20.05.2015

Regler ved adoption

Adoptivforældre er som udgangspunkt omfattet af de samme regler som biologiske forældre.

Før modtagelsen har du ret til dagpenge i op til 4 uger, som kan forlænges op til i alt 8 uger inden modtagelsen, hvis du skal modtage barnet i afgiverlandet. Ved modtagelse forstås afgiverlandets godkendelse af, at du kan rejse ud af afgiverlandet med barnet. Retten gælder begge adoptanter.

Skal du modtage barnet i Danmark og er der krav om, at du inden modtagelsen tager ophold på det sted, hvor barnet opholder sig, har du ret til dagpenge i op til en uge, som kan forlænges med op til yderligere en uge.

Der ydes dagpenge ved adoption i indtil 46 uger efter barnets modtagelse i hjemmet. Dagpenge til adoptivforældrene ydes i de første 14 uger til én af forældrene ad gangen, bortset fra i to sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Det er dog en betingelse, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den ene af forældrene i en periode skal være i hjemmet.

Privatansatte

Ret til løn i forbindelse med adoption kan fremgå af din individuelle kontrakt eller af en kollektiv aftale.

Adoptanter, der alene er omfattet af funktionærloven, har ikke ret til halv løn ved adoption. Adoptanter kan i stedet modtage dagpenge fra Udbetaling Danmark.

Særregler for offentligt ansatte

Er du offentligt ansat, har du ret til fravær med sædvanlig løn før modtagelsen i den udstrækning, der er ret til dagpenge. Retten til løn gælder begge adoptanterne. Efter modtagelsen har adoptanter samme ret til løn som biologiske forældre. Der er dog den forskel, at adoptivfaderen kan tage orloven i de første 14 uger efter modtagelsen i stedet for adoptivmoderen.