Djøf

Kontraktansat advokat

Djøf Advokats forslag til en ansættelseskontrakt viser dig, hvad din kontrakt kan indeholde, når du er ansat som advokat. Brug ansættelseskontrakten som skabelon, tjekliste eller til inspiration for din egen forhandling.

Standardkontrakt

Download kontrakt: 

Kontraktansat advokat uden bemærkninger (word)

Kontraktformuleringer og Djøfs bemærkninger

Advokaten tiltræder stillingen med virkning fra [indsæt dato og år].

Ansættelsen sker med henblik på et varigt samarbejde. Advokatfirmaet og advokaten forpligter sig til inden den [indsæt dato og år] at indlede forhandlinger om optagelse af advokaten som [indsæt partner, juniorpartner, associeret partner].

Bemærkninger

Det skal tydeligt angives, hvornår stillingen tiltrædes. Dette har betydning for beregningen af din anciennitet i tilfælde af opsigelse. Se nedenfor under § 17 vedr. opsigelse.

Ved overgang fra en stilling som advokatfuldmægtig i samme advokatfirma eller forlængelse af tidsbegrænset ansættelse, skal du være opmærksom på at få den allerede optjente anciennitet med i den nye stilling. Dette kan ske ved i ansættelseskontrakten at angive, at ancienniteten i enhver henseende regnes fra det første ansættelsestidspunkt.

Indgår det som en forudsætning for din ansættelse, at advokatfirmaet gerne på sigt vil optage dig som partner, og har du selv lyst hertil, bør det fremgå, hvornår forhandlingerne om partneroptagelse skal iværksættes.

Der er mange former for partnerskab. Fælles for dem alle er, at de signalerer en fastere tilknytning til advokatfirmaet. Dette signal kan være vigtigt for både dig og advokatfirmaet.

Der findes forskellige former for partnerskabsordninger. Eksempelvis kan nævnes:

 • Partner,
 • Juniorpartner og
 • Associeret partner.

Partner og juniorpartner dækker over en advokat med indflydelse på advokatfirmaets drift, et vist ledelsesansvar, krav til minimumsomsætning, akkvisition og specialisering. En associeret partner dækker derimod over en fastere tilknytning til advokatfirmaet som ansat uden partneroptagelse for øje.

Du kan læse mere om partneroptagelse på Djøfs hjemmeside.

 

Arbejdsstedet er [indsæt adresse]. Advokaten har ret til at udføre arbejdet fra den dertil etablerede hjemmearbejdsplads i den udstrækning, dette er foreneligt med advokatfirmaets drift.

Advokaten skal beskæftige sig med opgaver inden for [indsæt arbejdsområde], jf. vedlagte stillingsbeskrivelse.

Bemærkninger

Ansættes du i et advokatfirma, der har eller forventer at få en større geografisk udstrækning, fx gennem filialer, er det vigtigt at få fastslået arbejdsstedets geografiske placering, og om du er forpligtet til at lade dig forflytte, evt. til udlandet eller har flere arbejdssteder.

Har du særlige ønsker/krav til mulighederne for hjemmearbejdsdage, fx en fast ugentlig hjemmearbejdsdag, bør du sørge for at få dette specificeret i kontrakten.

Det er herudover vigtigt, at du i kontrakten – eller en vedlagt stillingsbeskrivelse – får beskrevet dine arbejdsopgaver/områder og din kompetence i forhold til de øvrige ansatte og advokatfirmaet. En stillingsbeskrivelse skal beskrive de funktioner, du forventes at varetage.

Det er vanskeligt at give generelle retningslinjer for en stillingsbeskrivelse. Ved fastlæggelsen af arbejdsopgaver/områder og kompetence bør du være varsom med at gå for meget i detaljer på bekostning af mere overordnede retningslinjer og muligheden for fleksibilitet og udvikling af stillingen.

 

Den årlige løn udgør [indsæt beløb] kr. Lønnen udbetales månedsvis bagud, og betales senest den sidste hverdag i måneden.

Lønnen optages til forhandling én gang årligt i [indsæt måned] måned med virkning fra [indsæt måned] måned, første gang i [indsæt måned] måned [indsæt år].

Lønnen reguleres som et minimum opad procentuelt svarende til lønudviklingen for alle ansatte advokater, jf. Djøf Advokats lønstatistik.

Ved væsentlige ændringer i de i § 2 nævnte arbejdsopgaver optages lønnen til forhandling mellem advokatfirmaet og advokaten.

Bemærkninger

Fastsættelsen af din løn beror på vurderingen af en række forskellige elementer, herunder advokatfirmaets størrelse, den geografiske placering, din erfaring og specialviden.

Med hensyn til fastsættelsen af din løn kan du med fordel finde inspiration og tage udgangspunkt i Djøf Advokats lønstatistik.

Din ansættelseskontrakt bør indeholde en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen.

For at sikre en minimumsudvikling af din løn anbefales det at indsætte en bestemmelse om en minimumsregulering af lønnen. Djøf Advokat anbefaler, at lønnen som minimum reguleres i overensstemmelse med lønudviklingen for ansatte advokater. 

Ændres dine arbejdsopgaver kan dette danne grundlaget for forhandling af din løn. Du bør i din kontrakt sikre denne mulighed.

Du har altid ret til at videregive oplysninger om din løn og pension. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig tavshed om disse forhold.

 

Udover lønnen i § 3 aflønnes advokaten med bonus i forhold til advokatens omsætning på de vilkår, der fremgår af vedhæftede bonusaftale.

Bonusbeløb indgår i beregningen af medarbejderens pension.

Bonusbeløb indgår ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden.

Bemærkninger

Der findes mange former for bonusaftaler, omsætningsafhængige aflønningsformer mv. De simpleste og mest udbredte aftaler giver advokaten en procentandel af advokatens samlede omsætning eller en andel af omsætningen i de sager, advokaten tilfører kontoret (''egne sager'').

Herudover findes der aftaler, hvor advokaten enten får udbetalt eller ''opsparer'' en andel af advokatfirmaets overskud, en andel af advokatens eget ''nettooverskud'' eller nettoresultat af driften. Sådanne aftaler kombineres ofte med en tilkendegivelse om mulig partnerstatus. Ordningerne efterlader en række tvivlsspørgsmål, og Djøf Advokat fraråder sådanne aftaler.

Uanset hvilken bonusaftale du indgår, er det vigtigt, at du altid sikrer dig en god, fast løn. Bonus er en variabel løndel, du ikke kan vide dig sikker på.

Du kan læse mere om provision og bonus på Djøfs hjemmeside. Djøf Advokat har udarbejdet et eksempel på en bonusaftale, du kan bruge som grundlag for din egen bonusaftale. Bonusaftalen finder du på Djøfs hjemmeside.

 

Der etableres en pensionsordning i et pensionsselskab efter advokatens eget valg, medmindre advokaten deltager i eller har pligt til at deltage i en af advokatfirmaet etableret pensionsordning.

Til pensionsordningen indbetaler advokatfirmaet [indsæt procentsats] % og advokaten [indsæt procentsats] % af den samlede løn i §§ 3 og 4.

Bemærkninger

 Du bør aldrig se på lønnen alene uden også at tage stilling til pensionsforholdene.

Djøf Advokat anbefaler, at

 • du sikrer dig en tilstrækkelig og dækkende pensionsordning, hvor opsparing til pension ses som en del af din samlede løn,
 • du har en pensionsordning, der som minimum omfatter en livsvarig alderspension samt en forsikring ved invaliditet,
 • at den livsvarige alderspension mindst udgør 2/3 af din slutløn, og
 • at der bør bidrages med 16 - 18% af din løn til pensionsordningen.

Du kan få råd og vejledning om din pension ved henvendelse til JØP.

 

Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer, inkl. 1/2 times daglig frokostpause.

Advokaten tilrettelægger selv sin arbejdstid, der placeres inden for advokatfirmaets normale kontortid.

Tid, der medgår til transport i forbindelse med arbejdets udførelse, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende, medregnes som arbejdstid, ligesom arbejde udført hjemmefra også medregnes.

Advokaten har ret til at undervise på højere læreranstalter i arbejdstiden. Honorar i den forbindelse tilfalder advokaten personligt.

Bemærkninger

Når du vurderer lønnen, er det vigtigt at vide, om lønnen forudsætter at dække en arbejdsuge på 37 timer eller mere. Det sædvanlige for Djøf Advokats medlemmer er en arbejdsuge på 47 timer inkl. frokost. Du kan læse om Djøf Advokats holdninger og indsats i forhold til arbejdstid her på hjemmesiden.

Djøf Advokats anbefaler som udgangspunkt honorering af merarbejde. Det er derfor vigtigt, at den ugentlige arbejdstid er nærmere specificeret således, at det kan opgøres, hvornår der er tale om merarbejde.

Det anbefales, at du sammen med din nærmeste chef søger at afklare advokatkontorets og dine forventninger til arbejdsindsatsen, herunder hvor meget det forventes, at du arbejder.

Det bør fremgå, at tid, der medgår til transport i forbindelse med arbejdets udførelse, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende, medregnes som arbejdstid. Har du en hjemmearbejdsplads, bør det ligeledes fremgå, at arbejde hjemmefra medregnes som arbejdstid.

Hvis du ansættes uden højeste tjenestetid, vil du ikke have krav på honorering af merarbejde, hverken i form af afspadsering eller udbetaling.

Honorar for undervisning i arbejdstiden vil som udgangspunkt tilfalde advokatfirmaet. Det er derfor vigtigt, at du aftaler, at honorar tilfalder dig personligt. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at advokatfirmaet har krav på, at tid medgået til undervisning skal lægges på andre tidspunkter, medmindre man konkret aftaler andet.

 

Det tilstræbes, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke medfører merarbejde.

Har advokaten konsekvent merarbejde, der ikke udspringer af større enkeltstående arbejdsopgaver, skal der mellem advokatfirmaet og advokaten ske en drøftelse af, hvordan merarbejdet kan nedbringes og/eller honoreres.

Ved honorering af merarbejde sker dette efter advokatens valg med afspadsering eller merarbejdsbetaling efter følgende regler:

 • Afspadsering svarende til merarbejdets omfang med et tillæg af 50%

eller

 • Merarbejdsbetaling beregnet med timelønnen med et tillæg af 50%.

Afspadsering afvikles efter aftale, dog således at merarbejdet senest er afspadseret 6 måneder efter, at den er optjent. Ved fratræden udbetales al tilgodehavende afspadsering med den sidste lønudbetaling.

Merarbejdsbetaling udbetales med den førstkommende månedsløn.

Bemærkninger

Hvis der ikke i kontrakten er en bestemmelse om merarbejde og honorering heraf, har du som udgangspunkt ikke noget krav på honorering af merarbejde i form af afspadsering, merarbejdsbetaling eller lignende.

Djøf Advokat anbefaler, at merarbejde honoreres enten med afspadsering eller merarbejdsbetaling med tillæg af 50%.

Ved merarbejdshonorering beregnes timelønnen som bruttoårslønnen/årlig arbejdstid (52 uger x 37 timer) med tillæg af 50%.

I de senere år er der flere større advokatkontorer i Århus og København, der er begyndt at tilbyde merarbejdsbetaling. Du kan få flere oplysninger om ordningerne ved henvendelse til Djøf.

Du kan læse om Djøf Advokats holdninger til personalepolitik, herunder arbejdstid og merarbejdsbetaling her på hjemmesiden.

 

Ferie

Ferie optjenes og afholdes i overensstemmelse med reglerne i ferieloven, dog således at advokaten optjener 2,5 feriedag pr. måned svarende til 6 uger årligt.

Den 6. ferieuge placeres efter reglerne om restferie i ferieloven.

Advokaten kan vælge at få den 6. ferieuge, der ikke er afviklet inden ferieårets slutning, konverteret til et kontant beløb svarende til den løn, som den pågældende ville have fået udbetalt ved afholdelse af ferien, medmindre arbejdsgiveren med en måneds varsel varsler ferien afholdt inden ferieårets udløb.

Det særlige ferietillæg i henhold til ferieloven udbetales med [indsæt procentsats] %, og medtages med samme procentsats ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden.

Advokaten er berettiget til fuld løn under ferie fra tiltrædelsestidspunktet.

Advokaten er berettiget til erstatningsferie for dokumenteret sygdom af mere end en uges varighed under ferie.

Der kan ikke varsles ferie til afholdelse i en eventuel opsigelsesperiode. Dette uanset advokatens eventuelle fritstilling.

Fridage

Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag er fridage med fuld løn.

Bemærkninger

Du er i henhold til ferieloven berettiget til 5 ugers ferie og udbetalingen af et ferietillæg på 1%.

Det er imidlertid i dag almindeligt, at advokater ansættes med ret til en uges ekstra ferie samt et forhøjet ferietillæg.

Ferietillægget størrelse afhænger af en forhandling med din arbejdsgiver. Som rettesnor kan bruges ferietillæggets størrelse fra Djøfs offentlige og private overenskomster, der ligger på 1,5%.

Du har altid krav på 5 ugers ferie. Du skal have optjent feriedage for at få løn, mens du holder ferie, medmindre det aftales, at du har ret til fuld løn under ferie fra tiltrædelsen.

Ferien optjenes i det kalenderår, der går forud for ferieåret. Hvis du har været ansat fra 1. januar til 31. december hos samme arbejdsgiver, har du ret til at holde 5 ugers ferie med løn hos den samme arbejdsgiver i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april året efter. Har du været ansat hos en anden arbejdsgiver i optjeningsåret eller en del af det, har du feriepenge stående hos Feriekonto, som du kan få udbetalt, når du holder ferie uden løn hos din nuværende arbejdsgiver. 

Djøf Advokat anbefaler, at du får fuld løn under ferie fra tiltrædelsen uanset retten til feriepenge fra tidligere arbejdsgivere.

Har du ikke en aftale om fuld løn under ferie fra tiltrædelsen, anbefaler Djøf Advokat, at du med din nye arbejdsgiver aftaler, at denne supplerer dine feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver op til din nye løn. I så fald vil du ikke opleve en indtægtsnedgang under afholdelsen af din ferie.

Bestemmelsen om erstatningsferie for dokumenteret sygdom af mere end en uges varighed under ferie og den manglende mulighed for varsling af ferie til afholdelse i en opsigelsesperiode, giver en bedre retsstilling end efter ferieloven og gælder kun, såfremt dette særligt aftales.

 

Advokaten er berettiget til kompetenceudvikling, herunder efteruddannelse efter aftale med og for advokatfirmaets regning.

Der afholdes én gang årligt en medarbejderudviklingssamtale mellem advokaten og nærmeste chef. Medarbejderudviklingssamtalen skal sikre en målrettet og systematisk udvikling af advokatens faglige og personlige kompetencer.

Tilrettelæggelsen af advokatens kompetence- og udviklingsforløb sker såvel i det daglige som i den årlige medarbejdsudviklingssamtale. Udviklingsforløbet skal i videst muligt omfang tilgodese såvel advokatfirmaets kompetencebehov som advokatens egne udviklingsønsker.

Ved medarbejderudviklingssamtalen skal der opstilles og følges op på en skriftlig individuel udviklingsplan, hvor der skal formuleres udviklingsmål og -aktiviteter for advokatfuldmægtigen. Udviklingsaktiviteterne kan omfatte såvel ''læring-på-jobbet-metoder'' som uddannelse, efteruddannelse, kurser m.m. Det er en gensidig forpligtelse, at der løbende følges op på de i udviklingsplanen aftalte udviklingsmål og - aktiviteter.

Advokaten har såvel ret som pligt til at deltage i uddannelse, der er relevant for ansættelsen.

Det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanerne gennemføres således, at rammerne og betingelserne for kompetenceudviklingen sikres.

Advokatfirmaet tilskynder og understøtter internationalt uddannelsesophold, udstationering i internationale advokatfirmaer og virksomheder samt deltagelse i relevant videregående efteruddannelse (fx HD, MBA eller lignende). Advokatfirmaet yder orlov og frihed i den forbindelse. De nærmere vilkår aftales i det enkelte tilfælde.

 

Bemærkninger

Det er vigtigt at få afklaret advokatfirmaets holdning til kompetenceudvikling og efteruddannelse inden ansættelsen. Mange advokatfirmaer lægger stor vægt på, at advokaten løbende udvikler og udvider sine kompetencer og er villige til at understøtte dette.

Djøf Advokat anbefaler, at du i forbindelse med ansættelsen og herefter løbende i samarbejde med din chef tager stilling til din fremtidige kompetenceudvikling og karrieremuligheder.

Djøfs Karriere og Erhverv tilbyder en række forskellige former for rådgivning, der kan give dig inspiration til din egen kompetenceudvikling, udvikling i dit kommende eller nuværende arbejde. 

 

Advokaten er berettiget til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption i overensstemmelse med barsellovens regler herom.

Virksomheden betaler fuld løn til kvindelige medarbejdere i følgende periode:

 • Graviditetsorlov i 8 uger før forventet fødsel
 • Barselsorlov i 26 uger efter fødslen

Virksomheden betaler fuld løn til mandlige medarbejdere i følgende perioder:

 • Fædreorlov i 2 uger i løbet af de 14 første uger efter fødslen
 • Forældreorlov i 12 uger med fuld løn. De 12 uger kan frit placeres inden for de 46 uger, der følger umiddelbart efter fødslen.

Advokaten har ret til fuld pension i perioder uden fuld løn.

Ovennævnte finder endvidere fuldt ud anvendelse i tilfælde af adoption, dog således at fuld løn under de 8 uger før forventet modtagelse ydes, såfremt det er et krav fra adoptionsmyndighederne, at adoptivbarnet skal hentes i udlandet.

Bemærkninger

Er der ikke aftalt noget i din kontrakt om ret til fuld løn under graviditet, barsel og adoption, er udgangspunktet funktionær- og barsellovens bestemmelser. Disse bestemmelser giver ikke ret til fuld løn under orloven, men alene ret til fravær fra arbejdet. Dog har kvindelige medarbejdere ret til halv løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen.

Barselloven giver den enkelte mange muligheder for individuelt at tilrettelægge og placere orloven ved fx udskydelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet, forlængelse af orloven mv. Du kan læse mere om barselsreglerne her på hjemmesiden.

 

Advokaten har ret til 2 dags frihed med løn ved barns sygdom.

Bemærkninger

Retten til frihed med løn under barns sygdom følger ikke af nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem advokaten og advokatfirmaet.

Du har således ikke krav på fuld løn under barns sygdom, såfremt dette ikke er særligt aftalt i din kontrakt.

Enkelte overenskomster i det private begrænser ikke frihed med løn under barns sygdom til 2 dage. Djøf Advokat anbefaler, at du med arbejdsgiveren drøfter muligheden for flere betalte dage med fri i forbindelse med barns sygdom.

 

Advokaten har ret til 2 omsorgsdage med løn om året.

Advokatfuldmægtige med børn har herudover ret til 2 børneomsorgsdage med løn pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvori barnet fylder 15 år.

Retten til omsorgsdage gælder fra ansættelsestidspunktet. Hvis advokaten ikke inden årets udgang eller ved fratræden har anvendt omsorgsdagene, forfalder de til kontant udbetaling ved årets udgang.

Bemærkninger

Retten til omsorgsdage følger ikke nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem advokaten og advokatfirmaet.

Omsorgsdage kendes især fra de offentlige og private overenskomster.

 

Kontingent til Advokatsamfundet og udgifter til pligtige forsikringer betales af advokatfirmaet. Advokatfirmaet betaler endvidere kontingent til medlemskab af følgende foreninger [indsæt navn(e)].

Bemærkninger

Det er normalt, at advokatfirmaet betaler dit medlemskab af Advokatsamfundet samt udgifter til pligtige forsikringer. Desuden bør det overvejes, og eventuelt aftales, at advokatfirmaet afholder udgifter til medlemskab af forskellige faglige foreninger fx Djøf, a-kasse, Dansk forening for arbejdsret og lignende.

Du kan læse mere om de skattemæssige konsekvenser i