Djøf

Opsigelse af funktionærer

Her kan du læse om opsigelsesvarsler og kravet om saglighed ved opsigelse af funktionærer.

Langvarig ansættelse

Efter funktionærlovens § 2a har en medar­bejder, der opsiges efter at have været ansat i mindst 12 år, ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen er på 1 må­neds løn. Har man været ansat i mindst 17 år, så er godtgørelsen på 3 måneders løn. Man har krav på godtgørelsen, uanset om man overgår til ny beskæftigelse, bliver ledig eller går på pension.

Almindeligt varsel

Opsigelsesvarslet for overenskomstansatte og funktionærer på individuelle kontrakter er afhængig af ansættelsesforholdets længde:

Ansættelsestid

    Opsigelsesvarsel

Under 6 måneder     1 måned (opsigelse inden udgangen af den 5. måned)
6 måneder - 3 år     3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder)
3 år - 6 år     4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder)
6 år - 9 år     5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)
9 år og derover     6 måneder (opsigelse efter af 8 år og 7 måneders ansættelse)

Der vil ofte være aftalt prøvetid efter funktionærlovens regler. I så fald er opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 14 dage inden for de første tre måneder af ansættelsesforholdet.

Du skal være opmærksom på, at der i din ansættelseskontrakt kan være aftalt forlængede opsigelsesvarsler.

Hvis du er privatansat, kan det være aftalt i din ansættelseskontrakt, at du kan opsiges med en måneds varsel, hvis du har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Det forudsætter dog, at du er syg på opsigelsestidspunktet, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

Opsigelsens indhold

Er du offentligt ansat, skal opsigelsen være skriftlig og skal indeholde en begrundelse for opsigelsen. Hvis du har været ansat mere end otte måneder, skal din arbejdsgiver samtidig give skriftlig meddelelse til Djøf om opsigelsen.

Er du privatansat, skal opsigelsen fra arbejdsgiveren også være skriftlig. Funktionærlovens skriftlighedskrav er ikke et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav. Det betyder, at din arbejdsgiver skal løfte en tung bevisbyrde, hvis han hævder, at han har opsagt dig mundtligt.

Er opsigelsen saglig

Hvis du er blevet opsagt med en begrundelse, du ikke mener er reel, eller er du af andre årsager uenig i begrundelsen, bør du sammen med Djøf overveje, om opsigelsen er usaglig.

Efter funktionærlovens § 2 b kan en funktionær, der på opsigelsestidspunktet har været ansat i minimum et år, i tilfælde af usaglig opsigelse få en økonomisk godtgørelse, der fastsættes skønsmæssigt afhængigt af ansættelsesforholdets varighed, den ansattes alder og forholdene omkring opsigelsen i øvrigt. Hermed er der gjort endeligt op med følgerne af den usaglige opsigelse. Du har således ikke krav på at blive genansat i tilfælde af en usaglig opsigelse.

Hvis du er ansat på enten overenskomst i stat, region eller kommune, vil du være omfattet af en voldgiftsbestemmelse, der svarer til funktionærlovens § 2 b.

I de fleste tilfælde er der en gensidig interesse i at finde en forligsmæssig løsning, hvis der kan rejses tvivl om opsigelsens saglighed. Det er derfor meget få sager, der bliver afgjort ved domstolene eller voldgift.

Opsigelse i strid med lige- og forskelsbehandlingsloven

Ligebehandlingsloven

En opsigelse er i strid med ligebehandlingsloven, hvis opsigelsen er direkte eller indirekte begrundet i graviditet, barsel eller adoption med videre. Også fædre er beskyttet af reglerne. 

Forskelsbehandlingsloven 

En opsigelse er i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis opsigelsen er direkte eller indirekte begrundet i race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Hvis ligebehandlings- eller forskelsbehandlingsloven er overtrådt i forbindelse med en opsigelse, kan det betyde, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse.

Er du blevet opsagt og mener, at ligebehandlings- eller forskelsbehandlingsloven kan være overtrådt, bør du kontakte Djøf.

 

Djøfbladet

Det gode farvel er vejen frem

Rigtig mange skifter job på arbejdsmarkedet i 2017. Det er vigtigt at komme godt i gang på det nye arbejde. Men glem ikke at efterlade det bedst mulige indtryk på den arbejdsplads, du forlader.

Illustration: Anne Pedersen
Djøf blog

Hvis du er det grå guld, er jeg så det skaldede guld?

Om at søge job eller skifte spor, når du er fyldt 50. Mennesker over 50 er stabile, loyale og en kæmpe ressource af viden og erfaring til gavn for både kollegaer og arbejdspladser. Det budskab synes jeg, vi skal dele.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent