Djøf

Chefer og ledere på uddannelses­institutioner

Her kan du læse om løn- og ansættelsesvilkår for topchefer og andre ledere på gymnasier, erhvervsskoler, voksenuddannelsescentre, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Den 1. januar 2019 træder to nye chefaftaler i kraft, hvilket betyder, at nedenstående løn- og ansættelsesvilkår ændres. Djøf vil løbende ajourføre djoef.dk/uddannelsesledelse med rådgivning og anbefalinger om de nye chefaftaler.

Det almene gymnasium (stx)

På institutioner der alene udbyder den almene studentereksamen ansættes topchefen samt øvrige chefer og ledere efter overenskomst. En mindre lukket gruppe er ansat som tjenestemænd, som afvikles i takt med at disse overgår til pension.

Pædagogiske ledere, herunder rektors stedfortræder, ansættes efter et protokollat til overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Selvom protokollatet er indgået med GL,  har ledere ved det almene gymnasium siden 2006 været organiseret i Djøf. Djøf og GL har indgået en aftale om frit organisationsvalg, som betyder at  Djøf udøver forhandlingsretten for de uddannelsesledere, som er medlemmer af Djøf.

Lønsystemet for pædagogiske ledere er i modsætning til systemet for rektorer ikke underlagt en nærmere regulering fra Undervisningsministeriets side.

Løn og tillæg

Pædagogiske ledere aflønnes efter to forskellige lønintervaller med mulighed for tillæg og  engangsvederlag.

Lønintervallerne er inddelt i to forskellige stillingsgrupper. Din indplacering i en gruppe sker efter en forhandling med udgangspunkt i stillingens indhold og organisatoriske placering .

 • Stillingsgruppe 1 omfatter lønintervallet kr. 485.345 – 511.173 (31.marts 2012 niveau)
 • Stillingsgruppe 2 omfatter lønintervallet kr. 450.909 – 472.431 (31.marts 2012 niveau)

Derudover har du mulighed for at forhandle et  kvalifikations- og funktionstillæg. Din løn  reguleres på samme måde som rektorers løn af  den statslige reguleringsordning. 

Engangsvederlag

Du kan  desuden  aftale et engangsvederlag, som typisk er en aftale om resultatløn (bonus), honorering af en særlig indsats eller honorering af merarbejde.

Pension

Du får indbetalt 16,8% i pensionsbidrag af din  løn.

Lønstatistik

Du kan her finde den aktuelle lønstatistik for uddannelsesledere ved det almene gymnasium.

Topchefen på et alment gymnasium betegnes rektor og vedkommende ansættes efter en overenskomst mellem Finansministeriet og Djøf.

Løn og tillæg

Rektorer aflønnes efter det statslige lønrammesystem med mulighed for cheflønstillæg og resultatløn samt engangsvederlag.

Rektorer ansættes som udgangspunkt i lønramme 37, med mindre antallet af studenterårsværk er 700 eller derover, da sker ansættelse efter lønramme 38.

 • Lønramme 37 udgør årligt kr. 521.094 (31.marts 2012 niveau)
 • Lønramme 38 udgør årligt kr. 592.911 (31.marts 2012 niveau)

I tilknytning til lønrammen kan rektor forhandle  et cheflønstillæg med bestyrelsen. Undervisningsministeriet har fastsat størrelsen af cheflønstillægget:  

 • Lønramme 37: kr. 91.800 (31.marts 2012 niveau)
 • Lønramme 38: kr. 67.089 (31.marts 2012 niveau)

I praksis er det ofte muligt at få  et højere cheflønstillæg, men det  skal godkendes i Undervisningsministeriet. 

Du kan som medlem af Djøf få rådgivning om godkendelse af dit cheflønstillæg.  

Lønrammerne og cheflønstillæg reguleres løbende efter den statslige reguleringsordning. 

Resultatløn

Ud over de faste løndele,  omfatter lønsystemet for rektorer også resultatløn. Resultatlønnen er reguleret af Undervisningsministeriet og er opdelt i en basis- og ekstraramme, som er fastsat efter antal årselever: 

Antal årselever Basisramme Ekstraramme I alt
1-499 60.000 40.000 100.000
500-999 70.000 50.000 120.000
1.000-1.999 80.000 60.000 140.000
2.000-4.999 90.000 70.000 160.000
5.000< 100.000 80.000 180.000

Rammerne for resultatløn reguleres i modsætning til lønrammer og cheflønstillæg ikke.

Bestyrelsen og rektor drøfter, hvilke indsatsområder der indgår i basisrammen. Indsatsområderne  skal afspejle de udfordringer, som gymnasiet har på kort og lang sigt.

Tilsvarende drøfter bestyrelsen og rektor  ekstrarammen, som skal indeholde krav om markante forbedringer,  der fører til synlige ændringer på gymnasiet. Ekstrarammen skal indeholde målsætninger om prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid og en målrettet indsats mod elevfrafald.

Det endelige indhold fastlægges - for en periode - i en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. Ved periodens afslutning udmøntes resultatlønsaftalen typisk som en samlet procent i forhold til målopfyldelsen.

Skal ovenstående rammer overskrides, forudsætter det godkendelse i Undervisningsministeriet.

Det er Djøfs anbefaling, at din resultatlønsaftale bygger på objektive, faste mål, som  er realistiske og relevante for din stilling som rektor. 

Engangsvederlag

Udover resultatlønnen kan du efter aftale med bestyrelsen honoreres med et engangsvederlag, som typisk er honorering af en særlig indsats eller merarbejde.

Efter Undervisningsministeriets bemyndigelse skal et engangsvederlag, der overstiger kr. 35.000 godkendes i ministeriet.

Pension

Du får indbetalt 17,1% i pensionsbidrag af din  løn.

Lønstatistik

Du kan her finde den aktuelle lønstatistik for rektorer ved det almene gymnasium. 

Erhvervsskoler- og gymnasier (htx, hhx, eud)

På institutioner for erhvervsrettet uddannelse ansættes topchefer  og øvrige chefer og ledere efter en bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet.  Ansættelsesformen betyder, at ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår. Dog fastsætter bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet  i stor udstrækning vilkår svarende til funktionærloven.

Det er derfor Djøfs vurdering, at funktionærloven finder anvendelse på dette område, da ansættelsesformen ikke indeholder tjenemandspensionsrettigheder eller ret til rådighedsløn ved stillingsnedlæggelse.

En lukket gruppe af ledere har vilkår svarende til en statstjenestemand. Denne gruppe afvikles i takt med, at de ansatte går på pension.

Siden 2013 har ledergruppen ved erhvervsskolerne været organiseret i Djøf. 

Gruppen af fagdirektører, chefer, ledere mv.  har alle direkte eller indirekte reference til erhvervsskolens topchef. Gruppen er ansat efter samme bekendtgørelse som erhvervsskolens topchef og vil typisk være omfattet af en klassificeringsaftale fra 1995 indgået med den daværende Statstjenestemændenes Centralorganisation II.

Løn og tillæg

Klassificeringsaftalen oplister op til 20 forskellige klassifikationer på baggrund af forskellige kriterier. Fx indplaceres en uddannelseschef i lønramme 36  på skoler med mere end 1.800 årselever med et direkte ansvarsområde på mere end 400 årselever, og hvor man refererer  til en chef i lønramme 37. Klassificeringsaftalen beskriver en ældre måde at tænke løn på, hvor der tænkes i en struktur som blev aftalt i 1990’erne – den er ikke nødvendigvis udtryk for, hvordan skolerne ser ud i dag.  

I tilknytning til din lønrammeindplacering kan du forhandle om et kvalifikations- og funktionstillæg. Lønrammerne og tillæg reguleres løbende efter den statslige reguleringsordning.

Det er Djøfs anbefaling, at du i lønforhandlingssituationen har fokus på den samlede løn og i mindre grad har fokus på den konkrete lønrammeindplacering, da dette ofte kan skygge for en konstruktiv lønforhandling.

Engangsvederlag

Du kan desuden  aftale et engangsvederlag, som typisk er en aftale om resultatløn (bonus), honorering af en særlig indsats eller honorering af merarbejde. 

Pension

Du får indbetalt 18,0 % i pensionsbidrag af din  løn. 

Lønstatistik

Du kan her finde den aktuelle lønstatistik for ledere ved erhvervsskolerne.

Topchefen på en erhvervsskole betegnes typisk administrerende direktør (eller blot direktør) og er ansat efter en statslig lønramme, som konkret er aftalt (klassificeret) med Moderniseringsstyrelsen. Typisk ligger klassificeringen af stillingerne i lønrammerne 38 og 37.

Den øverste leder for et erhvervsgymnasium (htx, hhx) betegnes ofte rektor eller gymnasiedirektør, men i modsætning til det almene gymnasium er vedkommende  ikke  undervisningsinstitutions topchef. I stedet refererer man  til erhvervsskolens administrerende direktør.

Løn og tillæg

I tilknytning til lønrammen kan du forhandle  med bestyrelsen om  et cheflønstillæg. Undervisningsministeriet har fastsat størrelsen af cheflønstillægget således:

 • Lønramme 37: kr. 91.800 (31.marts 2012 niveau)
 • Lønramme 38: kr. 67.089 (31.marts 2012 niveau)

I praksis er det ofte muligt at få  et højere cheflønstillæg  men det skal godkendes i Undervisningsministeriet.  Lønrammerne og cheflønstillæg reguleres løbende efter den statslige reguleringsordning.

Du kan som medlem af Djøf få rådgivning om godkendelsesprocessen af dit cheflønstillæg.  

Resultatløn

Ud over de faste løndele,  omfatter lønsystemet for direktører også anvendelsen af resultatløn. Resultatlønnen er reguleret af Undervisningsministeriet og er opdelt i en basis- og ekstraramme, som er fastsat efter antal årselever: 

Antal årselever Basisramme Ekstraramme I alt
1-499 60.000 40.000 100.000
500-999 70.000 50.000 120.000
1.000-1.999 80.000 60.000 140.000
2.000-4.999 90.000 70.000 160.000
5.000< 100.000 80.000 180.000

Rammerne for resultatløn reguleres i modsætning til lønrammer og cheflønstillæg ikke.

Bestyrelsen og direktøren drøfter, hvilke indsatsområder der indgår i basisrammen. Indsatsområderne  skal afspejle de udfordringer, som skolen har på kort og lang sigt. Tilsvarende drøfter bestyrelsen og rektor ekstrarammen, som skal indeholde krav om markante forbedringer, der  fører til synlige ændringer på skolen. Ekstrarammen skal indeholde målsætninger om prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid og en målrettet indsats mod elevfrafald. Det endelige indhold fastlægges - for en periode - i en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og direktøren. Ved periodens afslutning udmøntes resultatslønsaftalen typisk som en samlet procent i forhold til målopfyldelsen. Skal ovenstående rammer overskrides, forudsætter det godkendelse i Undervisningsministeriet.

Det er Djøfs anbefaling, at din resultatlønsaftale bygger på objektive, faste mål og at disse er realistiske og relevante for din stilling som administrerende direktør.

Engangsvederlag

Udover resultatlønnen kan du efter aftale med bestyrelsen honoreres med et engangsvederlag, som typisk er honorering af en særlig indsats eller merarbejde. Efter Undervisningsministeriets bemyndigelse skal et engangsvederlag, der overstiger kr. 35.000 godkendes i ministeriet.

Pension

Du får indbetalt 18,0 % i pensionsbidrag af din  løn.

Lønstatistik

Du kan her finde den aktuelle lønstatistik for direktører ved erhvervsskoler.

Voksenuddannelsescentre (vuc)

På Voksenuddannelsescentre ansættes topchefen samt øvrige chefer og ledere efter overenskomst. En mindre lukket gruppe er ansat som tjenestemænd, som afvikles i takt med at disse overgår til pension.

Øvrige chefer og ledere, herunder rektors stedfortræder, ansættes ligesom rektor efter overenskomst mellem Finansministeriet og Djøf.

Løn og tillæg

Lønsystemet for øvrige chefer og ledere er i modsætning til rektorerne ikke underlagt en nærmere regulering fra Undervisningsministeriet. Øvrige chefer og ledere aflønnes efter to forskellige basisløntrin med mulighed for tillæg samt engangsvederlag. Indplacering på de to basisløntrin foretages af arbejdsgiver.

 • Basisløntrin 1 udgør kr. 484.944 (31.marts 2012 niveau)
 • Basisløntrin 2 udgør kr. 430.421 (31.marts 2012 niveau)

Hertil kommer muligheden for forhandling af kvalifikations- og funktionstillæg. Basisløntrin og tillæg reguleres løbende efter den statslige reguleringsordning.

Engangsvederlag

Du kan desuden  aftale et engangsvederlag, som typisk er en aftale om resultatløn (bonus), honorering af en særlig indsats eller honorering af merarbejde. 

Pension

Du får indbetalt 17,1 % i pensionsbidrag af din løn. 

Lønstatistik

Du kan her finde den aktuelle lønstatistik for ledere ved voksenuddannelsescentre. 

Topchefen på et voksenuddannelsescenter betegnes typisk rektor eller direktør, og vedkommende ansættes efter en overenskomst mellem Finansministeriet og Djøf. Nogle  topchefer har titel af  forstander, men denne betegnelse er på vej ud.

På visse institutioner er forstanderen ikke øverste chef for hele institutionen men chef for en afdeling. Deres vilkår er de samme som øvrige chefer og lederes.

Løn og tillæg

Rektorer aflønnes efter det statslige lønrammesystem med mulighed for cheflønstillæg og resultatløn samt engangsvederlag. Din indplacering i en lønramme sker på baggrund af antallet af årskursister:

 • Under 300 årskursister indplaceres du i lønramme 36
 • Fra 300 årskursister og flere indplaceres du i lønramme 37
 • Øverste topchef ved VUC Nordjylland og VUC Fyn indplaceres i lønramme 38

Du kan  efter konkret forhandling mellem Djøf og Moderniseringsstyrelsen indplaceres i lønramme 38.

I tilknytning til lønrammen kan du forhandle med bestyrelsen om et cheflønstillæg. Undervisningsministeriet har fastsat  størrelsen af cheflønstillægget således:

 • Lønramme 37: kr. 91.800 (31.marts 2012 niveau)
 • Lønramme 38: kr. 67.089 (31.marts 2012 niveau)

I praksis er det ofte muligt at få  et højere cheflønstillæg, men  det skal godkendes i Undervisningsministeriet.

Du kan som medlem af Djøf få rådgivning om godkendelsesprocessen af dit cheflønstillæg i Undervisningsministeriet.

Lønrammerne og cheflønstillæg reguleres løbende efter den statslige reguleringsordning.

Resultatløn

Ud over de faste løndele,  omfatter lønsystemet for rektorer også anvendelsen af resultatløn. Resultatlønnen er reguleret af Undervisningsministeriet og er opdelt i en basis- og ekstraramme, som er fastsat efter antal årselever: 

Antal årselever Basisramme Ekstraramme I alt
1-499 60.000 40.000 100.000
500-999 70.000 50.000 120.000
1.000-1.999 80.000 60.000 140.000
2.000-4.999 90.000 70.000 160.000
5.000< 100.000 80.000 180.000

Rammerne for resultatløn reguleres i modsætning til lønrammer og cheflønstillæg ikke.

Bestyrelsen og rektor drøfter, hvilke indsatsområder der indgår i basisrammen. Disse skal afspejle de udfordringer, som voksenuddannelsescenteret har på kort og lang sigt. Tilsvarende drøfter bestyrelsen og rektor  ekstrarammen, som skal indeholde krav om markante forbedringer, der  fører til synlige ændringer på voksenuddannelsescenteret. Ekstrarammen skal indeholde målsætninger om prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid og en målrettet indsats mod kursistfrafald. Det endelige indhold fastlægges - for en periode - i en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. Ved periodens afslutning, udmøntes resultatslønsaftalen typisk som en samlet procent i forhold til målopfyldelsen. Skal ovenstående rammer overskrides, forudsætter det godkendelse i Undervisningsministeriet.

Det er Djøfs anbefaling, at din resultatlønsaftale bygger på objektive faste mål, og at disse er realistiske og relevante for din stilling som rektor.

Engangsvederlag

Udover resultatlønnen kan du efter aftale med bestyrelsen honoreres med et engangsvederlag, som typisk er honorering af en særlig indsats eller merarbejde. Efter Undervisningsministeriets bemyndigelse skal et engangsvederlag, der overstiger kr. 35.000 godkendes i ministeriet.

Pension

Du får indbetalt 17,1 % i pensionsbidrag af din løn. 

Lønstatistik

Du kan her finde den aktuelle lønstatistik for rektorer ved voksenuddannelsescentre.

Professionshøjskoler

På professionshøjskoler ansættes topchefen samt øvrige chefer og ledere efter en overenskomst. De fleste er ansat efter akademikeroverenskomsten i staten, men en gruppe er ansat efter en anden overenskomst.

Du kan som medlem af Djøf få rådgivning om, hvilken overenskomst der  er gældende for dig.

I det omfang at der er ansat tjenestemænd, er dette en lukket gruppe, som afvikles i takt med, at disse overgår til pension.

Øvrige chefer og ledere, herunder rektors stedfortræder, ansættes efter den statslige akademikeroverenskomst. Stillingerne klassificeres enten som chefkonsulenter eller som stillinger med en indplacering i det statslige lønrammesystem.

Løn og tillæg

Lønsystemet for øvrige chefer og ledere er i modsætning til rektorerne ikke underlagt en nærmere regulering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sker ansættelse i en chef- eller lederstilling, der er klassificeret som chefkonsulent, sker indplacering i lønintervallet kr. 485.345 – 511.173 (31.marts 2012 niveau).

Derudover har du mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionstillæg. Din løn reguleres løbende efter den statslige reguleringsordning.

Sker ansættelse i en chef- eller lederstilling, der er klassificeret i en lønramme, sker indplacering i lønrammen, typisk lønrammerne 36 – 38

 • Lønramme 36: kr. 471.781 (31.marts 2012 niveau)
 • Lønramme 37: kr. 521.094 (31.marts 2012 niveau)
 • Lønramme 38: kr. 592.911 (31.marts 2012 niveau)

Efter Djøfs opfattelse kan der ikke ske indplacering i lavere lønrammer for chefer og ledere, der udøver ledelse over akademiske medarbejdere.

Derudover har du mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionstillæg. Din løn reguleres løbende efter den statslige reguleringsordning.

Engangsvederlag

Uanset om du er ansat som chefkonsulent eller efter en lønramme, kan du aftale et engangsvederlag, fx som et led i resultatløn (bonus), honorering af en særlig indsats eller honorering af merarbejde.

Pension

Du får indbetalt 17,1 % i pensionsbidrag af din løn.

Lønstatistik

Du kan her finde den aktuelle lønstatistik for chefer og ledere ved professionshøjskoler. 

Topchefen på en professionshøjskole betegnes rektor og vedkommende ansættes efter et protokollat til den statslige akademikeroverenskomst.

Løn og tillæg

Rektorer aflønnes efter to basisløntrin med mulighed for cheflønstillæg og resultatløn samt engangsvederlag.

 • Basisløntrin 1 udgør årligt kr. 592.943 (31.marts 2012 niveau)
 • Basisløntrin 2 udgør årligt kr. 651.005 (31.marts 2012 niveau)

Din indplacering på et basisløntrin sker efter forhandling mellem AC/Djøf og Moderniseringsstyrelsen.

I tilknytning til basisløntrinnet kan du forhandle med bestyrelsen om  et cheflønstillæg. Forhandlingsresultatet forudsætter godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du kan som medlem af Djøf få rådgivning om godkendelsesprocessen af dit cheflønstillæg i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Resultatløn

Ud over de faste løndele,  omfatter lønsystemet for rektorer  anvendelsen af resultatløn. Resultatlønnen er reguleret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ministeriet har fastsat en økonomisk ramme for indgåelse af resultatlønskontrakter:

Antal årselever Økonomisk ramme
1-249 80.000
250-499 100.000
500-999 120.000
1.000-1.999 140.000
2.000-4.999 160.000
5.000< 180.000

Desuden må den maksimale udbetaling af resultatløn ikke overstige 25 % af den samlede faste løn. Rammerne for resultatløn reguleres i modsætning til lønrammer og cheflønstillæg ikke. Bestyrelsen og rektor drøfter, hvilke indsatsområder der indgår i resultatlønskontrakten. Disse skal afspejle en indsats udover, hvad der betegnes som almindeligt veludført arbejde. Endelig skal indsatsområderne i kontrakten vedrører professionshøjskolens væsentlige og aktuelle udfordringer. Det endelige indhold fastlægges - for en periode - i en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. Ved periodens afslutning udmøntes resultatslønsaftalen typisk som en samlet procent i forhold til målopfyldelsen.

Det er Djøfs anbefaling, at din resultatlønsaftale bygger på objektive, faste mål, og at disse er realistiske og relevante for din stilling som rektor.

Engangsvederlag

Udover resultatlønnen kan du efter aftale med bestyrelsen honoreres med et engangsvederlag, som typisk er honorering af en særlig indsats eller merarbejde. Efter Uddannelses- og Forskningsministeriets bemyndigelse, skal engangsvederlag der overstiger kr. 35.000 godkendes i ministeriet.

Pension

Du får indbetalt 18,0 % i pensionsbidrag af din løn. 

Lønstatistik

Du kan her finde den aktuelle lønstatistik for rektorer ved professionshøjskoler.

Erhvervsakademier

På erhvervsakademier ansættes topchefen efter en overenskomst.  Øvrige chefer og ledere er ansat på individuel kontrakt. Over for statens arbejdsgiverorganisation – Moderniseringsstyrelsen – er der rejst krav om indgåelse af en lederaftale for chefer og ledere.

Du kan som medlem af Djøf få rådgivning om de konkrete vilkår, som gælder for din stilling, når du er  ansat på et erhvervsakademi. 

Der er ikke indgået en kollektiv aftale, som dækker øvrige chefer og ledere ved erhvervsakademierne. I stedet sker ansættelse efter individuelle kontrakter.

Det er Djøfs opfattelse, at dine løn- og ansættelsesvilkår som chef eller leder ved et erhvervsakademi skal følge det, som er tilsvarende gældende ved professionshøjskoler.

Fordi ansættelser indtil videre sker på individuelle kontrakter, skal Djøf anbefale, at du som medlem af Djøf  indsender det kontraktudspil, du modtager fra arbejdsgiver, til gennemgang, inden du underskriver. 

Den øverste chef på et erhvervsakademi betegnes rektor, og vedkommende ansættes efter overenskomst med Finansministeriet.

Løn og tillæg

Som rektorer aflønnes du efter et basisløntrin med mulighed for cheflønstillæg og resultatløn samt engangsvederlag. Der er to niveauer for basisløntrin.

 • Basisløntrin 1 udgør årligt kr. 397.581 (31.marts 2012 niveau)
 • Basisløntrin 2 udgør årligt kr. 452.376 (31.marts 2012 niveau)

I tilknytning til basisløntrinnet kan du forhandle med bestyrelsen om et cheflønstillæg. Forhandlingsresultatet forudsætter godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du kan som medlem af Djøf få rådgivning om godkendelsesprocessen af dit cheflønstillæg i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Resultatløn

Ud over de faste løndele, omfatter lønsystemet for rektorer også anvendelsen af resultatløn. Resultatlønnen er reguleret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ministeriet har fastsat en økonomisk ramme for indgåelse af resultatlønskontrakter:

Antal årselever Økonomisk ramme
1-249 80.000
250-499 100.000
500-999 120.000
1.000-1.999 140.000
2.000-4.999 160.000
5.000< 180.000

Supplerende gælder, at den maksimale udbetaling af resultatløn ikke må overstige 25% af den samlede faste løn. Rammerne for resultatløn reguleres i modsætning til lønrammer og cheflønstillæg ikke. Bestyrelsen og rektor drøfter, hvilke indsatsområder der indgår i resultatlønskontrakten. Disse skal afspejle en indsats ud over, hvad der betegnes som almindeligt veludført arbejde. Endelig skal indsatsområderne i kontrakten vedrøre erhvervsakademiets væsentlige og aktuelle udfordringer. Det endelige indhold fastlægges - for en periode - i en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. Ved resultatlønperiodens afslutning udmøntes resultatslønsaftalen typisk som en samlet procent i forhold til målopfyldelsen.

Det er Djøfs anbefaling, at din resultatlønsaftale bygger på objektive, faste mål og at disse er realistiske og relevante for din stilling som rektor.

Engangsvederlag

Udover resultatlønnen kan du efter aftale med bestyrelsen honoreres med et engangsvederlag, som typisk er honorering af en særlig indsats eller merarbejde. Efter Uddannelses- og Forskningsministeriets bemyndigelse skal engangsvederlag, der overstiger kr. 35.000, godkendes i ministeriet.

Pension

Du får indbetalt 18,0 pct. i pensionsbidrag af din løn. 

Lønstatistik

Du kan her finde den aktuelle lønstatistik for rektorer ved erhvervsakademier.

Djøfbladet

Efter sommerferien bliver dine feriedage spærret inde i denne bygning

Fra 1. september bliver al den ferie, du optjener i de næste 12 måneder, indefrosset. Du får først feriedagene ud, når du skal på pension. Medmindre du er nyuddannet i første job eller lige er vendt tilbage til arbejdsmarkedet – så er der godt nyt.

PR-foto: Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Djøf blog

Bureaukrati, god projektledelse og masser af muligheder

Dette er anden artikel om at arbejde i et ministerie på Slotsholmen. Er det virkelig så bureaukratisk et miljø, som alle går rundt og siger? Det er ikke min oplevelse, men der er nogle spilleregler, man skal følge.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent