Djøf

Frivillig fratræden fra staten

Er du ansat i staten, er der mulighed for, at du kan få en seniorordning om frivillig fratræden på særligt gunstige vilkår. Den kan fx være fritstilling med løn i en periode eller ekstra pension. Der er flere muligheder.

Generelle betingelser

Din arbejdsplads kan kun indgå en aftale om frivillig fratræden som seniorordning, hvis personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige, og hvor det i den forbindelse er hensigtsmæssigt at fremme den frivillige fratræden.

Der er ikke noget alderskrav. Du opfylder betingelserne for at aftale frivillig fratræden, hvis:

 • du er tjenestemand, tjenestemandslignende ansat eller overenskomstansat og omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret.
 • du selv søger fratræden på grund af alder.

Ordningen om frivillig fratræden kan ikke aftales, hvis du bliver afskediget eller fratræder af andre grunde som for eksempel sygdom eller anden utilregnelig årsag.

Overenskomstansatte

Er du overenskomstansat, kan vilkårene i en fratrædelsesaftale være et fratrædelsesbeløb, fritstilling med løn eller indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag. Det er muligt at kombinere fratrædelsesbeløb og fritstilling, mens man ikke kan kombinere ekstraordinært pensionsbidrag med fratrædelsesbeløb eller fritstilling.

Fratrædelsesbeløb

Har du været uafbrudt beskæftiget i staten i 12, 15 eller 18 år, svarer fratrædelsesbeløbet til:

 • En måneds løn efter 12 års uafbrudt beskæftigelse
 • To måneders løn efter 15 års uafbrudt beskæftigelse
 • Tre måneders løn efter 18 års uafbrudt beskæftigelse

I særlige tilfælde kan beløbet forhøjes og/eller de hertil knyttede beskæftigelseskrav nedsættes, dog kan der maksimalt ydes et fratrædelsesbeløb svarende til:

 • To måneders løn efter ni års uafbrudt beskæftigelse
 • Fire måneders løn efter 12 års uafbrudt beskæftigelse
 • Seks måneders løn efter 15 års uafbrudt beskæftigelse

Fratrædelsesbeløbet beregnes på samme måde som løn under sygdom, dog ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Fratrædelsesbeløbet er ikke pensionsgivende, og der kan ikke betales feriepenge af fratrædelsesbeløbet.

Fratrædelsesbeløb udbetales ved fratrædelsen, med mindre andet er aftalt. Fratrædelsesbeløb kan i visse tilfælde have indflydelse på, fra hvilket tidspunkt du kan overgå til efterløn. Arbejdsløshedskassen kan vejlede dig om spørgsmålet. Kontakt Akademikernes a-kasse.

Fritstilling med løn

Det er muligt at aftale, at du er fritstillet med sædvanlig løn i op til 7 måneder umiddelbart forud for fratrædelsestidspunktet.

Tilgodehavende ferie forudsættes i videst muligt omfang holdt i tjenestefrihedsperioden.

Ekstraordinært pensionsbidrag

Hvis du kan gå på pension, kan du og din arbejdsgiver aftale, at der indbetales ekstraordinære pensionsbidrag (såvel eget bidrag som arbejdsgiverbidrag) til din pensionsordning. Det ekstraordinære bidrag kan højst udgøre 4 års bidrag. 

De ekstraordinære pensionsbidrag indbetales én gang for alle og beregnes på grundlag af bidraget i den sidste normale lønudbetaling inden fratrædelsen.

Tjenestemænd

Er du tjenestemand, kan en fratrædelsesaftale bestå i, at du får en årlig ydelse som supplement til pensionen, at du tillægges ekstra pensionsalder, og/eller at du ydes et fratrædelsesbeløb.

Supplement til pensionen

Som led i en fratrædelsesaftale kan du og din arbejdsgiver aftale, at du får en årlig ydelse som supplement til pensionen, indtil du når den gældende folkepensionsalder.

Den supplerende ydelse udgør mindst 12.300 kr. (okt. 1997 niveau, per 1. april 2012 16.309,94 kr.) og højst 28.700 kr. årligt (okt. 1997 niveau, per 1. april 2012 38.090,30 kr.).

Er du deltidsansat, reduceres den supplerende ydelse i forhold til beskæftigelsens omfang.

Ydelsen udbetales en gang årligt, første gang i tilknytning til fratrædelsen.

Ekstraordinær pensionsalder og fratrædelsesbeløb

Det er muligt at aftale, at du tillægges 2-4 års ekstraordinær pensionsalder og/eller får et fratrædelsesbeløb i følgende kombinationer:

 • ved ydelse af til og med 2 års pensionsalder kan der ydes 3 til 6 måneders løn
 • ved ydelse af mere end 2 års og til og med 3½ års pensionsalder kan der ydes op til 3 måneders løn
 • ved ydelse af mere end 3½ års pensionsalder kan der ikke ydes et fratrædelsesbeløb.

Hvis du mangler mindre end 2 år i at opnå fuld pensionsalder, kan der tillægges mindre end 2 års ekstraordinær pensionsalder. Hertil kan der ydes et fratrædelsesbeløb på 3-6 måneders løn.

Der kan maksimalt tillægges ekstraordinær pensionsalder for et tidsrum svarende til perioden fra fratrædelsen, til du fylder 70 år, og du kan ikke opnå mere end 37 års pensionsalder. Hvis 70-års grænsen i tjenestemandsloven ophæves bortfalder toårs grænsen.

Der beregnes ikke feriepenge af fratrædelsesbeløbet.

Fratrædelsesbeløb kan i visse tilfælde have indflydelse på, fra hvilket tidspunkt du kan overgå til efterløn. Akademikernes A-kasse kan vejlede dig om spørgsmålet.

Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef