11.11.2016

Vær opmærksom på, at der kan være bedre lønvilkår aftalt for dig, såfremt det fremgår af din ansættelseskontakt eller i virksomhedens husaftale/overenskomst.

Det vil være en betingelse for lønretten, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.

Anciennitet og pension

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioden ved graviditets-, barselsorlov, adoptions- og forældreorlov ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Der er derimod ingen lovbestemmelse om optjening af pension.

Privatansattes ret til optjening af pension under barsels- og forældreorlov (med eller uden løn) vil fremgå enten af ansættelseskontrakten eller være indskrevet i en eventuel kollektiv aftale/personalepolitik.

Orlov med løn før fødsel

Moderen

Medmindre der er fastsat bedre vilkår i din ansættelseskontakt eller efter husaftale/overenskomst har du som privatansat mor ret til orlov med halv løn fire uger før forventet fødsel (termin). Er den halve løn mindre end dagpengesatsen, har du som minimum ret til dagpengesatsen. Din læge fastsætter, hvornår du har termin, og terminsdagen skal indregnes i de fire uger.

Hvis du føder før planlagt termin, bliver din ret til orlov før fødsel afkortet tilsvarende. Nedkommer du efter planlagt termin, forlænges perioden for orlov til gengæld svarende til den tid, du må gå over termin.

Faderen

Faderen har ikke ret til orlov før fødslen.

Orlov med løn efter fødsel

Barselsorlov (de første 14 uger efter fødsel)

Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødselsdatoen. De første 14 ugers orlov efter fødsel kaldes barselsorlov, herefter kaldes det forældreorlov.

Moderen

En privatansat mor har ret til 14 ugers barselsorlov med halv løn efter fødsel, dog som minimum dagpengesatsen. Bedre vilkår kan følge efter ansættelseskontrakt eller husaftale/overenskomst, mod at arbejdsgiver får dagpengerefusion.

Faderen

En privatansat far har ikke ret til løn under de 2 ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen. Faderen har ret til 2 uger med dagpenge. Bedre vilkår kan følge efter ansættelseskontrakt eller husaftale/overenskomst.

Forældreorlov (fra uge 15 efter fødsel og frem)

Fælles for moderen og faderen

Med mindre der er aftalt ret til løn under forældrelorlov i ansættelseskontrakten eller i virksomhedens husaftale/overenskomt har du som privat ansat far eller mor ikke ret til løn under forældreorlov.

I stedet gælder en fælles dagpengeret i 32 uger. Se nærmere om ret til dagpenge og fravær under barsel på Djøfs hjemmeside om barsel og adoption under ansættelsesvilkår.

Barselsudligningsordning

Det er lovpligtigt for din arbejdsgiver at være med i en barselsudligningsordning som eksempelvis barsel.dk. Med refusion fra fonden kan din arbejdsgiver udbetale dig en højere løn under din orlov, og få dækket udgifterne hertil. Dette gælder naturligvis kun vis din løn under orlov er mindre end den pågældende maksimale refusionsret.