20.05.2015

5. ferieuge

Du kan få feriepengene udbetalt, hvis beløbet vedrører ferie udover 20 dage (4 uger), dvs. den 5. ferieuge, og hvis ferien skulle have været afholdt i det netop overståede ferieår. Du kan få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse.

Har du fx optjent 5 ugers ferie, men kun holdt 3 ugers ferie, kan du få udbetalt feriepenge for 1 uge ved ferieårets afslutning.

Ferie fra tidligere ansættelsesforhold

Du kan også få feriepengene udbetalt, hvis beløbet vedrører ferie fra et tidligere ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret (den 30. april). Det gælder uanset beløbets størrelse og uanset hvor mange feriedage/-uger beløbet dækker.

Er du fx fratrådt d. 31. januar 2013 og mangler at holde 2 ugers ferie, som du har optjent hos din tidligere arbejdsgiver i 2011, kan du få feriegodtgørelsen for disse 2 uger udbetalt efter ferieårets udløb (30. april 2013).

Hvad skal du gøre

Du skal i begge tilfælde selv søge om at få feriepengene udbetalt. Du skal udfylde en særlig blanket. Blanketten findes umiddelbart efter ferieårets udløb på Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside.

Du skal aflevere blanketten til den, der administrerer feriegodtgørelsen. Det er typisk din arbejdsgiver. Når du er fratrådt i løbet af året, skal du sende blanketten til Feriekonto eller en anden feriekortadministrator.

Du kan i begge tilfælde søge om udbetaling fra d. 1. maj til d. 30. september efter ferieårets udløb. Ansøgningen (blanketten) skal være modtaget senest d. 30. september efter ferieårets udløb.

Arbejdsløshedsdagpenge mv.

Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret, skal blanketten sendes til styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Det skyldes, at styrelsen skal trække antallet af dage med disse ydelser fra det antal dage, som de uhævede feriepenge svarer til.

Har du fået en eller flere af de nævnte ydelser i samme antal dage eller flere, end det antal dage du søger om feriepenge for, er det ikke muligt at få feriepengene udbetalt efter disse regler.

Andre muligheder

Udover de nævnte situationer sker der ved ferieårets udløb automatisk udbetaling af uhævede feriepenge, når beløbet er på 2.250 kr. eller derunder.

Der er desuden en yderligere mulighed for at få feriepenge udbetalt i op til 3 år efter ferieårets udløb for ferie, som er holdt i et ansættelsesforhold. Der gælder ikke en beløbsgrænse efter denne regel. Kontakt Djøf, hvis du vil vide mere om denne mulighed.

Udbetaling af særlige feriedage/6. ferieuge/særlige feriefridage

Ansat i staten

Er du ansat i staten, kan du vælge at få udbetalt dine optjente særlige feriedage i stedet for at holde dem. Hvis du ikke har holdt dine særlige feriedage ved ferieårets udløb, får du dem udbetalt direkte, medmindre du har indgået aftale med din arbejdsgiver om at overføre dem til et senere ferieår. 

Din arbejdsgiver kan kræve, at de særlige feriedage holdes i ferieåret. Er dagene ikke holdt eller afholdelsestidspunktet ikke fastlagt senest den 1. januar, kan din arbejdsgiver varsle dagene afholdt med en måneds varsel.

Hvis dine særlige feriedage skal udbetales, udgør beløbet 2,5 pct. af lønnen i optjeningsåret. Har du holdt en eller flere særlige feriedage, nedsættes beløbet forholdsmæssigt. Beløbet beregnes af de samme løndele som feriegodtgørelse på 12,5 pct., som du får ved fratræden til andet job eller ledighed.

Ansat i region eller kommune

Hvis du er ansat i en region eller kommune og ikke ønsker at holde den 6. ferieuge i ferieåret, har du ret til at få den 6. ferieuge udbetalt kontant ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb.

Hvis regionen eller kommunen senest ved ferieårets start generelt over for medarbejderne har tilkendegivet, at regionen/kommunen af budget- og planlægningsmæssige hensyn vil benytte sig af muligheden for en lokal særregel om udbetaling af 6. ferieuge gælder følgende:

Hvis du ønsker 6. ferieuge udbetalt, skal du give din arbejdsgiver besked herom inden den 1. oktober i ferieåret (eller en eventuelt senere dato, som kommunen eller regionen har fastsat).

Hvis du ønsker at holde den 6. ferieuge, skal du så tidligt som muligt give besked om tidspunktet for afholdelsen. Hvis den 6. ferieuge alligevel ikke kan holdes på grund af en feriehindring, udbetales den 6. ferieuge kontant ved ferieårets udløb, medmindre I aftaler, at ferien overføres til det efterfølgende ferieår.

Hvis kommunen eller regionen afviser at imødekomme tidspunktet for afholdelsen af den 6. ferieuge under henvisning til, at arbejdets udførelse hindrer dette, og ferien ikke er holdt inden ferieårets udløb, får du den 6. ferieuge udbetalt kontant.

Hvis du undlader at holde den 6. ferieuge, overføres den til det følgende ferieår. Du kan i forbindelse med overførslen tilkendegive, hvornår ferien vil blive holdt i det nye ferieår. Hvis du ikke i forbindelse med overførslen tilkendegiver, hvornår ferien vil blive holdt, kan din arbejdsgiver varsle ferien holdt efter reglerne om varsling af øvrig ferie.

Fratræder du din stilling uden at have holdt den 6. ferieuge, udbetales den kontant.

Privatansat

Er du privat ansat, og du har særlige feriefridage, du ikke ønsker at holde, er det et aftalespørgsmål – dvs. det kan være aftalt i din kontrakt eller eventuelt i personalehåndbog, husaftale eller lignende. Hvis det ikke allerede aftalt, kan du og din arbejdsgiver aftale, at særlige feriefridage udbetales, hvis de ikke er holdt ved ferieårets udløb.

Feriehindringer

Hvis du på grund af en feriehindring ikke kan holde ferie inden hovedferieperiodens eller ferieårets udløb, udbetales feriepengene til dig. Er du offentlig ansat, kan du i stedet aftale med din arbejdsgiver, at du overfører ikke holdte feriedage til det efterfølgende ferieår. Samme mulighed kan følge af en kollektiv overenskomst for privatansatte.

Overførsel af ferie

Du kan også – under visse betingelser – aftale med din arbejdsgiver at ikke holdte feriedage overføres til næste ferieår.