11.05.2016

Hvad er et åremål?

Åremål bruges til stillinger, der skal ophøre efter en på forhånd begrænset tid. Begrundelsen for at bruge åremål kan være, at der forventes ændringer i stillingsindholdet, eller at der løbende stilles krav om fornyelse. Til åremålsansatte ydes et åremålstillæg. Åremålsaftalen indeholder særlige regler om opsigelse.

Du kan blive ansat på åremål både på overenskomst og som tjenestemand. Ansættes du som tjenestemand på åremål bør du kontakte Djøf.

Aftaler om åremål indeholder følgende hovedelementer, som det kan være fornuftigt at du overvejer og tager stilling til, hvis du står over for, at blive ansat på åremål:

  • Åremålsperiodens længde
  • Ansættelsesform (som tjenestemand eller overenskomstvilkår)
  • Åremålstillæg
  • Fratrædelsesbeløb
  • Tilbagegangsret     

Rammeaftale om åremålsansættelse, KL

Rammeaftale om åremålsansættelse, regioner

​Åremålets længde

Din åremålsansættelse sker for en begrænset periode på - i første omgang - minimum 3 år og maksimalt 6 år. Der er mulighed for at forlænge åremålsansættelsen, hvis både du og din arbejdsgiver er enige om det.

Din åremålsansættelse kan:

    

         - forlænges med én eller flere perioder hver af minimum 6 måneders varighed.

         - samlet og inklusiv forlængelserne maksimalt nå op på 9 år. 

Forlængelse sker på uændrede vilkår og uden stillingsopslag.

Hvordan aftales et åremål?

Den konkrete åremålsaftale indgås mellem Djøf og arbejdsgiveren.

Kontakt altid Djøf så tidligt som muligt og altid inden du starter i stillingen. Det giver de bedste muligheder i forhandlingerne med arbejdsgiveren om åremålsvilkårerne.

Hvem kan ansættes på åremål?

Du er formentlig chef, men reglerne indeholder ikke begrænsninger for, hvilke stillinger der kan besættes på åremål.

Åremålstillæg og tilbagegangsret

Du ydes et særligt tillæg til den løn, der ville gælde ved varig ansættelse i åremålsstilllingen. Størrelsen af tillægget afhænger især af åremålets længde og af, om du er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb (tilbagegangsret). Princippet er: Jo mere usikkerhed, der ligger i ansættelsen, desto større tillæg kan du forhandle om.

  • Åremålsansatte, der er sikret tilbagegangsret, kan maksimalt få et tillæg på 20%.
  • For åremålsansatte, der ikke har tilbagegangsret, kan tillægget udgøre op til 30% af lønnen.
  • Et åremålstillæg vil typisk ligge mellem 22 % og 30 % på åremål uden tilbagegangsret. 

 Du ansættes typisk uden tilbagegangsret. Åremålstillægget beregnes af den til enhver tid gældende løn i stillingen ved varig ansættelse (dog indgår eventuel resultatløn ikke i beregningen).

Opsigelse af åremål

Åremålsansættelsen kan du sige op efter de almindelige regler i overenskomsten eller efter tjenestemandsreglerne. Bliver du sagt op sker det efter de almindelige regler i overenskomsten eller tjenestemandsreglerne med et fratrædelsesbeløb efter åremålsreglerne. 

Din ansættelse stopper uden varsel ved åremålets udløb, medmindre ansættelsen bliver forlænget. Du kan have aftalt, at du efter åremålets udløb har ret til varig ansættelse i en anden stilling, typisk 2 lønrammer lavere end åremålsstillingen.

Fratrædelsesbeløb

Arbejdsgiveren skal ved fratræden ved åremålets udløb betale et fratrædelsesbeløb til dig, der svarer til 3 måneders løn i åremålsstillingen forhøjet med 1 månedsløn for hvert fulde år, du har siddet i åremålsstillingen. Pensionsbidrag indgår i beregningen, medmindre andet aftales.

Hvis du bliver afskediget af andre årsager end sygdom eller tjenesteforseelse inden for det første år efter ansættelsen, udgør dit fratrædelsesbeløb 3 måneders løn forhøjet med 1 måneds løn for hvert år, åremålsansættelsen var aftalt til at vare. En sådan afskedigelse skal i så fald ske med 1 måneds varsel og således, at ansættelsesforholdet kan bringes til ophør senest på årsdagen for tiltrædelsen.

Efter det første år kan arbejdsgiveren kun afskedige dig af andre årsager end sygdom efter aftale med Djøf eller efter nogle i forvejen aftalte takster. Det sidste kræver, at det ved åremålets indgåelse er aftalt at anvende faste takster. Taksterne fremgår af rammeaftalen om åremålsansættelse.

Hvis vilkårene skal forhandles med Djøf, det vil sige, at det ikke er aftalt at anvende faste takster, skal vilkårene aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløb, dog maksimalt 3 års løn.

Hvis du bliver afskediget på grund af sygdom, kan det aftales, at du skal have et fratrædelsesbeløb. Djøf vil altid forsøge at indgå en aftale for dig.

Der skal ikke betales fratrædelsesbeløb, når du har tilsagn om tilbagegangsret til eller faktisk ansættes varigt i en stilling indtil 2. løntrin under åremålsstillingen og ved ansøgt afsked.

Pension

Er du åremålsansat på overenskomstvilkår bliver bidraget til pension betalt efter de regler, der ville være gældende for stillingen, hvis den var besat uden tidsbegrænsning. Tillægget er pensionsgivende med samme pensionsprocent, som gælder for resten af lønnen, det vil sige 20,46 % for chefer i regioner og 19,05 % for chefer i kommuner.

Øvrige vilkår

Du er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler på det kommunale område om blandt andet ferie, barsel, adoption, omsorgsdage og senior- og fratrædelsesordninger.

Overenskomster og aftaler - regioner

Overenskomster og aftaler - kommuner