]]>

Djøf

Barns sygdom og omsorgsdage

Få overblik over dine vilkår i forbindelse med barns sygdom og omsorgsdage.

Barns sygdom

Som ansat i det private

Barns 1. og 2. sygedag er ikke reguleret i lovgivningen. Som privatansat skal du derfor selv sørge for at aftale frihed med eller uden løn ved barns sygdom. Der er dog flere private overenskomster, der indeholder ret til frihed med løn i forbindelse med børns sygdom, og det indgår også i mange individuelle ansættelseskontrakter. Men hvis det ikke tydeligt fremgår, så har du altså ikke rettigheden.

Som offentligt ansat

Reglerne er anderledes på det offentlige område. Som offentlig ansat kan du få fri med løn til at passe dit mindreårige (under 18 år) hjemmeboende barn på barnets 1. og 2. sygedag. Det er en betingelse, at hensynet til barnets forhold nødvendiggøre det, og at forholdene på arbejdspladsen tillader det.

Barnet er hjemmeboende, når det:

  • bor hos sin biologiske far og/eller mor
  • bor hos sin adoptivfar og/eller -mor
  • er hos den forælder, der har samkvemsret.

Har du forældremyndighed uden at være biologisk eller adoptivmor/-far, har du også ret til at holde fri.

I andre tilfælde, fx. når der er tale om bonusforældre, må det afgøres konkret ud fra hensynet til barnet og den ansattes tilknytning til barnet. Det klare udgangspunkt er, at du kan holde fri, hvis du har samme folkeregisteradresse som barnet på sygdomstidspunktet. Det gælder dog ikke, hvis du bor i kollektiv eller anden form for bofællesskab.

1. og 2. sygedag

Hvis begge forældre har ret til frihed på barnets 1. og 2. sygedag, er det kun den ene, der kan få hel eller delvis frihed på henholdsvis 1. og 2. dag. Der kan altså ikke være en 1. sygedag for faderen og en for moderen inden for samme sygdomsperiode.

Vær også opmærksom på, at der altså ikke er tale om 2 tilfældige fraværsdage i forbindelse med barnets sygdom. Rettigheden dækker udelukkende den 1. og 2. sygedag i barnets sygdomsperiode.

Hvis dit barn ikke er rask, efter du har holdt de sygedage, du har ret til, kan du forsøge at aftale ekstra frihed med din arbejdsgiver. Det kan fx være i form af flekstid, omsorgsdage, ferie eller andre fridage.

Omsorgsdage

For dig i det offentlige

  • Som offentligt ansat har begge forældre ret til to omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år.
  • Du kan ikke udskyde dine omsorgsdage til et senere år. Hvis du ikke afholder dine omsorgsdage, bortfalder de ved årsskiftet. Med undtagelse af det år, hvor dit barn bliver født/adopteret, hvor du har mulighed for at udskyde dine omsorgsdage til året efter. Har du på grund af orlov ikke kunnet afvikle dagene i det efterfølgende år, kan de flyttes til året efter.
  • Du kan ikke få betaling for omsorgsdage, som du ikke har holdt. Heller ikke selvom du fratræder.
  • Hvis du skifter job indenfor to statslige, regionale eller kommunale arbejdspladser, fx fra én statslig arbejdsplads til en anden statslig arbejdsplads, får du overført de omsorgsdage, du har til gode. Du optjener ikke to nye dage i samme år.
  • Hvis du skifter job på tværs af det statslige, regionale eller kommunale område, fx fra det statslige til det regionale område, får du to nye omsorgsdage i det år, du tiltræder. Det gælder også, selvom du allerede har holdt to dage i det pågældende år i din tidligere ansættelse.
  • Du kan holde omsorgsdagene som halve eller hele dage. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du også holde omsorgsdagene timevis.
  • Afvikling af omsorgsdage skal varsles tidligst muligt.

For dig der var i staten i 2005

Særlige regler for statslige ansatte, der fik barn før d. 1. oktober 2005

Hvis du har fået et barn før den 1. oktober 2005, og var ansat i staten på det pågældende tidspunkt, er du omfattet af de gamle regler. Indtil d. 1. oktober 2005 optjente statsligt ansatte 10 omsorgsdage pr. barn. Hvis du har optjent omsorgsdage efter de gamle regler, bevarer du disse dage.

Hvis du skifter fra én statslig ansættelse til en anden statslig ansættelse, får du overført de omsorgsdage, du har til gode.

For dig i det private

Hvis du er ansat i det private, har du kun ret til omsorgsdage, såfremt det fremgår af din ansættelseskontrakt eller af den overenskomst, husaftale eller personalepolitik, der er indgået på din arbejdsplads.

Arbejdstid og hjemmearbejde

For nogen er det en god løsning at få deltidsarbejde, gå på flekstid eller måske få en hjemmearbejdsplads for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge bedst muligt sammen. Få gode råd, inden du indgår i forhandlingerne og laver aftalerne.

Tilbage fra barsel

Når du kommer tilbage fra barsel, er der flere ting, det er værd at være opmærksom på. De fleste gør sig mange tanker i forhold til arbejdsliv og det at være nybagte forældre.