]]>

Djøf

Ny ferielov

Læs om den nye ferielov, se hvad den betyder for dig. Prøv at beregne dine feriedage efter de nye regler og få svar på ofte stillede spørgsmål om den nye lov.

Den nye ferielov

Fra 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft, og indtil da fungerer en overgangsordning, som får betydning for din ferie i 2020. I Danmark har vi været vant til at optjene ferie i kalenderåret 1. januar - 31.december til brug i det følgende ferieår 1. maj – 30. april. Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, bliver måden vi optjener og afholder ferie ændret. I stedet for at holde forskudt ferie overgår vi til et nyt system med samtidighedsferie. Samtidighedsferie vil sige, at du kan holde ferie med det samme i takt med, at du løbende optjener den. 

Den 1. januar 2019 begyndte en overgangsordning til det nye feriesystem. Den indebærer:

 • at du i de første 8 måneder af 2019 opsparer 16,64 dage til at holde ferie for fra  1. maj –  31. august 2020. Altså frem til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020.
 • at du kommer til at have nogle opsparede feriemidler, der indefryses og udbetales, når du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet.   

Årsagen til indførelsen af den nye ferielov er et direktiv fra EU, der har pålagt Danmark at indføre ferieregler, der tager bedre hensyn til nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet. I dag kan man risikere at skulle vente op til 16 måneder, før man som nyuddannet kan holde betalt ferie. 

Ferieloven efter 1. september 2020

Det nye ferieår vil fremover løbe fra 1. september – 31. august året efter, første gang i 2020. I perioden optjener du 25 feriedage. Det er altså ikke antallet af feriedage, der bliver ændret, men derimod perioderne for optjening og afholdelse af ferien. Den opsparede ferie kan du bruge til at holde ferie i perioden fra den 1. september og helt frem til den 31. december året efter. Du har altså 16 måneder til at holde den ferie, du har opsparet i et givent ferieår. Denne periode kaldes ferieafholdelsesperioden. Den forlængede periode er indført for at gøre det mere fleksibelt, hvornår opsparet ferie kan holdes.

Mange lønmodtagere har mere ferie end de 25 dages ferie, som man ifølge ferieloven skal have. Det kan være feriefridage, den sjette ferieuge og særlige fridage. Ferie ud over 25 dage er ikke, og har aldrig været, en del af ferieloven. Aftaler om afholdelse af feriedage, der ikke er dækket af ferieloven, bliver aftalt separat i overenskomsterne eller forhandles med din arbejdsgiver. Beskrivelsen af reglerne nedenfor gælder derfor ikke de øvrige feriedage.

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Med den nye ferielov vil du, som i dag, optjene 2,08 feriedage om måneden. Det nye er, at du fremover optjener og afholder ferie samtidig. 

Indtil nu har du optjent ferie forskudt; den ferie, du optjente i kalenderåret fra 1. januar – 31. december, kunne du først afholde fra 1. maj året efter og 12 måneder frem. 

Fra 1. september 2020 får vi samtidighedsferie. Det vil sige, at du for hver måneds ansættelse optjener 2,08 feriedage, som du kan afholde allerede måneden efter. Du kan dermed holde ferie i takt med, at du løbende optjener feriedagene. Det kræver, at du planlægger din ferie på en anden måde end hidtil. Især hvis du vil holde ferie i begyndelsen af ferieafholdelsesperioden, hvor du måske ikke har optjent nok feriedage til det.

Ønsker du at holde ferie på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har optjent nok feriedage til det, kan du indgå en aftale med din chef om, at du kan få lov til at holde ferie på forskud. Når du har holdt ferie på forskud, vil du løbende afdrage på "feriegælden" med de 2,08 dage, du efterfølgende optjener hver måned. Bemærk, at du ikke kan få mere ferie på forskud, end du kan nå at optjene i det pågældende ferieår. Vælger du at sige op, lige efter at du har holdt ferie på forskud, vil din arbejdsgiver modregne de feriedage, du har fået på forskud, i din sidste månedsløn.

Prøv beregneren her på siden, hvis du vil se, hvor mange feriedage du har til rådighed i løbet af ferieafholdelsesperioden. Så får du en idé om, hvornår du vil have brug for at bede din chef om ferie på forskud. 

Overgangsperioden i korte træk 

Overgangsperioden fra 1. januar 2019 – 1. september 2020 skal føre os fra det gamle til det nye feriesystem:  

 • Frem til den 30. april 2020 har du holdt forskudt ferie, som du plejer. I perioden brugte du af den ferie, du har optjent i 2018.
 • I øjeblikket er vi i gang med et miniferieår, som løber fra 1. maj 2020 og frem til, at samtidighedsferie indføres 1. september 2020. 
 • I miniferieåret kan du holde op til 16,64 feriedage, som du optjener i de første otte måneder af 2019 – altså fra 1. januar –  31. august 2019. De 16,64 feriedage kan du dog holde i hele hovedferieperioden fra 1. maj 2020 og frem til 30. september 2020. 
 • Den ferie du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020 får du udbetalt i efteråret 2020. Feriepenge optjent fra 1. april 2020 - 31. august 2020 bliver indefrosset hos Lønmodtagernes Feriemidler og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. 
Fakta

Hvad er nyt?

 • En ny måde at beregne ferie
  Du opsparer som i dag 25 feriedage pr. år. Det svarer til 2,08 feriedage pr. måned. Men i stedet for, at al din ferie kommer til rådighed én gang om året, vil du i stedet løbende kunne afholde din ferie samtidig med, at du optjener den. 

 • Nyt behov for at holde øje med feriedage-saldo
  Fra 1. september 2020 kan du komme til at stå i en situation, hvor du gerne vil holde mere ferie, end du har nået at optjene. Vil du fx gerne holde 3 ugers ferie i januar, hvor du kun har optjent 8 dage, kræver det, at du aftaler med din arbejdsgiver, at du kan holde ferie på forskud. 

 • Planlæg i god tid
  Det kan være en god idé at gemme nogle feriedage allerede nu, hvis du ved, at du vil holde flere end 16,64 dages ferie i sommeren 2020 eller mere end 2 dage i efterårsferien 2020. Tal med din arbejdsgiver om muligheden for det. Hvis du har uafholdt ferie tilbage pr. den 31. august 2020, vil du uden videre kunne bruge disse feriedage efter overgangen 1. september 2020. Vær også opmærksom på, at du evt. kan supplere med særlige feriedage. Dermed behøver du måske ikke at overføre feriedage. 

 • Ekstra beløb ved pension
  Overgangen fra den ene ferielov til den anden ville give dobbelt ferieoptjening. For at undgå, at arbejdsgiverne skal belastes med at betale dobbelt feriepenge inden for et år, indefryses et års feriegodtgørelse, som udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet.

 • Fordel for nye på arbejdsmarkedet 
  Alle lønmodtagere får mulighed for at afholde ferie med det samme i takt med, at de løbende optjener feriedage. Det betyder, at nyuddannede og tilbagevendende til arbejdsmarkedet slipper for at skulle vente i op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.  

 • To slags ferie
  Dine feriefridage og lignende fridage er ikke omfattet af de nye regler, ligesom de ikke er omfatte af den nuværende ferielov. Men det bliver mere tydelig nu, hvor du løbende optjener ferie og skal holde styr på hvor meget ferie, du kan holde.

Indefrosne feriepenge

Udbetaling af indefrosne feriepenge 1. september 2019 – 31. marts 2020

Som et forsøg på at sætte gang i den danske økonomi har regeringen i august 2020 besluttet at udbetale en del af de feriepenge, som ellers skulle indefryses i en ny fond - Lønmodtagernes Feriemidler.

Som en del af overgangsperioden frem mod, at den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020, var det meningen, at alle dine feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skulle indefryses. I stedet har du nu mulighed for at få en del af de indefrosne feriepenge udbetalt. Det drejer sig om op til tre ugers ferie, som du har optjent i perioden fra 1. september 2019 - 31. marts 2020.  

De feriepenge, som du optjente i perioden 1. april – 31. august 2020, vil fortsat blive indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden står for at administrere og investere dem, indtil den dag du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Derefter får du dine feriepenge udbetalt.

Du kommer ikke til at gå glip af nogle af dine feriepenge. Uanset om du får dem udbetalt nu eller senere.

Læs mere om opsparing og udbetaling af dine indefrosne feriepenge på borger.dk og hos Lønmodtagernes Feriemidler

Beregning af feriemidler til udbetaling nu 

Beregningen af feriemidlerne sker på baggrund af den lønindkomst, der er indberettet til Skattestyrelsen, Feriekonto og Feriepengeinfo i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Har du fx været på ferie eller barsel i den periode, så indgår det ikke i beregningen. Det skyldes, at Lønmodtagernes Feriemidler endnu ikke har fået arbejdsgivernes indberetning om den faktiske løn i perioden.

Hvis du har fået et forkert beløbe udbetalt nu, ændrer det ikke på, hvad du i sidste ende har krav på.

Har du modtaget for lidt eller for meget, så vil beløbet blive medregnet i de resterende 2 ugers feriepenge, som du har optjent i perioden 1. april til 31. august 2020. Har du ikke optjent feriepenge i denne periode, har vi en forventning om, at du blive mødt med et tilbagebetalingskrav, såfremt du har modtaget for meget. Har du derimod modtaget for lidt, forventer vi, at beløbet vil blive korrigeret. 

Indefrosne feriepenge 1. april 2020 – 31. august 2020

Din arbejdsgiver skal senest 31. december 2020 indberette dine feriepenge til fonden for hele indefrysningsperioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Fonden giver dig herefter besked om, hvor stort et beløb du har stående på kontoen. Opgørelsen kan til den tid også findes på borger.dk. Du skal altså ikke gøre noget nu. Læs mere om Lønmodtagernes Feriemidler

Indefrosne feriepenge for perioden 1. april – 31. august 2020 kan du tidligst få udbetalt i oktober 2021. Det betyder også, at du må vente med at få dine feriepenge udbetalt, selv hvis du forlader arbejdsmarkedet eller når folkepensionsalderen før dette tidspunkt.

Nye på arbejdsmarkedet, der har søgt om fondsferiedage

Var du ny på arbejdsmarkedet i efteråret 2019, har du måske allerede anmodet om at få op til 8,32 fondsferiedage. Dage, som du har optjent i perioden 1. september til 31. december 2019, og som du havde mulighed for at få udbetalt allerede i foråret 2020. 

Har du allerede fået udbetalt en del af dine feriemidler, så kan har du nu mulighed for også at få udetalt det, som du optjente i peiroden 1. januar til 31. marts 2020. 

 

Ofte stillede spørgsmål

Sommerferien 2020

Bruger du ikke al den ferie, som du har til rådighed i perioden den 1. maj 2020 – den 1. september 2020, vil de overskydende feriedage uden videre kunne bruges i det nye feriesystem. Du kan altså ikke risikere at strande med for meget ferie, når samtidighedsferie starter op den 1. september 2020.

Efterårsferien 2020

 • På tidspunktet for efterårsferien i oktober 2020 vil du have optjent 2,08 dage. Det er de feriedage, du har optjent i september måned. Oktober måneds optjening, vil først være til rådighed pr. den 1. november. Har du ret til feriefridage, vil du kunne supplere dine feriedage med feriefridage.
 • Ønsker du at holde betalt ferie i perioden, kan du lave en aftale med din chef om at holde 2,92 dages ferie på forskud. Hvis du har overskydende feriedage overført fra det gamle feriesystem eller har feriefridage, kan du naturligvis bruge af disse dage i stedet.

Ferie på forskud

 • At holde ferie på forskud betyder, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du holder din ferie, før du har optjent den. Du vil herefter nedbringe dit minus på feriesaldoen i de kommende måneder i takt med, at du optjener 2,08 dages ferie pr. måned. 

Eksempel: Du vil gerne holde efterårsferie i 2020, og har enten ikke overført ferie fra optjeningsperioden: Januar – august 2019 eller brugt fire ugers ferie i sommeren 2020. Din chef er villig til at give dig lov til at holde ferie på forskud, så du kan komme på efterårsferie og ”skylder” nu de feriedage, som du har brugt, før du har nået at optjene dem. Du kan kun holde din ferie på forskud, hvis din chef siger god for det.Undersøg, hvordan man på din arbejdsplads generelt vil forholde sig til at give ferie på forskud – ferie på forskud kan give dig mulighed for at holde ferie, som du plejer. 

 • Du kan kun holde din ferie på forskud, hvis din chef siger god for det.
 • Undersøg, hvordan man på din arbejdsplads generelt vil forholde sig til at give ferie på forskud. Ferie på forskud kan give dig mulighed for at holde ferie, som du plejer. 
 • Skifter du job, inden ferien når at blive optjent, vil din arbejdsgiver have mulighed for at modregne værdien af den afholdte ferie i din tilgodehavende løn.

Ferietillæg og 6. ferieuge/særlige feriefridage

I dag får de fleste fastansatte udbetalt ferietillægget (1 pct.) én gang årligt, typisk med april- eller maj-lønnen.

Når den nye ferielov træder i kraft, kan arbejdsgiver enten udbetale ferietillægget samtidigt med, at ferien afholdes eller forholdsmæssigt to gange årligt - første gang i 2021.

 • Første del betales med maj-lønnen og vedrører optjeningsperioden september – maj.
 • Anden del betales med august-lønnen og vedrører optjeningsperioden juni – august.

Ferietillægget er efter ferieloven 1 pct. af lønnen i optjeningsperioden, men det kan være højere, hvis dette er særligt aftalt via din ansættelseskontrakt eller den overenskomst eller personalehåndbog, som du er omfattet af.

Ferietillægget i 2020 blev beregnet af en kortere periode (1/1-19-31/8-19) og var derfor  lavere end tidligere år. Du mistede dog ikke nogle penge i den forbindelse, da resten af perioden bliver indbetalt som 12,5% og indefryses sammen med de øvrige feriemidler for perioden 1/9-19-31/8-20.  Det indberettede beløb er inklusiv 1% ferietillæg.

 • Når du overgår til samtidighedsferie pr. den 1. september 2020, vil dine feriefridage og lignende fridage ikke automatisk blive omfattet af de nye regler. Sådan har det altid været, men det bliver mere tydeligt nu, hvor du løbende optjener ferie og skal holde styr på hvor meget ferie, du kan holde.
 • Hvis feriefridagene er aftalt i en overenskomst, vil overenskomstparterne skulle beslutte, om feriefridagene fortsat skal optjenes og afholdes forskudt, eller om de skal følge principperne for samtidighedsferie. Det er fx aftalt, at offentligt ansatte også efter den 1. september 2020 vil optjene og afholde deres særlige feriefridage forskudt. Hvis feriefridagene er aftalt lokalt på virksomheden, skal man lokalt ligeledes beslutte sig for, hvilke principper der skal gælde for feriefridagene.

Beregn feriedage efter september 2020

Brug beregneren til at se, hvordan dine feriedage opgøres efter 1. september 2020.

Indtast de feriedage, du forventer at have tilbage, når vi går ind i september 2020. Og indtast de feriedage, du planlægger at holde for hver måned i 2020/2021. Så får du en idé om, hvornår du vil have brug for at bede din chef om ferie på forskud, eller om du har brug for at supplere med feriefridage eller anden frihed.

OBS: KLIK 'OK' for at opdatere feriedage i beregneren.
Feriefridage, sjette ferieuge og anden frihed er ikke en del af ferieloven og er derfor ikke talt med i beregning af feriesaldo.

Ikke-afholdt ferie pr. 1. september
Ok

September, 2020

feriedage
Ok

Oktober, 2020

feriedage
Ok

November, 2020

feriedage
Ok

December, 2020

feriedage
Ok

Januar, 2021

feriedage
Ok

Februar, 2021

feriedage
Ok

Marts, 2021

feriedage
Ok

April, 2021

feriedage
Ok

Maj, 2021

feriedage
Ok

Juni, 2021

feriedage
Ok

Juli, 2021

feriedage
Ok

August, 2021

feriedage
Ok

September, 2021

feriedage
Ok

Oktober, 2021

feriedage
Ok

November, 2021

feriedage
Ok

December, 2021

feriedage
Ok
Luk

Henter hjælpetekst

Din feriesaldo er i minus

Du har ikke opsparet ferie nok til det ønskede antal feriedage. Hvis du gerne vil holde den ønskede ferie alligevel, skal du aftale med din arbejdsgiver at få ferien på forskud. Bemærk, at din arbejdsgiver maks. må give dig det antal feriedage på forskud, som du kan nå at optjene i ferieåret, der udløber d. 31. august. Har du ret til feriefridage eller lignende betalt frihed, kan du også vælge at bruge dem til at holde ferien for.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.