]]>

Djøf

Din lønforhandling som leder

Hvad påvirker min løn som offentlig eller privat leder og er det tillæg eller bonus, som skal i lønpakken.

Når du får dit første lederjob – eller skifter til et lederjob på et højere ledelsesniveau – viser erfaringen, at de største lønstigninger opnås ved selve jobskiftet og i de første år derefter i samme job.

Hvad påvirker din løn?

 • Omfanget af dit faglige og økonomiske ansvarsområde
 • Omfanget og karakteren af dine strategiske ledelsesopgaver
 • Antallet og sammensætningen af dine medarbejdere
 • Om du er ny eller erfaren leder
 • Dine kompetencer, kvalifikationer og resultater  
 • Arbejdspladsens geografiske placering
 • Din forhandlingsposition. Har du flere jobtilbud på hånden? Er du ledig?

Er du ansat i en politisk ledet organisation, har det desuden betydning:

 • Hvor tæt du er på det politiske niveau
 • Om du har ansvar for et område med særlig politisk eller mediemæssig bevågenhed.

Ved de løbende lønforhandlinger vil der desuden naturligt være fokus på:

 • Din evne til at bidrage og eksekvere på den overordnede strategi 
 • Din evne til at prioritere og træffe beslutninger ud fra organisationen som helhed
 • Dine resultater og målopfyldelsesgrad
 • Din fleksibilitet i forhold arbejdsopgaver og eventuelle organisationsændringer
 • Dit potentiale i organisationen fremadrettet.
 • Brug vores ledersite til at hente inspiration til din rolle som leder.

Se webinar: Opbyg dit netværk til lederjobbet

Bonus og resultatløn

Ud over din faste løn vil du som leder i mange tilfælde have mulighed for at indgå en aftale om bonus/resultatløn.

Som leder vil bonus ofte være knyttet tæt op på organisationens samlede resultat og relevante mål inden for dit ansvarsområde.

Vær særlig opmærksom på løbende ændringer i organisationen, som kan påvirke dine muligheder for at opnå bonus – og tag gerne bonusordningen op til drøftelse ved væsentlige ændringer i forudsætningerne. Læs mere om bonus og resultatløn.

 

Offentlig og privat leder

Som privatansat leder har du gode muligheder for at påvirke elementerne i din lønpakke.

En del af lønnen kan bestå af pensionsordning, bonus, goder fx firmabil, multimedier, firmabetalte netværk og foreningskontingent

Via værktøjet Tjek din løn kan du blive skarpere på lønniveauet for lederstillingerne inden for din branche. Du kan også finde nyttige lønstatistikker i vores publikationer på det private arbejdsmarked.

Afklar dine ønsker

Erfaring viser, at jo højere du er i ledelseshierarkiet, jo større mulighed er der for at imødekomme dine individuelle ønsker til lønpakken. Den mulighed kan udnyttes optimalt, hvis du før forhandlingen afklarer dine ønsker og dermed sætter fokus på de vigtigste elementer for dig.

Nogle ledere lægger vægt på en høj pensionsprocent, mens andre foretrækker en god bilordning eller vedligeholdelse af et højt uddannelsesniveau med en ramme til valgfri efteruddannelse. Overvej dine interesser på den lange bane og tilpas dit udspil til lønforhandling derefter.

Hvem forhandler din løn

Bliver du tilbudt en direktørstilling, vil lønpakken blive individuelt aftalt og forhandles med øverste daglige ledelse i organisationen, typisk den administrerende direktør.

Er du administrerende direktør vil lønvilkårene blive forhandlet med bestyrelsen, oftest repræsenteret af bestyrelsesformanden eventuelt bistået af en ekstern advokat. Hvis bestyrelsen er usikker på niveauet for en rimelig årlig lønudvikling og ønsker en armslængde dertil, kan det være en fordel at indføje en årlig minimumsregulering på baggrund af Djøf Privats lønstatistik.

Det er også muligt at aftale en løntrappe, fx at lønnen stiger med 3% årligt i en flerårig periode, så man undgår en årlig diskussion mellem bestyrelse og administrerende direktør.

Din løn som offentlig leder består af en grundløn, som ikke er til forhandling.

Oveni grundlønnen har du mulighed for at forhandle individuelt aftalt tillæg fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag/resultatløn.

Er du ansat på åremål eller på kontrakt i en kommune eller i en region, vil du desuden få et åremålstillæg eller et kontrakttillæg. Læs mere om opbygningen af din løn som offentlig leder.

Som offentlig leder har du mulighed for at forhandle den individuelle del af din løn, både når du ansættes i stillingen og under ansættelsen.

Ud over en god lønindplacering ved ansættelsen er det afgørende for din fortsatte lønudvikling, at du løbende har fokus på din løn og sørger for aktivt at skabe mulighed for at forhandle den.

Du kan holde dig orienteret om andre offentlige chefers lønniveauer i lønværktøjet Tjek din løn.

Afhængigt af, om du er leder i staten, en kommune eller en region og af om du er ansat varigt eller på åremål, kan der for i forbindelse med ansættelsen, ud over lønnen, være mulighed for at forhandle forlænget opsigelsesvarsel og fratrædelsesbeløb. Det kan du læse mere om, hvis du er ansat i staten, og hvis du er ansat i region/kommune.

Er du ansat som uddannelsesleder kan du læse mere om din løn og ansættelsesvilkår

Tænk længere

Djøf

Kontrakter og overenskomster

Ledelse

Mundtlig aftale kan ikke bevises og fratager adm. direktør lønstigning