Djøf

Bonus og resultatløn

Værd at vide om bonusordninger, resultatløn og funktionsløn, som en del af din løn.

Bonus, resultatløn og præstationsløn er et variabelt element i lønnen. Det giver en større usikkerhed for honoreringen, men til gengæld også mulighed for at påvirke din egen løn.

Bonus er et godt supplement til din løn og kan i mange tilfælde give en større samlet lønpakke. Der er ingen regler for, hvor stor en andel af lønnen der kan være variabel. Derfor er det din konkrete økonomiske situation, der bør afgøre, hvor stor en del af lønnen du vil sætte i spil. 

På mange arbejdspladser er bonusordninger fastlagt generelt og altså ikke til forhandling. Overordnet er det vores erfaring, at jo større og mere etableret arbejdsgiver er, jo mindre kan du selv påvirke bonusordningens detaljer. Til gengæld vil der være gode muligheder for at få belyst de reelle værdier af en tilbudt bonusordning ved forhandling af lønpakken, når der ligger et bredt grundlag for tidligere udbetalinger på samme jobtype. 

Hvad skal du vide om din bonusordning

  • Er ordningen individuel, kollektiv – eller en blanding? 
  • Er bonusmål, fx KPI’er objektive, eller er der subjektiv rating fx fra nærmeste chef? 
  • Det er en god idé at aftale løbende opfølgning på din performance i forhold til målepunkter – særligt hvis der er a-conto-udbetalinger, så du ikke risikerer tilbagebetalingskrav
  • Hvis bonus afhænger af virksomhedens resultat, vil det være mest enkelt med omsætning før skat og afskrivninger. Sidstnævnte har du ikke mulighed for at påvirke, hvilket gør afregningen mere usikker.

Bonus og fratræden

De fleste skifter job med jævne mellemrum. Når du stopper i et ansættelsesforhold, vil du være berettiget til en forholdsmæssig andel af din bonus – beregnet ud fra hvor lang tid af bonusperioden du har været ansat. Har du fx været ansat i 4 måneder af et bonusår, vil du være berettiget til 4/12 af sædvanlig bonus.

Bonussen forfalder på fastlagt tidspunkt, så der vil typisk være en forsinket afregning et stykke tid efter din fratræden. Hvis din bonus udelukkende bliver beregnet ud fra din egen performance, kan du spørge din arbejdsgiver, om der er mulighed for at få afregnet bonussen, inden du fratræder. 

Når du får bonus ved fratræden er det vigtigt at huske på følgende:

  • Der skal beregnes feriegodtgørelse af bonus ved fratræden
  • Få fastlagt subjektive vurderinger så hurtigt som muligt. Din chefs positive vurdering af din indsats falmer gerne efter adskillige måneders fravær
  • Få afklaret, hvornår bonus udbetales og tjek faktisk udbetalingstidspunkt hos dine tidligere kolleger
  • Gem dokumentationsmateriale med relation til endelig afregning af bonus.

Advokatbranchen og bonus 

Bonusordninger inden for advokatbranchen er kendetegnet ved at være individuelt præstationsorienterede med direkte kobling til virksomhedens indtjening. Det er omsætning eller andel i den omsætning, som dine tilførte klienter genererer.

Omsætningsmål og procenter i bonusordningen er til løbende forhandling og bør afspejle dine reelle muligheder inden for dit sagsområde, så bonusordningens incitamentsformål tilgodeses.  

Se Djøf Advokats forslag til bonusaftale.

Resultatløn

Som offentligt ansat vil en del af din løn – din grundløn – altid ligge fast. Det er muligt at aftale resultatløn som et supplement til din faste løn. Som offentligt ansat medarbejder er det din tillidsrepræsentant, som forhandler og aftaler din resultatslønsaftale.

Resultatløn beror på opfyldelse af kvantitative og/eller kvalitative mål og udbetales som engangsvederlag eller løbende tillæg.

Nogle offentlige arbejdspladser bruger resultatløn både til chefer og medarbejdere. Andre steder er det primært chefer, som kan aftale resultatløn. Og nogle steder bruges resultatløn slet ikke. Muligheden for at aftale resultatløn afhænger derfor i høj grad de lokale forhold og den lokale praksis.

Tænk længere

Lønværktøj

Hvad skal din løn være?

Djøf

Bonus og provision

Djøfbladet

Her er de brancher, hvor du tjener mest – og mindst

Der er højere løn i at være skarp til tal end i at være god til ord. Derfor er der også massiv økonomisk forskel på, om man som djøfer arbejder i en bank eller i en medievirksomhed. Se hvilke djøf-brancher der giver den højeste og laveste gennemsnitsløn.

Foto: Peter Klint/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Fortæl om dig selv, når du søger job

Rejser og fritidsinteresser kan foldes ud og blive til eksempler på dine personlige kompetencer, og samtidig fremstår du imødekommende ved at fortælle lidt om dig selv som privatperson.


Tom Hedegaard
Tom Hedegaard
Chefkonsulent