Djøf

Konkurs og rekonstruktion

Manglende lønudbetaling kan tyde på, at din arbejdsgiver er i økonomiske vanskeligheder, som kan resultere i konkurs eller rekonstruktion. Her finder du svar på en række spørgsmål, som opstår i den forbindelse.

Du har ikke fået din løn. Hvad gør du?

Hvis du ikke har fået din løn på det tidspunkt, hvor den normalt bliver udbetalt, er det meget vigtigt, at du reagerer.

Du skal skrive et brev til arbejdsgiveren. Her skal du oplyse, at der ikke er udbetalt løn, og du skal give en frist for udbetalingen på 3-5 dage med bemærkning om, at du er berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet, hvis pengene ikke betales inden fristens udløb.

Dette kaldes et påkrav og fungerer som en påmindelse til arbejdsgiveren. Djøf vil meget gerne skrive dette brev for dig og sende det til din arbejdsgiver.

Du skal fortsætte med at arbejde i den fristperiode, som du har givet i påkravet.

Når fristen er overskredet

Hvis din arbejdsgiver ikke har udbetalt løn til dig, selvom fristen fastlagt i påkravet er udløbet, kan du hæve din ansættelse, forlade din arbejdsplads og fremsætte erstatningskrav. Dette bør du gøre skriftligt.

Ophævelse: Hvis du ønsker at ophæve ansættelsen, skal du skriftligt oplyse din arbejdsgiver, at du grundet væsentlig misligholdelse ophæver kontrakten. Manglende udbetaling af løn er væsentlig misligholdelse.

Erstatningskrav: Du skal samtidig med ophævelsen af ansættelsen eller snarest herefter opgøre dit erstatningskrav. Dit erstatningskrav indeholder helt nøjagtigt det, din arbejdsgiver skylder dig. Dit erstatningskrav vil typisk indeholde:

 • Din manglende løn
 • Løn og pension i opsigelsesperioden (svarende til arbejdsgivers opsigelsesvarsel)
 • Feriegodtgørelse
 • Andre personalegoder af økonomisk værdi, f.eks. mobiltelefon, computer mm.

Djøf vil gerne hjælpe dig med dette.

Henvend dig til Jobcenteret

Når du har ophævet din ansættelse og forlader din arbejdsplads, skal du med det samme henvende dig til Jobcentret og melde dig ledig.

Hvis virksomheden, hvori du var ansat, senere går konkurs, kan du kun få penge udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis du er tilmeldt Jobcenteret. Det er et krav, da du har pligt til at begrænse din økonomiske skade mest muligt.

Konkursbegæring eller anden opfølgning

Hvis din arbejdsgiver ikke har betalt dit samlede tilgodehavende inden en frist på 3-5 dage efter, at du har ophævet ansættelsen, vil Djøf vurdere om virksomheden har manglende betalingsevne og om Djøf derfor skal indgive en konkursbegæring mod virksomheden. Hvis det viser sig, at der er andre grunde til den manglende betaling af din løn end økonomiske problemer, vil Djøf forfølge dit krav på anden vis. Der kan i sidste ende blive tale om en retssag.

Du bør stille krav om sikkerhed for din løn

Når din arbejdsgiver er under rekonstruktion, er det et udtryk for at arbejdsgiveren har likviditetsproblemer, dvs. arbejdsgiveren kan ikke i den nuværende situation betale sine kreditorer. En rekonstruktion er nogle gange forstadiet til, at arbejdsgiveren går konkurs. For at sikre dig økonomisk, kan du som ansat søge om at få stillet sikkerhed for lønnen.  

Du har som ansat ret til at få stillet sikkerhed for den næste måneds løn, du skal have udbetalt. Sikkerheden vil sædvanligvis være i form af en bankgaranti.  

Hvis du fremsætter krav om at få stillet sikkerhed for din næste månedsløn, har virksomheden 14 dage til at stille sikkerheden.  

Kontakt Djøf for vejledning

Hvis din arbejdsgiver er under rekonstruktion, bør du kontakte Djøf. Vi kan vejlede dig om, hvorvidt du skal fremsætte krav om at få stillet sikkerhed for lønnen. Djøf vil gerne fremsætte kravet for dig.

Konkurs

Du kan tjekke om din arbejdsgiver er gået konkurs ved at henvende dig til skifteretten i den retskreds, som virksomheden hører under.  I København skal du henvende dig til Sø- og Handelsretten. Du skal oplyse virksomhedens CVR.nr. Det fremgår af din kontrakt og dine lønsedler eller du kan finde CVR.nr. på virk.dk.

Når din arbejdsgiver er gået konkurs, bør du omgående kontakte Djøf

Stil krav om sikkerhed for din løn

Hvis konkursboet (din arbejdsgiver er nu blevet til et konkursbo) beder dig fortsætte med at arbejde, skal du overfor konkursboet stille krav om at få stillet sikkerhed for din løn. Sikkerheden vil sædvanligvis være en bankgaranti. Du eller Djøf skal skriftligt fremsætte krav til kurator (den advokat der styrer konkursboet).

Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke din løn for de dage, hvor du har arbejdet for konkursboet.

Skal du hæve din ansættelse?

Konkursen er ikke i sig selv en grund til at hæve din ansættelse. Hvis du har fået din løn udbetalt, så er der ingen grund til at hæve din ansættelse.

Fra den dato din arbejdsgiver er blevet til et konkursbo, har arbejdsgiveren 2 uger til at beslutte, om de vil benytte din arbejdskraft. Konkursboet vælger ofte at opsige og fritstille alle medarbejdere, så derfor er det meget sjældent, at du selv behøver at hæve din ansættelse. 

Anmeld dine krav til Lønmodtagernes Garantifond

Længden af dit varsel er afgørende for din erstatning.

Når din arbejdsgiver er gået konkurs, skal du anmelde dit krav på løn, feriegodtgørelse, m.v. til Lønmodtagernes Garantifond. Kravet skal du også anmelde til konkursboet. Størrelsen på dit erstatningskrav beror på din ansættelseskontrakt.

Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en fond, der udbetaler løn, feriegodtgørelse med videre, når en virksomhed enten er gået konkurs, er ophørt med at eksistere eller i tilfælde af en arbejdsgivers død.

LG udbetaler dit tilgodehavende i konkursboet, dog maksimalt 160.000 kr. efter skat (feriegodtgørelse udregnes separat og tæller altså ikke med i det maksimale beløb). Du kan på LG’s hjemmeside se, hvilke krav LG dækker. Du er også velkommen til at kontakte Djøf. 

Hvordan anmelder jeg krav til LG?

Når du anmelder et krav til LG, skal du benytte et særligt skema, som du kan finde på LG’s hjemmeside eller ved at ringe til LG på telefon 48 20 49 17.  

Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af LG?

 • Anmeld inden 4 måneder
  Du skal være opmærksom på, at kravet om godtgørelse skal anmeldes til LG inden 4 måneder, efter din arbejdsgiver er gået konkurs. Hvis du anmelder dit krav senere end 4 måneder (fra den dato konkursdekretet er afsagt), kan LG nægte at udbetale dit krav.
  I praksis er det kun i ganske særlige tilfælde, at de dispenserer fra anmeldelsesfristen. Såfremt du anmelder et krav på ferie, skal du anmelde det til LG snarest muligt efter, at du har kendskab til, at din arbejdsgiver er gået konkurs. 
 • Du skal være jobsøgende
  Hvis du er fritstillet af din arbejdsgiver, har du pligt til at søge arbejde for at begrænse dit løntab i opsigelsesperioden. Du skal tilmelde dig Jobcenteret og søge arbejde for at få udbetalt erstatning for opsigelsesperioden af LG.  
 • Administrerende direktører dækkes sjældent
  Direktører får normalt ikke dækket lønkrav mv. 

Djøf hjælper dig i kontakten med LG  

Djøf vil gerne hjælpe dig med at tjekke anmeldelsesskemaet, inden det sendes til LG. Dette kræver dog, at du giver Djøf fuldmagt på 1. side i anmeldelsen.

LG har sædvanligvis en behandlingstid på op til 2-3 måneder, efter du har søgt om dækning. Dette kan være lang tid at vente, og derfor kan du ansøge Djøf om at give dig et lån fra Djøfs Fond.

For at få lånet, sender Djøf på dine vegne anmeldelsesskemaet til LG og samtidig skal du give Djøf transport på dit krav mod fonden. Det betyder, at du skal skrive under på, at LG udbetaler beløbet til Djøf.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om lånemuligheden, er du velkommen til at kontakte Djøf.

Djøfbladet

Fyret: Er fritstilling den bedste løsning?

Det giver problemer, når medarbejdere skal arbejde, efter at de er fyret, viser ny undersøgelse. Men er fritstilling altid svaret?

Foto: Shutterstock
Djøf blog

Hvis du er det grå guld, er jeg så det skaldede guld?

Om at søge job eller skifte spor, når du er fyldt 50. Mennesker over 50 er stabile, loyale og en kæmpe ressource af viden og erfaring til gavn for både kollegaer og arbejdspladser. Det budskab synes jeg, vi skal dele.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent