Djøf

Din rolle som tillidsrepræsentant

Hvilken rolle har tillidsrepræsentanten, Djøf-klubben og samarbejdsudvalget i processen i forbindelse med en eventuel flytning af din arbejdsplads?

Som tillidsrepræsentant har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende forud for en flytning af din arbejdsplads. Du bør så tidligt som muligt kontakte Djøf, så vi sammen kan koordinere indsatsen.

Generelt bør du søge størst mulig indflydelse på den generelle håndtering af flytningen samt hjælpe og støtte de berørte medlemmer. Du kan hjælpe med at finde perspektiverne i situationen og arbejde for, at flytningen bliver en succes.

Undervejs kan det også være dig, der retter henvendelse til ledelsen med de bekymringer, spørgsmål og forslag, som dine kolleger udtrykker over for dig.

Også i den situation spiller Samarbejdsudvalget en afgørende rolle. Det er her, I skal drøfte den praktiske procedure for flytningen med ledelsen og tale om, hvilke generelle vilkår medarbejderne skal have tilbudt. Her skal du som tillidsrepræsentant bruge din indflydelse. Sidder du ikke i SU, kan du alligevel gennem kontakt til SU-medlemmerne bidrage til at sikre den fornødne information og koordinering.

Hvis dine kolleger modtager et høringsbrev om opsigelse af deres gamle stilling med tilbud om ansættelse på de nye vilkår, kan du både være bisidder ved samtaler om påtænkt afsked/stillingsændring, ”samle op” efter samtalen og være med til at planlægge det videre forløb, hvad enten dine kolleger tager imod tilbuddet om flytning eller vælger at betragte sig som opsagte.

Du formidler kontakt til Djøf, så vi kan bistå medlemmerne i processen.

Djøf/AC-klubben 

Djøf-klubberne har en vigtig rolle i forberedelserne af flytningen. Klubben kan drøfte initiativer omkring tillæg - fx hvis man får ekstra opgaver eller nye funktioner - og være kreativ i forhold til at se muligheder og løsninger både for dem, som flytter med arbejdspladsen og for dem, som ikke gør. 

Samarbejdsudvalget

Beslutningen og processen omkring en flytning skal drøftes i SU. Her har TR også mulighed for at komme med input på vegne af Djøf/AC-klubben.

Det kan bl.a. være input til den praktiske proces omkring flytningen - fx den tidsmæssige planlægning. Hvordan skal flytningen af medarbejdere og opgaver eksempelvis foregå? Skal organisationen lukke ned én eller flere dage, skal alle flytte på én gang, eller skal nogen opgaver flytte tidligere end andre? 

SU skal også tale om, hvilke generelle vilkår medarbejderne skal have tilbudt.

Du kan læse Samarbejdssekretariatets inspirationsfolder om SUs rolle ved flytning  

Varsling af beskyttede medarbejdere

Som tillidsrepræsentant og medarbejder omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelsen gælder der særlige regler for dig. 

Din arbejdsplads skal foretage den samme væsentlighedsvurdering som for andre overenskomstansatte. Ligger ændringen ud over, hvad du skal acceptere, anses du for afskediget med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår.

Ændringen skal varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder. De særlige forhandlings- og procedureregler i tillidsrepræsentantaftalen skal overholdes, hvilket vil sige, at Djøf skal indkaldes til en forhandling, inden du bliver varslet.

Du kan læse mere om reglerne i Moderniseringsstyrelsens vejledning fra januar 2018 på side 10.

Læs om afsked af beskyttede medarbejdere