomsperiode, og som ligeledes giver udbetaling af et minimumsbeløb svarende til 2/3 af dagpengesatsen uanset arbejdsfortjeneste.

Hos Statens Administration kan du læse om forsikringsordningerne for selvstændige og hente blanketterne til tilmelding.

 

Pension

Det er vigtigt, at du som selvstændig forholder dig til, om du skal etablere en pensionsordning, der dækker ved invaliditet, alderspensionering og død. 

Djøf anbefaler, at selvstændige medlemmer etablerer en pensionsordning.

En pensionsordning bør omfatte:

 • Livsvarig alderspension
 • Invalide-, ægtefælle- og børnepension
 • Livs- og ulykkesforsikring
 • Forsikring ved kritisk sygdom.

Derudover kan du overveje at supplere opsparingen med en ratepension, der udbetales i rater over mindst 10 år og maksimalt 25 år.

Er du ny som selvstændig og kommer lige fra et lønmodtagerjob, har du sikkert haft en pensionsordning via din arbejdsgiver. Den kan du eventuelt vælge at videreføre.

Vi anbefaler, at du under alle omstændigheder kontakter JØP – Juristernes og Økonomernes Pensionskasse eller på telefon 38 18 87 00 for at høre nærmere om den bedste ordning for dig.

Det er ikke et krav, at selvstændigt erhvervsdrivende indbetaler ATP-bidrag. I visse tilfælde kan man dog gøre det, hvis man ønsker det. For frivilligt at kunne indbetale til ATP, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal have været medlem af ATP i minimum tre år som lønmodtager
 • Du skal have indbetalt bidrag til ATP svarende til tre års fuldt bidrag
 • Du skal selv tilmelde dig ATP. Benyt den blanket, der findes på ATP som selvstændig

Som selvstændig får du sædvanligvis ikke udbetalt honorar under sygdom. Derfor bør du overveje at tegne en sundhedsforsikring, som giver mulighed for hurtig lægehjælp, herunder i forbindelse med operationer.

Konkurs og Lønmodtagernes garantifond

Som selvstændig kan du ikke få dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, hvis din kunde eller din egen virksomhed går konkurs.

Lønmodtagernes Garantifond (LG) omfatter, som navnet siger, kun lønmodtagere og dækker disses krav på løn, feriepenge og lignende, når der er afsagt konkursdekret.

LG dækker ikke krav fra virksomhedens direktør eller medejere af virksomheden og deres nærmeste pårørende. Hvis du som selvstændig fx har ansat din ægtefælle, dine forældre, børn eller andre nærtstående, kan de ikke få eventuelle lønkrav dækket af LG i en konkurssituation.

Hvis din kunde går konkurs, kan du ikke få dit tilgodehavende honorar dækket af LG, og dit krav i konkursboet vil være et såkaldt ”simpelt krav”. Der er yderst sjældent dækning i konkursboet til simple kreditorer.

Minimer dit tab

Er du vidende om, at en kunde har en dårlig økonomi, kan du eventuelt aftale, at du fremsender faktura hver eller hver anden uge med en kort betalingsfrist, eller du kan kræve at få betalt et forskudshonorar, inden du går i gang med opgaven. Herved kan du minimere dine eventuelle tab i en konkurssituation. 

Som selvstændig kan du ikke få dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, hvis din kunde eller din egen virksomhed går konkurs.
 

Fra selvstændig til lønmodtager

Få karriererådgivning, hvis du har selvstændig virksomhed, men nu overvejer at skifte til et lønmodtagerjob. 

Som selvstændig har du prøvet kræfter med mange forskellige arbejdsopgaver og ønsker nu at transformere disse til kompetencer i et lønmodtagerjob. Det kan give anledning til spørgsmål som fx: 

 • Hvilke kompetencer har jeg udviklet de sidste par år?
 • Hvordan får jeg oversat mine kompetencer til noget, der passer i et lønmodtagerjob?
 • Hvordan overbeviser jeg arbejdsgiver om, at dette faktisk er et tilvalg?
 • Hvad er vigtigt for mig i min jobsøgningsstrategi?
 • Hvem kan hjælpe mig med jobsøgningsprocessen?

Går du med nogle af disse overvejelser, så bestil en times gratis karrieresparring.

Tænk længere

Djøf

Analyser: Selvstændige djøfere

Djøf

Drift af selvstændig virksomhed

Djøfbladet

Du har ret til at vide hvad din arbejdsgiver ved om dig

Ny EU-forordning om databeskyttelse kræver, at din arbejdsplads skal åbne din personalemappe og fortælle, hvad den indeholder, hvis du beder om det.

Foto: Thayut Sutheeravut/Shutterstock
Djøf blog

Generalistens mareridt

Spiller du buzzword bingo, når du beskriver dine kompetencer? Måske er du blevet en slags specialist, uden at lægge mærke til det. Jeg er VILD med generalister, - vi skal bare lige målrette kompetencerne en smule…


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent