11.04.2016

Hvem ansættes på individuel kontrakt

Det er regionen som arbejdsgiver, der bestemmer, om en chef skal ansættes på individuel kontrakt. For regionsdirektører og koncerndirektører gælder, at regionen kan vælge mellem at ansætte dem som tjenestemænd, på åremålsvilkår eller på individuel kontrakt.

For øvrige chefer gælder det, at de kan ansættes som tjenestemænd, på overenskomstvilkår, på åremålsvilkår eller på individuel kontrakt.

Det er typisk de højst placerede chefer der ansættes på individuel kontrakt.

Hvem indgår aftalen

Rammeaftalen fastlægger, på hvilke vilkår en individuel kontrakt kan indgås. Kontrakten indgås mellem regionen og Djøf.

Rammeaftale om kontraktansættelse

Hvilken løn kan aftales

Regionsdirektørernes løn er aftalt i chefaftalen. Når en regionsdirektør ansættes på kontrakt, får han/hun et løntillæg på 20 %.

For øvrige chefer gælder, at de får et tillæg på 15 % oven i den løn, der i øvrigt er aftalt. Den øvrige løn består af grundløn, centralt aftalte tillæg samt den funktions- og kvalifikationsløn, der måtte blive aftalt.

Pensionssatsen er 20,46 %. Hele lønnen er pensionsgivende, også kontrakttillægget.

Hvilke opsigelsesvarsler gælder

Udgangspunktet er, at funktionærlovens opsigelsesvarsler gælder, men ved kontraktansættelse er der mulighed for at aftale længere varsler.

For regionsdirektører kan der i kontrakten aftales op til 12 måneders opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverside, og for øvrige chefer kan der aftales et varsel på 6 måneder.

Hvad gælder, hvis du bliver opsagt

Hvis du bliver opsagt, får du – forudsat du har været ansat mindst et år i stillingen – en fratrædelsesgodtgørelse på 4 måneders løn. Godtgørelsen forhøjes med 2 måneders løn pr. ansættelsesår, dog maksimalt til 12 måneders løn.

Skyldes afskedigelsen væsentlig misligholdelse, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen.

Øvrige vilkår

Den ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Danske Regioner og centralorganisationerne om blandt andet ferie, barsel, adoption, omsorgsdage, barns sygdom og senior- og fratrædelsesordninger.

Overenskomster og aftaler region