]]>

Djøf

Afholdelse af ferie

Få et overblik over reglerne for at varsle, placere og afholde ferie. Se også dine muligheder for at flytte, overføre eller få udbetalt din ferie.

Afholdelse af ferie

Du optjener 2,08 dages betalt ferie hver måned i hele ferieåret, som løber fra 1. september til 30. august. Det gælder uanset, om du er ansat på fuld tid, deltid eller studiejob.

Er du ansat i hele ferieåret, har du derfor ret til at afholde 5 ugers ferie med løn i ferieafholdelsesperioden, som løber fra 1. september til 31. december året efter. Du har altså 16 måneder til at afvikle din ferie. 

Har du ikke været ansat i et helt ferieår og dermed ikke optjent 5 ugers betalt ferie, kan du fortsat afholde 5 ugers ferie. Du får bare ikke løn under hele ferien.

Har du ikke nok betalte feriedage til at dække alle 5 uger, kan du afholde ferie uden løn eller aftale med din chef, at du afholder noget af din ferie på forskud

Hovedferie og øvrige feriedage

Dine 5 ugers ferie er opdelt i 3 ugers hovedferie og 2 ugers øvrig ferie. 

Afholdelse af hovedferie

Du har ret til at afholde dine 3 ugers hovedferie i sammenhæng. Derudover har du også ret til at afholde hovedferien i hovedferieperioden, som løber fra 1. maj til 30. september.

Vær opmærksom på, at du altid skal afholde mindst 10 dage af din hovedferie i sammenhæng.

Afholdelse af øvrig ferie

De resterende 2 ugers ferie kan du holde på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden. Dagene har du ret til at afholde i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Har du mindre end 5 dage tilbage, har du også ret til at afholde dem i sammenhæng. 

Du kan også aftale med din chef, at du afvikler din ferie på en anden måde.

Du kan fx:

 • dele din hovedferie op. Men du afholde mindst 10 dage i sammenhæng.
 • holde den resterende del af hovedferien og øvrige ferie som enkeltdage.

Vær opmærksom på, at selvom ferieafholdelsesperioden er 16 måneder, så har du krav på at afholde 4 af dine 5 ugers ferie i ferieåret. Det vil sige fra 1. september til 31. august.

Afvikling af din ferie

Du skal afholde ferie på samme måde, som dit arbejde tidsmæssigt er tilrettelagt. Hvis du, som de fleste, har en 5 dages arbejdsuge, skal du bruge 5 dages ferie for at afholde en uges ferie. Lørdag og søndag indgår ikke i en ferieuge.

Du skal også afholde din ferie i hele dage. Ferie kan kun undtagelsesvist afholdes som halve feriedage. Har din arbejdsplads fx har valgt at give alle medarbejdere en halv fridag på Grundlovsdag, kan I aftale, at du afholder en halv feriedag, så du får mulighed for at have hele dagen fri.

Arbejder du mindre end 5 dage om ugen, bruger du også 5 feriedage, når du afholder 1 uges ferie. Det skyldes, at dine arbejdsfrie dage indgår i din ferieuge.

Du skal være også opmærksom på, at du afvikler en hel feriedag uanset, hvor mange timer du skulle have arbejdet den pågældende dag.

Eksempel fra et deltidsjob

Du arbejder 30 timer om ugen fordelt på 4 arbejdsdage og har en ugentlig fridag. Hvis du afholder 3 ugers sommerferie, bruger du derfor 15 feriedage. Også selv om du kunne ville have haft 12 arbejdsdage i løbet af de 3 ferieuger.  

Eksempel fra et studiejob

Du er studerende og arbejder 5 timer 2 gange om ugen. Når du afholder en uges ferie, bruger du dog 5 fulde feriedage.

Når du ikke har optjent ret til betalt ferie

Hvis du afholder ferie, som du ikke har optjent ret til betaling for, vil du blive trukket 4,8% i løn pr. feriedag. Det svarer til 24% om ugen.

Du har ret, men ikke pligt til at afholde ferie uden løn. Din arbejdsgiver kan derfor ikke pålægge dig at afholde ferie, som du ikke har optjent ret til betaling for.

Undtagelsen er i forbindelse med virksomhedslukning.

Varsling og placering af ferie

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du afholder ferie. Hvis virksomhedens drift gør det muligt, skal din arbejdsgiver så vidt muligt imødekomme dit ønske. Det gælder især, hvis du har børn og vil afholde ferie i skolesommerferien.

Derfor er det en god ide, at du melder dine ferieønsker tidligst muligt. Det giver din arbejdsgiver en bedre mulighed for at planlægge, så der bliver tid til din ferie.

Når aftalen om ferie er på plads, er det en god ide at få den på skrift. På den måde undgår du at stå i en situation, hvor der opstår usikkerhed om, hvad I har aftalt. 

Kan I ikke blive enige om placering af din ferie, er det din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du må holde ferie. Et hensyn til virksomhedens drift går altid forud for dine ferieønsker.  

Hvis din arbejdsgiver bestemmer placeringen af din ferie, skal du have besked om det: 

 • senest 3 måneder før din hovedferie
 • senest 1 måned før øvrig ferie.

Eksempel

Ønsker din arbejdsgiver, at du skal afholde dine 3 ugers hovedferie fra 15. juni, skal du senest have besked 14. marts. Hvis din arbejdsgiver bestemmer, at du skal afholde øvrig ferie fra 3. november, skal din arbejdsgiver varsle ferien senest 2. oktober. 

Din arbejdsgiver kan kun varsle ferie, som du allerede har optjent eller kan nå at optjene, inden du skal holde ferien. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om en virksomhedslukning af arbejdspladsen

Personlig aftale om dit ferievarsel

Sammen med din arbejdsgiver kan du aftale, at din ferie skal varsles med et kortere eller længere varsel. Du skal dog være varsom med at indgå en aftale om kortere varsel af din ferie.

En afkortning har betydning for, hvor meget ferie du kan blive pålagt at afholde ved en eventuel opsigelse. Det vil sige perioden, fra du bliver opsagt, til du ikke længere er ansat i jobbet

Ændring af fastlagt ferie

Når din ferie er fastlagt og godkendt, kan den som udgangspunkt ikke ændres.  

Din arbejdsgiver kan kun flytte din ferie, hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige og uforudsete driftsmæssige hensyn. Det betyder, at det skal være uden for din arbejdsgivers kontrol, at situationen er opstået. Samtidig skal det være absolut nødvendigt, at det lige netop er dig, der skal udføre arbejdet. 

Der skal altså være tale om force majeure-lignende situation. Det er fx ikke nok, at dine kollegaer er blevet syge, har sagt op eller skal på barsel.

Har du selv brug for at flytte din ferie, kan det kun lade sig gøre, hvis du og din arbejdsgiver kan blive enige om det.

Ændring af ikke-påbegyndt ferie

Flytter din arbejdsgiver din ferie på grund af helt særlige omstændigheder, har du ret til at få en kompensation ved et eventuelt økonomisk tab. Det kan være udgifter i forbindelse med en allerede betalt ferie, som fx lejen for et sommerhus, flyrejser eller andre omkostninger, som du ikke har mulighed for at få refunderet.

 • Er du ansat i staten, får du oven i kompensationen for dit økonomiske tab desuden en særlig kompensation på 1,8 timers ekstra betalt frihed for hver feriedag, der bliver ændret.
 • Er du ansat i kommune og region får du ikke ekstra betalt frihed for de feriedage, der bliver ændret.
 • Er du privatansat, får du kun ekstra betalt frihed, hvis det på forhånd er aftalt.

Ændring af påbegyndt ferie

Din arbejdsgiver kan ikke afbryde din ferie, hvis den allerede er begyndt. Din ferie kan kun blive afbrudt, hvis du og din arbejdsgiver bliver enige om det.

Er du ansat i staten, kan din arbejdsgiver dog godt ensidigt afbryde din ferie, men kun hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige og uforudsete driftsmæssige hensyn. Sker det, har du krav på at få erstattet et eventuelt økonomisk tab. Du har også krav på en særlig kompensation. Du får 3,6 timers ekstra betalt frihed for hver feriedag, som din arbejdsgiver inddrager.

Overførsel og udbetaling af ferie

Som hovedregel skal du holde 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden.

Vær opmærksom på, at det både er dit og din chefs ansvar, at du får afholdt din ferie. Får du ikke afholdt alle 4 uger af dine 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september til 31. december året efter, vil ferien gå tabt. 

Du kan dog få overført den 5. ferieuge til en ny ferieafholdelsesperiode eller få den udbetalt.

Overførsel af ferie

Har du kun afholdt 4 ugers ferie, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du overfører den 5. ferieuge og eventuel øvrig ferie til næste ferieafholdelsesperiode. Det gælder dog kun, hvis du er i job, og dine ansættelsesvilkår gør det muligt. 

Hverken du eller din arbejdsgiver kan ensidigt bestemme at overføre din ferie. Det kræver, at I indgår en skriftlig aftale, som skal være indgået senest den 31. december ved ferieafholdelsesperiodens udløb. 

Ønsker du at spare flere uger op over de kommende år, kan det også lade sig gøre. Det sker ved, at du hvert år aftaler at overføre en uge fra hvert ferieår til det næstkommende.

 • 2020/2021: Du har ret til 5 ugers ferie, holder 4 uger og overfører 1 uge
 • 2021/2022: Du har ret til 6 ugers ferie, holder 4 uger og overfører 2 uger
 • 2022/2023: Du har ret til 7 ugers ferie, holder 4 uger og overfører 3 uger

Selvom du har overført ferie, har du ikke krav på at afholde en hovedferie på mere end 3 sammenhængende uger. Hvis du fx vil opspare din ferie over årene for at kunne tage på en længere rejse, kræver det derfor, at du indgår en specifik aftale om det med din arbejdsgiver.

Når du skal indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferie, bør du være så konkret som muligt:

 • Hvor mange feriedage vil du gerne overføre?
 • Ved du allerede nu, at du gerne vil overføre ferie i de kommende ferieår også?
 • Hvornår vil du gerne afholde de overførte feriedage?
 • Skal aftalen kunne opsiges af dig eller din arbejdsgiver og under hvilke betingelser?

Bemærk, at der gælder særlige regler for overførsel af ferie, hvis du har været forhindret i at afholde din ferie på grund af sygdom eller barsel.

Udbetaling af ferie

Har du ikke afholdt den 5. ferieuge ved ferieårets udløb 31. august, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du får den udbetalt. 

Hvis du ikke har afholdt den 5. ferieuge ved ferieafholdelsesperiodens afslutning 31. december, og du ikke har aftalt at få den overført til den næste periode, skal arbejdsgiver på eget initiativ udbetale feriepengene for den 5. ferieuge. 

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få udbetalt de første 4 uger af dine 5 ugers ferie.

Feriefridage, særlige fridage og 6. ferieuge

Feriefridage, særlige feriedage og den 6. ferieuge er ikke omfattet af ferieloven. Hvordan og hvornår du kan holde dem, er derfor reguleret i din ansættelseskontrakt, overenskomst eller personalehåndbog. 

Er du privatansat, har du kun feriefridage, hvis det står i din kontrakt, overenskomst eller virksomhedens personalehåndbog. Her kan du også se, hvornår og hvordan du må eller skal afholde dem. 

Hvis du har feriefridage eller anden frihed, som du ikke har nået at afholde, kan du normalt overføre dagene til næste ferieår. Hvis der på forhånd ikke er aftalt noget, kan du selv forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre dagene eller få dem udbetalt.

Det er en god idé at gøre det i så god tid som muligt, så du ikke risikerer at gå glip af feriedagene. 

Er du ansat i staten optjener du 5 særlige feriedage, som du skal afholde i perioden 1. maj til 30. april året efter. Du kan både afholde dagene i sammenhæng eller som enkelte dage. Har du særlige feriedage, som du ikke ønsker at afholde, vil de automatisk blive udbetalt kontant i maj eller juni.

Værdien af en særlig feriedag er en halv procent af din løn i et optjeningsår. Får du alle 5 særlige feriedage udbetalt, svarer det til 2,5% af din løn i et optjeningsår.

Ønsker du ikke at få dagene udbetalt, har du mulighed for at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at få dem overført til næste ferieafholdelsesperiode. En aftale om overførsel af særlige feriedage skal være indgået skriftligt inden 30. april. 

Har du og din arbejdsgiver ikke planlagt, hvad der skal ske med dine særlige feriedage inden 1. januar, kan din arbejdsgiver kræve, at du afholder dagene inden 30. april. Det skal varsles med en måned, før du skal afholde ferien. 

Er du ansat i en kommune eller region, kan du afholde den 6. ferieuge i perioden 1. maj til 30. april året efter. Du bestemmer selv, om du vil afholde ugen i sammenhæng eller som enkelte dage. Du bestemmer også selv, om du vil afholde den 6. ferieuge. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at afholde den. 

Har du ikke afholdt din 6. ferie uge, bliver den automatisk udbetalt til maj eller juni. Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du får overført dagene til næste ferieår.

Lokale aftaler i kommuner og regioner

I kommune og region kan der være lokale regler om, at du inden 1. oktober skal beslutte dig for, om du vil afholde den 6. ferieuge eller få den udbetalt pr. 30. april.

Hvis din arbejdsgiver holder lukket

Din arbejdsgiver har lov til at holde virksomhedslukket. Det betyder, at du også skal afholde ferie. Men lukningen skal være varslet korrekt, før du kan blive pålagt at bruge af din betalte ferie i perioden. 

Reglerne for varsling af hovedferie og øvrige feriedage gælder: 

 • 3 måneder for hovedferien
 • 1 måned for øvrige feriedage.

Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver ikke betale dig løn under ferien, hvis du ikke har optjent betalt ferie til at dække for lukkedagene. 

Hvis din arbejdsgiver ikke overholder varslerne, har du dog krav på at få din løn under lukningen.

Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at du så vidt muligt har optjent betalt ferie til at dække de dage, hvor din arbejdsplads er lukket. Din arbejdsgivers manglende ferieplanlægning må ikke påvirke din mulighed for at afholde ferie med løn. 

Varsler din arbejdsgiver en lukning i god tid, skal du selv holde øje med, at du har nok feriedage tilbage. Din arbejdsgiver kan nægte dig at afholde ferie forud for en lukning for at sikre sig, at du har optjent nok betalt ferie.

Er du nyansat, skal din nye arbejdsgiver varsle lukningen så hurtigt som muligt. Bliver du i forbindelse med din ansættelse oplyst, at der er en lukning på vej, er du blevet varslet korrekt. Det gælder også, selvom der er kort tid til, at din arbejdsplads er lukket.

Når du ikke har optjent betalt ferie

Har du ikke optjent betalt ferie eller feriepenge, når din arbejdsgiver er ferielukket, skal du alligevel afholde din ferie.

Har du været ansat i hele det foregående ferieår og frem til en lukningen, skal din arbejdsgiver give dig mulighed for at afholde ferie på forskud

Har du ikke været ansat i det foregående ferieår, har din arbejdsgiver ret til at trække dig i løn.

Er du tvunget til at afholde ferie uden løn, kan du i visse tilfælde være berettiget til feriedagpenge. Du bør derfor kontakte din a-kasse ved ferielukning af din arbejdsplads.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.