Djøf

Hvis du ikke flytter med

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du ikke ønsker at flytte med arbejdspladsen? Ønsker du ikke at flytte med din arbejdsplads, er der flere muligheder:

Hvis flytningen er en væsentlig ændring af dine ansættelsesvilkår, dvs. mere end hvad du skal acceptere, skal din arbejdsgiver varsle ændringen med dit individuelle opsigelsesvarsel. En væsentlig ændring vil være at sidestille med en opsigelse af din nuværende stilling med tilbud om ansættelse i en ny stilling på det nye tjenestested.

Takker du nej til tilbuddet, bliver du opsagt af din arbejdsgiver med de rettigheder, der følger heraf. 

Om flytningen er en væsentlig stillingsændring af dine ansættelsesvilkår beror på en konkret vurdering. I vurderingen indgår (bl.a.) dit ansættelsesområde (fx hvad der fremgår af ansættelseskontrakten, hvad der i øvrigt er oplyst om dette i forbindelse med ansættelsen eller senere, hvordan ansættelsesområdet har været praktiseret/praktiseres, tidligere flytninger) og afstanden mellem bopæl og nuværende arbejdssted og mellem bopæl og det nye arbejdssted.

Der findes ikke en fast kilometerafstand, som afgør, hvornår en ændring er væsentlig.

Højesteret har i en konkret sag i forbindelse med kommunalreformen godkendt, at den samlede transporttid blev forøget med knap 35 minutter og med en forøgelse af kilometertal på knap 55 km. Læs Centralorganisationernes Fællesudvalgs (CFU) vurdering.

Der skal i øvrigt tages hensyn til hidtidig transportform, og grænsen for hvad man er pligtig til at acceptere kan grundet konkrete individuelle forhold være kortere eller længere.  

Du kan læse mere i Moderniseringsstyrelsens vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner

Der gælder andre retningslinjer, hvis du er tjenestemand. Her skal du tåle vidtgående geografiske ændringer. Du skal tåle flytning inden for hele dit ansættelsesområde. Kontakt Djøf, hvis du er i tvivl.

Selv om der ikke er tale om en væsentlig stillingsændring, skal ændringen af arbejdsstedet varsles med et passende varsel, hvis arbejdsstedet flyttes fra den ene ende af landet til den anden. 

Hvad kan du forhandle i forbindelse med opsigelsen?

Du har mulighed for at forhandle særlige vilkår i forbindelse med din opsigelse. Det kan for eksempel være:

  • Fleksibel tilrettelæggelse af opsigelsesperioden herunder mulighed for fritstilling
  • Forlænget opsigelsesvarsel
  • Fastholdelsesbonus
  • Midler til kompetenceudvikling

Du kan få individuel, målrettet rådgivning hos Djøfs Kurser og Uddannelser om dit valg af kompetenceudvikling. Rådgivningen retter sig ikke kun mod de kurser og forløb, som Djøf selv udbyder, men hvad der med vores viden er i markedet, som kan være værdifuldt for dig. 

Outplacementforløb

Regeringen har besluttet at afsætte et beløb på 25.000 kr. til et outplacementforløb til hver af de medarbejdere, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet. 

Du kan selv sige op

Hvis flytningen ikke er en væsentlig ændring af dine ansættelsesvilkår, og du ikke ønsker at flytte med, skal du selv opsige din stilling. Dit opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver er typisk 1 måned til en måneds udgang.

Hvis du er tjenestemand, har du 3 måneders opsigelsesvarsel.