Djøf

Advarsel

En advarsel er et signal fra din arbejdsgiver om, at en bestemt adfærd ikke vil blive tolereret. Ændrer du ikke adfærd, er det en misligholdelse af ansættelsesforholdet, der vil føre til afskedigelse/bortvisning.

Indholdet af en advarsel

De formelle krav til en advarsel er ikke beskrevet i funktionærloven eller anden lovgivning, men følger af retspraksis.

En advarsel skal være klar og utvetydig. Det skal klart fremgå, hvilken adfærd du skal ændre. Du skal også have at vide, hvad konsekvensen er, hvis du ikke ændrer adfærd. Din arbejdsgiver skal give dig en passende frist til at rette op på den kritiserede adfærd. Fristens længde afhænger af karakteren af forseelsen.

Får du for eksempel en advarsel for at komme for sent, skal du ændre denne adfærd med øjeblikkelig virkning, mens en advarsel, der går på kvaliteten i din sagsbehandling vil kræve en passende periode til at rette op på forholdet. Advarslen bør være skriftlig, og der bør stå, hvilken periode den gælder for.

En advarsel kan forældes og kan herefter ikke indgå i et evt. afskedigelsesgrundlag. Hvor lang tid, der går, inden en advarsel mister sin virkning, afhænger af den pågældende misligholdelse. Det vil nok være udgangspunktet, at advarsler vedrørende mindre væsentlige forhold (fx at komme for sent om morgenen) forældes inden for et halvt år, mens alvorligere forhold først forældes efter et til to år.

Hvis du er offentligt ansat, skal din arbejdsgiver partshøre i henhold til forvaltningsretlige regler, inden der kan træffes endelig beslutning om at give en advarsel.

Dette indebærer, at du har krav på en skriftlig redegørelse for din arbejdsgivers opfattelse af sagen, og du skal have en frist til at udtale dig om grundlaget, før der kan træffes endelig beslutning.

Forældelse

En advarsel kan forældes og kan herefter ikke indgå i et evt. afskedigelsesgrundlag. Hvor lang tid, der går, inden en advarsel mister sin virkning, afhænger af den pågældende misligholdelse. Det vil nok være udgangspunktet, at advarsler vedrørende mindre væsentlige forhold (fx at komme for sent om morgenen) forældes inden for et halvt år, mens alvorligere forhold først forældes efter et til to år.

Partshøring

Hvis du er offentligt ansat, skal din arbejdsgiver partshøre i henhold til forvaltningsretlige regler, inden der kan træffes endelig beslutning om at give en advarsel.

Dette indebærer, at du har krav på en skriftlig redegørelse for din arbejdsgivers opfattelse af sagen, og du skal have en frist til at udtale dig om grundlaget, før der kan træffes endelig beslutning.

 
  Djøfbladet

  Unge ledige skammer sig

  Unge dagpengemodtagere er på et uendeligt og stressende arbejde for at finde beskæftigelse, og deres livskvalitet er markant dårligere end jævnaldrende i arbejde og ældre dagpengemodtagere. Det viser ny forskning af socialpsykolog Sabina Pultz.

  Foto: Jacob Nielsen
  Djøf blog

  Skal man have et andet job, før man siger op?

  Måske har du brugt din sommerferie på at overveje din jobsituation. Men du tør ikke sige dit job op, før end at du har et andet på hånden. Hvornår skal man sige et job op? Hvornår er det smart at blive?


  Thomas Kantsø
  Thomas Kantsø
  Chefkonsulent