]]>

Djøf

Tjenestefrihed uden løn - fuldmægtige

Læs om den form for tjenestefrihed, som ofte kaldes orlov, som omfatter fravær fra arbejdet uden løn i en tidsbegrænset periode med ret til, når perioden er udløbet, at få en stilling inden for ansættelsesområdet.

Tjenestefrihed til arbejde i udlandet

Offentligt ansatte har ret til tjenestefrihed uden løn, hvis den ansatte: 

  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene 
  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med 
  • ansættes i Grønlands Hjemmestyre.

Retten til tjenestefrihed uden løn er ikke tidsbegrænset.
Retten til tjenestefrihed gælder i samme omfang for en eventuel medfølgende ægtefælle/samlever.
Retten for de statsansatte omfatter efter fast praksis også ansatte, der ikke udstationeres, men ansættes i udlandet inden for de samme områder, som nævnt ovenfor.

Øststøtteprogrammer

For statsansatte henstiller Finansministeriet herudover til, at der vises imødekommenhed overfor ansøgninger om tjenestefrihed uden løn til ansatte, der udstationeres i forbindelse med gennemførelse af Danmarks Øststøtteprogrammer, herunder Øststøtteprogrammer Danmark deltager i, og til ansatte, der ønsker at ledsage ægtefælle/samlever til udlandet i forbindelse hermed. 

Tjenestefrihed til andre formål

Der er endvidere adgang for både statsansatte og for kommunalt og regionalt ansatte til at få meddelt tjenestefrihed uden løn til andre formål, end hvad der er nævnt ovenfor. En sådan tjenestefrihed vil dog ikke være en egentlig ret for den ansatte, bortset fra i forbindelse med familiemæssige årsager som alvorligt syge børn eller pasning af døende.

Norden

Efter gensidige aftaler har statsansatte indenfor Norden, som skal gøre tidsbegrænset tjeneste i Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Præsidiesekretariat eller i fællesnordiske institutioner, har ret til tjenestefrihed i den tid, tjenesten varer. Perioden kan dog ikke overstige 8 år.

Generelt om tjenestefrihed uden løn

Hvis du er privatansat, har du ikke umiddelbart ret til orlov uden løn. Det er et forhandlingsemne mellem dig og din arbejdsgiver, med mindre det er aftalt i de personalepolitiske retningslinjer på arbejdspladsen eller i en overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet.

Hvis du er offentlig ansat, kan din arbejdsgiver give dig tjenestefrihed uden løn i situationer, hvor det ikke strider mod arbejdsgiverens interesser. Det betyder, at din arbejdsgiver skal begrunde et afslag på en anmodning om tjenestefrihed. Og arbejdsgiveren skal kunne argumentere for, at orloven vil være til ulempe for arbejdspladsen. Det er altså ikke nok, at din arbejdsgiver blot meddeler, at man ikke vil. 

Hvis du har fået bevilget tjenestefrihed, er det din arbejdsgivers ansvar, at der er en ledig stilling til dig, når tjenestefrihedsperioden udløber. Du har krav på at vende tilbage til ansættelsesstedet til en stilling, der svarer til stillingen inden orloven, men ikke nødvendigvis til det samme kontor eller til den samme stilling, medmindre du har aftalt det med arbejdsgiveren.

Tjenestefrihed ydes som udgangspunkt uden løn.

Ansatte, der har tjenestefri, kan opsiges/afskediges i samme omfang som andre ansatte.

Kriteriet for behandling af ansøgninger om tjenestefrihed fastsættes på de enkelte arbejdspladser efter drøftelse i samarbejdsudvalget.


Frihed og fravær - Hvad har du ret til?