Undervisere og forskere - Ansættelsesvilkår
30.01.2017

På mange måder adskiller arbejdsvilkårene for undervisere og forskere på universiteterne sig fra øvrigt overenskomstansatte djøfere. Løn- og vilkår beskrives nedenfor. Udover et naturligt fokus på vilkårssiden har Djøf også fokus på de forsknings- og uddannelsespolitiske dagsordener, som sætter rammerne for dit daglige arbejde på universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Læs mere i UFO-pjecen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Videnskabeligt ansatte ved universiteter og sektorforskningsinstitutioner ansættes efter den statslige overenskomst for akademikere og de gældende stillingsstrukturer på områderne.

Stillingerne inden for universitetsområdet er inddelt i stillinger under adjunktniveau, stillinger på adjunktniveau, stillinger på lektorniveau samt stillinger på professorniveau. Det er stillingsstrukturen, der danner rammen om de mulige karriereveje, som knytter sig til universitetsverdenen. 

Stillingsstrukturen på universiteter

Stillingsstrukturen for sektorforskningsinstitutioner

Stillingerne under adjunkt- og på adjunktniveau er som hovedregel tidsbegrænsede ansættelser, hvor fortsat videnskabelig ansættelse beror på positive bedømmelser og opslag af ledige stillinger indenfor den enkeltes fagområde. Stillingsstrukturens opbygning betyder, at de yngre forskere må starte deres ansættelse indenfor universitetsverdenen med mangeårige tidsbegrænsede ansættelser uden at have sikkerhed for en fast ansættelse eller fremtidig universitetskarriere.

De generelle overenskomstmæssige vilkår for statsligt ansatte gælder også på dette område, fx ferieaftalen og barselsaftalen. Du aflønnes efter den samme basislønskala som alle andre djøfere ansat i staten. Hertil kommer særlige overenskomstfastsatte tillæg, som alene gælder for ansatte på ovennævnte stillingsstruktur.

Der kan lokalt aftales individuelle tillæg, der kan udmøntes som kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller engangsvederlag. Det er din lokale tillidsrepræsentant, som har forhandlings- og aftalekompetencen.

Nedenfor kan du læse nærmere om løn og ansættelsesvilkår i de forskellige stillingstyper. Du kan se de aktuelle lønsatser i Djøfs lønoversigt.

Ph.d.-ansættelse

Ansættelsen som ph.d. er 3-årig og følger indskrivningen på universitetet. Læs mere om ph.d.-ansættelser.

Ved ansættelse som ph.d. i staten består din løn af basisløn, et centralt fastsat tillæg samt evt. lokalt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg og resultatløn. Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler for dig.

Du indplaceres i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til anciennitet. Der ydes desuden et pensionsbidrag på 17,1 % af 85 % af basislønnen.

Til ph.d.-stipendiater ydes et ikke-pensionsgivende tillæg 14.900 kr. i årligt grundbeløb.

Som ph.d.-stipendiat har du pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat i den fastsatte plan for forløbet, jf. ph.d.-bekendtgørelsen, herunder at foretage studieplanens forudsatte rejser.

Som ph.d.-stipendiat har du endvidere pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelsesinstitutionen, efter dennes anvisning, i et omfang, der ved ansættelse i tre år svarer til i alt 840 arbejdstimer.

Ph.d.-stipendiater følger reglerne i statens barselsaftale dvs. med ret til fuld løn i samme perioder som andre statsansatte. Ved fravær på grund af barselsorlov i ph.d.-perioden forlænges ansættelsesperioden svarende til fraværsperiodens længde, dog kun for den del af orloven, som er placeret inden for ansættelsesperioden.

Der er mulighed for at søge om forlængelse af ansættelsen, hvis langvarig sygdom påviseligt har forsinket studiet.

Ph.d. og din karriere

Læs mere, hvordan du får det bedste ud af tiden som Ph.d.-stipendiatom og skaber den karriere, som du drømmer om.

Adjunkt/postdoc/forsker

Det skal fremgå af opslaget, hvilken af de tre typer ansættelse, der er tale om. Ansættelse som adjunkt/forsker sker for en periode af op til 4 år. Herefter udløber stillingen. Der er således ingen garanti eller automatik for overgang til en lektor-/seniorforskerstilling, og ansættelse som lektor eller seniorforsker skal ansøges på normal vis ved stillingsopslag.

Ansættelse som adjunkt/forsker kan også ske i en tidsubegrænset stilling med overgang til en lektor-/seniorforskerstilling efter positiv lektorbedømmelse senest efter 6 år.

Ved flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser kan du maksimalt være ansat i en tidsbegrænset stilling på adjunkt- eller forskerniveau i otte år.

Tillægget til stillinger på adjunktniveau udgør i grundbeløb (31. marts 2012) kr. 49.300.

Adjunkt

Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning, videnskabelig formidling og forskningsbaseret undervisning. Desuden kan du i begrænset omfang komme til at varetage andre opgaver. Der skal være balance mellem de forskellige opgaver, så der er mulighed for at kvalificere sig inden for de relevante områder, der ligger i stillingen. Det opnås normalt ved, at du i halvdelen af ansættelsesperioden arbejder med individuelle forskningsopgaver. Som adjunkt skal du tilbydes pædagogisk kvalificering. Kvalifikationskravet er en ph.d.-grad eller tilsvarende niveau.

Postdoc

Universitetet kan på det samme kvalifikationsniveau vælge at tilbyde ansættelse som postdoc. I dette tilfælde indeholder stillingen overvejende forskningsopgaver, og der indgår ikke pædagogisk kvalificering. Stillingen er således ikke en videreuddannelsesstilling, og den er ikke en del af det samlede karriereforløb og kan ikke resultere i en lektorbedømmelse.

Postdoc-stillingen kan kvalificere til en karriere i det private erhvervsliv eller andre sektorer udenfor universitetet. Postdoc-kategorien anvendes typisk i forbindelse med eksternt finansierede forskningsprojekter. Stillingen kan dog også kvalificere til en efterfølgende ansættelse som adjunkt/forsker. Du kan maksimalt være ansat i en periode på 4 år som postdoc ved samme universitet.

Forsker

I en ansættelse som forsker (typisk ved sektorforskningsinstitution) vil der ud over forskning også ske en videreuddannelse inden for myndighedsbetjening og undervisning i et begrænset omfang.

Lektor/seniorforsker

Lektorstillingen er normalt en varig stilling med undervisnings- og forskningspligt og -ret. Ansættelse kan ske tidsbegrænset, hvis hovedindholdet i stillingen er forsknings- og udviklingsopgaver. Hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Stillingen kan endvidere omfatte vidensudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat. Hertil kan komme varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

Ansættelse i en lektorstilling forudsætter en positiv lektorbedømmelse. Ansættelsen kan ske på prøve i indtil 1½ år, hvis du ikke forud for ansættelsen som lektor har opnået tilstrækkelig undervisningserfaring. Det nødvendige kvalifikationsniveau for ansættelse som lektor/seniorforsker skal svare til det, der kan opnås på grundlag af en ansættelse som adjunkt. Kvalifikationerne kan dog erhverves på andre måder.

Tillægget til stillinger på lektorniveau udgør i grundbeløb (31. marts 2012) 89.100 kr. årligt. 

Professor

Professoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat samt varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde. Kvalifikationskravet til en professor er en høj grad af original videnskabelig produktion, herunder videreudvikling af fagområdet.

Ansættelsen er varig, medmindre andet er bestemt ved ansættelsen. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår, med en løn svarende til tjenestemandsansættelse i lønramme 37 (evt. lønramme 38). De enkelte universiteter har et antal LR 38-stillinger til rådighed, og oprykning fra LR 37 til LR 38 sker efter anciennitet.

På universiteter er der fast praksis for at aftale et pensionsgivende tillæg til LR 37- og LR 38-lønnen på 51.400 kr. årligt grundbeløb (31. marts 2012).

På sektorforskningsområdet er der mulighed for at aftale et tillæg af cheflønspuljen til LR 37-lønnen.

Herudover kan der efter forhandling ydes individuelle tillæg.

Professor med særlige opgaver (MSO)

MSO-professorater indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt opgaver i øvrigt, som er knyttet til professorstillinger. Trods titlen er der ikke tale om egentlige professorstillinger, men om lektorer med særligt kvalificerede opgaver. De funktionsbestemte opgaver kan have en varighed på 3 til 8 år. Efter udløb af stillingen er du sikret en fortsat ansættelse på lektorvilkår. Kvalifikationskravene svarer til kravene i ordinære professorstillinger. Ansættelse sker på overenskomstens basislønforløb (typisk på sluttrin, trin 8), og med et særligt tillæg på 171.700 kr. årligt i grundbeløb (31. marts 2012). 

Herudover kan der ydes individuelle tillæg.

Øvrige stillingskategorier

Videnskabelig assistent

Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Hovedopgaverne er forskning og/eller undervisning. Ansættelse sker for en periode af indtil 3 år. Tidsbegrænsningen er knyttet til personen og ikke til det enkelte ansættelsesforhold, og den gælder derfor også, hvis den videnskabelige assistent skifter arbejdsplads. Genansættelse eller forlængelse udover 3 år kan ikke finde sted. Kvalifikationskravet er kandidatniveau og ikke ph.d.-niveau, som det er ved de ovennævnte stillingstyper.

Ud over basisløn ydes et tillæg på 37.200 kr. årligt i grundbeløb (31. marts 2012).

Undervisningsassistent

Ansættelse som undervisningsassistent sker ikke på overenskomstvilkår, men i henhold til Cirkulære om timelønnet undervisning. Stillingen er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver. Stillingen besættes for en periode på indtil 3 år. Genansættelse kan finde sted i det omfang, at det er i overensstemmelse med lov om tidsbegrænset ansættelse. Det konkrete timetal m.v. fastsættes for hvert semester, dog max. 780 arbejdstimer årligt.

Aflønning pr. arbejdstime er i aktuelt niveau kr. 229,91 Samlet løn pr. undervisningstime (inkl. forberedelse) er i aktuelt niveau kr. 584,33.

Ekstern lektor

Ekstern lektor er som undervisningsassistentstillingen en deltidsstilling. Ansættelse sker i henhold til en særlig aftale om eksterne lektorer. Ansættelse kan ske varigt eller tidsbegrænset for en 3-årig periode. Arbejdsområdet for eksterne lektorer vil hovedsageligt bestå i at give forelæsninger og anden selvstændig undervisning på højt niveau og opgaver i tilknytning hertil. Ansættelsen som ekstern lektor forudsætter, at du ved en fagkyndig bedømmelse erklæres for kvalificeret hertil. Det konkrete timetal aftales for hvert semester, dog max. 780 arbejdstimer årligt. Der ydes 2,5 timers forberedelse pr. undervisningstime.

Aflønning pr. arbejdstimer er i aktuelt niveau kr. 250,23. Samlet løn pr. undervisningstime (inkl. forberedelse) er i aktuelt niveau kr. 890,37.

Arbejdstid

Som underviser og forsker på universiteter og sektorforskningsinstitutioner har du som alle andre akademikere i staten en ugentlig arbejdstid på 37 timer i gennemsnit. Samtidig har du - ligeledes som alle andre akademikere i staten - også pligt til at påtage dig merarbejde.

Der, hvor reglerne for forskere adskiller sig fra reglerne for fuldmægtige m.fl., er spørgsmålet om selve honoreringen af merarbejde. Her slår AC-overenskomsten eksplicit fast, at bestemmelsen om honorering for merarbejde ikke omfatter ansatte, der er beskæftiget med undervisning og/eller forskning ved universiteter, med mindre at merarbejdet er pålagt, og såvel merarbejdets omfang som det normale arbejdes omfang er kontrollabelt. Du skal således være opmærksom på, at din arbejdstid generelt ikke overstiger 37 timer om ugen - hvis du ikke samtidig har perioder, hvor arbejdstiden er lavere.

Der kan indgås aftale om plustid, som er højere ugentlig arbejdstid end 37 timer. Du kan læse nærmere i vejledningen om plustid.

FORSKERforum

Djøf udgiver sammen med DM og Pharmadanmark medlemsbladet FORSKERforum. Det er et fagblad for videnskabelige medarbejdere ved universiteter og andre højere læreanstalter og forskningsinstitutioner. FORSKERforum har som målsætning at virke som aktuelt journalistisk magasin og som informations- og debatforum for sektoren. 

UBVA

Sammen med de øvrige akademikerorganisationer er Djøf med i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som er et udvalg under Akademikerne (AC). UBVA varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål. Du kan som medlem af Djøf få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret og deltage på deres kurser og arrangementer.