Djøf

Funktionærstatus

Som direktør er du som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven. Læs her hvornår du kan være omfattet af loven.

Direktører bliver efter deres selvstændige stilling sidestillet med arbejdsgivere og er derfor ikke omfattet af funktionærloven og dennes bestemmelser om opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse med videre.

Er du imidlertid underlagt arbejdsgiverens instruktioner med deraf følgende indskrænkede beføjelser i det daglige, og er du ikke anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil funktionærstatus eventuelt kunne blive anerkendt, idet der i givet fald kan være tale om en tjenestestilling. Vurderingen heraf beror dog på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Parterne kan i direktørkontrakten aftale, at funktionærloven skal være gældende i ansættelsesforholdet. Direktøren vil i så fald have aftalt funktionærstatus med de rettigheder, der følger af funktionærloven.

Det mest almindelige er, at der i direktørkontrakten er en henvisning til, at funktionærloven "i øvrigt" er gældende. En sådan formulering indebærer, at alle forhold, der ikke er nævnt i kontrakten, reguleres via funktionærloven. Er der således i kontrakten bestemmelser om opsigelsesvarsler, vil funktionærlovens særregler om fx minimalerstatning i en eventuel fritstillingsperiode ikke kunne betragtes som "øvrige forhold". "Øvrige forhold" er de forhold, der ikke selvstændigt er reguleret i kontrakten.

Aftalt funktionærstatus kan dog ikke umiddelbart gøres gældende i forhold til tredjemand, hvilket navnlig er et spørgsmål i forbindelse med behandling af krav i konkursboer og hos Lønmodtagernes Garantifond.

Se vores anbefaling til udformning af en direktørkontrakt.

Djøfbladet

Djøfbladet svigter vigtige diskussioner om samfund, profession og kritik

Universiteternes tætte relationer til banksektoren kan skabe en problematisk afhængighed. Lektor Kristoffer Kropp, RUC, efterlyser omtale af CBS-professors bånd til Danske Bank i Djøfbladet.

Djøf blog

Leger du blindebuk til MUS?

Er det tydeligt for dig, hvad der belønnes i dit job? Ellers må du selv opstille mål. Evnen til at dokumentere resultater er afgørende i udviklingen af din karriere. Både når du byder ind på opgaver, forhandler løn og skifter job.


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent