Kontrakten er et eksempel på en kontrakt, der kan benyttes af selvstændige/freelancere, som udfører konsulentopgaver. Kontrakten, med tilhørende forretningsbetingelser, giver eksempler på formulering af bestemmelser, der er centrale og vigtige i en aftale om levering af tjenesteydelser.

Kontrakten skal betragtes som inspiration til vilkår, der kan indgå i en kontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser. Kontrakten begrænser ikke muligheden for at aftale andre vilkår.

Djøfs almindelige forretningsbetingelser er i kontrakten en integreret del af aftalegrundlaget mellem dig og kunden. Djøf anbefaler derfor, at du ved brug af kontrakten samtidig gør dig klart, hvilke rettigheder og forpligtigelser forretningsbetingelserne medfører.

Såfremt andet ikke står i kontrakten, vil forretningsbetingelserne gælde mellem dig og kunden. Ønsker du og kunden på et eller flere punkter at fravige forretningsbetingelserne, skal det klart fremgå på hvilke punkter, der sker fravigelse af forretningsbetingelserne.

Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse, by & postnummer og CVR-nummer]

(herefter kaldet kunden)

og medundertegnede [indsæt navn, adresse, by & postnummer og CVR-nummer]

(herefter kaldet konsulenten) indgås følgende:

Den, der ønsker at få udført en tjenesteydelse, kaldes ''kunden'', og den person, der påtager sig at levere tjenesteydelsen, kaldes ''konsulenten''. Denne systematik benyttes tillige i forretningsbetingelserne.

Det skal klart fremgå, hvem der er aftaleparter, herunder med angivelse af hvorvidt der er tale om et selskab med begrænset hæftelse (A/S og ApS) eller en anden selskabskonstruktion (I/S m.v.), en personligt ejet virksomhed (Jens Jensens Tømmerhandel v/ Jens Jensen) eller en privatperson.

Der bør her anføres CVR nr. på både kunden og konsulenten.

Indgår du en kontrakt med en repræsentant for kunden, skal du sikre dig, at repræsentanten kan forpligte kunden.

Dette kan ske ved at kontrollere, om repræsentanten er tegningsberettiget i henhold til registreringerne hos Erhvervsstyrelsen, eller om repræsentanten har en stilling hos kunden, der normalt berettiger til indgåelse af konsulentkontrakter.

Djøf anbefaler, at du ved indgåelsen af større aftaler, får en udskrift af kundens registreringer hos Erhvervsstyrelsen.

Konsulenten udfører følgende opgave(r) for kunden:

[indsæt opgaver, eventuelt bilagt opgavebeskrivelse, tilbud el. lign.]

Det er vigtigt, at du i kontrakten - eller en vedlagt opgavebeskrivelse - får beskrevet dine arbejdsopgaver.

Det er vanskeligt at give generelle retningslinjer for beskrivelsen af arbejdets art og omfang. Det er vigtigt, at der mellem dig og kunden er klarhed over, hvilken ydelse kunden forventer. Det bør derfor så detaljeret som muligt fremgå, hvilken ydelse aftalen vedrører.

Det er vigtigt, at kunden - såfremt denne har andre forventninger/krav til en ellers standardydelse - præciserer dette. Foreligger der en konkret og detaljeret opgavebeskrivelse udarbejdet af kunden, bør denne opgavebeskrivelse vedlægges som et bilag.

Det fremgår af forretningsbetingelsernes § 4, at du har pligt til at indhente yderligere vejledning fra kunden, hvis aftalegrundlaget ikke yder tilstrækkelig vejledning til at udføre opgaven. Du kan således ikke begrunde manglende overholdelse af aftalen med manglende vejledning fra kundens side.

Det er derfor vigtigt, at du ved mangel af oplysninger til brug for udførelsen af opgaven, straks retter henvendelse til kunden med henblik på den nødvendige vejledning.

Forretningsbetingelsernes § 3, stk. 4 forudsætter, at kunden stiller alt eksisterende materiale til udførelsen af opgaven til rådighed for konsulenten.

Kunden er i henhold til forretningsbetingelsernes § 7, stk. 1 berettiget til at kræve ændringer i opgaven, når disse ændringer er nødvendige eller har en naturlig sammenhæng med opgavens løsning. Du er samtidigt berettiget til at udføre ændringerne ved opgaven, medmindre kunden kan anføre vægtige grunde for, at tredjemand skal udføre ændringerne.

Opgaverne skal udføres inden for [indsæt tidsramme, eventuelt bilagt aktivitetsplan].

Det er vigtigt, at der fastsættes en frist/tidsramme, inden for hvilken opgaven skal udføres. Angivelsen af tidsrammen kan eventuelt ske ved henvisning til en aktivitetsplan, opgavebeskrivelse med indføjede tidsfrister eller lignende.

Djøf anbefaler, at du og kunden eventuelt fastsætter delmål for leveringen af tjenesteydelsen, så du løbende sammen med kunden kan sikre, at din ydelse afspejler det aftalte.

I henhold til forretningsbetingelsernes § 5 er du forpligtet til at deltage i møder med en styregruppe, som kunden har oprettet, med henblik på at drøfte status for levering af tjenesteydelsen. Er der aftalt fast pris for leveringen, skal kunden ikke betale for din deltagelse i styregruppemøderne.

Djøf anbefaler derfor, at det - i tilfælde af at din kunde vælger at oprette en styregruppe jf. forretningsbetingelsernes § 5 - specifikt i kontrakten aftales, i hvilket omfang der forventes afholdt styregruppemøder, samt hvorvidt din deltagelse heri skal honoreres særskilt.

Du er i henhold til forretningsbetingelsernes § 6 berettiget til at lade dine ansatte udføre opgaven og videreoverdrage opgaven til en anden virksomhed (en underentreprenør). Du skal dog indestå for den anden virksomheds arbejde i samme omfang, som havde det været dit eget arbejde. Du er således - uanset videreoverdragelsen - ansvarlig overfor kunden for eventuelle mangler ved opgaven.

Ønsker du at videreoverdrage opgaven til en underentreprenør, bør du derfor sikre dig, at aftalegrundlaget mellem dig og underentreprenøren er identisk med aftalegrundlaget mellem dig og kunden. Dette skyldes, at kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende direkte overfor dig - som oprindelig konsulent - og at du ikke kan begrunde den manglende opfyldelse af opgaven med underentreprenørens forhold, jf. forretningsbetingelsernes § 22.

De(n) aftalte opgave(r), som nærmere beskrevet i § 1, honoreres med en fast pris.

Prisen er aftalt til [indsæt beløb] kr., der forfalder til betaling [indsæt dag(e), måned(er) og år]

Du skal altid sikre, at det af kontrakten klart fremgår, hvilken pris du skal have for det udførte arbejde. Kontrakten foreslår en fast honorering, der på forhånd aftales mellem dig og kunden.

Det bør anføres, hvornår betaling(erne) forfalder. Er der flere betalinger, bør placeringen af tidspunkterne for betalingerne være sammenfaldende med opnåelsen af de delmål, der eventuelt er fremsat under § 2.

Det skal særligt bemærkes, at betalingerne - medmindre andet udtrykkeligt er aftalt - forfalder til betaling 14 dage efter modtagelsen af faktura, jf. forretningsbetingelsernes § 9. Du kan derfor fakturere kunden på de i kontrakten aftalte tidspunkter, hvorefter kunden senest 14 dage efter modtagelsen af fakturaen skal betale denne.

Såfremt der ikke sker betaling på dette tidspunkt kan du forlange betaling af rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned. Betaler kunden ikke fakturaen 8 dage efter skriftligt påkrav, kan du standse arbejdet.

Bemærk at den anførte pris - såfremt ikke andet er aftalt - er excl. moms, jf. forretningsbetingelsernes § 13. Er du momspligtig, skal du derfor huske at tillægge momsen den faste pris.

Medmindre andet er aftalt, er der i den faste pris indeholdt samtlige udgifter for kunden, jf. forretningsbetingelsernes § 8, stk. 3. Dine omkostninger til brug for leveringen af tjenesteydelsen er således indeholdt. Du bør derfor inden kontraktens indgåelse danne dig et overblik over, hvilke omkostninger der kan påløbe i forbindelse med leveringen af tjenesteydelsen. Hvis det er muligt, skal du medtage disse poster i kontrakten.

Den fast aftalte pris kan som udgangspunkt kun ændres, såfremt kunden foretager ændringer i aftalens indhold.

Kunden har mulighed for, i henhold til forretningsbetingelsernes § 7, stk. 1, at ændre i omfanget af aftalen i det omfang det er nødvendigt eller har en naturlig sammenhæng med opgavens løsning. I sådanne tilfælde kan kunden være berettiget til at få den faste pris justeret i nedadgående retning.

I de situationer, hvor kunden har foretaget ændringer i opgaven, og dette medfører ekstraarbejde, er du berettiget til betaling for dit timeforbrug.

Ændringer i opgaven skal, i henhold til forretningsbetingelsernes § 7, stk. 2, ske skriftligt i et tillæg til kontrakten. Timesatsen for yderligere arbejde, bør særligt anføres i tillægget. I modsat fald vil der være en formodning for, at din normale timesats skal være gældende.

Opgaveansvarlig hos kunden er [indsæt navn og titel].

Kundens opgaveansvarlige har fuldmagt til at indgå supplerende aftaler i forbindelse med denne kontrakt.

Opgaveansvarlig hos konsulenten er [indsæt navn og titel]

Konsulentens opgaveansvarlige har fuldmagt til at indgå supplerende aftaler i forbindelse med denne kontrakt.

I øvrigt gælder Djøfs Almindelige Forretningsbetingelser ved levering af tjenesteydelser, som vedlægges nærværende kontrakt.
Djøfs almindelige forretningsbetingelser er i kontrakten en integreret del af aftalegrundlaget mellem dig og kunden. Djøf anbefaler derfor, at du ved brug af kontrakten samtidig gør dig klart, hvilke rettigheder og forpligtigelser forretningsbetingelserne medfører.

Såfremt andet ikke står i kontrakten, vil forretningsbetingelserne gælde mellem dig og kunden. Ønsker du og kunden på en eller flere punkter at fravige forretningsbetingelserne, skal det klart fremgå på hvilke punkter, der sker fravigelse af forretningsbetingelserne.

Det anbefales, at du og kunden under ''øvrige vilkår'' medtager de ændringer, der måtte være til forretningsbetingelserne, medmindre ændringerne med fordel kan anføres under de andre bestemmelser.

Bestemmelsen kan endvidere benyttes til at anføre øvrige vilkår aftalt mellem dig og kunden, herunder eventuel bod ved manglende overholdelse af tidsrammen og lignende.

[indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]        [indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]

_______________________                          _______________________

For kunden                                                     Konsulenten

 

   

Djøf anbefaler, at du aldrig underskriver din kontrakt, før kontrakten og alle vilkårene er forhandlet endeligt på plads.

Du bør ikke påbegynde noget arbejde, før kontrakten er færdigforhandlet og underskrevet.

Inden, du indgår en kontrakt, bør du sikre dig, at repræsentanten for kunden er berettiget til at forpligte denne. Dette kan ske ved at kontrollere, om repræsentanten er tegningsberettiget i henhold til registreringerne hos Erhvervsstyrelsen, eller om repræsentanten har en stilling hos kunden, der normalt berettiger til indgåelse af konsulentkontrakter.

Djøf anbefaler, at du ved indgåelsen af større aftaler får en udskrift af kundens registreringer hos Erhvervsstyrelsen.

Djøfs almindelige forretningsbetingelser er i kontrakten en integreret del af aftalegrundlaget mellem dig og kunden. Djøf anbefaler derfor, at du ved brug af kontrakten samtidig gør dig klart, hvilke rettigheder og forpligtigelser forretningsbetingelserne medfører.

Vi har i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser løbende henvist til de relevante bestemmelser i forretningsbetingelserne.

Herudover indeholder følgende bestemmelser i forretningsbetingelserne rettigheder og forpligtigelser, som du særligt bør være opmærksom på.

§§ 14 og 15 Tidsfrister og tidsfristforlængelse
 • Der kan ske forlængelse af den aftalte tidsramme, såfremt der indtræder forhold, som ingen af parterne er "herre over", og som du eller kunden ikke forudså eller burde have forudset ved aftalens indgåelse.
 • Du har krav på at få den aftalte tidsramme forlænget, hvis ændringer i opgaven påkræver dette, eller såfremt kundens forhold i øvrigt er årsag til forsinkelsen.

§ 16 Aflevering og afleveringsforretning

 • Arbejdet anses for afleveret, når dette tilgår kunden.
 • Kunden kan i en periode på 3 uger efter afleveringen indkalde til afleveringsforretning, hvor kunden skriftligt skal anføre eventuelle mangler. Ved anførte mangler har du pligt til indenfor en rimelig frist at foretage afhjælpning af manglerne, hvorefter der på ny kan foretages aflevering med henblik på kundens accept af den foretagne afhjælpning.
 • Mangler ved arbejdet, der ikke er påtalt ved afleveringsforretningen, kan ikke påberåbes senere.
 • Bemærk at anførelsen af mangler skal fremsendes til dig, selv om du har benyttet dig af en anden virksomhed til udførelsen af arbejdet.

§§ 17, 18 og 19 Data, ophavsret og offentliggørelse

 • Du har pligt til at udvise diskretion og fortrolighed for så vidt angår eventuelle følsomme oplysninger, som du får kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven.
 • Ophavsretten til materiale udarbejdet til brug for opgaven tilkommer dig.
 • Du må ikke uden kundens samtykke offentliggøre materialet. Kunden kan efter forudgående orientering af dig offentliggøre materialet. I så fald har du krav på, at dit navn og virksomhed står i materialet.
 • Vær særligt opmærksom på, at kunden alene i henhold forretningsbetingelserne er forpligtet til at orientere dig inden offentliggørelsen. Du kan således ikke hindre en offentliggørelse.

§ 20 Misligholdelse

 • Du og kunden er i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse berettiget til at gøre almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende. De almindelige misligholdelsesbeføjelser er erstatning, forholdsmæssigt afslag og ophævelse.
 • Du skal være særligt opmærksom på, at de almindelige misligholdelsesbeføjelser kun kan gøres gældende i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden part.
 • Kravet om væsentlighed er en skærpelse i forhold til dansk rets almindelige regler om misligholdelse, hvor der alene er krav om væsentlig misligholdelse ved ophævelse af kontrakten.

§§ 21 og 22 Tvister og lovvalg

 • Kontrakten reguleres efter dansk ret.
 • Det er i forretningsbetingelserne udgangspunktet, at eventuelle tvister skal afgøres ved de almindelige domstole.
 • Det kan dog aftales, at eventuelle tvister skal afgøres ved voldgiftsbehandling efter nærmere bestemte regler.
 • Fordelen ved voldgiftsbehandling er, at behandlingen er hurtigere. Ligeledes er hverken resultatet eller processen offentlig tilgængelig.
5 0 Vurder indholdet