Djøf

Fakta og gode råd om erhvervs-ph.d.

Med den 3-årige erhvervs-ph.d.-ordning kan du kombinere en privat karriere med en forskeruddannelse. Læs her om mulighederne, der står åbne både for studerende og færdiguddannede kandidater.

Den 3-årige erhvervs-ph.d.-ordning er en attraktiv karrieremulighed for samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske studerende og kandidater. Tiden deles mellem universitetet og virksomheden. Du bliver ansat i en privat virksomhed, hvor du udfører et konkret forskningsprojekt. Undervejs får du løn af virksomheden, der får løntilskud til projektet.

Virksomheder får 17.000 kr. pr. måned i løntilskud, i alt 612.000 kr. i løbet af de 3 år. Der ydes desuden tilskud til den erhvervs-ph.d.-studerendes deltagelse i kurser og konferencer på 100.000 kr. samt til udlandsophold. Endelig ydes tilskud til universitetsvejledere og tredjepartsvejledere fra andre universiteter eller forskningsinstitutioner.

Hvad er en erhvervs-ph.d.?

erhvervs-ph.d.-ordningen sigter mod uddannelse af forskere til erhvervsrettet forskning på højt niveau. Uddannelsen skal skabe dygtige medarbejdere med høje faglige kompetencer, relevante faglige netværk, samt både en viden om og forståelse for erhvervslivets forhold og spilleregler.

Et erhvervs-ph.d.-projekt er et særligt, erhvervsrettet ph.d.-projekt, som gennemføres i samarbejde mellem tre parter: en privat virksomhed i Danmark, en erhvervs-ph.d.-studerende og et dansk eller udenlandsk universitet. Den private virksomhed og universitetet modtager et tilskud til gennemførelse af projektet.

Offentlige organisationer kan også søge om at få godkendt et erhvervs-ph.d.-projekt i samarbejde med et universitet, hvis projektet lever op til forudsætningerne for almindelige erhvervs-ph.d.-projekter. Den offentlige organisation indgår i et erhvervs-ph.d.-projekt som en virksomhed i den private sektor.

Undervejs vejledes den erhvervs-ph.d.-studerende af en eller flere virksomhedsvejledere, en eller flere universitetsvejledere samt eventuelt en tredjepartsvejleder fra en anden, offentlig forskningsinstitution.

Uddannelsen indbefatter Styrelsen for Forskning og Innovations Erhvervskursus, der dækker områder som projektledelse, organisation, samarbejde på tværs af faggrænser, formidling og kommercialisering.

Her kan du læse mere om erhvervs-ph.d.

Styrelsen for Forskning og Innovation har udgivet en undersøgelse af effekterne af en erhvervs-ph.d.

10 gode råd i opstartsfasen

 • Vær ikke bange for at opsøge virksomhederne – der er mange virksomheder, der er interesseret i et ph.d.-projekt.
 • Du skal brænde for dit projekt – for undervejs vil dit projekt i perioder kunne opleves både ensomt og slidsomt.
 • Betragt den indledende forberedelse som en god og nødvendig investering.
 • Se dit ph.d.-projekt som et samarbejdsprojekt mellem universitetet, virksomheden og dig selv.
 • Afstem forventningerne med virksomheden, fx om hvor meget tid du bruger i virksomheden.
 • Stil krav til virksomheden og din vejleder fx om hvad de kan bidrage med.
 • Kræv af virksomheden, at den har et langsigtet perspektiv.
 • Virksomhedsvejlederen bør have et solidt anker i virksomheden.
 • Få dit eget budget. Afklar fx om du selv disponerer over de 137.000 kr., som gives af Styrelsen for Forskning og Innovation i tilskud til finansiering af kurser og konferencer.
 • At være ph.d.-forsker kræver ikke kun en høj faglighed. Det er også vigtigt, man har et højt drive, er struktureret, har selvdisciplin, kan sætte grænser og har integritet.

10 gode råd undervejs

 • Afstem løbende forventningerne og kravene med virksomheden – lav fx en uge/månedsplan for hvor og hvordan du bruger din tid
 • Sæt grænser. Vær bevidst om, om hvorvidt de opgaver, du påtager dig, bidrager positivt til dit projekt (og karriere) eller, om de trækker dit projekt i langdrag
 • Arbejd målrettet og bevidst på at blive integreret i det sociale og faglige miljø i både virksomheden og på universitetet
 • Vær opmærksom på, at virksomheden ofte har brug nogle resultater på den korte bane – som supplement til projektets mere langsigtede resultater
 • Del ud af din viden i virksomheden og søg viden, inspiration og erfaringer hos dine kolleger. Brug fx de halvårlige afrapporteringer som en god anledning til at formidle dine resultater til kollegerne i virksomheden
 • Husk, at du selv bestemmer, hvilke input og tilbagemeldinger fra kolleger og vejleder, du gør brug af
 • Vær parat til at udfordre det akademiske miljø med praksis - og til at udfordre virksomheden med teoretisk indsigt
 • Søg støtte og opbakning i det akademiske miljø. Etabler om muligt et fællesskab med andre ph.d.-studerende

Fordele for virksomheden

 • Nyeste viden tilføres og implementeres skræddersyet virksomhedens egne udfordringer
 • Vækst og forøgede markedsandele
 • Kontakter og netværk i forskningsmiljøet i såvel Danmark som udlandet
 • Et image som en forskningsbaseret virksomhed
 • En måde at brande virksomheden fx i medier og gennem videnskabelige artikler
 • Udvikling af nye metoder og redskaber
 • Mulighed for at rekruttere, fastholde og udvikle akademiske medarbejdere. 

Hvordan søger du?

Du kan ansøge 2 gange om året. Du ansøger om en erhvervs-ph.d. på et særligt ansøgningsskema, som indsendes til Styrelsen for Forskning og Innovation. Ansøgningen bliver bedømt af Erhvervsforskerudvalget, der består af 25 personer, som til sammen bredt dækker de forskellige fagområder.

Erhvervs-ph.d.-kandidaten skal:

have en projektrelevant uddannelse på kandidatniveau,

 • enten have, for kandidat- og bacheloruddannelse tilsammen et vægtet gennemsnit på mindst 8,2 på 7-trinsskalaen eller 9 på 13-skalaen

eller for kandidatuddannelsen alene, hvis den er normeret til mindst 120 ECTS (to årsværk)

 • et vægtet gennemsnit på mindst 9,5 på 7-trinsskalaen eller 9,4 på 13-skalaen.
 • mindst have fået 10 i karakter for evt. speciale/afgangsprojekt.

Det er muligt at søge med en kandidat, der endnu ikke har fået karakter for sit speciale. Hvis kandidaten opfylder alle andre krav, vil en godkendelse betinges af, at kandidaten mindst opnår 10 for specialet. For kandidater uden karakterer skal der indsendes en udtalelse eller skriftlig vurdering af specialet eller afgangsprojektet.