02.08.2016

Varsling af arbejdsgiveren

Som gravid skal du med tre måneders varsel underrette din arbejdsgiver om forventet fødselstidspunkt, og om du ønsker at benytte retten til fravær før fødslen.

Som far skal du med fire ugers varsel underrette arbejdsgiveren om det forventede tidspunkt for begyndelsen af de to ugers fravær ved fødslen/­modtagelsen af barnet i hjemmet.

Inden otte uger efter fødslen/modtagelsen af barnet i hjemmet skal I som forældre overfor jeres arbejdsgivere meddele tidspunkter for begyndelsen og længden af fravær ud over de 14 uger efter fødslen. Som far skal du endvidere oplyse, om du ønsker at begynde dit fravær i de første 14 uger efter fødslen.

8-ugers-varslings-fristen (der løber fra fødslen) skal overholdes. Overskrides fristen, kan retten til orlov mistes.

Du skal også inden 8 uger efter fødslen underrette din arbejdsgiver, hvis du ønsker at benytte retten til at udskyde orlov (mindst 8 og højst 13 uger). Læs mere om udskydelse af orlov.

Afvikling af retsbaseret udskudt orlov (mellem 8 og 13 uger) skal varsles med 16 uger. Varslet for afvikling af aftalebaseret udskudt orlov afhænger af, hvad der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. På det kommunale område er varslet for afvikling af aftalebaseret udskudt orlov 8 uger, med mindre andet er aftalt.

Der gælder tilsvarende varsler for adoptanter.

Fastsættelse af terminsdato

Du har som hovedregel ret til fravær/orlov med dagpenge 4 uger før fødsel. Din læge fastsætter, hvornår du har termin, og terminsdagen skal indregnes i de 4 uger.

På det offentlige område har du ret til at gå fra tidligere end de 4 uger og med fuld løn. Det kan der også være aftalt på det private område, men det afhænger af, hvad der aftalt for ansættelsesforholdet.

Hvis du føder før planlagt termin, bliver din ret til graviditetsorlov afkortet tilsvarende. Føder du efter planlagt termin, forlænges perioden for graviditetsorlov til gengæld svarende til den tid, du måtte gå over termin.

Hvis terminsdatoen fremrykkes som følge af eksempelvis scanninger, lægelige vurderinger eller planlagt kejsersnit, så er det denne dato, der er terminsdatoen. Tidspunktet for hvornår du har ret til at gå fra på graviditetsorlov fastsættes derfor ud fra denne dato. Giv din arbejdsgiver besked, så snart du er bekendt med en ændring i terminsdatoen.

Hvis ændring i terminsdatoen falder, når de fire ugers graviditetsorlov er gået i gang, så gælder de samme regler, som hvis du føder før tid.

Særligt om regioner og kommuner

I to tilfælde er retten til fuld løn betinget af, at nogle særlige frister overholdes. Det gælder ved:

  • De fleksible muligheder for udskydelse
  • Faderens forlods anvendelse af dagpengeretten i 14-ugers perioden.

Ønsker du som far forlods at anvende dagpengeretten i 14-ugers perioden og samtidig opnå fuld løn, skal dette varsles med fire uger.

En ansat, der har udskudt op til 32 uger af sin fraværsret (den aftalebaserede), skal med otte ugers varsel - med mindre andet er aftalt - underrette arbejdsgiveren om, hvornår det udskudte fravær ønskes samt længden heraf.

Ved adoption gælder samme betingelser for varsler.

Ændring af afgivet varsel

Du kan altid ændre i et afgivet varsel. Det kræver dog, at du afgiver nyt varsel inden udløbet af varslings-fristen.

Hvis du ikke kan ændre i din varsel inde for varslingsfristen, så bør du tage kontakt til din arbejdsgiver. Det kan enten være din umiddelbare chef eller personalechefen. Du kan så fortælle og forklare, hvorfor du har behov for at ændre i din barselsorlov. Jo før jo bedre, for så giver du din arbejdsgiver så meget tid som muligt til at planlægge dit fravær.

Herudover kan der indtræffe omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde varslet. En sådan omstændighed kan fx være sygdom der medfører, at den ansatte ikke kan passe barnet. Manglende institutionsplads medfører derimod ikke, at den ansatte kan kræve orloven ændret.

Anmodning om dagpenge hos Udbetaling Danmark

For de perioder, hvor du modtager løn under barsels- eller adoptionsorlov, er det arbejdsgiveren, der skal anmode om dagpengene hos Udbetaling Danmark. Læs mere om Udbetaling Danmark. For selvstændige og ansatte uden løndækning er anmodningsfristen otte uger efter barnets fødsel/modtagelse.

Som lønmodtager skal du alene anmode om dagpenge for den orlovsperiode, der ligger udover perioden med løn. Din anmodning om dagpenge skal ske senest otte uger efter 1. fraværsdag i denne periode. Det betyder for overenskomstansatte og funktionærer, at de senest otte uger efter den dag, hvor arbejdsgiveren ophører med at udbetale løn, skal anmode om dagpenge.

Har forældre udskudt en del af orloven til senere, skal anmodningen ligeledes ske senest otte uger efter 1. fraværsdag i denne periode.

Anmodning om nedsatte dagpenge ved forlængelse af orloven med otte eller 14 uger kan ske i hele 32-ugers perioden. Der vil herefter ske en reduktion i dagpengene, således at den samlede dagpengeudbetaling ikke overstiger 32 uger i alt. Forældre, der modtager fuld løn under en del af barselsorloven, skal give kommunen besked om, at dagpengene først skal nedsættes, efter perioden med fuld løn er ophørt.

For statsansatte gælder, at retten til fuld løn bortfalder, hvis arbejdsgiveren ikke modtager fuld dagpengerefusion. For kommunalt og regions ansatte reduceres den udbetalte løn med den manglende dagpengerefusion.

Er anmodningen om dagpenge indgivet efter fristen, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen.