Djøf

Kontraktansat advokat

Djøf Advokats forslag til en ansættelseskontrakt viser dig, hvad din kontrakt kan indeholde, når du er ansat som advokat. Brug ansættelseskontrakten som skabelon, tjekliste eller til inspiration for din egen forhandling.

Standardkontrakt

Download kontrakt: 

Kontraktansat advokat uden bemærkninger (word)

Kontraktformuleringer og Djøfs bemærkninger

Advokaten tiltræder stillingen med virkning fra [indsæt dato og år].

Ansættelsen sker med henblik på et varigt samarbejde. Advokatfirmaet og advokaten forpligter sig til inden den [indsæt dato og år] at indlede forhandlinger om optagelse af advokaten som [indsæt partner, juniorpartner, associeret partner].

Bemærkninger

Det skal tydeligt angives, hvornår stillingen tiltrædes. Dette har betydning for beregningen af din anciennitet i tilfælde af opsigelse. Se nedenfor under § 17 vedr. opsigelse.

Ved overgang fra en stilling som advokatfuldmægtig i samme advokatfirma eller forlængelse af tidsbegrænset ansættelse, skal du være opmærksom på at få den allerede optjente anciennitet med i den nye stilling. Dette kan ske ved i ansættelseskontrakten at angive, at ancienniteten i enhver henseende regnes fra det første ansættelsestidspunkt.

Indgår det som en forudsætning for din ansættelse, at advokatfirmaet gerne på sigt vil optage dig som partner, og har du selv lyst hertil, bør det fremgå, hvornår forhandlingerne om partneroptagelse skal iværksættes.

Der er mange former for partnerskab. Fælles for dem alle er, at de signalerer en fastere tilknytning til advokatfirmaet. Dette signal kan være vigtigt for både dig og advokatfirmaet.

Der findes forskellige former for partnerskabsordninger. Eksempelvis kan nævnes:

  • Partner,
  • Juniorpartner og
  • Associeret partner.

Partner og juniorpartner dækker over en advokat med indflydelse på advokatfirmaets drift, et vist ledelsesansvar, krav til minimumsomsætning, akkvisition og specialisering. En associeret partner dækker derimod over en fastere tilknytning til advokatfirmaet som ansat uden partneroptagelse for øje.

Du kan læse mere om partneroptagelse på Djøfs hjemmeside.

 

Arbejdsstedet er [indsæt adresse]. Advokaten har ret til at udføre arbejdet fra den dertil etablerede hjemmearbejdsplads i den udstrækning, dette er foreneligt med advokatfirmaets drift.

Advokaten skal beskæftige sig med opgaver inden for [indsæt arbejdsområde], jf. vedlagte stillingsbeskrivelse.

Bemærkninger

Ansættes du i et advokatfirma, der har eller forventer at få en større geografisk udstrækning, fx gennem filialer, er det vigtigt at få fastslået arbejdsstedets geografiske placering, og om du er forpligtet til at lade dig forflytte, evt. til udlandet eller har flere arbejdssteder.

Har du særlige ønsker/krav til mulighederne for hjemmearbejdsdage, fx en fast ugentlig hjemmearbejdsdag, bør du sørge for at få dette specificeret i kontrakten.

Det er herudover vigtigt, at du i kontrakten – eller en vedlagt stillingsbeskrivelse – får beskrevet dine arbejdsopgaver/områder og din kompetence i forhold til de øvrige ansatte og advokatfirmaet. En stillingsbeskrivelse skal beskrive de funktioner, du forventes at varetage.

Det er vanskeligt at give generelle retningslinjer for en stillingsbeskrivelse. Ved fastlæggelsen af arbejdsopgaver/områder og kompetence bør du være varsom med at gå for meget i detaljer på bekostning af mere overordnede retningslinjer og muligheden for fleksibilitet og udvikling af stillingen.

 

Den årlige løn udgør [indsæt beløb] kr. Lønnen udbetales månedsvis bagud, og betales senest den sidste hverdag i måneden.

Lønnen optages til forhandling én gang årligt i [indsæt måned] måned med virkning fra [indsæt måned] måned, første gang i [indsæt måned] måned [indsæt år].

Lønnen reguleres som et minimum opad procentuelt svarende til lønudviklingen for alle ansatte advokater, jf. Djøf Advokats lønstatistik.

Ved væsentlige ændringer i de i § 2 nævnte arbejdsopgaver optages lønnen til forhandling mellem advokatfirmaet og advokaten.

Bemærkninger

Fastsættelsen af din løn beror på vurderingen af en række forskellige elementer, herunder advokatfirmaets størrelse, den geografiske placering, din erfaring og specialviden.

Med hensyn til fastsættelsen af din løn kan du med fordel finde inspiration og tage udgangspunkt i Djøf Advokats lønstatistik.

Din ansættelseskontrakt bør indeholde en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen.

For at sikre en minimumsudvikling af din løn anbefales det at indsætte en bestemmelse om en minimumsregulering af lønnen. Djøf Advokat anbefaler, at lønnen som minimum reguleres i overensstemmelse med lønudviklingen for ansatte advokater. 

Ændres dine arbejdsopgaver kan dette danne grundlaget for forhandling af din løn. Du bør i din kontrakt sikre denne mulighed.

Du har altid ret til at videregive oplysninger om din løn og pension. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig tavshed om disse forhold.

 

Udover lønnen i § 3 aflønnes advokaten med bonus i forhold til advokatens omsætning på de vilkår, der fremgår af vedhæftede bonusaftale.

Bonusbeløb indgår i beregningen af medarbejderens pension.

Bonusbeløb indgår ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden.

Bemærkninger

Der findes mange former for bonusaftaler, omsætningsafhængige aflønningsformer mv. De simpleste og mest udbredte aftaler giver advokaten en procentandel af advokatens samlede omsætning eller en andel af omsætningen i de sager, advokaten tilfører kontoret (''egne sager'').

Herudover findes der aftaler, hvor advokaten enten får udbetalt eller ''opsparer'' en andel af advokatfirmaets overskud, en andel af advokatens eget ''nettooverskud'' eller nettoresultat af driften. Sådanne aftaler kombineres ofte med en tilkendegivelse om mulig partnerstatus. Ordningerne efterlader en række tvivlsspørgsmål, og Djøf Advokat fraråder sådanne aftaler.

Uanset hvilken bonusaftale du indgår, er det vigtigt, at du altid sikrer dig en god, fast løn. Bonus er en variabel løndel, du ikke kan vide dig sikker på.

Du kan læse mere om provision og bonus på Djøfs hjemmeside. Djøf Advokat har udarbejdet et eksempel på en bonusaftale, du kan bruge som grundlag for din egen bonusaftale. Bonusaftalen finder du på Djøfs hjemmeside.

 

Der etableres en pensionsordning i et pensionsselskab efter advokatens eget valg, medmindre advokaten deltager i eller har pligt til at deltage i en af advokatfirmaet etableret pensionsordning.

Til pensionsordningen indbetaler advokatfirmaet [indsæt procentsats] % og advokaten [indsæt procentsats] % af den samlede løn i §§ 3 og 4.

Bemærkninger

 Du bør aldrig se på lønnen alene uden også at tage stilling til pensionsforholdene.

Djøf Advokat anbefaler, at

  • du sikrer dig en tilstrækkelig og dækkende pensionsordning, hvor opsparing til pension ses som en del af din samlede løn,
  • du har en pensionsordning, der som minimum omfatter en livsvarig alderspension samt en forsikring ved invaliditet,
  • at den livsvarige alderspension mindst udgør 2/3 af din slutløn, og
  • at der bør bidrages med 16 - 18% af din løn til pensionsordningen.

Du kan få råd og vejledning om din pension ved henvendelse til JØP.

 

Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer, inkl. 1/2 times daglig frokostpause.

Advokaten tilrettelægger selv sin arbejdstid, der placeres inden for advokatfirmaets normale kontortid.

Tid, der medgår til transport i forbindelse med arbejdets udførelse, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende, medregnes som arbejdstid, ligesom arbejde udført hjemmefra også medregnes.

Advokaten har ret til at undervise på højere læreranstalter i arbejdstiden. Honorar i den forbindelse tilfalder advokaten personligt.

Bemærkninger

Når du vurderer lønnen, er det vigtigt at vide, om lønnen foruds&a