]]>

eLearning

Rollen som mentor

Forbered dig på din rolle som mentor med redskaber, som du kan bruge fra start til slut på møderne med mentee.

I rollen som mentor er du en fortrolig og kritisk ven for mentee. Du har gjort dig dine egne erfaringer i arbejdslivet, og du skal finde en balance for, hvordan du bruger dine erfaringer. Især i starten er det især vigtigt at lytte og spørge ind til mentee og holde de gode råd tilbage. Arbejd med hvordan du kan skabe refleksion, så mentee bliver klogere på sig selv.

Som mentor er du hverken mentees chef, familie eller kollega – men en fortrolig og kritisk ven i arbejdslivet.

Som samtalepartner er du også mentees læringspartner. Som læringspartner mestrer du kunsten at vurdere, hvornår ’du skal gå foran’ mentee, og hvornår det er bedst ’at gå ved siden af’: Går du foran, stiller du udforskende spørgsmål, så mentee bliver klogere på sig selv. Spørg fx: Hvorfor er det her emne vigtigt for dig? Når du ’går ved siden af’, støtter og opmuntrer du mentee. Det sker gennem din anerkendelse og nogle gange ved, at du deler dine egne erfaringer. 

Giver du mulighed for at lade mentee reflektere, skaber du grobund for en udvikling over længere tid. Du kan fremme refleksion med dine spørgsmål, men også ved at sænke tempoet i samtalen eller holde pauser. Giv plads til eftertænksomhed.

Erfaring er guld værd

Mentors gode råd er ikke altid en genvej for mentee. Mentee bør selv gøre sig sine erfaringer for at opnå læring. Kend forskellen mellem at give gode råd og at dele af sin erfaring.

6 fokuspunkter for mentorsamtalen

Kom godt fra start i mentorforløbet med disse 6 fokuspunkter for mentorsamtalen.

Rammer og spilleregler

Guidelines på Djøfs lange mentorforløb. Her får du mulighed for at læse om ordningens rammer, de forventninger en mentor eller en mentee har til én og lidt om den fortrolighed der ligger i et forløb.

Forskellige typer af professionelle samtaler

Hvordan adskiller mentorsamtalen sig fra andre samtaleformer fx coaching og vejledning?

Det første møde

Når I mødes første gang er det vigtigt, at afstemme forventningerne til hinanden og til forløbet. Afklar mentees ønsker med forløbet, aftal de praktiske rammer og mærk efter om der er energi i at indlede et forløb.

Formålet med det første møde er, at sætte retning og skabe tillid til hinanden. Som mentor er det især vigtigt at skabe et ærligt og tillidsfuldt rum fra starten. Brug tid på at lære hinanden at kende og at afstemme jeres ønsker og forventninger til møderne.

I starten er det vigtigt at lytte og spørge ind til mentees ønsker med forløbet:

 • Hvor ligger mentees største udfordringer?
 • Hvordan kan I arbejde med dem?
 • Undersøg hvilke mål, mentee ønsker at arbejde henimod. 

 
Lav nogle enkle og praktiske spilleregler sammen: 

 • Hvad skal tidsrammen for møderne være? 
 • Hvor tit skal I mødes?
 • Hvordan kommunikerer I mellem møderne - fx ved afbud?

Det er en god idé at læse guiden Rammer og spilleregler, inden det første møde.

Efter mødet

Brug også mødet til at afklare, om der er basis for et forløb. Efter mødet har I forhåbentlig en følelse af energi og forventning om, at det her kan rykke ved noget. Aftal at mentee hurtigt følger op med en beslutning om, hvorvidt der er grobund for at fortsætte forløbet.

 

6 fokuspunkter for mentorsamtalen

Kom godt fra start i mentorforløbet med disse 6 fokuspunkter for mentorsamtalen.

Rammer og spilleregler

Guidelines på Djøfs lange mentorforløb. Her får du mulighed for at læse om ordningens rammer, de forventninger en mentor eller en mentee har til én og lidt om den fortrolighed der ligger i et forløb.

Samtalens forløb

Som mentor har du ansvar for at holde samtalen på sporet. Mødet kan fx starte med en indledende dialog om, hvad der er sket siden sidst. Afklar derefter hvad mentee ønsker at mødet skal handle om. Undervejs kan det være givtigt at tage en samtale om samtalen - hvordan oplever mentee jeres dialog? Hold også et øje på tiden, så I har tid til at runde ordentligt af.

På møderne er din opgave at sørge for at komme i dybden med det emne, som mentee er optaget af, og at holde styr på tiden.

Det kan være en god idé for jer begge, at mentee sender en dagsorden en uges tid forinden mødet. På den måde går mentee naturligt selv i gang med en refleksion over emnet for dagsordenen. Således skal du være opmærksom på, at mentees behov for sparring også kan ændre sig. Der kan også være sket ændringer i omverdenen i forhold til emnet.

Her får du et bud på en grundstruktur for samtalerne med mentee:

Åbning

Du kan åbne samtalen med at spørge om, hvad der er sket siden jeres sidste møde og siden mentee sendte sin dagsorden?

Afstem emnet

Mentee kan have behov for at ændre sin dagsorden. Måske er der flere emner i spil, og her kan du fx spørge: Er det dét her, der er dilemmaet – skal vi tale om det? Hvad er det vigtigste for dig, at vi arbejder med i dag? 

Tal også om hvordan, I kan arbejde med emnet. Det afhænger selvfølgelig altid af emnet i forhold til konteksten. Kræver det fx en undersøgende tilgang, en analytisk tilgang, en drømmende tilgang uden forbehold, en kortlægning af scenarier eller noget helt andet. Spørg ind til, hvad mentee har mest brug for i den sammenhæng.

Time out

Er en kort samtale om samtalen. Tag en kort pause, hvor du genforhandler samtalens hvad og hvordan. Fører samtalen mentee på rette spor? Lad mentee sætte ord på samtalen, før I går videre, ved fx at spørge: Giver samtalen dig noget, du kan bruge? Giver jeg dig nok udfordring? Skal vi gå til det på en anden måde? 

Afrunding

Når der er ca. 10 min tilbage kan du bede mentee samle op på samtalen med disse 4 greb:

Resumé: Lad mentee opsummere. Hvad har vi talt om? 
Indsigter: Hvilke indsigter er kommet frem?
Idéer: Hvilke idéer er kommet frem?
Handlinger: Hvad er mentees næste skridt herfra?

Afklar mentees kompetencer

I samtalen mellem mentor og mentee kan der blive behov for at afklare mentees kompetencer. Med Kompetencestjernen kan I sammen belyse, hvordan mentee bruger sine kompetencer i praksis.

At give og modtage feedback

Feedback kan gavne både mentor og mentee. Her er 10 teknikker til at belyse dine blinde pletter.

Mentorsamtalens 7 niveauer

Mentorsamtaler kan ifølge mentorekspert David Clutterbuck udvikle sig gennem 7 niveauer med stigende indsigt og effekt.

Skift perspektiv

Med teknikken perspektivskifte kan I kaste lys over underliggende antagelser og ændre syn på problemet.

Redskab til at afklare værdier

Når tilliden mellem mentor og mentee bliver stærkere, vokser mentees mod til at konfrontere sine dybere udfordringer. Spids ørerne, hvis mentee gentagne gange giver udtryk for at opleve et sammenstød mellem de værdier, som mentee selv synes at han/hun står for, og det som mentee møder i sine relationer på arbejdspladsen. 

Formålet med at identificere mentees værdier er, at styrke mentees selvforståelse og undersøge sammenhængen med mentees egne handlinger og værdierne på arbejdspladsen. Ved at undersøge mentees indstilling til vigtige emner i arbejdslivet vokser mentees selvbevidsthed. På den måde skaber mentee nye handlemuligheder for sig selv.

Brug redskabet til i fællesskab at undersøge, hvilke kerneværdier, der er på spil i de emner eller situationer, som mentee ofte har fokus på. Ofte vil det handle om, hvad mentee trives bedst med eller ikke trives med. 

Sådan gør du:

 • Bed mentee lave en liste over 6-8 værdier, som mentee synes er de vigtigste i arbejdslivet og hverdagen. Det kan fx være selvledelse, samarbejde, frihed, sociale relationer, service, indflydelse etc.
 • Så beder du mentee tegne en trekant og vælge de 3 vigtigste værdier fra listen, og placere værdierne på spidsen af trekantens 3 hjørner
 • Find midtpunktet på trekantens ben og markér det
 • Find nu den værdi, der forbinder to værdier. Spørg: Hvad er relationen mellem værdi 1 og 2, mellem værdi 2 og 3, og mellem værdi 1 og 3?
 • Bed mentee reflektere over, hvad værdierne betyder for mentee
 • Fortsæt med at danne nye trekanter i trekanten indtil de samme 2-3 værdier begynder at dukke op i hjørnerne. Når værdierne begynder at dukke op i flere trekanter, er der tale om kerneværdier.

Det kan vise sig at være vanskeligt for mentee, at se forbindelsen mellem værdierne. De kan endda virke kontrastfyldte. Lad mentee reflektere og tænke højt. Sammen kan I drøfte, hvad der ligger bag valget af den værdi, der forbinder to andre værdier.

Det er mindre vigtigt, om mentee når at finde sine kerneværdier. Det er samtalen om værdierne og den adfærd, situationer eller holdninger, værdierne fører med sig, som er vigtig.

Vædiafklaring - mentorforløb

 
 

Fra ord til handling

Spørgsmål, der åbner for udsagn om forandring, giver mere handlekraft.

SWOT dig selv

Hjælp mentee med at skabe overblik, flere nuancer og nye handlerum med den klassiske SWOT-analyse - med et twist.

Den sidste fase

I den sidste fase af mentorforløbet kan du som mentor stille og roligt begynde at skrive dig selv ud af ligningen. Det kan du gøre ved at give mere plads til at mentee selv stiller spørgsmål og finde svar. I den sidste fase handler det om at mentee modnes og formes af de læringer, mentee har gjort sig undervejs i forløbet. 

I den sidste fase har mentee opbygget et bredere og mere komplekst billede af sig selv. Din rolle er således at styrke mentees selvtillid og tro på egne løsninger og handlinger:

 • Lad mentee selv stille spørgsmål og finde svar
 • Styrk mentees tro på sig selv
 • Brug pauser aktivt til at skabe refleksion
 • Lad mentee selv beslutte sig for, hvad der skal gøres mere af, og hvad der skal tages afsked med.
 
Faser i mentorforløb - den sidste faste

 

Modellen viser de forskellige faser i udviklingen af mentorrelationen i et typisk langt forløb. Model udarbejdet af Djøf 2016. 
 

Det sidste møde

Afrund relationen ved at give hinanden en feedback på samarbejdet og udbyttet af mentorforløbet.

Fra ord til handling

Spørgsmål, der åbner for udsagn om forandring, giver mere handlekraft.

Samtaler med højt til loftet

Interviewet med Christian, mentor, om hvordan samtaler kan akkompagnere en indre dialog i ham selv og hvordan han bringer sin erfaring ind i samtalerne med mentee.