Djøf

Udbetaling af ferie

Læs om reglerne for udbetaling af ikke afholdt ferie.

Vi kan kun opfordre til, at du så vidt muligt holder din ferie. Er det ikke muligt, så kan du i nogle tilfælde få udbetalt den ferie, du ikke når at holde i løbet af ferieåret, som løber fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år.

Udbetaling af ikke afholdt ferie

Du kan få ferien udbetalt, hvis beløbet drejer sig om ferie ud over 4 uger - det vil sige den 5. ferieuge - og hvis ferien skulle have været afholdt i det ferieår, der netop er overstået. 

Har du fx optjent 5 ugers ferie, men kun holdt 3 ugers ferie, kan du få udbetalt feriepenge for 1 uge, når ferieåret slutter.

Ferie fra tidligere ansættelsesforhold

Du kan også få dine feriepenge udbetalt, hvis beløbet stammer fra et tidligere ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret den 30. april. Det gælder uanset beløbets størrelse, og uanset hvor mange feriedage eller -uger beløbet dækker.

Er du eksempelvis fratrådt den 31. januar 2017 og mangler at holde 2 ugers ferie, som du har optjent hos din tidligere arbejdsgiver i 2015, kan du få feriegodtgørelsen for disse 2 uger udbetalt efter ferieårets udløb, i dette tilfælde 30. april 2017.

Hvad skal du selv gøre?

I begge tilfælde skal du selv søge om at få feriepengene udbetalt. Du skal udfylde en blanket, som du finder på borger.dk, umiddelbart efter ferieårets udløb den 30. april.

Du kan i begge tilfælde søge om udbetaling fra den 1. maj til den 30. september efter ferieårets udløb. Ansøgningen skal være modtaget senest den 30. september efter ferieårets udløb. Efter 30. september bliver feriepengene overført til en feriefond og kan kun i helt særlige tilfælde udbetales.

Har du modtaget dagpenge eller kontanthjælp?

Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret, skal blanketten sendes til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Det skyldes, at styrelsen skal trække antallet af dage med disse ydelser fra det antal dage, som de uhævede feriepenge svarer til.

Har du fået en eller flere af de nævnte ydelser i samme antal dage eller flere, end det antal dage du søger om feriepenge for, er det efter disse regler ikke muligt at få feriepengene udbetalt. 

Udbetaling af særlige feriedage/6. ferieuge/særlige feriefridage

Der gælder forskellige regler alt efter om du er offentligt eller privat ansat.

Feriehindringer

Hvis du på grund af en feriehindring, fx barselsorlov eller sygdom, ikke kan holde ferie inden hovedferieperiodens eller ferieårets udløb, får du udbetalt feriepengene.

Er du offentlig ansat, kan du i stedet aftale med din arbejdsgiver, at du overfører ikke afholdte feriedage til det efterfølgende ferieår. Samme mulighed kan følge af en kollektiv overenskomst for privatansatte.

Privatansat

Er du privat ansat, og har du særlige feriefridage, du ikke ønsker at holde, er det et aftalespørgsmål, hvilke muligheder du har – det vil sige, at det kan være aftalt i din kontrakt eller eventuelt i personalehåndbog, husaftale eller lignende. Hvis det ikke allerede er aftalt, kan du og din arbejdsgiver konkret aftale, at særlige feriefridage bliver udbetalt, hvis de ikke er holdt ved ferieårets udløb.

Mulighed for overførsel

Du kan også – under nogle betingelser – aftale med din arbejdsgiver, at ikke afholdte feriedage overføres til næste ferieår.

Ansat i staten

Både du og din arbejdsgiver kan kræve, at de særlige feriedage bliver holdt i ferieåret. Er dagene ikke holdt, eller afholdelsestidspunktet ikke fastlagt senest den 1. januar, kan din arbejdsgiver varsle dagene afholdt med en måneds varsel.

Hvis du ikke har holdt dine særlige feriedage ved ferieårets udløb, får du dem udbetalt kontant, medmindre du har indgået aftale med din arbejdsgiver om at overføre dem til et senere ferieår. 

Hvis dine særlige feriedage skal udbetales, udgør beløbet 2,5% af lønnen i optjeningsåret. Har du holdt en eller flere særlige feriedage, bliver beløbet nedsat forholdsmæssigt. Beløbet beregnes af de samme løndele som feriegodtgørelse på 12,5%, som du får ved fratræden fra dit job.

Ansat i region eller kommune

Hvis du er ansat i en region eller kommune og ikke ønsker at holde den 6. ferieuge i ferieåret, har du ret til at få den 6. ferieuge udbetalt kontant ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb.

Arbejdsgiverne har en særlig mulighed for senest ved ferieårets start at meddele, at de af budget- og planlægningsmæssige hensyn vil benytte sig af muligheden for en lokal særregel om udbetaling af 6. ferieuge. I så fald gælder følgende:

  • Hvis du ønsker 6. ferieuge udbetalt, skal du give din arbejdsgiver besked om det inden den 1. oktober i ferieåret eller en eventuelt senere dato, som kommunen eller regionen har fastsat.
  • Hvis du ønsker at holde den 6. ferieuge, skal du så tidligt som muligt give besked om tidspunktet for afholdelsen. Hvis den 6. ferieuge alligevel ikke kan holdes på grund af en feriehindring, bliver den 6. ferieuge udbetalt kontant ved ferieårets udløb, medmindre I aftaler, at ferien skal overføres til det efterfølgende ferieår.
  • Hvis arbejdsgiver afviser dit ønske om tidspunktet for afholdelsen af den 6. ferieuge under henvisning til, at arbejdets udførelse hindrer dette, og ferien ikke er holdt inden ferieårets udløb, får du den 6. ferieuge udbetalt kontant.
  • Hvis du ikke holder den 6. ferieuge, bliver den overført til det følgende ferieår. Du kan i forbindelse med overførslen meddele, hvornår ferien vil blive holdt i det nye ferieår. Hvis du ikke i forbindelse med overførslen meddeler, hvornår ferien vil blive holdt, kan din arbejdsgiver varsle ferien holdt efter reglerne om varsling af øvrig ferie.
  • Fratræder du din stilling uden at have holdt den 6. ferieuge, bliver den udbetalt kontant.
Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent