17.12.2014

Forvaltningsloven

Hvis du er ansat i det offentlige, vil du være omfattet af forvaltningsretlige regler. Den, der er part i sagen, skal efter forvaltningsloven have lejlighed til at udtale sig, så partens udtalelse kan indgå i den endelige beslutning.

Det gælder også beslutninger om advarsler og afsked. Den ansatte skal have en redegørelse for grundlaget for den påtænkte afsked eller sanktion, herunder de forhold fra den ansattes side, arbejdsgiveren lægger vægt på, og arbejdsgiverens opfattelse af sagen.

Partshøring

Kort sagt omfatter partshøringen sagens faktiske omstændigheder og myndighedens egen vurdering af sagens bevismæssige og retlige spørgsmål. Der skal altså være et klart og konkret høringstema, som parten har en reel mulighed for at vurdere og forholde sig til.

I ombudsmandspraksis er det fast antaget, at der i visse typer af sager gælder en ulovbestemt grundsætning om partshøring, der går videre end forvaltningslovens regler.

Det drejer sig om sager om uansøgt afsked af disciplinære grunde, bortvisning og disciplinære sanktioner, fx advarsler samt sager, hvor samarbejdsvanskeligheder, uegnethed mv. indgår i grundlaget for den påtænkte afsked.

Den videregående pligt til partshøring gælder derimod ikke for sager om uansøgt afsked udelukkende på grund af arbejdsmangel, besparelser samt sygdom.

Det er meget vigtigt at stille de relevante spørgsmål og eventuelt kræve mere dokumentation allerede i høringsfasen fremfor at svare på et utilstrækkeligt grundlag.

Partshøringen og en eventuel besvarelse heraf bør som udgangspunkt være skriftlig. Partshøringen er et absolut krav i forbindelse med en opsigelse. Ledelsens opsigelse af en ansat kan derfor først finde sted, når en partshøring er gennemført.

Læs om processen ved individuelle afskedigelser i det offentlige

Læs om processen ved afskedigelser i det offentlige på grund af nedskæringer