03.02.2017

EU-ansættelsesprøver - concours

Concours giver typisk mulighed for ansættelse ved kommissionen, rådet og parlamentet, men der er også mulighed for ansættelse i andre EU-institutioner, fx EF-Domstolen, Revisionsretten eller i EU's agenturer. Der findes en lang række forskellige concours - fx concours for generalister - for juristlingvister, oversættere og meget mere. Læs om nogle af dem nedenfor.

Concours for generalister

For at gå til concours for generalister skal du have minimum 3 års akademisk uddannelse, dvs. en bachelorgrad. Du kan gå til concours i løbet af det sidste studieår, men du skal have eksamensbevis i hus inden 31. juli. EU ansætter generalister uden erhvervserfaring, mens erfarne medarbejdere indplaceres på et højere løntrin.

Concours for generalister udskrives en gang om året - typisk i marts måned. 

Hvem kan søge en concours?

Du skal:

  • være statsborger i et EU-medlemsland
  • have gode sprogkundskaber i mindst et af de officielle EU-sprog (foruden dit modersmål)
  • være i besiddelse af alle dine borgerlige rettigheder
  • have opfyldt eventuelle militære forpligtelser.

Hvornår skal jeg søge?

Generalist-concours (AD5) er som regel åben for tilmelding medio marts til medio april.

Jo tidligere du tilmelder dig efter åbningen - jo flere datoer for første del af prøven (stopprøven) får du at vælge imellem.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Concours administreres af EU's personaleudvælgelseskontor, EPSO. På deres hjemmeside udfylder du en ansøgningsformular og en onlinetest. Testen har til formål at give dig et realistisk billede af dine chancer for at gå videre. Sæt god tid af til ansøgningsformularen - der kan hurtigt gå 3-4 timer med at udfylde den.

Hvad bruges din ansøgning til?

EU’s personaleudvælgelseskontor, EPSO bruger bl.a. din ansøgning som begyndelse til dit cv.

Hvordan foregår optagelsesforløbet

Stopprøven, som er en pc-baseret prøve: Computer Based Test (CBT), er den første del af forløbet og foregår i hvert enkelt medlemsland og i en række byer uden for EU. Får du point nok i stopprøven, går du videre til Indbakke-testen - og hvis du også her opnår den højeste score, kommer du videre til sidste del, en dagslang prøve i Bruxelles - den finder sted i efteråret.

Stopprøven og ”indbakke-testen”

Stopprøven (CBT) består af fire multiple choice-opgaver. Du skal gennemskue indholdet af en række korte tekster (faglig dømmekraft), gennemføre noget talbehandling, finde den underliggende systematik i nogle abstrakte opgaver og tage stilling til nogle tænkte arbejdssituationer. Stopprøven kræver ikke specifikt kendskab til EU-forhold, men dog almen viden. Stopprøven er på dansk - med undtagelse af prøven der omhandler faglig dømmekraft, - den foregår på et EU hovedsprog (engelsk - tysk - fransk).

Indbakke-testen: De der får den højeste score ved stopprøvens abstrakte opgaver og situationsforståelse, går videre til anden del af EU's adgangsprøve (man skal dog også have opnået minimumskravene for den verbale og numeriske del). Indbakketesten er en ny prøve, som er indført i 2015. Prøven er en indbakketest og består af 15-20 spørgsmål, som skal besvares ud fra viden indhentet i en indbakkes omfattende mails, vedhæftede dokumenter o.l. - og foregår også på et EU hovedsprog (engelsk - tysk - fransk). Prøven skal formentlig gennemføres i et af EPSOs testcentre i Europa.

Hvordan foregår 3. og sidste del?

Får du point nok i indbakketesten, går du videre til tredje og sidste del af prøven, som foregår i Bruxelles i efteråret. Her skal du skrive et case study ud fra et kildemateriale, foretage en mundtlig præsentation over et opgivet emne, deltage i en gruppeøvelse og gennemgå et struktureret interview. Klarer du dig godt her, kommer du på ”reservelisten”, som er den database, EU-institutionerne og agenturerne rekrutterer fra.

Hvordan forbereder jeg mig?

Stopprøven og indbakke-testens opgaver er ikke svære for en akademiker, men skal løses under tidspres. Det er en rigtig god idé at træne opgavetyperne inden prøven. Den bedste metode til at forberede sig er at øve de forskellige multiple choice-testtyper - sprogligt-logisk ræsonnement, numerisk ræsonnement, abstrakt ræsonnement og test i, hvordan du vil reagere i forskellige tænkte arbejdssituationer. Du forbedrer chancerne væsentligt, hvis du på forhånd har forberedt dig på prøveformerne og bl.a. genopfrisket hovedregning. Du har kun begrænset tid til hver test.

Se også UMs samlede introduktion til EU's adgangsprøve

Få god viden og info fra Udenrigsministeriets specialkonsulent Ane Andersens Power Præsentation.

Elektronisk testmateriale

Hos den kommercielle udbyder Arboreus kan du købe en elektronisk prøvepakke med en dansk version af 2 x 60 ”typespørgsmål”. Spørgsmålene stilles ligesom de vil gøre i den indledende pc-baserede del af adgangsprøven. Denne del omfatter opgaver i verbalt, numerisk og abstrakt ræsonnement, samt faglig dømmekraft. Denne sidste gruppe spørgsmål stilles ved selve adgangsprøven på første fremmedsprog, og er derfor medtaget på engelsk i prøvepakken. Adgangskode til prøvepakken koster EUR 39, og kan fås ved direkte henvendelse til Arboreus.

Adgang til testmaterialet fås ved direkte henvendelse til Arboreus.

Du kan også købe en øvelsesbog "The Ultimate EU Test Book", der (på engelsk) giver en lang række nyttige oplysninger om adgangsprøvernes format, indhold og teknik, ligesom bogen indeholder et stort antal eksempler på de forskellige prøver - verbalt, numerisk og abstrakt ræsonnement - der anvendes i stopprøven.

Bogen giver også eksempler på prøverne inden for faglig dømmekraft (tænkte arbejdssituationer). Disse er ikke direkte relevante for prøven for oversættere, men kan alligevel være nyttige til øvelsesformål. Bogen kan bestilles gennem Ebizs hjemmeside. Prisen for bogen er GBP 30. Det er også af og til muligt at købe bogen billigere ad andre kanaler.

Du kan også finde "prøvetests" online på EPSOs hjemmeside

- og andre prøvetests fra den kommercielle udbyder euphorum

Har du bestået stopprøven

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har bestået. Kontakt venligst Lone Grevy dk,djoef,lgo og Udenrigsministeriet - Allan Stagaard Toft [alltof@um.dk]. Der kan nemlig blive mulighed for hjælp til kompetenceudvikling - så du lettere kommer videre i forløbet.

Hvad hvis jeg ikke består stopprøven?

Så gå op igen, næste gang concoursen udskrives. Der er ingen begrænsning på, hvor mange gange, du kan gå op – og det er rigtig god træning og erfaring. Og så er det naturligvis en god ide at træne stopprøven – læs og hør mere under ”Hvordan forbereder jeg mig?”

Concours for danske juristlingvister

Adgangsprøven ligner concoursen for generalister, men er knap så omfattende og har mere fokus på sproglige kompetencer. Juristlingvister har en cand.jur.- eller en cand.merc.jur.-uddannelse og har gode sprogkompetencer. De har en vigtig og fagligt krævende funktion i EU's lovgivningsarbejde, da de står for den endelige udformning af lovtekster. De rekrutteres derfor på et højere startløntrin end generalister.

Adgangskravet er altså en fuld kandidatgrad (modsat f.eks. concours for generalister, som "kun" kræver 3 års akademisk uddannelse).

Adgangsprøven henvender sig til personer, der har et dansk diplom som cand. jur. eller cand.merc.jur. Erhvervserfaring er ikke et krav. Det er derimod et krav, at kandidaterne har særdeles gode kundskaber i sprog, der udover dansk skal omfatte 2 andre EU-sprog. Det ene skal være et af EU's hovedsprog - engelsk, fransk eller tysk. Det andet kan være yderligere et hovedsprog, eller italiensk, polsk eller spansk.

Selve adgangsprøven indledes med en elektronisk sprogtest på et prøvecenter i Danmark. De kandidater, der består sprogtesten, vil blive indkaldt til et senere, og mere omfattende, udvælgelsesforløb i et evalueringscenter i Bruxelles.

Læs mere om juristlingvister - prøverne og jobmulighederne i EPSOs info-dokument om juristlingvist.

Ansættelse ved EU-Domstolen for Danske Jurister

Concours for danske oversættere

Selve prøven finder sted i 2 faser - og er væsentligt lettere at bestå end EUs normale adgangsprøver for AC-generalister.

Det er en betingelse for at tilmelde sig prøven, at man har gennemført en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed (bachelorgrad) inden for sprog, samfundsfag, humaniora eller andre relevante emner. Der er ikke krav om erhvervserfaring. Kandidaterne skal - udover dansk som modersmål - selvsagt have gode sprogkundskaber i to andre EU-sprog, hvoraf det ene skal være et af hovedsprogene (engelsk, tysk eller fransk).

Udenrigsministeriet planlægger at tilbyde kompetenceudvikling til interesserede kandidater forud for begge dele af adgangsprøven. Oplysning herom, og om adgangsprøven i al almindelighed, kan fås hos specialkonsulent Allan Stagaard Toft,dk,um,alltof

Se mere om optagelsesproceduren for oversættere hos EPSO

Concours for specialister inden for områderne:

  • Bibliotekar/informationsvidenskab
  • Konkurrencelovgivning
  • Erhvervsøkonomi
  • Informationssystemernes sikkerhed
  • Ingeniører og producenter på det audiovisuelle område.  

 

Kan jeg søge flere gange?

Der er ingen begrænsninger for, hverken hvor mange forskellige concours du indskriver dig til - eller hvor mange gange, du indskriver dig. Det er rigtig god træning at gå op til concours, så vi anbefaler dig at prøve flere gange.

Få mere at vide om concours

Du er velkommen til at kontakte Lone Grevy, dk,djoef,lgo eller Ann Grøndahl Larsen, dk,djoef,anl, hvis du har spørgsmål om concoursen.